Est separator Eng separator Rus
font normal font+
separator arrow Sisukaart separator arrow RSS separator
Otsing:   
Avaleht
Uudised
Artiklid ja loengumaterjalid
Riiklik pensionikindlustus
Eelinfo
Ametist
Tööpakkumised
Pension
Üksi elava pensionäri toetus
Lastega peredele
Perehüvitiste taotlejale
Perehüvitiste saajale
Perehüvitiste ja kohustusliku kogumispensioni täiendava sissemakse saaja vahetamine
Puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitamine tööandjatele seoses laste kasvatamisega
Eesti perehüvitised Euroopa Liidu seaduste kontekstis
Lastekaitse
Puudega inimesele
Sotsiaalne rehabilitatsioon
Erihoolekandeteenused
Abivahendid
Kahjuhüvitised
Ohvriabi- ja lepitusteenus
E-teenused
Muud toetused
Tööandjatele
Töövõimereform
Sotsiaalkindlustus Euroopa Liidus
Projektid

Infotelefon 612 1360  
välismaalt helistades
 +372 612 1360


E-post:
info at sotsiaalkindlustusamet dot ee

Endla 8, Tallinn 15092

Lühinumber 16106

Helistades lühinumbrile kehtib teie operaatori hinnakirjapõhine tariif!

Infotelefon tööpäeviti
9.00–17.00 ja
iga kuu viimasel reedel
9.00-13.00

Lasteabi telefon 116 111
Töötab 24 h
 

Klienditeeninduste tööaega jm infot vaata siit

 

 
 

 

 

 

 

 

Hange lastekaitsetöötajate töönõustamisteenuse osutaja leidmiseks

print

Sotsiaalkindlustusamet korraldab hanke lastekaitsetöötajate töönõustamisteenuse osutaja leidmiseks. 

Hanketeade ja hankedokumendid on kättesaadavad riigihangete registris alates 27. juunist 2016.a, aadressil: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/175819

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 19.07.2016.a kell 10:00. Nõuded pakkujatele ja pakkumustele ning teenuse osutamise tingimused on sätestatud hankedokumentides. 

22.juuni 2016

 

 

 

Riigihange asendushoolduselt elluastuvatele noortele tugiisikuteenuse tellimiseks põhja ja lääne piirkonnas

print

Sotsiaalkindlustusamet korraldab hanke asendushoolduselt elluastuvatele noortele tugiisikuteenuse tellimiseks põhja ja lääne piirkonnas.

Teenuse sihtgrupiks on noored, kes on saanud täisealiseks ja/või lõpetanud õpingud ning astuvad seega asendushoolduselt iseseisvasse ellu. Teenus on mõeldud nii asenduskoduteenuselt kui ka perekonnas hooldamiselt või eestkostelt lahkuvatele noortele. Lisaks on teenuse sihtgrupiks noored tütarlapsed, kes on asendushooldusel olles rasestunud või sünnitanud lapse.

Pakkuja peab leidma tugiisikud ning korraldama neile koolituse ja regulaarseid kovisioone, leidma teenust vajavad noored koostöös kohalike omavalitsustega ning korraldama teenuse osutamist.

Hange on jaotatud kaheks osaks vastavalt piirkondadele: põhja ja lääne piirkond. Pakkumuse võib esitada nii ühe kui mõlema osa kohta.

Hankedokumendid on leitavad riigihangete registris https://riigihanked.riik.ee/register . 

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 29.06.16. Nõuded pakkujatele ja pakkumustele ning teenuse osutamise tingimused on sätestatud hankedokumentides.

Hankeleping sõlmitakse 31. maini 2018.

Riigihange on seotud Euroopa Liidu poolt rahastatava projektiga: Euroopa Sotsiaalfond, prioriteetne suund „Sotsiaalse kaasatuse suurendamine“, toetuse andmise tingimused (TAT) „Asendushoolduse kvaliteedi tõstmine“.

