Sa oled siin

Kahjuhüvitised

Kahjuhüvitised

 • Hüvitise saajale
 • Kuriteoohvri riiklikud kahjuhüvitised
 • Hüvitise taotlejale
 • Hüvitise saajale 
 • »

 

Kahjuhüvitise alla kuulub tervisekahjustuse tõttu tekkinud otsene varaline kahju ja saamata jäänud tulu.

Kahju kuulub hüvitamisele kui tervisekahjustus on tekkinud  tööõnnetuse, kutsehaiguse või siis vägivallakuriteo tagajärjel.

Kahjuhüvitise  eesmärk on aidata tervisekahjustuse saanud inimesel igapäevaelus toime tulla ja tagada neile igakuine sissetulek.

Lisainfo

 

Kutsehaigusest või tööõnnetusest tingitud tervisekahju hüvitised

Millal mul on õigus esitada kahjuhüvitise nõue?

Meie poole on sul õigus pöörduda kahjuhüvitise nõudega, kui

 • töötervishoiuarst on sul tuvastanud kutsehaiguse (st sul on kutsehaiguse diagnoosiga teatis, millel on kirjas kutsehaiguse väljakujunemise periood ja tööandjad, kelle juures töötamine võis põhjustada kutsehaigestumise), kahju on tekkinud tööandja süül ning vähemalt üks tööandja on likvideeritud;
 • tööinspektsioon on tööõnnetuse registreerinud (st on koostatud tööõnnetuse raport, milles on kirjas, kus ja mis asjaoludel tööõnnetus juhtus), kahju on tekkinud tööandja süül ning asutus, kus tööõnnetus juhtus, on õigusjärglaseta likvideeritud.

Mis tähendab õigusjärglaseta likvideeritud?

Asutus on likvideeritud õigusjärglaseta, kui ta on äriregistrist kustutatud või on kuulutatud välja pankrot ja asutuse kohustused ei ole edasi läinud teisele asutusele.

Meie võtame üle õigusjärglaseta likvideeritud ettevõtte või ettevõtete kahjuhüvitise osa, kui kahju on tekkinud tööandja süül.

Näide. Sinu kutsehaiguse väljakujunemise periood on töötervishoiuarsti teatise kohaselt aastatel 1978–2016; aastatel 1978–1990 töötasid sa sovhoosis lüpsjana, hiljem aga OÜ-s, mis praegu eksisteerib. Meile tuleb üle põllumajandusreformi käigus likvideeritud sovhoosi osa. Seega saad esitada meile kahjuhüvitise nõude sovhoosis töötatud aja eest.

Mis saab siis, kui mu tööandja eksisteerib?

Kui su tööandja on alles, tuleb sul esitada taotlus tööandjale. Kui tööandja ei ole nõus hüvitist maksma, saad esitada kohtusse nõude hüvitise väljamõistmiseks.

Mis saab siis, kui mul on mitu tööandjat, kellest osa on likvideeritud ja osa eksisteerivad?

Siis maksame likvideeritud asutuste eest hüvitist meie ja eksisteerivad asutused hüvitavad enda osa.
Näide selle kohta, kuidas jaguneb hüvitis mitme asutuse vahel. Töötervishoiuarsti teatise järgi kujunes kutsehaigus välja aastatel 1979–2016. Töötervishoiuarsti arvamuse kohaselt kujunes kutsehaigus välja Orava sovhoosis, Põlva TREV-is ja RMK-s töötamisel. Samuti on kutsehaiguse väljakujunemise perioodi hulka arvestatud FIE-na töötamine.

Tööraamatu väljavõtte järgi töötas isik sel ajal alljärgnevalt:
17.08.1979 – 04.02.1988 Orava sovhoosis (likvideeritud) 3087 päeva, see on 23,05% kogu tervistkahjustavast tööperioodist;
22.02.1988 – 31.10.1990 Põlva TREV-is (likvideeritud) 979 päeva, see on 7,31% kogu tervistkahjustavast tööpeerioodist;
01.11.1990 – 01.01.1998 FIE-na (eksisteerib) 2615 päeva, see on 19,52% kogu tervistkahjustavast tööperioodist;
02.01.1998 – 24.05.2016 RMK-s (eksisteerib) 6712 päeva, see on 50,12% kogu tervistkahjustavast tööperioodist.

Seega hüvitame likvideeritud ettevõtete Orava sovhoosi ja Põlva TREV-i osa 30,36% ulatuses. RMK-l tuleb hüvitada 50,12%; hüvitise saamiseks tuleb esitada asutusele vastavasisuline taotlus. FIE-na töötamise perioodi eest vastutad ise 19,52% ulatuses.

Mis on kutsehaigus?

Kutsehaigus on pikaajaline tervisehäire, mille peamine põhjustaja on tööga seotud füüsikaline, füsioloogiline, keemiline või bioloogiline ohutegur. Kutsehaiguse diagnoosib töötervishoiuarst.

Selliseks ohuteguriteks võivad olla müra, tolm, kahjulikud gaasid, valgustuse puudus, temperatuur, õhu liikumise kiirus, õhuniiskus, kõrge või madal õhurõhk, bakterid, viirused, seened, füüsilise töö raskus (käsitsitöö), sundasendid ja -liigutused, monotoonne töö, halb töökorraldus jne.

Kõik haigused, mis on tööst põhjustatud, ei ole kutsehaigused. Kutsehaiguseks loetakse pikaajalist (kroonilist) haigust.

Kutsehaiguste loetelu on välja toodud sotsiaalministri määruses. https://www.riigiteataja.ee/akt/897867

Kõige levinumad erialad, kus töötamine võib põhjustada kutsehaigestumise, on raietööline, traktorist, autojuht, aga ka laotööline, õmbleja ja müüja.
Sagedamini esinevad kutsehaigused on ülekoormushaigus, vibratsioontõbi.

Mis on tööõnnetus?

Tööõnnetus on tööandja antud tööülesannet täites või muul tema loal tehtaval tööl, tööaja hulka arvataval vaheajal või muul tööandja huvides tegutsemise ajal toimunud õnnetus, mille tagajärjeks on töötaja tervisekahjustus või surm.

Millal mul on õigus kahjuhüvitisele?

Sul on õigus kahjuhüvitisele, kui on täidetud kõik järgmised tingimused:

 • su kutsehaigus on diagnoositud või tööõnnetus registreeritud
 • su töövõime on hinnatud (tööealise puhul)
 • sa ei saa tervise tõttu töötada enam endisel töökohal ja su sissetulek on vähenenud või sissetulekut ei ole; sul on tekkinud täiendavad kulud seoses töövigastusest/kutsehaigusest tingitud tervisekahjustusega
 • ettevõte on süüdi kahju tekkimises (süü on tuvastatud)

Kuidas tuvastatakse asutuse süü?

 • Tööandja (kui tööandja on likvideeritud, siis meie) peab kahju hüvitama üksnes juhul, kui kutsehaigus on välja kujunenud või tööõnnetus on juhtunud tema süül.
 • Asutus on süüdi, kui töökohal rikuti näiteks ohutusnõudeid, ei viidud läbi tervisekontrolli, ei võimaldatud kaitsevahendeid, ei olnud võimalik kasutada puhkepause jne.

Kuidas saan kutsehaiguse diagnoosi?

Töövigastuse saad kindlaks teha perearsti või eriarsti juures. Kutsehaiguse kahtluse korral suunab perearst või eriarst sind töötervishoiuarsti juurde.

Töötervishoiuarst, kes diagnoosib kutsehaiguse, töötab Põhja-Eesti Regionaalhaigla kutsehaiguste ja töötervishoiu keskuses. Keskus asub Tallinnas aadressil Hiiu 44, telefonid 617 2941, 617 2950.

http://www.regionaalhaigla.ee/et/kutsehaiguste-ja-tootervishoiu-keskus-1

Lisainfo

 

Hüvitise taotlejale

Taotluse esitamine

Taotluse koos lisadokumentidega saad meile

Millal saan taotluse esitada?

