Est separator Eng separator Rus
font normal font+
separator arrow Sisukaart separator arrow RSS separator
Otsing:   
Avaleht
Uudised
Artiklid ja loengumaterjalid
Riiklik pensionikindlustus
Eelinfo
Ametist
Tööpakkumised
Pension
Üksi elava pensionäri toetus
Lastega peredele
Perehüvitiste taotlejale
Perehüvitiste saajale
Perehüvitiste ja kohustusliku kogumispensioni täiendava sissemakse saaja vahetamine
Puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitamine tööandjatele seoses laste kasvatamisega
Eesti perehüvitised Euroopa Liidu seaduste kontekstis
Lastekaitse
Puudega inimesele
Sotsiaalne rehabilitatsioon
Erihoolekandeteenused
Abivahendid
Kahjuhüvitised
Ohvriabi- ja lepitusteenus
E-teenused
Muud toetused
Tööandjatele
Töövõimereform
Sotsiaalkindlustus Euroopa Liidus
Projektid

Infotelefon 612 1360  
välismaalt helistades
 +372 612 1360


E-post:
info at sotsiaalkindlustusamet dot ee

Endla 8, Tallinn 15092

Lühinumber 16106

Helistades lühinumbrile kehtib teie operaatori hinnakirjapõhine tariif!

Infotelefon tööpäeviti
9.00–17.00 ja
iga kuu viimasel reedel
9.00-13.00

Lasteabi telefon 116 111
Töötab 24 h
 

Klienditeeninduste tööaega jm infot vaata siit

 

 
 

 

 

 

 

 

Peretoetused ja vanemahüvitised kantakse pangaarvetele 8. kuupäeval

print


Seniajani on peretoetusi ja vanemahüvitisi pangakontodele kantud iga kuu 8. ja 9. kuupäeval. Alates detsembrikuust tehakse need väljamaksed 8. kuupäeval.
Kui pangaülekande päev satub riigipühale või muule puhkepäevale, loetakse maksepäevaks puhkepäevale eelnev tööpäev.


20.november 2014
 

 

Teabepäev erihoolekandeteenuste osutajatele

print

 

Neljapäeval, 13.11.2014 toimub Sotsiaalkindlustusameti teabepäev erihoolekandeteenuste osutajatele Tallinnas Endla 59. Päevakava on lisatud.

Päevakava:
10.30 – 10.40 Sissejuhatus

10.40 – 11.40 SKAIS2 projekti tutvustus
Ülle Laur (Sotsiaalministeerium)

11.40 – 12.40 Arengud erihoolekandes
Bärbel Vapper (Sotsiaalministeerium)

12.40 – 13.40 Lõuna

13.40 – 14.40 Teenus täiskasvanud autistidele
Sirje Norden (SA Autistika)

14.40 – 15.40 Rehabilitatsiooniprogrammid
Margery Roosimaa (Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus)

15.40 – 16.00 Uuenenud Majandustegevuse register ja tegevusloa muutmine
Esta Kajaste (Sotsiaalkindlustusamet)
 

 

 

10.november 2014 

 

Järgmisest aastast tõusevad lastetoetused ja pension

print

Täna, 23. septembril kinnitas Vabariigi Valitsus järgmise aasta riigieelarve. Sotsiaalministeeriumi haldusalas olevad kulutused moodustavad 40,5% kogu riigieelarve kulutustest ehk 3,4 miljardit eurot. Suurimad kulud on riiklik pensionikindlustus (1,57 miljardit eurot) ja ravikindlustus (945 miljonit eurot), mis moodustavad 74% kogukuludest. Lisaks on sotsiaaltoetusteks kavandatud 590 miljonit eurot.

Muutused uuest aastast:

- Lastetoetuste, sh vajaduspõhiste peretoetuse tõus

Perede toimetuleku parandamiseks tõusevad lastetoetused seniselt 19,18 eurolt 45 euroni esimese ja teise lapse kohta ning 100 euroni alates kolmandast lapsest. Samuti tõusevad vajaduspõhise peretoetuse summad 45 euroni perele, kus kasvab 1 laps, ja 90 euroni perele, kus kasvab vähemalt kaks last.

- Pensionid tõusevad aprillist 5,9%, kasvab tulumaksuvaba miinimum pensionäridele

Pensionid tõusevad järgmisel aastal 5,9 protsenti, tulumaksu langetamise tulemusena tagatakse jätkuvalt pensionite maksuvabastus. Tulumaksuvaba miinimum tõuseb 374 euroni (praegu 354 eurot). Keskmine vanaduspension 44-aastase staažiga saab olema 374 eurot (praegu 353 eurot).