 

 

Lastekaitsepäeval vahetavad Eesti ja Soome kolleegid piiriülese koostöö kogemusi

print

Täna kohtuvad Sotsiaalkindlustusametis Eesti ja Soome lastekaitsetöötajad, et arutada keerulisemaid piiriüleseid lastekaitsejuhtumeid, tutvuda muudatustega riikide lastekaitsetöös ja jagada vastastikku teavet lastekaitsetöö juhtumikorralduse meetoditest. Sotsiaalkindlustusamet annab külalistele ülevaate tänavu käivitatud riikliku lastekaitseüksuse esimese poolaasta tööst.

Piirideüleselt liiguvad nii lapsevanemad, aga nendega koos ka lapsed ja Soome on see riik, kuhu Eestist on läinud tööle või elama kõige enam eestimaalasi. See toob endaga kaasa laste õiguste ja kaitsega seotud piiriülesed teemad, mida on hakatud lahendama koostöös Soome vastavate riiklike ametitega. Sotsiaalkindlustusameti lastekaitseüksuse nõuniku Ly Rüüsi sõnul sai koostöö alguse sellest, kui Eesti Vabariigi Justiitsministeeriumi, Välisministeeriumi ja Sotsiaalministeeriumi eestvedamisel toimusid koostöökohtumised kohalike omavalitsuste lastekaitse ja sotsiaaltöötajatega piiriüleste juhtumite paremaks lahendamiseks. „Kohtumiste tagasiside ja ministeeriumide töölauale jõudnud juhtumite pinnalt tekkis suurem vajadus piiriüleseks lastekaitse alaseks koostööks eeskätt Soome Vabariigiga, kuna Soomega on seotud enamus piiriüleseid lastekaitseküsimusi,“ lisas Ly Rüüs.

Tänasel kohtumisel Sotsiaalkindlustusametis saavad külalised ülevaate Eesti riikliku lastekaitse üksuse esimese poolaasta tegevusest: tutvustatakse uut lastekaitse süsteemi ja muudatusi seadusandluses. Oluliseks osaks selles kohtumises on keerulisemate piiriüleste juhtumite arutelu, aga ka Soome laste hoolekandeseaduse muudatuste ja lastekaitsetöö juhtumikorralduse meetoditega tutvumine.

Rahvusvahelisel lastekaitsepäeval toimuv koostöökohtumine on järjekorras teine, mis on heaks märgiks kohtumiste regulaarsusele. Esimene kohtumine toimus 2015. aasta mais Helsingis asuvas Eesti konsulaadis. Tänasel kohtumisel osaleb 15 valdkonna spetsialisti, kes esindavad mõlema riigi valitsusasutusi ja kohalikke omavalitsusi.

Lisainfo:
Ly Rüüs
Sotsiaalkindlustusamet
Ly.ruus@sotsiaalkindlustusamet.ee
Telefon 6208391

Pressiteade
01.juuni 2016


 

 

 

Sotsiaalkindlustusamet korraldab hanke asenduskoduteenuse osutajatele tugiteenuste tellimiseks

print

Hange hõlmab supervisiooni teenuseid kasvatusala töötajatele, tööjuhendamist asenduskodu juhtidele ning kovisiooni teenust. Teenuse pakkuja peab suutma kaardistada sihtrühma vajaduse juhendamisteenuste osas ning pakkuma teenuseid vajaduspõhiselt kõigile Eesti asenduskodudele.

Hankelepingute täitmise tähtaeg on 31.12.2018. a ning maksimaalne maksumus on ligikaudu 360 000 eurot, mis sisaldab kõiki kulusid ning kõiki õigusaktidest tulenevaid makse ja makseid.

Riigihange on seotud Euroopa Liidu poolt rahastatava projektiga. Euroopa Sotsiaalfond, prioriteetne suund „Sotsiaalse kaasatuse suurendamine“ ja toetuse andmise tingimustega (TAT) „Asendushoolduse kvaliteedi tõstmine“.

Hanketeade eelnimetatud riigihanke kohta on avaldatud riigihangete registri veebilehel (https://riigihanked.riik.ee/register/) 7. juunil 2016. a.