Taotluse saad esitada kolme aasta jooksul arvestades päevast, kui kutsehaiguse protsent tuvastati või asutus, kes hüvitist maksis, likvideeriti.

Kui kaua minu taotlust läbi vaadatakse?

Vaatame esitatud taotluse läbi ja koostame lepingu 30 päeva jooksul viimase dokumendi saabumise päevast arvates. Seega mida rohkem vajalikke dokumente saad ise esitada, seda kiiremini taotluse läbi vaatame.
Lepingus on kirjas hüvitise määramise alusandmed, arvutuse käik, makstava hüvitise suurus ja tingimused.
 

Kuidas saan teada, mida minu taotluse alusel otsustati?

Hüvitise määramise lepingu saadame sulle posti või e-postiga allkirjastamiseks.
Lepinguga nõustumisel tuleb sul see allkirjastada ja meile tagastada.

Mis saab siis, kui ma ei ole otsusega nõus?

Lepingu peale saab esitada kaebuse Maakohtusse. Kaebuse esitamise tähtaeg on kolm aastat alates lepingust teadasaamisest.

Mis saab siis, kui kutsehaigus/tööõnnetus juhtus välismaal töötamise ajal?

Kui sinuga juhtus tööõnnetus või sul kujunes välja kutsehaigus välismaal töötamise ajal, määratakse ja makstakse hüvitist selle riigi seaduste järgi, kus töötamisel tervisekahjustus tekkis.

Kahjuhüvitiste maksmine välismaale toimub välishüvitiste üksuse kaudu.
Hüvitist maksame, kui sul on selleks õigus lepingu ja ühe poole õigusaktide järgi. Kui elad EL-s, siis maksame sulle hüvitist iga kuu sinu arveldusarvele.
Väljamakse ülekandmisel välismaal asuvasse panka maksame maksekorralduse teenustasu meie, valuuta konverteerimistasu jääb sinu kanda.

 

Taotlemise tingimused 

1. Kui sa oled 16-aastane kuni vanaduspensioniealine (2016. aastal kuni 63-aastane, alates 2017. aastast et/pension/pension-liigid-ja-soodustused), on sul vaja enne kahjuhüvitise määramist lasta hinnata oma töövõimet töötukassas. http://www.tootukassa.ee/

Taotluse töövõime hindamiseks saad esitada meile või töötukassale. Edastame sinu töövõime hindamise taotluse töötukassale.
Sa võid töövõime hindamiseks pöörduda otse töötukassasse ja seejärel kahjuhüvitise taotlemiseks meie poole.
Kui töötukassa otsustas, et su töövõime ei ole vähenenud, siis ei ole sul õigust saada kahjuhüvitist.

2. Kui sa oled vanaduspensioniealine, on sul vaja enne kahjuhüvitise määramist tuvastada puude raskusaste. Puude raskusastme tuvastamiseks saad esitada meile taotluse kas

Taotluse vormi leiad aadressilt http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/ekspertiisi-blanketid. Meie kontaktandmed ja klienditeeninduste vastuvõtuajad on kodulehel rubriigis Kontaktandmed.
Kui oled vanaduspensioniealine, siis töövõimet hinnata ei ole vaja.

3. Hüvitise määramiseks on sul vaja esitada järgmised dokumendid

 • töötervishoiuarsti teatis – selle saad Põhja-Eesti Regionaalhaiglast;
 • töövigastuse korral, kui asutus on likvideeritud, tuleb esitada tööõnnetuse raport – selle saad tööinspektsioonist;
 • töötamist tõendavad dokumendid (nt tööraamat, lepingud jne);
 • tõend asutuse makstud hüvitise kohta, kui asutus on sulle enne likvideerimist hüvitist maksnud;
 • kuludokumendid lisakulutuste taotlemise korral (ravimiarved, taastusravi arved).

Meie küsime juurde

 • ekspertarsti arvamuse kutsehaigusest või tööõnnetusest tingitud tervisekahju ulatuse kohta (protsentides). Ekspertarst kujundab arvamuse sinu töövõime hindamise aluseks olnud andmete põhjal, kui sa oled tööealine. Kui sa oled vanaduspensionär, võtab ekspertarst aluseks sinu puude raskusastme tuvastamise alusandmed;
 • andmed asutuse süü kohta (saame tööinspektsioonist);
 • andmed asutuse õigusjärglaseta likvideerimise kohta (saame äriregistrist või kohtuinfosüsteemist);
 • kohtuotsuse, kui hüvitis on välja mõistetud kohtuotsusega (saame kohtuinfosüsteemist);
 •  töötasu tõendi (küsime tööandjalt).

 

 

Millest minu kahjuhüvitis koosneb?

 • Lisakulutuste hüvitisest – ühekordne hüvitis
 • Sissetuleku vähenemisest tingitud kahjuhüvitisest – perioodiline hüvitis
 • Toitja kaotusest tingitud hüvitisest – perioodiline hüvitis

Lisainfo

 

Mis on lisakulutuste hüvitis?

Hüvitame sinu lisakulud, mis on seotud kutsehaiguse või tööõnnetusega. Need on kulutused

 • proteesidele ja abivahenditele
 • retseptiravimitele
 • taastusravile
 • sõidukulud raviasutusse
 • kannatanu hooldamiskulud

Seda, kas lisakulu on seotud kutsehaiguse või tööõnnetusega, hindab meie ekspertarst just sinu vajadusest lähtuvalt.

Proteesid ja abivahendid

Hüvitame proteesid ja abivahendid esitatud kuludokumendi alusel, kui ekspertarsti arvamuse kohaselt on need sulle vajalikud. Siia alla kuulub ka näiteks ratastooli rent, mähkmed, tugitallad, põlveside jne. Sellel hüvitisel piirmäära ei ole.

Näide. Kui sul on diagnoositud kutsehaigusena vaegkuulmine mürast ja sa esitad taotluse ning kuludokumendi kuuldeaparaadi ja hambaproteeside hüvitamiseks, siis saame hüvitada ainult kuuldeaparaadi maksumuse.

Retseptiravimid
Hüvitame sulle arsti retseptiravimid maksekviitungi alusel, kui ekspertarsti arvamuse kohaselt on need sulle vajalikud. Sellel hüvitisel piirmäära ei ole.
Ravimeid, mida saad osta retseptita, me ei hüvita.

Näide. Kui sul on diagnoositud ülekoormushaigus ja esitad meile arve Fastum geeli ja Ibumetin N 30 ostmise kohta, saame sulle hüvitada ainult Fastum geeli maksumuse, sest Ibumetin N 30 on käsimüügiravim (saadaval retseptita).

Kui sul on diagnoositud vibratsioontõbi ja sa esitad meile arve Marevani ja Arcoxia eest tasumiseks, siis saame sulle hüvitada ainult Arcoxia maksumuse. Kuigi Marevan on retseptiravim, ei kuulu see hüvitamisele, sest on vajalik üldhaigestumise tõttu (tromboosi oht).

Taastusravi kulud

Taastusravil võid käia iga päev kodust (ambulatoorne) või siis olla ravil ööbimise ja toitlustusega (sanatoorne). Hüvitame taastusravi kulud, kui ekspertarsti hinnangul on seda ravi sulle vaja.
Ambulatoorse ravi korral hüvitame ravi maksumuse 14 päeva eest üks kord aastas piirmääras kuni 250 eurot. Sanatoorse ravipaketi puhul hüvitame kogu paketi maksumuse 10 päeva eest üks kord aastas piirmääras kuni 550 eurot.
Ühel kalendriaastal saad kasutada kas ambulatoorset taastusravi 14 päeva või sanatoorset ravi 10 päeva. Raviasutuse, kuhu soovid ravile minna, saad valida ise.

