Abiks spetsialistile

Käesolevalt lehelt leiate informatsiooni ja viiteid materjalidele, mida saate kasutada lastekaitsetöös.

Dokumendivormid

 

Taotluste blanketid:

Lastekaitse alaste juhtumite lahendamisel ning lapse ja pere heaolu toetavate arengukavade koostamisel on kohalikel omavalitsustel õigus pöörduda sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakonna poole nõustamisteenuse saamiseks, edastades selle kohase taotluse e-posti aadressile: info@sotsiaalkindlustusamet.ee.     

Arengukava nõustamisteenuse taotluse        *.docx (18.11 KB, DOCX)        *.pdf  (58.83 KB, PDF)

Lastekaitsejuhtumi nõustamisteenuse taotluse          *.docx (18.61 KB, DOCX)        *.pdf (59.81 KB, PDF)

Juhul kui hädaohus oleva lapse kaitseks on vajalik laps perekonnast eraldada ja kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötaja pole kättesaadav, saadab teenuseosutaja (nt turvakodu) sellekohase taotluse lastekaitse osakonna juhtumilisti, e-posti aadressile: lkjuhtum@sotsiaalkindlustusamet.ee.

Hädaohus oleva lapse perest eraldamise taotlus        (19.39 KB, DOCX) *.docx (27.5 KB, DOC)      *.pdf (113.18 KB, PDF)

Raske ja sügava puudega lapsed saavad ESF-i rahastuse toel tugiteenuseid - lapsehoid, tugiisikuteenus, transporditeenus, vaata lisainfo: Puudega lapse tugiteenused.

Avaldus raske ja sügava puudega laste tugiteenuste saamiseks (ESF) (58.49 KB, DOCX)

Soovituslikud dokumendivormid lastekaitsetöötajale:

Kodukülastusakt (16.93 KB, DOCX)
Kodukülastusel tuleb lastekaitsetöötajal fikseerida kodune olukord ja kaardistada lapse heaolu.


Võrgustiku kohtumise protokolli vorm (29 KB, DOC)
Vastavalt lastekaitseseaduse § 8 lg 1 peab lastekaitsetöötaja tegema lapse õiguste ja heaolu tagamiseks valdkondade üleselt koostööd kõigi lastele suunatud meetmete planeerimisel, rahastamisel ja rakendamisel, kaasates sellesse lapsi, lapsevanemaid, last kasvatavaid isikuid ning lapse ja perega tegelenud spetsialiste.

Ettekirjutuse vorm (44.5 KB, DOC)
Kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötajal on õigus teha last kasvatavale isikule ettekirjutusi abivajava lapse kaitseks ja kohustada last kasvatavat isikut tegema koostööd lastekaitsetöötajaga.

Hädaohus oleva lapse ajutise perekonnast eraldamise otsus (27.5 KB, DOC)
Kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötaja võib eraldada lapse perekonnast ja vajaduse korral määrata lapse ja vanema suhtluskorra enne hooldusõiguse piiramise kohtumäärust, kui lapse jätmine perekonda või vanema ja lapse vaheline suhtlus ohustab lapse tervist või elu. Lastekaitsetöötaja teeb kohaliku omavalitsuse üksuse volituse alusel otsuse hädaohus oleva lapse ajutiseks perekonnast eraldamiseks järgmistel juhtudel: lapse ohtu sattumise on põhjustanud lapse hooldusõigust teostav isik oma tegevuse või tegevusetusega, lapse hooldusõigust teostav isik keeldub lapse ajutisest paigutamisest teenuseosutaja juurde sobiva teenuse saamiseks, otsusega eraldatakse hädaohus olev laps perekonnast ja määratakse tema viibimiskoht ning vajaduse korral lapse ja vanema suhtluskord kuni 72 tunniks alates lapse perekonnast eraldamisest.

Avaldus hooldusõiguse piiramiseks esialgse õiguskaitse korras (46.5 KB, DOC)
Juhul kui lapse heaolu tagamiseks on vajalik lapse eraldamine perekonnast kauemaks kui 72 tunniks, on kohalikul omavalitsusel kohustus pöörduda lapsevanema hooldusõiguse piiramiseks esialgse õiguskaitse nõudes kohtusse.