Pakkumuste esitamise tähtaeg ning nõuded pakkujatele ja pakkumuse vormistamisele sätestatakse hanketeates ja hankedokumentides.

25.mai 2016

Täiendatud 8. juuni 2016 

 

 

 

Erihoolekandeasutuste reorganiseerimine

print

Sotsiaalministeerium võtab 11.05.2016 - 26.08.2016 vastu taotlusi investeeringute kava koostamiseks

ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava prioriteetse suuna 2 meetme 2.5 tegevuses 2.5.1 „ERIHOOLEKANDEASUTUSTE REORGANISEERIMINE“.

 

Tegevuse eesmärk on tagada psüühilise erivajadusega inimestele paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused.

Tegevuse raames toetatakse:

1)    26,4 miljoni euro ulatuses ööpäevaringse erihooldusteenuse osutajate teenuseüksuste reorganiseerimist. Toetust saavad taotleda teenuseosutajad, kes 31. detsembri 2014. a seisuga osutasid riigieelarvest rahastatud ööpäevaringset erihooldusteenust ühes hoones enam kui 30 inimesele.

2)    6 miljoni euro ulatuses taristu loomist kogukonnapõhistele erihoolekandeteenustele. Toetust saavad taotleda praegused ja tulevased teenuseosutajad, kes soovivad pakkuda kogukonnas elamise või toetatud elamise teenust toetuse andmise tingimustes ettenähtud aja jooksul ning rajada selleks vajalik taristu.

Toetuse andmise tingimused on kehtestatud sotsiaalkaitseministri 14.09.2015 määrusega nr 42 „Erihoolekandeasutuste reorganiseerimine“, mis on leitav Riigi Teatajas www.riigiteataja.ee.

Määruses kehtestatud nõuetele vastavad taotlused tuleb digitaalselt allkirjastatuna esitada Sotsiaalministeeriumisse e-aadressil info@sm.ee hiljemalt 26.08.2016.

Lisainformatsioon: tel 626 9231 ja marek dot atonen at sm dot ee.

Täiendav info: http://www.sm.ee/et/euroopa-regionaalarengu-fond-0

 

 

 

Sotsiaalkindlustusamet hüvitas esimeses kvartalis abivahendeid 1,7 miljoni euro eest

print

Tänavu Sotsiaalkindlustusametisse liikunud abivahendite korralduse süsteem on aidanud riigil saada parema ülevaate abivahendite vajadusest tootegruppide kaupa. See annab võimaluse jooksvalt jälgida tekkivaid kulusid erinevate abivahendite liikidele ning vajadusel raha tootegruppide lõikes ümber jagada. Esimeses kvartalis kulus abivahendite hüvitamisele 25% aasta eelarvest, millega riik rahastas enam kui 100 000 tehingut. Lahendati 846 erimenetlust, neist 713 said heakskiitva otsuse.

Kui eelnevatel aastatel oli inimestel aasta lõpupoole keeruline abivahendit saada, sest eelarve oli maakonniti ebaühtlaselt jaotunud, siis esimese kvartali kogemus näitab uue korraldusega paranemise märke: järjekorrad abivahendite saamiseks praegu puuduvad või on minimaalsed ja kulusid on võimalik jälgida ning planeerida.

Suurema osa tehingutest moodustasid tehingud põetus- ja hooldusvahenditega, järgnesid ortoosid ja proteesid ning liikumisabivahendid. Kolme kuuga on lahendatud 846 erimenetluse taotlust, mis peamiselt puudutasid piirlimiidi suurendamist või juhtumeid, kui inimesel on vaja mitut erinevat abivahendit, näiteks kahte ratastooli - ühte liikumiseks toas ja teist õues. Erimenetluse taotluste läbivaatamine jääb 30 päeva sisse, läbivaatamise kiirust takistavad üldjuhul puuduvad dokumendid või nõutavad hinnapakkumised. Erimenetluste hulk ei ole võrreldes eelmise aastaga kasvanud.