Näide. Võid endale broneerida aja 2016. aastal Värska sanatooriumis 10 päevaks või Jõgeva haigla taastusraviosakonnas 14 päevaks. Tasume sinu eest kas Värska sanatooriumi ravipaketi kuni 550 euro ulatuses või Jõgeva haigla taastusravi kuni 250 euro ulatuses. Saad valida ainult ühe variandi!

Kui soovin minna sanatooriumi, aga mul pole võimalik nii palju ise tasuda, mis siis saab?
Sul tuleb broneerida koht raviasutuses ja meie saadame asutusele sinu taotluse alusel digitaalselt garantiikirja, milles kinnitame, et tasume sinu ravi eest meie hüvitatava osa. Helistame sulle enne ravi algust, et oleme garantiikirja raviasutusele väljastanud.

Garantiikirja taotluse saad esitada e-posti teel, posti teel või meie klienditeeninduses.
Garantiikirja taotluse vormi leiad meie kodulehelt
http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/public/blanketid/Muud_blanketid/Garantiikiri_tuusik.pdf (PDF)

Näide. Oled broneerinud aja Pärnu sanatooriumis Tervis, ravi algusaeg on 01.10.2016. Esitad meile taotluse garantiikirja väljastamiseks 30.08.2016. Ekspertarsti arvates on seda ravi sulle vaja. Meie saadame Pärnu Tervisesse garantiikirja ja helistame sulle hiljemalt nädal enne ravi algust.

Sõidukulud

Hüvitame sinu elukohast raviasutusse ja tagasi tehtud sõidukulud 0,10 eurot kilomeetri kohta juhul, kui sõit oli ekspertarsti arvates vajalik. Kui käisid raviasutuses garantiikirja alusel, ei ole sul täiendavat taotlust ja kuludokumente (bussipieltid; bensiinitšekk) vaja esitada. Hüvitame sõidukulud, kui raviasutus esitab meile arve sinu ravipaketi maksumuse kohta.
Sõidukulud raviarsti vastuvõtule hüvitame esitatud taotluse ja täiendava tõendi või selgituse alusel. Sõidukulude taotlusele tuleb lisada arstitõend vastuvõtul viibimise kohta. Kui tõendit pole, siis täiendav selgitus, kus on kirjas arsti ja raviasutuse nimi ning vastuvõtul viibimise kuupäev. Kuludokumente (bussipiletid; bensiinitšekk) ei ole vaja esitada.

Näide. Käisid Toila sanatooriumis meie garantiikirja alusel, elad Võru linnas Olevi tänav 7. Toila sanatoorium esitas meile arve sinu ravipaketi maksumuse kohta 14.08.2016. Meie hüvitame sulle pärast arve saamist sõidukulud summas 42.80 eurot. Võru linnast Toilasse on 214 km ja seega hüvitame 2 x 214 x 0.10 senti ehk 42.80 eurot.
Käisid 03.09.2016 Põlva haiglas neuroloogi vastuvõtul ja 08.09.2016 käisid mammograafial Põlva haiglas, vahemaa elukohast raviasutusse on 5 km. Hüvitame sõidukulud neuroloogile summas 10 eurot, mammograafial käimist aga ei hüvita, kuna see ei ole seotud kutsehaiguse raviga.

Kannatanu hooldamiskulud

Kuludokumendi alusel hüvitame kannatanule hooldamise lisakulud olenemata sellest, kes teda hooldab. Kulu tõendavaks dokumendiks võib olla näiteks vabas vormis koostatud hooldusleping, kus on kirjas hooldusteenuse eest tasutav summa. Voodihaige või spetsiaalse meditsiinilise hoolduse puhul hüvitame kuni sanitari või hooldusõe kuupalga alammäärani, muu hoolduse puhul aga kuni 60% sellest määrast. Kõrvalise hoolduse vajadust hindab ekspertarst.

Näide 1. Kui vajad meditsiinilist hooldust, hüvitame 2016. aasta kõrvalise hoolduse kulutused kuni 554.40 euroni. Kui vajad aga lihtsalt hooldust ja sul on selle kohta olemas kuludokument, siis hüvitame kuni 332.64 eurot.
Kui suures osas lisakulud hüvitatakse?
Hüvitame sulle lisakulud vastavalt likvideeritud ettevõtte osale, st kui kõik ettevõtted on likvideeritud, hüvitame esitatud kuludokumendi alusel 100% lisakulude maksumusest. Kui aga osa asutusi eksisteerib, siis hüvitame lisakulutuste maksumuse vastavalt likvideeritud ettevõtte osale.
Hüvitamise protsent on kirjas lepingus.

Näide 2. Maie esitas taastusravi arve summas 550 eurot, sotsiaalkindlustusamet hüvitab 412.50 eurot, mis on 75% lisakulutuste maksumusest, sest 25% osas vastutab eksisteeriv ettevõte.
Millal võin lisakulutuste hüvitamiseks avalduse esitada?
Lisakulutuste hüvitamisele on sul õigus, kui sul on kehtiv töövõime hindamise või töövõimetuse tuvastamise otsus ja sul on meiega allkirjastatud leping kahju hüvitamise kohta.
Lisakulutuste hüvitamise taotluse koos kuludokumentidega võid esitada kas kohe või kolme aasta jooksul pärast kulutuste eest tasumist.

Lisakulutuste hüvitamise taotluse vormi leiad meie kodulehelt
http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/public/blanketid/Muud_blanketid/Kahjuhyvitise_lisakulud_2016.pdf (PDF)

 

Millal on mul õigus perioodilisele hüvitisele?

Perioodilisele hüvitisele on sul õigus kui

 • sul puudub tervisekahjustuse tõttu sissetulek – sa ei tööta
 • töötad tervisekahjustuse tõttu osalise tööajaga või teisel töökohal ja su sissetulek on vähenenud
 • oled tööõnnetuse tõttu kaotanud pereliikme, kelle sissetulekust sa sõltud

Kuidas ma tean, et olen pereliige, kellel on õigus kahjuhüvitisele?

Kahjuhüvitist saad, kui oled hukkunud pereliikme

 • alla 18-aastane laps
 • 18–24-aastane laps, kui õpid statsionaarses õppes
 • lesk, kui sul on töövõime hinnatud
 • vanaduspensioni eas olev lesk
 • vanaduspensioni eas vanem
 • vanem, kui sul on töövõime hinnatud
 • mittetöötav lesk ja oled rase
 • kuni kolmeaastase lapse vanem või eestkostja ja sa ei tööta

Näide 1. Olev sai tööõnnetuses surma. Tema perekonnas on 7- ja 17-aastane laps ja vanaduspensioni eas ema. Seega on õigus hüvitisele mõlemal lapsel ja ka vanaduspensioni eas emal.

Näide 2. Mari sai tööõnnetuses surma. Tema lapsed on 22- ja 28-aastased ning mõlemad juba töötavad. Abikaasa on vanaduspensioni eas. Seega on õigus hüvitisele ainult vanaduspensioni eas abikaasal.

Milliste andmete alusel minu perioodilist kahjuhüvitist arvutatakse?

Hüvitise arvestuse aluseks võetakse kutsehaiguse tuvastamisele või tööõnnetusele eelnenud 12 täistööajaga töötatud kuu keskmine sissetulek. Haiguselehel viibimine või puhkusekuu jäävad välja.
Keskmise sissetuleku arvestamisel indekseeritakse iga kuu sissetulek kehtiva miinimumpalga ja keskmise sissetuleku arvesse mineva kuu miinimumpalga suhtega.