- Toimetulekutoetuste arvestamisel on lapsed võrdsed pere esimese liikmega

Kui pere taotleb toimetulekutoetust, võrdsustatakse selle arvestamisel lapsed pere esimese liikmega ehk toetus lapsele saab olema 100% senise 80% asemel. Eelmisel aastal sai toimetulekutoetust 6100 lastega peret.

- Toetus tugiperedele kasvab

Tugiperedele mõeldud toetus kasvab 25% ning tõuseb praeguselt 191,80 eurolt 240 eurole. Toetus on mõeldud peredele, kus kasvav laps on eestkostel või hoolduslepingu alusel. Muudatus puudutab ca 2000 last. 

- Matusetoetuse saajate ring laieneb

Taastatakse riikliku matusetoetuse maksmine majanduslikult vähekindlustatud peredele. Toetust makstakse matusekorraldajale, kelle pere sai toimetulekutoetust vähemalt ühel kuul viimase 12 kuu jooksul. Matusetoetuse suurus tõuseb 250 euroni. See kehtib ka kohalikele omavalitsustele, kes matavad omasteta inimesi

- Sotsiaaltöötajate palgatõus

Kõigil avaliku sektori asutustel suureneb palgafond 3 protsenti, prioriteetsetes valdkondades nagu sotsiaal-, kultuur-, siseturvalisus ja õpetajad on palgakasv 4,5 protsenti.      

- Viiakse lõpule kiirabireform, luuakse täiendavad brigaadid

Kiirabi reformi lõpuleviimiseks eraldatakse täiendavalt 2,2 miljonit. Eestis luuakse juurde seitse uut õebrigaadi. Kohad: Häädemeeste, Valga, Tapa, Tartu, Saue ja kaks Tallinna.

- Töötutoetuse määr tõuseb

Kui käesoleval aastal on töötutoetuse määr 3,62 eurot päevas, siis 2015. aastal on see 4,01 eurot päev. Töötutoetus, mis 2014. aastal on keskmiselt 112 eurot kuus, tõuseb 124,25 euroni 2015.aastal.

- Langeb töötuskindlustusmakse määr

Eesti Töötukassa nõukogu ettepanekul on järgmisel neljal aastal töötuskindlustusmakse määr 2,4%, sh töötajatel 1,6 % ja tööandjatel 0,8%.

- Apteekritele hakatakse maksma lähtetoetust

Apteekri lähtetoetus on üldapteeki või selle struktuuriüksusesse tööle või tegutsema asuvale proviisorile ja farmatseudile ühekordselt makstav toetus. Toetuse kogusumma on 150 000 eurot, mis jaguneb kümne apteekri vahel.

Sotsiaalministeeriumi pressiteade
23.september 2014

 

 

 

 

Septembri- ja oktoobrikuu peretoetused 16-aastastele ja vanematele õppuritele makstakse välja oktoobris

print

Vanemate kui 16-aastaste laste õigus peretoetusele on seotud õppimisega. Kui juuli ja augusti eest maksti toetust kõikidele 16-aastastele põhikooli lõpetanud lastele, siis alates septembrist makstakse peretoetusi üksnes neile lastele, kes õpivad edasi gümnaasiumis või kutseõppeasutuses.

Maksmise aluseks olevad õppimist tõendavad andmed laekuvad Sotsiaalkindlustusametile Eesti Hariduse Infosüsteemist pärast õppeaasta algust septembrikuus. Hariduse infosüsteemi andmed on aluseks kõikidele vanematele kui 16-aastastele lastele peretoetuste maksmisel. Ka üleminekuklasside (11. ja 12. klassi) õppuritele jätkatakse peretoetuste maksmist pärast andmete saamist Eesti Hariduse Infosüsteemist.

Seetõttu on septembrikuu peretoetused võimalik välja maksta oktoobrikuus koos oktoobrikuu toetusega, tähendab – kahe kuu eest korraga.

Põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppe tasemeõppes õppival keskhariduseta lapsel on õigus lapsetoetusele kuni 19-aastaseks saamiseni. 19-aastaseks saamisel makstakse toetust jooksva õppeaasta lõpuni.

8. september 2014

 

 

 

 

Sotsiaalkindlustusameti neli uut e-teenust eesti.ee-s

print


Sotsiaalkindlustusameti uued e-teenused on kättesaadavad interneti aadressil www.eesti.ee → E-teenused → Kodanikule → Toetused ja sotsiaalabi

Uued teenused on:

Minule makstav pension, toetused ja hüvitised
Teenuses näete jooksva kuu pensioni, toetuste ja hüvitiste summat, mis on teile määratud. Kui määratud summast lahutate kinnipidamised ja tulumaksu, saate teada teile väljamakstava summa. Saate vaadata teile viimase 24 kuu jooksul tehtud makseid kuude lõikes.