Kõige keerulisem üleminekul uuele süsteemile oli olukord kuulmisabivahenditega, kus taotluste järjekord ulatus varasema abivahendite korralduse tõttu 2012. aastasse. Tänavu esimese kolme kuuga lahendas Sotsiaalkindlustusamet 2012 ja 2013 tekkinud järjekorrad. Juunis ja juulis saavad riigi toel abivahendi soetamise võimaluse 2014. aastal kuulmisabivahendit taotlenud inimesed ning sügiseks plaanib amet lahendada kõik mullused taotlused. Kokku on 2014. ja 2015. aastast kuulmisabivahendite järjekorras 1792 inimest. Järjekord ei kehti lastele ja tööealistele inimestele, kes saavad kuulmisabivahendi vastavalt vajadusele.
Selle aasta algusest on esitatud 620 kuulmisabivahendi taotlust, mida hakatakse menetlema peale eelmistel aastatel tekkinud järjekordade likvideerimist.
Kokku on selle aasta riigieelarves 5 460 621 ja Euroopa struktuurifondides 1 493 672 miljonit eurot abivahendite süsteemi rahastamiseks.

Pressiteade
27. aprill 2016
 

 

 

 

Muudatused riigipoolse sotsiaalmaksu tasumisel alates 01.07.2016

print

Seoses töövõimereformi käivitumisega hakkab alates 1. juulist 2016 töövõimetuspensionäride riigipoolset sotsiaalmaksu menetlema Eesti Töötukassa. Viimane periood, mille eest saab Sotsiaalkindlustusametist sotsiaalmaksutagastust taotleda, on juuni 2016.

Pärast 4. juulit Sotsiaalkindlustusametile eelmiste perioodide eest esitatud taotlused jäävad rahuldamata, samuti ei rahulda selliseid taotlusi Eesti Töötukassa.

Sotsiaalmaksu soodustuse saamiseks alates 1. juulist 2016 tuleb esitada taotlus töötukassale alates 1. juulist 2016 kuni 2. augustini 2016. Taotlusi saab esitada nii posti teel, e-posti teel digiallkirjastatuna, kohapeal töötukassa maakondlikus osakonnas või töötukassa portaali iseteeninduse kaudu aadressil www.tootukassa.ee

 

 

 

Üle-eestiline kampaania „Karistamine ei kasvata“

print

Üle-eestiline kampaania „Karistamine ei kasvata“ kutsub laste karistamise asemel neid ära kuulama.
Algas üle-eestiline kampaania „Karistamine ei kasvata“, mis juhib tähelepanu lapse kasvatamisel mõistmise ja ärakuulamise olulisusele ning kutsub vältima kehalist karistamist. Kampaania käigus selgitatakse uue lastekaitseseaduse olulisemaid punkte, mis keelavad lapse alavääristamise, hirmutamise ja kehalise karistamise.

„Lapse arengu ja kasvu loomulik keskkond on perekond, kus lapsevanemal või last kasvataval inimesel on esmane vastutus lapse õiguste ja heaolu tagamisel,“ ütles sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna. „Peame ühiskonnana püüdlema selle poole, et meie lapsed saaksid kasvada positiivses ja turvalises keskkonnas. Lapse väärkohtlemisel, sh kehalisel karistamisel ei tohi olla kohta üheski perekonnas.“

Tänavu 1. jaanuarist jõustunud uus lastekaitseseadus keelab laste kehalise karistamise, sh tutistamise, laksu andmise, raputamise, tõukamise. Kampaania julgustab küsima abi juhul, kui endal napib oskusi ja teadmisi. „Iga laps peaks saama kasvada turvaliselt oma perekonna juures. Seepärast on oluline, et peredele oleks tagatud vajalikud ennetus- ja tugisüsteemid,“ sõnas Tsahkna.

Lastekaitseseaduse kohaselt on kõigil inimestel, kellel on teavet abivajavast lapsest, kohustus viivitamata teavitada sellest kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötajat või lasteabi telefoni numbril 116 111. Lasteabi telefonile antud info jõuab sealt kiiresti õigete spetsialistideni ning lastele ja nendega seotud inimestele on tagatud esmane sotsiaalne nõustamine, vajadusel ka kriisinõustamine.