Näide 1. Kui arvesse läheb 2015. aasta sissetulek ja hüvitis määratakse 2016. aastal, siis arvutamisel kasutatav indeks on 1,03. (2016. aasta miinimumpalk 430 : 2015. aasta miinimumpalgaga 415 = 1,03).
Hüvitise arvutamiseks korrutatakse sinu keskmine sissetulek kutsehaigusest põhjustatud töövõime kaotuse protsendi ja asutuse süü ulatuse protsendiga.

Näide 2. Kui sinu keskmine indekseeritud sissetulek on 500 eurot ja sul on tuvastatud kutsehaiguse tõttu 60% töövõime kaotus ja asutuse süü ulatus on 100%, siis hüvitis on 500 x 60% x 100% = 300 eurot.
Kaotatud keskmisest sissetulekust arvutatakse maha sinule määratud töövõimetoetus, töövõimetuspension või toitjakaotuspension.

Näide 3. Kui sulle arvutatud hüvitatav osa on 300 eurot ja sulle määratud töövõime toetus on 160 eurot, siis hüvitise suurus on 300 - 160 = 140 eurot. Meie hüvitame likvideeritud ettevõtete osa. Kui see on 100%, siis hüvitise suurus = hüvitatav osaga, seega 140 eurot x 100% = 140 eurot.
Kui likvideeritud ettevõtete osa on 65%, siis korrutatakse hüvitise suurus likvideeritud ettevõtete osaga. Näiteks kui hüvitis on 140 eurot ja hüvitatav osa on 65%, siis hüvitiseks maksame hüvitise suurus x hüvitatav osa ehk 140 x 65% = 91 eurot.
Kui sa töötad, siis arvestame sinu keskmisest sissetulekust maha töötasu selle osa, mis ületab sinu säilinud töövõimele vastavat arvestuslikku sissetulekut.

Näide 4. Maie töötab mittetäieliku tööajaga. Tema sissetulek on 500 eurot, tema töövõime on kutsehaiguse tõttu vähenenud 40% ja talle on määratud töövõimetoetus 160 eurot. Tema kaotatud keskmine sissetulek on 700 eurot, meie hüvitame 54%.

Arvestuse käik. Arvutame Maie võimaliku sissetuleku arvestades tema säilinud töövõimet. Säilinud töövõime = 100% - kaotatud töövõime % (100% - 40% = 60%). Võimalik sissetulek = keskmine sissetulek x säilinud töövõime %, seega 700 x 60% = 420 eurot.
Tema teenitud sissetulek (500 eurot) on suurem kui võimalik sissetulek arvestades tema säilinud töövõimet (420 eurot). Seega vähendatakse keskmist sissetulekut osa võrra, mis on suurem kui võimalik sissetulek (700 – (500 – 420) = 620 eurot. Hüvitatav osa = vähendatud keskmine sissetulek x töövõime kaotuse %, seega 620 x 40% = 248 eurot.

Hüvitis = Hüvitatav osa - töövõimetoetus; 248 - 160 = 88 eurot, hüvitamisele kuuluv summa = hüvitis x asutuse %; 88 x 54% = 47.52 eurot
Seega kuulub hüvitamisele 47.52 eurot.

 

Hüvitise saajale

Kas minu kahjuhüvitiselt arvestatakse maha tulumaks?

Kahjuhüviselt arvestatakse vastavalt kehtivale seadusele maha tulumaks. Täiendavalt on võimalik hüvitiselt saada tulumaksuvabastust 64 euro ulatuses.
Hüvitiselt on võimalik saada tulumaksuvabastust 180 euro ulatuses siis, kui sa ei tööta ja ei ole seda tulumaksuvabastust kasutanud pensionilt.

Näide. Sinu hüvitise suurus on 350 eurot. Kui sa ei tööta, on sul õigus saada tulumaksuvabastust 180 + 64 eurot, kokku 244 euro ulatuses. Seega arvestatakse maha tulumaks 106 eurolt.
Taotluse tulumaksuvabastuse esitamiseks leiad meie kodulehelt aadressil:
http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/public/blanketid/pensionide_blanketid/Avaldus_tulumaksu_vabastuse_kasutamise_kohta_2013.pdf (PDF)

Millal hüvitist makstakse?

Hüvitis kantakse sinu taotluses märgitud pangakontole iga kuu 12. kuupäeval. Kui nimetatud kuupäev langeb puhkepäevale või riigipühale, makstakse hüvitis välja puhkepäevale eelnenud tööpäeva jooksul.

Kui kaua hüvitist makstakse?

Hüvitist makstakse kuni

 • sul on tuvastatud töövõime kaotus või läbitud töövõime hindamine ja ekspertarsti arvamusega on kindlaks tehtud töövõime kaotuse protsent kutsehaiguse või tööõnnetuse tagajärjel;
 • oled tööõnnetuse tagajärjel surnud isiku ülalpeetav ja vastad hüvitise maksmise tingimustele.

See tähendab, et oled hukkunud pereliikme

 • alla 18-aastane laps
 • 18–24-aastane laps ja õpid statsionaarses õppes
 • lesk ja sul on töövõime hinnatud
 • vanaduspensioni eas olev lesk
 • vanaduspensioni eas vanem
 • vanem ja sul on töövõime hinnatud
 • mittetöötav lesk ja oled rase
 • kuni kolmeaastase lapse vanem või eestkostja ja sa ei tööta

Hüvitise ümberarvestamine ja indekseerimine

Sinu hüvitis kuulub ümberarvestamisele

 • automaatselt, kui muutub sinu kutsehaigusest tingitud töövõime kaotuse protsent;
 • automaatselt, kui muutub sinu töövõimetuspensioni/töövõimetoetuse suurus;
 • automaatselt, indekseerimisel iga aasta 1. aprilli pensioniindeksiga;
 • sinu taotluse alusel, kui asutus, kes sulle maksis osa hüvitisest, likvideeritakse.

Kas mulle makstakse hüvitist edasi, kui asun elama välismaale?

Kahjuhüvitiste maksmine välismaale toimub välishüvitiste üksuse kaudu. Hüvitist makstakse, kui sul on selleks õigus lepingu ja ühe poole õigusaktide järgi. Kui elad EL-s, Vene Föderatsioonis või Šveitsis, siis makstakse hüvitis iga kuu sinu arveldusarvele. Ukrainasse makstakse hüvitised kvartali II kuu 20. kuupäevaks.
Väljamakse ülekandmisel välismaal asuvasse panka maksame maksekorralduse teenustasu meie, valuuta konverteerimistasu jääb sinu kanda.

Mida pean kindlasti teadma?

 • Tulumaksuvabastust 180 euro ulatuses ei saa kasutada üheaegselt mitme sissetuleku puhul (töötasudelt või pensionilt või hüvitiselt).
 • Hüvitist maksame, kuni sul on tuvastatud töövõime kaotus/töövõime langus.
 • Töövõime hindamise otsuse lõppemisel tuleb sul töövõime hindamiseks pöörduda uuesti töötukassasse.
 • Kui töötad, tuleb sul esitada tõend töötasu kohta sotsiaalkindlustusametile kas iga kuu või kord kvartalis.
 • Kui asud tööle, tuleb sellest meile teada anda.

