Est separator Eng separator Rus
font normal font+
separator arrow Sisukaart separator arrow RSS separator
Otsing:   
Avaleht
Uudised
Ametist
Tööpakkumised
Pension
Üksi elava pensionäri toetus
Lastega peredele
Perehüvitiste taotlejale
Perehüvitiste saajale
Perehüvitiste ja kohustusliku kogumispensioni täiendava sissemakse saaja vahetamine
Puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitamine tööandjatele seoses laste kasvatamisega
Eesti perehüvitised Euroopa Liidu seaduste kontekstis
Lastekaitse
Puudega inimesele
Sotsiaalne rehabilitatsioon
Erihoolekandeteenused
Abivahendid
Kahjuhüvitised
Ohvriabi- ja lepitusteenus
E-teenused
Muud toetused
Tööandjatele
Töövõimereform
Sotsiaalkindlustus Euroopa Liidus
Projektid

Infotelefon 612 1360  
välismaalt helistades
 +372 612 1360


E-post:
info at sotsiaalkindlustusamet dot ee

Endla 8, Tallinn 15092

Lühinumber 16106

Helistades lühinumbrile kehtib teie operaatori hinnakirjapõhine tariif!

Infotelefon tööpäeviti
9.00–17.00 ja
iga kuu viimasel reedel
9.00-13.00

Lasteabi telefon 116 111
Töötab 24 h
 

Klienditeeninduste tööaega jm infot vaata siit

 

 
 

 

 

 

 

 

Dokumentide menetlustähtajad

print

 

Dokument

Tähtaeg

Õigusakt

Teabenõue (vt teabenõude esitamine)

5 tööpäeva, vajadusel võib tähtaega pikendada kuni 15 tööpäevani

Avaliku teabe seadus

Selgitustaotlus ja märgukiri


30 päeva

Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seadus

Selgitustaotluste ja märgukirjade edastamine vastavalt kuuluvusele ja avaldajale edastamisest teatamine


5 tööpäeva

Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seadus

Pensioni ja töövõimetuse ekspertiisi vaie


Sotsiaaltoetuse vaie


60 päeva

Riikliku pensionikindlustuse seadus

Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadus

Sotsiaalteenuste vaie

30 päeva

Sotsiaalseadustiku üldosa seadus

Vaie haldusmenetluse seaduse alusel

10 päeva, vajadusel võib tähtaega pikendada kuni 30 päeva võrra
 

Haldusmenetluse seadus

Elatisabi, peretoetuste, vanemahüvitise, kuriteoohvrite hüvitiste, represseeritud isiku toetuse ja pensioni vaided


30 päeva

Elatisabi seadus

Riiklike peretoetuste seadus

Vanemahüvitise seadus

Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seadus

Ohvriabi seadus

Riikliku pensioni taotlus

Pensioniavaldus vaadatakse läbi 15 tööpäeva jooksul pärast avalduse ning pensioni taotlemiseks vajalike dokumentide saabumist või sama tähtaja jooksul pärast täiendavate dokumentide saabumist.
Haldusorgan võib enda määratud menetlustähtaegu oma algatusel pikendada.

Sotsiaalministri määrus:

Riikliku pensioni määramise, ümberarvutamise ja maksmise juhend 

Haldusmenetluse seadus (HMS §33 lg 5)

Peretoetuse taotlus

Esimesel võimalusel

Riiklike peretoetuste seadus

 

Vanemahüvitise taotlus

Esimesel võimalusel

Vanemahüvitise seadus

Sotsiaaltoetuse (PIS) taotlus

10 tööpäeva arvates taotluse ja kõigi nõutavate dokumentide saamisest
 

Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadus

Ekspertiisitaotlused

Ekspertiisi tehakse

15 tööpäeva jooksul, arvates ekspertiisiks piisavate andmete saamise päevast;

5 tööpäeva jooksul kui ekspertiisitaotluse esitamise või saatmise päeval ollakse töövõimetuslehe alusel ajutiselt töövõimetu

Otsusest teavitatakse 15 päeva jooksul, arvates otsuse tegemise päevast).

Juhul kui taotleja on töövõimetuslehe alusel ajutiselt töövõimetu, siis tehakse otsus teatavaks 10 päeva jooksul arvates ekspertiisi otsuse vastuvõtmise päevast.

Sotsiaalministri määrus:
Puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise kord ja tähtajad ning hüvitatavate lisakulude arvutamise kord  

Sotsiaalministri määrus:
Püsiva töövõimetuse, selle tekkimise aja, põhjuse ja kestuse tuvastamise tingimused ja kord ning töövõimetuse põhjuste loetelu  


 

Puudega isiku kaardi taotlus

15 kalendripäeva
(Kui taotlus esitatakse koos ekspertiisitaotlusega, siis puude raskusastme tuvastamise korral väljastatakse kaart koos ekspertiisiotsusega 15 kalendripäeva jooksul arvates ekspertiisiotsuse tegemise päevast)

Sotsiaalministri määrus:

Puudega isiku kaardi vorm ja väljastamise kord
Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt üle võtmise taotlus

1) 10 tööpäeva
arvates taotluse saamisest (SHS § 59 lõike 1 punktides1,2 ja 8 nimetatud isiku puhul);

2) 40 tööpäeva arvates taotluse saamisest (SHS § 59 lõike 1 punktides 3-7 nimetatud isiku puhul)

Sotsiaalhoolekande seadus
Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse sõidukulude hüvitamise taotlus

20 tööpäeva arvates taotluse ning kuludokumentide ja rehabilitatsiooniteenuse osutajalt rehabilitatsiooniteenuse osutamise kohta arve saamise päevast arvates

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse raames osutatavate teenuste loetelu ja hindade, ülevõetava tasu arvestamise korra ja maksimaalse suuruse ühes aastas ning sõidu- ja majutuskulude hüvitamise korra, maksimaalse maksumuse ja sõidukulu määra ning rehabilitatsiooniprogrammi hindamiskriteeriumide kehtestamine

Elatisabi

15 tööpäeva arvates taotluse ja kõigi nõutavate dokumentide saamisest
 

Elatisabi seadus

Tööõnnetuse ja kutsehaiguse tagajärgede kahju hüvitamine

10 tööpäeva

Haldusorgan võib enda määratud menetlustähtaegu oma algatusel pikendada

Haldusmenetluse seadus (HMS §33 lg 5)

Töötervishoiu ja tööohutuse seadus

Tagasipöörduja toetuse taotlus


10 tööpäeva

 

Sotsiaalseadustiku üldosa seadus (SÜS §25)

Represseerituks tunnistamise taotlus


30 päeva

Vabariigi Valitsuse määrus:

Represseeritu tunnistuse andmise korra ning taotluse ja tunnistuse vormi kehtestamine ning represseeritu tunnistusi väljastava asutuse määramine

Represseeritu toetus


10 tööpäeva

Haldumenetluse seadus (HMS §33 lg5)

Riiklik olümpiavõitja toetus

10 tööpäeva

Spordiseadus 

Erihoolekandeteenuste taotlus

15 tööpäeva

Sotsiaalhoolekande seadus 

Omaosaluse puudujääva osa riigieelarvest hüvitamise taotlus

10 tööpäeva

Sotsiaalhoolekande seadus 

Isikliku abivahendi kaardi väljastamise või erandkorras abivahendi ostmisel või üürimisel tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise taotlus


30 tööpäeva

Sotsiaalhoolekande seadus
   

 
all web industry