Sa oled siin

Muud toetused

 

Õppelaenude kustutamine

Alates 2009. aasta 1. juulist uusi õppelaenu kustutamise taotlusi enam vastu ei võeta!

 
Inimesed, kelle suhtes on juba tehtud õppelaenu kustutamise otsus, õiguslik olukord ei muutu, nende õppelaenu kustutamist jätkatakse kustutamisotsuses määratud ulatuses ja korras.

Inimestele, kes lõpetavad õpingud või kellel sünnib laps pärast 2009. aasta 30. juunit või kes ei ole taotlust esitanud enne 1. juulit 2009. a, õppelaenu osalise kustutamise võimalus enam ei laiene.

 

Matusetoetus

Riiklik matusetoetus on matuse korraldamiseks ette nähtud ühekordne toetus. Seda makstakse Eesti alalise elaniku, tähtajalise elamisloa või tähtajalise elamisõiguse alusel Eestis elava välismaalase Eestis või väljaspool Eestit registreeritud surma korra.

Riiklikku matusetoetust on õigus saada nendel matusekorraldajatel, kelle perekonnale määrati matusetoetuse taotlemise kuul või sellele eelnenud 12 kuu jooksul vähemalt ühel korral toimetulekutoetus. Matusetoetust makstakse ka valla- või linnavalitsusele, kui nad korraldavad tundmatu või omasteta isiku matuse.

Riikliku matusetoetuse suuruse kehtestab Riigikogu iga-aastase riigieelarve seadusega ning alates 2015. aastast on riikliku matusetoetuse suurus 250 eurot.

Matusetoetus määratakse, kui toetuse avaldus on esitatud kuue kuu jooksul isiku surmapäevast või surmast teadasaamise päevast arvates.

Matusetoetuse taotlemiseks esitab matusekorraldaja Sotsiaalkindlustusametile avalduse, millele lisab: 

  • Isikut tõendava dokumendi
  • Eesti perekonnaseisuasutuses registreeritud surma tõendi, isiku surma tõendava dokumendi, mille on välja andnud välisriigi asjaomane asutus, kui surm on registreeritud väljaspool Eestit või arstliku surmateatise, kui isik sündis surnult
  • Politseiasutuse või muu pädeva asutuse dokumendi, mis tõestab isiku surmast teadasaamise aega, kui matusekorraldaja saab matmata või tuhastamata isiku surmast teada rohkem kui 15 päeva pärast surma

Kui matusekorraldajaks on valla- või linnavalitsus, esitab ta lisaks eeltoodule valla- või linnavalitsuse esindaja volikirja.

Matusetoetuse taotlemise avalduse vorm on leitav Sotsiaalkindlustusameti kodulehel muud-blanketid

Lisainfo