Koostööpartnerid

Töötukassa https://www.tootukassa.ee/

Tööinspektsioon http://www.ti.ee/est/avaleht/

Kutsehaigete Liit http://kutsehaiged.net.ee/

Seadusandlus

Võlaõigusseadus:
https://www.riigiteataja.ee/akt/111032016002

Ettevõtete, asutuste ja organisatsioonide töötajatele tööülesannete täitmisel saadud vigastuse või muu tervisekahjustusega tekitatud kahju hüvitamise ajutine kord https://www.riigiteataja.ee/akt/23410

Töötervishoiu ja tööohutuse seadus
https://www.riigiteataja.ee/akt/117122015101

Põllumajandusreformi seadus § 14
https://www.riigiteataja.ee/akt/101092015025

Tsiviilseadustiku üldosa seadus
https://www.riigiteataja.ee/akt/112032015106

Töövõimetoetuse seadus
https://www.riigiteataja.ee/akt/130122015103

 

Kuriteoohvri riiklikud kahjuhüvitised

Mis on kuriteoohvri riiklik hüvitis?

Kuriteoohvri riiklikku hüvitist maksame siis, kui oled saanud meie riigi territooriumil toime pandud vägivallakuriteo tagajärjel kannatada. Hüvitise eesmärk on aidata sul tekkinud olukorras toime tulla.
Ohvriabi teenus võimaldab hüvitada sulle psühholoogilise abi kulud kuni ühe kuupalga alammäära ulatuses.

Varalisest kahjust saame hüvitada sulle 80%, kuid mitte üle 9590 euro.
Hüvitame sulle kurjategija tekitatud kahju ja meil on õigus raha kahju tekitajalt tagasi küsida. Sama kahju eest ei saa sa hüvitist nõuda meilt ja kurjategijalt.

Mis on vägivallakuritegu?

Vägivallakuriteoks loetakse kuritegu, mille tagajärg on raske tervisekahjustus või surm.

Lisainfo

 

Hüvitise taotlejale

Millal mul on õigus saada kuriteoohvri riiklikku hüvitist?

Sul on õigus saada hüvitist, kui oled saanud kannatada vägivallakuriteo tagajärjel Eesti riigi territooriumil. See tähendab, et sul on vägivallakuriteo tagajärjel tekkinud

 • raske tervisekahjustus või
 • vähemalt neli kuud kestev tervisehäire või
 • kui sinu lähedane, kelle sissetulekust sa sõltusid, sai vägivallakuriteo tagajärjel surma või
 • kui oled tasunud ohvri matusekulud.

Hüvitise määramiseks vajalikud dokumendid

 • uurimisasutuse tõend – väljastab Politsei- ja Piirivalveamet
 • raviarsti või perearsti tõend, mille kohaselt kestis vägivallakuriteo tagajärjel saadud tervisekahjustuse ravi vähemalt neli kuud või said raske tervisekahjustuse
 • arstliku ekspertiisi otsus töövõime kaotuse tuvastamise kohta või töötukassa otsus töövõime hindamise kohta, kui taotled perioodilist hüvitist
 • kuludokumendid – kui taotled ravikulusid või matusetoetust

Kui sul ei ole uurimisasutuse või arsti tõendit kaasas, saame vajalikud andmed ise juurde küsida.
Andmed töövõime kaotuse või töövõime hindamise kohta saame ise, neid otsuseid sa meile esitama ei pea.

Kui oled 16-aastane kuni vanaduspensioniealine (2016. a kuni 63-aastane, alates 2017. aastast et/pension/pension-liigid-ja-soodustused) ja said vägivallakuriteo tagajärjel raske tervisekahjustuse, tuleb perioodilise hüvitise saamiseks hinnata töövõimet töötukassas.
https://www.tootukassa.ee/

Taotluse hüvitise saamiseks ja töövõime hindamiseks saad esitada meile. Samas võid esitada taotluse töövõime hindamiseks töötukassasse ja seejärel hüvitise saamiseks meile.

Lisainfo

 

Kuriteoohvri riikliku hüvitise kohta korduma kippuvad küsimused?

Millest minu kuriteoohvri hüvitis koosneb?

Millest kuriteoohvri hüvitis koosneb?

 • ravikuludest
 • perioodilisest hüvitisest
 • matusekuludest

Mis on ravikulu?

Ravikulud on kulutused

 • ravimitele (sh käsimüügiravimid)
 • proteesidele ja abivahenditele (prillid, kontaktläätsed, hambaproteesid jms)
 • ravi ja taastusravi maksumusele (visiiditasu, voodipäevatasu, taastusravi)
 • sõidukuludele raviasutusse ja tagasi
 • seoses kannatanu hooldusega (hoolduslehe ja töötasu vahe)
 • psühholoogilisele nõustamisele kuni 10 seanssi (ohvriabi teenuse kaudu)
 • psühhoteraapiale kuni 15 seanssi (ohvriabi teenuse kaudu)

Hüvitame 80% sinu ravikulude maksumusest, mis on seotud kuriteo tagajärjel tekkinud tervisekahjustuse raviga.
Seda, kas kulu on seotud kuriteo tagajärjel saadud tervisekahjustusega, hindab meie ekspertarst just sinu tervislikust seisundist lähtuvalt. Kui sinu ravikulud on seotud mõne muu haigusega, siis me neid ei hüvita.

Kulutused ravimitele

Hüvitame taotluse ja kuludokumentide alusel sinu kulutused ravimitele, sealhulgas ka käsimüügiravimitele, kui need on vajalikud kuriteo tagajärjel saadud tervisekahjustuse raviks. Ravimite vajadust hindab ekspertarst. Ravimite hüvitamisel piirmäära ei ole, kuid kokku hüvitatakse kuni 9590 eurot.

Näide. Maie esitab taotluse ravimite hüvitamiseks. Taotlusele on lisatud ravimite Ibumetin 400 mg ja Sirdalud müügiarve 17.80 eurot. Maiel on tuvastatud töövõime kaotus kuriteo tagajärjel saadud tervisekahjustuse tõttu. Ekspertarsti arvamuse kohaselt on mõlemad ravimid Maiele vajalikud tema tervisekahjustuse raviks. Seega kuulub hüvitamisele 14.24 eurot (17.80 X 80% = 14.24 eurot).

Kulutused abivahenditele ja proteesidele

Hüvitame taotluse ja kuludokumentide alusel 80% proteesidele ja abivahenditele tehtud kulutustest, kui need on seotud sinu kuriteo tagajärjel saadud tervisekahjustusega. Nende vajadust hindab ekspertarst. Abivahendite ja proteeside maksumuse hüvitamisel piirmäära ei ole, kuid kokku hüvitatakse kuni 9590 eurot.
Siia alla kuuluvad näiteks prillid, hambaproteesid, aga ka näiteks elastiksidemed, haavahooldusvahendid jne.

Ravi ja taastusravi maksumus

Hüvitame taotluse ja kuludokumentide alusel sinu kulutused ravile ja taastusravile, kui need on vajalikud kuriteo tagajärjel saadud tervisekahjustuse raviks. Nende vajadust hindab ekspertarst. Hüvitame 80% sinu ravi ja taastusravi maksumusest. Ravi ja taastusravi kulude hüvitamisel piirmäära ei ole, kuid kokku hüvitatakse kuni 9590 eurot, mis on kõigi hüvitise liikide piirmäär.
Hüvitamisele kuulub näiteks voodipäevatasu, visiiditasu, ratastooli rent, hambaravi ja taastusraviprotseduuride maksumus.

Näide. Õie käis neuroloogi vastuvõtul ja nõelravi protseduuril. Kulude tõendamiseks esitas Õie visiiditasu 5-eurose ja taastusravi 50-eurose arve. Õiel on tuvastatud vägivallakuriteo tagajärjel raske tervisekahjustus kestvusega kuni neli kuud. Ekspertarsti arvamuse kohaselt on Õiele vajalik neuroloogi vastuvõtt ja nõelravi seoses kuriteo tagajärjel saadud tervisekahjustusega. Seega hüvitatakse Õiele 44 eurot [(5 + 50) x 80% = 44 eurot].

