Est separator Eng separator Rus
font normal font+
separator arrow Sisukaart separator arrow RSS separator
Otsing:   
Avaleht
Uudised
Ametist
Tööpakkumised
Pension
Üksi elava pensionäri toetus
Lastega peredele
Perehüvitiste taotlejale
Perehüvitiste saajale
Perehüvitiste ja kohustusliku kogumispensioni täiendava sissemakse saaja vahetamine
Puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitamine tööandjatele seoses laste kasvatamisega
Eesti perehüvitised Euroopa Liidu seaduste kontekstis
Lastekaitse
Ennetus- ja koostöö
Järelevalve
Lastekaitse üksus
Lastekaitse kontaktid
Nõustamisteenus
Asendushoolduse tugiteenused
Mitmedimensiooniline pereteraapia (MDFT)
Pikaajaline rehabilitatsiooniteenus raske ja püsiva psüühikahäirega lastele
Puudega laste tugiteenused
Piirkondlike üksuste loomine laste ja perede toetamiseks
Lastemaja
Lapsendamine
Lasteabitelefon 116111
Abiks spetsialistile
Puudega inimesele
Sotsiaalne rehabilitatsioon
Erihoolekandeteenused
Abivahendid
Kahjuhüvitised
Ohvriabi- ja lepitusteenus
E-teenused
Muud toetused
Tööandjatele
Töövõimereform
Sotsiaalkindlustus Euroopa Liidus
Projektid

Infotelefon 612 1360  
välismaalt helistades
 +372 612 1360


E-post:
info at sotsiaalkindlustusamet dot ee

Endla 8, Tallinn 15092

Lühinumber 16106

Helistades lühinumbrile kehtib teie operaatori hinnakirjapõhine tariif!

Infotelefon tööpäeviti
9.00–17.00 ja
iga kuu viimasel reedel
9.00-13.00

Lasteabi telefon 116 111
Töötab 24 h
 

Klienditeeninduste tööaega jm infot vaata siit

 

 
 

 

 

 

 

 

Asendushoolduse kvaliteedi tõstmine

print

Meetme „Asendushoolduse kvaliteedi tõstmine“ ülevaade
 

Tegevuste eesmärk TAT(Taotluste andmise tingimuste) „Asendushoolduse kvaliteedi tõstmise“ raames on tõsta asendushoolduse kvaliteeti, arendada asendushoolduse tugi- ja järelhooldusteenuseid ning suurendada perepõhise asendushoolduse (kodu pakkumist lapsele või noorukile) pakkujate hulka. Kavandatavate tegevuste ülesanne on toetada asendushoolduselt lahkujate paremat toimetulekut, sotsiaalset lõimitust kogukonnaga ning aktiivset ja jätkuvat osalemist tööturul.

Ülevaade tegevustest

1. Arendatakse/uuendatakse koolituskavasid ja viiakse läbi koolitusi.
Asendushoolduse koolitusi pakutakse kolmele erinevale sihtrühmale:
• perepõhise asendushoolduse pakkujad;
• asenduskoduteenuse osutajad;
• asendushoolduse pakkujad ja võrgustikku kuuluvad spetsialistid, kes tegelevad saatjata alaealiste ning inimkaubanduse ja seksuaalse väärkohtlemise ohvritega.

2. Viiakse läbi asendushoolduse korralduse ja rahastamise analüüs.

3. Arendatakse välja asendushoolduse tugiteenuseid
Asendushoolduse tugiteenuseid pakutakse kahele sihtrühmale – perepõhise asendushoolduse pakkujad ja asenduskoduteenuse osutajad.
• Perepõhise asendushoolduse pakkujatele pakutakse mitmesuguseid nõustamisteenuseid ja mentorlust. Tugiteenustena pakutakse peredele nõustamisteenuseid (telefoni- ja internetinõustamist, grupinõustamist, individuaalset psühholoogilist nõustamist) ja mentorlust. Teenusega toetatakse asendushooldust pakkuvaid perekondi ajal, mil laps on perekonda jõudnud ning tekivad raskused, millega perel üksi on keeruline toime tulla. Teenuse tulemusel paraneb perepõhise asendushoolduse kvaliteet ning väheneb asendushoolduses ümberpaigutatud laste arv.
• Tugiteenused asenduskoduteenuse osutajatele: asenduskodu kasvatajatele ja perevanematele pakutakse koviisorite koolitusi ja võimaldatakse individuaalset supervisiooni. Teenus aitab vältida asenduskoduteenuse osutajate professionaalset läbipõlemist ja sellest tingitud personali voolavust. Samuti aitavad tugiteenused töötajatel leida lahendusi keerulistes olukordades ning kokkuvõttes parandada asendushoolduse kvaliteeti.