Lapse arvamuse küsimine (15.65 KB, DOCX)
Kõigi last mõjutavate otsuste vastuvõtmisel, vastu võtmata jätmisel ning last puudutavate otsuste tegemisel tuleb selgitada välja lapse huvid. Lapse huvide väljaselgitamiseks tuleb lisaks asjassepuutuva informatsiooni kogumisele laps ära kuulata, tema vanust ja arengutaset arvestades.

Teade abivajavast lapsest (15.04 KB, DOCX)
Kohustus abivajavast lapsest teatada on kõigil isikutel.  Abivajavast lapsest tuleb viivitamata teatada kas lasteabitelefonil 116 111 või kohaliku omavalitsuse üksusele. Kui abivajava lapse elukoht erineb rahvastiku registri andmetest, on abivajava lapse kohta teate vastu võtnud kohaliku omavalitsuse üksus kohustatud teate viivitamata edastama lapse rahvastikuregistrisse kantud elukoha järgsele kohaliku omavalitsuse üksusele.

Pöörduja avaldus KOVi (14.11 KB, DOCX)

   
   

  Töönõustamine lastekaitsetöötajatele

  Töönõustamine (tuntud ka supervisiooni nime all) on süsteemne nõustamisprotsess, mis on vajalik eelkõige inimestega töötavale spetsialistidele tööalasel toimetulekul.

  Selleks, et toetada lastekaitsetöötajate tööalast toimetulekut ja professionaalset arengut ning ennetada emotsionaalset läbipõlemist, korraldame töönõustamist lastekaitsetööd tegevatele spetsialistidele.

  Teenuse osutamiseks korraldasime hanke, mille võitis MTÜ Perede ja Laste Nõuandekeskus. Töönõustamist viivad läbi viis superviisorit üle-eestiliselt, kõigis maakondades. Töönõustamise ettevalmistamise ning ka järelseirega tegelevad lastekaitse piirkondlike keskuste peaspetsialistid.

  Kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötajate töönõustamise korraldamiseks oli 2016. aastal riigieelarvest eraldatud 50 000 eurot. Teenuse pakkumine jätkub ka käesoleval aastal. Infot töönõustamise toimumise aja ja koha kohta edestame jooksvalt nii meie kodulehel kui e-posti teel.

  Täpsema info saamiseks soovitame võtta ühendust lastekaitse osakonna piirkondliku keskuse peaspetsialistiga.

    

   Koolitusinfo

   Lastekaitseseadus annab kindlad nõuded lastekaitsetööd tegevatele spetsialistidele. Abivajavate laste ja peredega töötavad spetsialistid peavad olema kõrgharidusega ning hiljemalt kahe aasta jooksul pärast ametisse asumist omandama sotsiaaltöötaja kutse spetsialiseerumisega lastekaitsele.

   Lastekaitsetöötajaid toetab erialaste teadmiste ning oskuste omandamisel ja täiendamisel sotsiaalministeeriumi hallatav asutus Tervise Arengu Instituut (TAI). Alates 2016. aastast pakub TAI lastekaitse valdkonna spetsialistidele koolitusi, mis on toeks lastekaitse kutse omandamisel. Koolituskava jaguneb põhi-ja täiendavateks koolitusteks. TAI sotsiaalvaldkonna koolitusnõukogu valis lastekaitsetöötajate põhikoolituseks välja lastekaitsetöös vajalikud baasteadmisi toetavad teemad:

   • Ennetus- ja kogukonnatöö,
   • Kohaliku tasandi lastekaitsetöö õiguslikud alused
   • Juhtumikorraldus ja lapse heaolu hindamine
   • Töö laste ja peredega.

   Põhikoolitust täiendavad mitmed täiendkoolitused, mis on samuti lastekaitsetöös vajalikud, näiteks motiveeriv intervjueerimine, huvikaitse jt.

    

   Kasulik materjal

   Lapse õigused seoses teadustöö ja avalikkusega (webinar 1. juuni 2016)
   Ennetusprogrammi „Imelised aastad“ animatsioon
   Laste ja teismeliste seksuaalkäitumise murebaromeeter
   Koolitusprogramm Dialoog laste nimel
   Noorte vaimse tervise kampaania "Mul on kõik OK!"
   Ajakiri Märka Last!
   Lasteombudsmani teavik (1.08 MB, PDF)
   Uudiskiri jaanuar 2017