Sõidukulud raviasutusse

Hüvitame sõidukulud sinu elukohast raviasutusse ja tagasi bensiinitšeki alusel arvestusega 10 senti kilomeetri kohta, juhul kui sõit oli seotud vägivallakuriteo tagajärjel saadud tervisekahjustuse raviga ja selle vajadust kinnitab meie ekspertarst, täiendavaid kuludokumente esitama ei pea. Hüvitame 80% sinu sõidukulu maksumusest.

Näide. Õie käis neuroloogi vastuvõtul Jõgeva haiglas ja nõelravi protseduuril Tartu Ülikooli Kliinikumis. Kulude tõendamiseks esitas Õie tõendi neuroloogi vastuvõtul ja nõelravi protseduuril viibimise kohta. Õiel on tuvastatud vägivallakuriteo tagajärjel raske tervisekahjustus kestvusega kuni neli kuud. Ekspertarsti arvamuse kohaselt on Õiele vajalik neuroloogi vastuvõtt ja nõelravi seoses kuriteo tagajärjel saadud tervisekahjustuse raviga. Vahemaa Õie elukoha ja Tartu Ülikooli Kliinikumi vahel on 34 km ja Jõgeva haigla ja elukoha vahel 20 km Seega kuulub Õiele hüvitamisele 8.64 eurot [(2 x 20 x 0.10 x 80%) + (2 x 34 x 0.10) x 80% = 3.20 eurot + 5.44 eurot].

Kannatanu hooldamiskulud

Hüvitame esitatud taotluse ja lisadokumentide alusel kannatanu hoolduseks tehtud kulud, kui hooldusvajadus on seotud kuriteo tagajärjel tekkinud tervisekahjustusega. Hooldusvajaduse kohta esitab arvamuse ekspertarst. Hüvitame sinu keskmise sissetuleku ja hoolduslehe maksumuse vahest 80%. Keskmise sissetuleku andmed saame maksu- ja tolliametist, hoolduslehe maksumuse saame haigekassast. Sinul on vaja esitada tõend selle kohta, kui palju maksis asutus sinu hoolduslehe tasu.

Näide. Maie viibis hoolduslehel 2 kuud, kuna hooldas kuriteo tagajärjel raske tervisekahjustuse saanud Vellot. Maie 6 kuu keskmine sissetulek on 700 eurot, hoolduslehe eest kahe kuu jooksul maksti talle 420 eurot kuus, kokku 840 eurot. Ekspertarsti arvates on Vellot vaja ööpäevaringselt hooldada seoses kuriteo tagajärjel saadud tervisekahjustusega. Hüvitamisele kuulub 448 eurot (2 x {(700 - 420) x 80%}).

Millal võin ravikulude taotluse esitada?

Ravikulude taotluse võid esitada, kui said vägivallakuriteo tagajärjel raske tervisekahjustuse või saadud tervisekahjustuse ravi kestis vähemalt neli kuud.
Ravikulude taotluse võid esitada kas iga kord pärast ravikulutuste tegemist või siis esitad pärast ravi lõppu kõik kuludokumendid korraga. Taotlus tuleb esitada kolme aasta jooksul pärast kulude eest tasumist.

http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/public/blanketid/Muud_blanketid/Avaldus_vagivallakuriteoga_tekitatud_kahju_kohta.pdf (PDF)

http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/public/blanketid/Muud_blanketid/Hyvitistaotlus_01072016.pdf (PDF)

Psühholoogiline nõustamine ja psühhoteraapia

Kui oled vägivallakuriteo ohver ja sinu tervisekahjustus ei ole raske, on sul õigus vajaduse korral saada kuni ühe kuupalga alammäära ulatuses psühholoogilise abi kulu hüvitist. Hüvitame kuni 10 korda psühholoogilist nõustamist ja 15 psühhoteraapia seanssi.

Psühholoogilise abi kulu hüvitatakse, kui

 • su toimetulek on süüteo tagajärjel langenud
 • sa vajad psühholoogilist nõustamist
 • sa vajad muid teenuseid

Psühholoogilise abi kulu hüvitatakse kuludokumendi alusel.
Psühholoogilist abi võid taotleda aasta jooksul pärast süüteo toimumist.

https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1291/2201/2065/m10lisa.pdf# (PDF)

Psühholoogilise abi kulude eest hüvitise saamiseks pead enne teenuse kasutamist esitama ohvriabi töötajale taotluse kulude hüvitamiseks. Teeme kulude hüvitamise või sellest keeldumise otsuse viie tööpäeva jooksul ja teavitame sind otsusest kolme tööpäeva jooksul.

Kuludokumendid tuleb esitada meile ühe kuu jooksul pärast psühholoogilise abi saamist. Maksame hüvitise välja kahe nädala jooksul pärast kuludokumentide kättesaamist.
Hüvitist maksame ühe kuupalga alammäära ulatuses perekonnaliikme kohta, kuid mitte rohkem kui kolme kuupalga alammäära ulatuses perekonna kohta.

Psühholoogilise nõustamise või psühhoteraapia teenuse saamiseks tuleb sul pöörduda ohvriabi töötaja poole. Ohvriabi kontaktandmed leiad aadressilt http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/ohvriabi-tootajate-kontaktandmed-4/.

Näide. Õie langes süüteo ohvriks, samas said selle süüteo tagajärjel hingelise trauma ka tema kaks alaealist last. Õie vajas psühholoogilist nõustamist ja tema lapsed psühhoteraapiat. Õie esitas taotluse psühholoogilise abi ja psühhoteraapia kulude hüvitamiseks enne teenusele minekut. Meie otsus oli positiivne ja pärast teenuse saamist esitas Õie kuludokumendid: 500 eurot psühholoogilise nõustamise eest ja 400 eurot lastele osutatud psühhoteraapia teenuste eest. Kuupalga alammäär on 2016. aastal 430 eurot, seega hüvitame Õiele 430 eurot ja laste psühhoteraapia kulud summas 400 eurot.

 

Millal mul on õigus saada perioodilist hüvitist?

Sul on õigus saada perioodilist hüvitist, kui sinu sissetulek on vähenenud vägivallakuriteo tõttu, sest

• oled haiguslehel (ajutine töövõimetus),
• sinu töövõime on vähenenud ja sa ei saa enam töötada või töötad osalise tööajaga.

Ajutine töövõimetus

Ajutiseks töövõimetuseks loetakse seda, kui sa ei saa tervisliku seisundi tõttu tööle minna ja pead jääma töövõimetuslehele. Töövõimetuslehe väljastab raviarst. Hüvitist on õigus saada, kui töövõimetuslehel viibimine on seotud kuriteo tagajärjel tekkinud tervisekahjustusega.

Ajutisest töövõimetusest tuleneva kahju arvutamine

Ajutisest töövõimetusest tuleneva kahju hüvitise suuruse leiame sinu ühe kalendripäeva keskmise (eelneva kuue kuu sotsiaalmaksuga maksustatud tulust) tulu järgi. Andmed sinu sissetuleku kohta saame maksu- ja tolliametist. Haigekassast saame sinu haigusraha suuruse, sinult ootame tõendit asutuse makstud osa kohta.
Sinu ühe kalendripäeva keskmine tulu korrutatakse haiguspäevade arvuga ning saadud summast lahutatakse sulle makstud haigusraha (tööandja ja haigekassa makstud summad).
Hüvitame 80% sinu saamata jäänud sissetulekust.
Näide. Maie kuue kuu keskmine tulu oli 600 eurot; ühe kalendripäeva tulu seega
600 : 30 = 20 eurot. Maie viibis haiguslehel 54 päeva ja tööandja maksis haigushüvitist 70 eurot ja haigekassa 340 eurot, kokku 340 + 70 = 410 eurot.