4. Kutselise erihoolduspere teenuse piloteerimine
Asendushoolduse vormide mitmekesistamiseks on planeeritud kutselise erihoolduspere teenuse piloteerimine (spetsiaalne ettevalmistus osutajatele ning väljaõpe). Hetkel puudub võimalus pakkuda perepõhist asendushooldust spetsiifilisema ja suurema hooldusvajadusega vanemliku hoolitsuseta jäänud lastele (näiteks käitumis- ja sõltuvusprobleemidega või raske puudega lapsed ja alaealised õigusrikkujad) ning need lapsed suunatakse peamiselt asenduskodusse. Samas vajavad sedalaadi probleemidega lapsed institutsionaalse grupihoolduse asemel tihti pigem individuaalset lähenemist ja terapeutilist hooldust.

5. Asendushoolduse kvaliteedi parandamine järelevalve tõhustamise kaudu
Järelevalve kvaliteedi tõhustamisekstuleb pakkuda järelevalve teostajatele täiendavaid järelevalvemeetodeid ja juhiseid nende kasutamiseks. Selleks valitakse sobiv järelevalvemetoodika, vajadusel koostatakse või tõlgitakse juhendmaterjalid ning korraldatakse järelevalve teostajate täienduskoolitused. Tegevuse tulemusel tagatakse järelevalvetöötajate väljaõpe, et arendada täna pigem sanktsioneeriva iseloomuga järelevalvesüsteemi sisuliselt ning pakkuda seeläbi ka teenuseosutajatele tuge järelevalve käigus väljatoodud puuduste kõrvaldamiseks.

6. Teavitustegevused
Projekti läbiviimiseks onkavas koostada teavitusplaan ning viia ellu asjakohased sihtrühmadele suunatud teavitustegevused. Tegevuse tulemusel paraneb nii asendushooldusega seotud võrgustikku kuuluvate spetsialistide kui kogu ühiskonna teadlikkus perepõhise asendushoolduse võimalustest ning vanemliku hoolitsuseta laste õigustest ja vajadustest. Samuti aitab sihipärane kommunikatsioon uute perepõhise asendushoolduse pakkujate leidmist.

7. Järelhoolduse arendamine
• Asendushoolduselt lahkunud noorte hilisema iseseisva elu tegeliku toimetuleku ja vajaduste väljaselgitamiseks ning elluastumise tugisüsteemi arendamiseks viiakse läbi uuring, mille eesmärk on elluastumise ettevalmistuse tõhususe ning järelhoolduse raames osutatavate tugimeetmete otstarbekuse ja tulemuslikkuse hindamine. Uuring võimaldab hinnata noorte elluastumise ettevalmistatuse taset, lisaks järelhoolduse vajaduse väljaselgitamist. Uuring tehakse noorte hulgas, kes on asendushoolduselt lahkunud ning alustanud iseseisvat elu.
• Arendatakse asendushoolduselt elluastuvatele noortele iseseisvumist toetavaid tugiteenuseid. Teenuse eesmärk on asendushoolduselt lahkuvate noorte elluastumise toetamine, sotsiaalsete- ja eluoskuste arendamine ning võimalikult iseseisva toimetuleku tagamine, sealhulgas tööturule sisenemise hõlbustamine ja seal püsimise toetamine. Ühe toetava tegevusena kavandatakse asendushoolduselt lahkuvatele ja lahkunud noortele professionaalse tugiisikuteenuse arendamist.

Eelarve
Perioodi 2015-2020 kogueelarveks on kavandatud kokku u 6 milj. eurot.

Partnerid
Tegevusi viiakse ellu koostöös Sotsiaalkindlustusameti ja Tervise Arengu Instituudiga.
 

 

 

 
all web industry