Eesti, vene ja vajadusel inglise keeles nõustamist pakkuv lasteabi telefon töötab ööpäevaringselt ning on helistajatele tasuta, soovi korral võib pöördumine jääda anonüümseks. Lasteabi nõustajatega saab lisaks telefonile ühendust võtta ka kodulehel www.lasteabi.ee, e-maili, Skype’i, Facebooki või Lasteabi mobiiliäpi kaudu.

Üle-eestiline kampaania „Karistamine ei kasvata“ kestab 22. maini.
Vaata lisa: www.lasteabi.ee ja https://www.facebook.com/lasteabi/

Pressiteade
19. aprill 2016
 


 

 

 

 

Teade uutele erihoolekandeteenuste osutajatele halduslepingu sõlmimiseks

print

Teade erihoolekandeteenuste osutajatele halduslepingu sõlmimiseks

Tulenevalt sotsiaalhoolekande seadusest sõlmib Sotsiaalkindlustusamet
erihoolekandeteenuste osutamiseks halduslepingu füüsilisest isikust ettevõtja,
juriidilise isiku või kohaliku omavalitsuse üksusega.

Haldusleping sõlmitakse teenuse osutajaga, kes omab tegevusluba vastavalt sotsiaalhoolekande seaduse §-dele 87, 91, 94, 97, 100 (https://www.riigiteataja.ee/akt/130122015005):
1) igapäevaelu toetamise teenus;
2) töötamise toetamise teenus;
3) toetatud elamise teenus;
4) kogukonnas elamise teenus;
5) ööpäevaringne erihooldusteenus.

Halduslepinguga kohustub Sotsiaalkindlustusamet hüvitama erihoolekandeteenuse osutajale iga kuu erihoolekandeteenuse osutamise kulud vastavalt sotsiaalhoolekande seaduse § 79 lõikele 1, kui
1) teenust osutati Sotsiaalkindlustusameti suunamisotsusega teenuseosutaja poole pöördunud erihoolekandeteenust saama õigustatud isikule;
2) osutatud teenus vastas käesoleva seadusega sätestatud nõuetele;
3) teenust on osutanud suunamisotsuses märgitud teenuseosutaja;
4) isikule osutati suunamisotsuses märgitud teenust selles märgitud tähtaja jooksul.

Halduslepingu sõlmimiseks esitada digitaalselt allkirjastatud vormikohane taotlus Sotsiaalkindlustusametile e-posti aadressil info@sotsiaalkindlustusamet.ee hiljemalt 16. maiks 2016.

Taotluse vorm asub Sotsiaalkindlustusameti kodulehel www.sotsiaalkindlustusamet.ee/public/erihoolekanne/halduslepingu_solmimise_taotlus_2016.doc.

Täiendav informatsioon: e-post margit.laurson@sotsiaalkindlustusamet.ee, telefon 620 8340.
 

 

 

Riigihange „Rehabilitatsiooniprogrammi osutamine psüühikahäirega lastele“

print

 

Sotsiaalkindlustusamet on välja kuulutanud hanke „Rehabilitatsiooniprogrammi osutamine psüühikahäirega lastele“. Riigihanke dokumendid leiab e-riigihangete keskkonnast https://riigihanked.riik.ee/register/, hanke viitenumber 173 518 (avaldatud 14.04.2016).

Pakkumuse esitamise tähtaeg: 25.04.2016 kell 13.00

Hankega soovib Sotsiaalkindlustusamet leida pikaajalise rehabilitatsiooniprogrammi osutajaid raske ja püsiva psüühikahäirega lastele vanuses 10-17 aastat. Programm hõlmab rehabilitatsiooni- ja haridusteenuse osutamist alates hankelepingu jõustumisest kuni 31.12.2016.

Hange on seotud Norra finantsmehhanismi 2009-2014 raames rahastatud programmi „Rahvatervis“ eeldefineeritud projektiga „Pikaajalise rehabilitatsiooniteenuse loomine raske ja püsiva psüühikahäirega lastele“.

 

 

 
Leht: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
all web industry