Arvutuse käik

Keskmine tulu x haiguspäevade arv 54 x 20 = 1080 eurot
Arvestame maha saadud hüvitise 1080 - 410 = 670 eurot
Hüvitatakse 80%, seega 670 x 80% = 536 eurot

Osaline või puuduv töövõime

Sul on hinnatud osaline või puuduv töövõime ja ekspertarsti arvamuse kohaselt on sinu töövõime vähenenud kuriteo tagajärjel saadud tervisekahjustuse tõttu.
Hüvitise suurus leitakse sinu ühe kalendripäeva keskmise tulu järgi. Arvesse võetakse kuue eelneva kuu sotsiaalmaksuga maksustatud tulu.

Osalisest või puuduvast töövõimest tuleneva kahju arvutamine

Sinu ühe kalendripäeva keskmine tulu korrutatakse 30-ga ja saadud summast lahutatakse sulle määratud töövõimetuspension või töövõimetoetus. Hüvitame 80% sinu saamata jäänud sissetulekust. Andmed sinu keskmise sissetuleku kohta saame maksu- ja tolliametist.

Näide. Maie ühe kalendripäeva tulu on 20 eurot. Maiel on tuvastatud pärast vägivallakuritegu osaline töövõime langus ja töötukassa maksab talle töövõimetoetust 210 eurot kuus.

Kalendripäeva tulu x 30 - töövõimetoetus

20 x 30 - 210 = 390 eurot

Hüvitatakse 80%, seega 390 x 80% = 312 eurot

Mis saab siis, kui olin enne kuriteoohvriks langemist töötu?

Kui olid enne kuritegu töötu või sinu keskmine töötasu oli väiksem kui kehtiv miinimumpalk, siis arvestatakse sulle hüvitis miinimumpalga alusel.

Näide. Maril tuvastati kuriteo tagajärjel töövõime langus, enne kuritegu oli ta töötu. Töövõimetoetust maksti talle 170 eurot.

Arvutuse käik
Miinimumpalk - töövõimetoetus
430 - 170 = 260 eurot
Hüvitatakse 80%, seega 260 x 80% = 208 eurot

Toitja surmast tulenev kahju

Seoses ohvri surmaga on sul õigus saada hüvitist, kui oled vägivallakuriteo tagajärjel kaotanud pereliikme, kelle sissetulekust sa sõltusid.

Kuidas ma tean, et olen pereliige, kellel on õigus saada hüvitist?

Hüvitist saad, kui oled surnud pereliikme

 • alla 18-aastane laps;
 • 18- kuni 24-aastane laps ja õpid statsionaarses õppes;
 • lesk ja su töövõime on vähenenud;
 • vanaduspensioniealine lesk;
 • vanaduspensioniealine vanem;
 • vanem ja su töövõime on vähenenud;
 • mittetöötav lesk ja oled rase;
 • kuni kolmeaastase lapse vanem või eestkostja ja sa ei tööta.

Toitja surmast tuleneva hüvitise arvestamine

1. Ohvri ühe kalendripäeva keskmine tulu korrutatakse 30-ga ja saadud summast lahutatakse sulle määratud toitjakaotuspension;
2. Saadud summast arvutatakse protsent vastavalt ülalpeetavate arvule:

 • kui oled ainuke ülalpeetav, siis on see 75%
 • kui ülalpeetavaid on kaks, siis on see 85%
 • kui ülalpeetavaid on kolm või rohkem, siis on see 100%;

3. Saadud summast hüvitame 80%.

Näide: Ohvri ühe kalendripäeva tulu oli 20 eurot. Tal oli kaks ülalpeetavat: vanaduspensionieas ema ja 14-aastane laps. Lapsele on määratud toitjakaotuspension 170 eurot kuus. Emale toitjakaotuspensionit määratud ei ole.

Arvutuse käik:
Ühe kalendripäeva tulu x 30 - toitjakaotuspension
20 x 30 - 170 = 430 eurot

Kahele ülalpeetavale hüvitatakse 85%
430 x 85% = 365.50 eurot
Hüvitatakse 80%, seega 365.5 x 80% = 292.40 eurot kahele ülalpeetavale kokku.

Vanaduspensionieas ema arvelduskontole kantakse 146.20 eurot ja lapse esindaja arvelduskontole 146.20 eurot.

Kui hüvitist taotleb ainult 14-aastane laps, siis arvestatakse alljärgnevalt:
20 x 30 - 170 = 430 eurot
ühele ülalpeetavale hüvitatakse 75%
430 x 75% = 322.50 eurot
Hüvitatakse 80%, seega 322.50 x 80% = 258 eurot ühele ülalpeetavale.

Mis saab siis, kui olin enne kuriteoohvriks langemist töötu?

Kui ohver oli enne kuritegu töötu või tema töötasu oli väiksem kui miinimumpalk, siis arvestatakse hüvitis kehtiva miinimumpalga järgi.

Näide. Mari isa suri vägivallakuriteo tagajärjel. Isa oli enne kuritegu töötu.

Arvutuse käik:
Miinimumpalk on 2016. aastal 430 eurot. Marile määratud toitjakaotuspension on 170 eurot.
Seega hüvitis on 430 - 170 = 260 eurot

Ühele ülalpeetavale hüvitatakse 75%
260 x 75% = 195 eurot
Hüvitatakse 80%, seega 195 x 80% = 156 eurot ühele ülalpeetavale.

Matusekulude hüvitamine

Mille alusel hüvitatakse matusekulud?

Matusekulu hüvitatakse sulle siis, kui oled nende kulude eest tasunud. See tähendab, kui sul on esitada vähemalt üks arve või ostutšekk, mis on seotud ohvri matusekuludega.

Kui suures summas matusekulud hüvitatakse?

Matusekulud hüvitatakse kuni 448 euro ulatuses.

Matusekulude arvestus

Näide 1. Maie esitas ohvri matusekulude hüvitise taotluse juurde urni maksumuse arve summas 240 eurot. Teised asutused ei ole maksnud Maiele matusetoetust. Hüvitamisele kuulub 448 eurot.

Näide 2. Maie esitas ohvri matusekulude hüvitise taotluse juurde tuhastamise maksumuse arve summas 640 eurot. Kohalik omavalitsus maksis Maiele matusetoetust 100 eurot.

Matusekulud - makstud toetus

640 - 100 = 540 eurot

Hüvitamisele kuulub 448 eurot.

Näide 3. Maie esitas ohvri matusekulude hüvitise taotluse juurde tuhastamise maksumuse arve summas 440 eurot. Kohalik omavalitsus maksis Maiele matusetoetust 100 eurot.

Matusekulud - makstud toetus

440 - 100 = 340 eurot

Hüvitamisele kuulub 340 eurot.
 

Taotluse esitamine

Millal tuleb taotlus esitada?

Taotluse saad esitada 3 aasta jooksul vägivallakuriteost või selle toimepanemisest teada saamisest.

Taotluse esitamise võimalused

1. e-postiga digitaalselt allkirjastatud taotlus + skaneeritud lisadokumendid. Taotluse vormi leiad aadressilt http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/public/blanketid/Muud_blanketid/ (PDF). Digiallkirjastatud taotlus saada aadressile info@sotsiaalkindlustusamet.ee;

2. posti teel aadressile Põllu 1A, 50303, Tartu;

3. ohvriabi töötaja juures, ohvriabitöötajate kontaktandmed leiad aadressilt
http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/ohvriabi-ja-lepituskeskus/;

4. meie klienditeeninduses.
Meie kontaktandmed ja klienditeeninduste vastuvõtuajad on kodulehel rubriigis “Kontaktandmed".

Kui kaua taotlust läbi vaadatakse?