Minu arvelduskonto muutmine sotsiaalkindlustusametis
Teenuses saate sotsiaalkindlustusametile teada anda enda uue arvelduskonto numbri, millele laekuvad teile määratud sotsiaalkindlustushüvitised.

Tulumaksuvabastuse taotlemine
Tulumaksuvabastust saab taotleda, kui teile makstakse pensioni või hüvitist, millelt on võimalik tulumaks maha arvestada.

Minu esitatud taotlused sotsiaalkindlustusametile
Teenuses näete ülevaadet viimase 24 kuu jooksul sotsiaalkindlustusametile esitatud paber- ja e-taotlustest ning teile väljastatud otsustest. Hetkel on võimalik näha tulumaksuvabastuse ja arvelduskonto muutmise avaldusi ning saab tutvuda pensionitaotluse otsuse ja menetluskäiguga. Hiljem (aasta lõpu poole) näeb ka teisi sotsiaalkindlustusametile esitatuid avaldusi.

Täpsemad teenuse kirjeldused on iga teenuse juures eesti.ee-s.

 

7.august 2014
 

 

 

Majandustegevuse register uueneb

print

 

Alates 1. juulist on aadressil mtr.mkm.ee kasutusel uuenenud majandustegevuse register (MTR). 

1. juulist algab andmete ülekandmine uuendatud MTRi ning kuni 4. juulini on võimalik otsida andmeid ainult kehtivate registreeringute ja tegevuslubade kohta. Alates 5. juulist töötab register taas täisfunktsionaalsusega. 

Uus MTR koondab ühte kohta senisest enam erinõuetega tegevusalasid ning muudab ettevõtjate tausta kontrollimise lihtsamaks nii teistele ettevõtjatele, tarbijatele kui ka järelevalveasutustele. MTRi uuendused on seotud majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse kehtima hakkamisega 1. juulist 2014.

Üldised muudatused, mis puudutavad kõiki valdkondi: 

- Kõigi praeguses MTRis registreeritud ettevõtjate olemasolevad andmed kantakse uuenenud registrisse automaatselt üle õigetesse tegevusaladesse ja alaliikidesse.
- Ettevõtja saab ilma riigilõivuta esitada Eesti teabevärava kaudu www.eesti.ee majandustegevusteadet, muuta andmeid või teatada oma tegevuse lõpetamisest.
- Siiani tuli ettevõtjatel oma registriandmeid igal aastal 15. aprilliks kinnitada, siis edaspidi on see seotud majandusaasta aruande või tuludeklaratsiooni esitamisega.

 

2.juuli 2014

 

 

Teade uutele erihoolekandeteenuste osutajatele

print

Tulenevalt sotsiaalhoolekande seadusest sõlmib Sotsiaalkindlustusamet erihoolekandeteenuste osutamiseks halduslepingu füüsilisest isikust ettevõtja, juriidilise isiku või kohaliku omavalitsuse asutusega.
Haldusleping sõlmitakse teenuse osutajaga, kes omab tegevusluba.

Halduslepinguga kohustub teenuse osutaja osutama isikule, kes pöördub teenuse saamiseks tema poole Sotsiaalkindlustusameti väljastatud suunamisotsusega, suunamisotsuses märgitud teenust vastavalt sotsiaalhoolekande seaduse § 1125 lõikele 1. Sotsiaalkindlustusamet kohustub tasuma teenuse osutajale halduslepingus kokkulepitud korras esitatud arvete alusel Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud määrades.

Halduslepingu sõlmimiseks esitada digitaalselt allkirjastatud vormikohane taotlus Sotsiaalkindlustusametile e-posti aadressil info at sotsiaalkindlustusamet dot ee  

hiljemalt 31. juuliks 2014. Taotluse vorm asub Sotsiaalkindlustusameti kodulehel halduslepingu_solmimise_taotlus.

Taotluses näidata soovitava halduslepingu maht ajavahemikus 01.09.2014 kuni 31.12.2014 vastavalt sotsiaalhoolekande seaduse § 10 punktidele 12, 13, 14, 15:
1) igapäevaelu toetamise teenus;
2) töötamise toetamise teenus;
3) toetatud elamise teenus;
4) kogukonnas elamise teenus.

Täiendav informatsioon: e-post: margit.laurson@sotsiaalkindlustusamet.ee, telefon 620 8340 või helen.tahtvere@sotsiaalkindlustusamet.ee, telefon 620 8335

30.juuni 2014

 

 

 

 

Peretoetuste maksmine 16-aastastele ja vanematele õppuritele

print

Igal lapsel on õigus lapsetoetusele kuni 16-aastaseks saamiseni.

Vanemate kui 16-aastaste laste õigus toetusele on seotud õppimisega. Põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppe tasemeõppes õppival keskhariduseta lapsel on õigus lapsetoetusele kuni 19-aastaseks saamiseni. 19-aastaseks saamisel makstakse toetust jooksva õppeaasta lõpuni.