Vaatame esitatud taotluse läbi ja teeme otsuse 30 päeva jooksul pärast viimase dokumendi saabumist.
Kuidas saan teada, mida minu taotluse alusel otsustati?
Otsuse saadame sulle taotluses märgitud aadressile posti või e-postiga.

Mis saab siis, kui ma ei ole otsusega nõus?

Otsuse peale saad esitada vaide meile 30 päeva jooksul pärast otsuse kättesaamist või kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras. Vaide lahendame 30 päeva jooksul pärast vaide kättesaamist.
Hüvitise saamist välistavad asjaolud.

Kuriteoohvri riiklikku hüvitist ei määrata, kui

 • sina või sinu lähedane, kes suri kuriteo tagajärjel, kutsus kuriteo toimepanemise ise esile või soodustas seda oma tahtliku või kergemeelse käitumisega;
 • sa ei ole kuriteost teatanud 15 päeva jooksul pärast kuritegu;
 • sina või sinu lähedane, kes suri kuriteo tagajärjel, on vägivallakuriteos süüdi mõistetud ja karistus ei ole kustunud;
 • hüvitise maksmine on ebaõiglane või põhjendamatu.

Hüvitise taotlemine välisriigist

Mis saab siis, kui kuritegu toimus välismaal?

Hüvitist maksab selle riigi asutus, kus kuritegu toimus. Hüvitist makstakse vastava riigi seaduste kohaselt.

Kes aitab dokumente vormistada?

Sa võid pöörduda

 • vastava riigi pädeva asutuse poole;
 • meie poole – vajaduse korral abistame ja juhendame hüvitise taotluse vormistamisel. Edastame sinu taotluse koos lisadokumentidega selle riigi asutusele, kus vägivallakuritegu toime pandi.

Kas on vaja esitada täiendavaid dokumente?

Hüvitise taotlemisel on vaja täiendavalt esitada

 • tõend välismaal viibimise põhjuse kohta (töökohast, kui viibisid lähetusega, või turismibüroost, kui olid reisil);
 • tõend hüvitise saamise õiguse või selle puudumise kohta kuriteo toimepanemise asukohamaal;
 • avaldus hüvitise taotlemiseks vajalike põhi- ja lisadokumentide väljastamiseks välismaalt.

Lisainfo

 

Hüvitise saajale

Kas minu hüvitiselt arvestatakse maha tulumaks?

Kuriteoohvritele makstavat hüvitist tulumaksuga ei maksustata.

Millal hüvitist makstakse?

Kuriteoohvri riiklik hüvitis kantakse sinu taotluses märgitud pangakontole iga kuu 12. kuupäeval, juhul kui nimetatud kuupäev langeb puhkepäevale või riigipühale, makstakse hüvitis välja puhkepäevale eelnenud tööpäeva jooksul.

Kas mul on õigus saada avansilist hüvitist?

Avansilist hüvitist on õigus saada, kui sul on ilmne õigus hüvitisele, kuid sinu hüvitise määramine on edasi lükatud ja sa oled majanduslikult raskes olukorras.
Avanssi makstakse sinu taotluse alusel kuni 640 eurot.
Kui makstud avanss on suurem kui sulle hiljem määratud hüvitis, nõutakse enammakstu tagasi.

Kui kaua hüvitist makstakse?

Hüvitist makstakse, kuni sa vastad hüvitise saamise tingimustele või kuni piirmäära 9590 eurot täitumiseni. Piirmäär arvestatakse ühe ohvri kõigi ülalpeetavate kohta kokku. Piirmäära sisse on arvestatud kõik hüvitise liigid.

Näide. Toitja surmast tulenev kahjuhüvitis määrati kahele ülalpeetavale ja matusekulud maksti kuludokumentide alusel 448 eurot.

Seega on ülalpeetavatel õigus saada kokku kuni 9142 eurot (9590 - 448), kui nad vastavad hüvitise saamise tingimustele.

Maiele maksti ajutisest töövõimetusest tulenevat kahjuhüvitist summas 480 eurot, ravikulude hüvitist (sõidukulud 48 eurot + ravimite maksumus 140 eurot + visiiditasu 17 eurot) summas 205 eurot.

Maiel on tuvastatud töövõime vähenemine kuriteo tagajärjel saadud tervisekahjustuse tõttu.

Perioodilist hüvitist on tal õigus saada kuni 8905 eurot (9590 - 480 - 205), kui ta vastab hüvitise saamise tingimustele.

Hüvitise saamise tingimused:

1. kui sul on tuvastatud püsiv töövõimetus või sinu töövõime vähenemine on seotud kuriteo tagajärjel saadud tervisekahjustusega ja sinu sissetulek on vähenenud;
2. kui saad toitja kaotusest tulenevat kahjuhüvitist, siis kuni 18-aastaseks saamiseni või kuni 24-aastaseks saamiseni, kui jätkad õpinguid kõrgkoolis.

Hüvitise ümberarvestamine

Hüvitised arvestatakse ümber kord aastas 1. märtsil vastavalt elukalliduse muutumisele.
Kui sa asud tööle või lõpetad õppimise, arvestame hüvitise ümber tööle asumise või õppimise lõpetamisele järgnevast kuust alates.

Kui asud uuesti õppima või lõpetad töötamise, arvestame esitatud dokumentide alusel hüvitise ümber järgmisest kuust alates.

Kas süüdlaselt küsitakse raha tagasi?

Esitame kahju tekitaja vastu kohtule tsiviilhagi selles ulatuses, mis on hüvitiseks sulle välja makstud.

Kas mulle makstakse hüvitist, kui asun elama välismaale?

Jah, hüvitist makstakse, kuni vastad hüvitise saamise tingimustele või kuni piirmäära 9590 eurot täitumiseni.

Kas mulle makstakse hüvitist, kui olen välisriigi kodanik, kuid kuritegu toimus Eestis?

Kui elad muus Euroopa Liidu liikmesriigis ja langesid Eestis viibides vägivallakuriteo ohvriks, makstakse sulle hüvitis välja ühe summana kogu ajavahemiku eest, mille vältel sa olid töövõimetu (haiguslehel), osalise või puuduva töövõimega või vastad toitjakaotuspensioni saamise tingimustele.

Hüvitise arvutamise aluseks võetakse ohvri kuriteo toimepanemisele eelnenud kuue kuu palgatulu.

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/pdf/manual_cv_et.pdf (PDF) (leiab Euroopa Liidu riikide ohvriabi hüvitiste kohta)
http://ec.europa.eu/civiljustice/comp_crime_victim/comp_crime_victim_gen_et.htm.

Mida pean kindlasti teadma?

Kui sulle on määratud perioodiline hüvitis, siis pead meid teavitama kui
• lähed tööle
• lõpetad õppimise
• kui kahju tekitaja on asunud kahju hüvitama.

Kui esitad kohtusse tsiviilhagi kahju tekitaja vastu (matusekulude, ravikulude sissenõudmiseks), teavita sellest ka meid.

Kui sama kahju eest maksame hüvitist meie ja kahju tekitaja, siis küsime sulle hüvitisena makstud raha tagasi.

Hüvitise tagasinõudmine

Hüvitise pead tagasi maksma, kui sulle on hüvitist makstud alusetult. See tähendab, et sa ei teavitanud meid

 • tööle asumisest
 • õppimise lõpetamisest
 • kahju tekitaja makstud hüvitisest.

Hüvitise tagasinõudmiseks teeme sulle ettekirjutuse ja anname tagastamiseks tähtaja.
Kui soovid enammakstud summat tagastada osade kaupa, koostame vastavalt sinu avaldusele maksegraafiku.

Seadusandlus

Ohvriabiseadus https://www.riigiteataja.ee/akt/106012016028

Pensionikindlustuse seadus https://www.riigiteataja.ee/akt/122062016002

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32004L0080

Lisainfo