Kui 16-aastane või vanem laps lõpetab põhikooli, jätkatakse peretoetuste maksmist juuli ja augusti eest kõikidele põhikooli lõpetanud lastele. Alates septembrist makstakse peretoetusi neile põhikooli lõpetanud lastele, kes õpivad edasi gümnaasiumis või kutseõppeasutuses. Maksmise aluseks olevad õppimist tõendavad andmed iga õppeaasta kohta laekuvad Sotsiaalkindlustusametile Eesti Hariduse Infosüsteemist pärast õppeaasta algust septembrikuus.

Hariduse infosüsteemi andmed on aluseks kõikidele vanematele kui 16-aastastele lastele peretoetuste maksmisel. Seetõttu ka üleminekuklasside (11. ja 12. klassi) õppuritele jätkatakse peretoetuste maksmist pärast andmete saamist Eesti Hariduse Infosüsteemist.

Juhul, kui laps asub õppima välisriiki, siis puuduvad Eesti Hariduse Infosüsteemis andmed tema õpingute jätkamise kohta ja Sotsiaalkindlustusametil puudub võimalus maksta peretoetusi automaatselt. Seetõttu tuleb vanema kui 16-aastase lapse Eestis elaval perekonnaliikmel esitada Sotsiaalkindlustusametile välisriigi vastava õppeasutuse tõend, millest selguks, et laps jätkab õpinguid.

27.juuni 2014

 

 

Riigihange: Teenuse mõju ja tulemuslikkuse hindamine

print

Sotsiaalkindlustusamet on välja kuulutanud hanke „Teenuse mõju ja tulemuslikkuse hindamine“. Riigihanke dokumendid leiab e-riigihangete keskkonnast https://riigihanked.riik.ee/register/, hanke viitenumber: 153633.

Pakkumuse esitamise tähtaeg:    28.07.2014 kell 14:00.

Pakkumus tuleb esitada elektroonselt Sotsiaalkindlustusameti e-posti aadressile info at sotsiaalkindlustusamet dot ee.

Hange on seotud Norra finantsmehhanismi 2009-2014 raames rahastatud programmi „Rahvatervis“ eeldefineeritud projektiga „Pikaajalise rehabilitatsiooniteenuse loomine raske ja püsiva psüühikahäirega lastele“.

Sotsiaalkindlustusamet soovib hankida eelnimetatud projekti raames väljatöötatud pikaajalise rehabilitatsiooniteenuse mõjude ja tulemuslikkuse hindamist ning analüüsi alates lapse teenusele sisenemise hetkest.

Hanke kohta saab täiendavat informatsiooni kirjalikul pöördumisel kontaktisiku Janne Kallasmaa poole e-posti aadressil janne dot kallasmaa at sotsiaalkindlustusamet dot ee.

27.juuni 2014

 

 

Sotsiaalkindlustusameti uus infosüsteem

print

 

Sotsiaalkindlustusamet saab uue infosüsteemi

Sotsiaalministeerium tunnistas Sotsiaalkindlustusameti uue infosüsteemi loomise hankel edukaks OÜ Icefire ja Tieto Estonia AS pakkumuse. Uue infosüsteemi loomise ja kasutusele võtmise eeldatav maksumus ulatub 7,1 miljoni euroni.

Sotsiaalkindlustusamet maksab aastas toetuste, pensionite ja hüvitistena enam kui 1,9 miljardit eurot. Ühes kuus tehakse keskmiselt 715 tuhat makset. Uus infosüsteem vahetab välja juba neliteist aastat töötanud süsteemi. „Ministeeriumi ja arenduspartnerite ühine ülesanne on luua kaasaegne avalikke teenuseid igakülgselt toetav infotehnoloogiline lahendus. Vajame uut, paindlikku süsteemi, mis kiirendaks tööprotsesse, looks võimaluse digitaalsele asjaajamisele ning pakuks inimestele mugavaid iseteenindusvõimalusi,“ ütles sotsiaalminister Helmen Kütt.

Riigihangete seadusest tuleneva 14-päevase ooteaja järel sõlmitakse eduka pakkujaga raamleping järgmise nelja aasta arendustöödeks. Raamleping võimaldab paindliku arendustööde tellimise hankelepingute kaupa, mis on nii suure ja keerulise arendustöö puhul oluline. Arenduspartneri esimese hankelepingu ülesanne on uue infosüsteemi nõuete täpsustamine ning ärianalüüs.

Hankelepingu täpsemaid detaile saame avaldada pärast raamlepingu sõlmimist.

Sotsiaalministeeriumi pressiteade

14. juuni 2014

 

 
Leht: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
all web industry