Sa oled siin

Lähisuhtevägivalla all kannatavate noorte ja perede kindlakstegemine ning nende probleemide lahendamine võrgustikutöö meetodil

 

Projekt: „Riskis olevate perede, sealhulgas lähisuhtevägivalla all kannatavate perede väljaselgitamine ning nende probleemide lahendamine võrgustikutöö meetodil.“ 

Taustast ja MARAC mudelist:

Projekti eesmärgiks on juhtumikorralduse mudeli (MARAC) ettevalmistamine, katsetamine, arendamine ja laiendamine.

MARAC (Multi Agency Risk Assessment Conference) on võrgustikupõhine juhtumikorralduse mudel, mille eesmärgiks on tuvastada kõrge riskiga ohvrid ning kindlustada nende kaitse mitmete asutuste spetsialistide koostöös ning seeläbi vähendada lähisuhtevägivalda ja selle raskeid tagajärgi. MARAC hõlmab endas ohvrite riskide tuvastamist ja hindamist, sekkumisplaani koostamist ning selle täitmist, juhtumiskorralduse võrgustiku kohtumisi, jagatud infot ja vastutust ning tulemuste hindamist.

Projekti sihtrühmaks on riskis olevad pered, sh lähisuhtevägivalla all kannatavad isikud, ning riskis olevate peredega vahetult kokku puutuvad spetsialistid, sh kohaliku omavalitsuse sotsiaal- ja lastekaitsetöötajad, politseiametnikud, ohvriabitöötajad, naiste tugikeskuse töötajad, tervishoiutöötajad ja teised spetsialistid kes omavad puutumust lähisuhtevägivalla all kannatavate perede probleemidega.

Projekti tegevuste läbi valmistatakse ette juhtumikorralduse mudel, katsetatakse ning kohandatakse mudelit, arendatakse seda ning laiendatakse mudeli kasutust eri piirkondadesse. Projekti tulemusena saavad 15 piirkonna kohaliku tasandi spetsialisti kasutada juhtumikorralduse mudelit riskis olevate, sh lähisuhtevägivalla all kannatavate perede abistamiseks, mille tulemusel vähenevad korduvohvristumised ja –õigusrikkumised.

Sotsiaalkindlustusamet on antud projekti tegevuste elluviijana partner Siseministeeriumi juhitavas tegevuses, meetme „Noorte tööhõivevalmiduse toetamine ning vaesuse mõju vähendamine noorsootöö teenuste kättesaadavuse kaudu“ raames. Projekt on toetatud ESF vahenditest.

Selleks, et korduvaid lähisuhtevägivalla juhtumeid tulemuslikumalt vähendada, on kavas ellu kutsuda juhtumikorralduse mudel, mis oleks spetsialistidele töövahendiks ning annaks teadmisi ja oskuseid, kuidas lähisuhtevägivalla ohvrit ära tunda, tema vajadusi ja probleemi tõsidust hinnata, sellest teistele spetsialistidele teada anda ning abistavaid sekkumisi ühiselt kavandada ja pakkuda. Eestile sobiv juhtumikorralduse mudel arendatakse välja Ühendkuningriigis (edaspidi ÜK) väljatöötatud MARAC mudeli (Multi-Agency Risk Assessment Conferences) eeskujul, kuna see hõlmab endas kõiki eespool nimetatud lahendusi.

MARAC mudel on rahvusvaheliselt tunnustatud ja tulemuslik meetod lähisuhtevägivalla juhtumite lahendamiseks. Seda on alates 2011. aastast rakendatud ka Soomes. 
Mudeli eesmärgiks on tuvastada kõrge riskiga ohvrid ning kindlustada nende kaitse mitmete asutuste spetsialistide koostöös ning seeläbi vähendada lähisuhtevägivalda ja selle raskeid tagajärgi. MARAC mudel hõlmab endas ohvrite riskide tuvastamist ja hindamist (riskihindamise ankeedi täitmist), sekkumisplaani koostamist ning selle täitmist, juhtumikorralduse võrgustiku kohtumisi, jagatud infot ja vastutust ning tulemuste hindamist.
MARAC mudel toetub võrgustikutöö põhimõttele. See tähendab, et juhtumi hindamine, probleemide tuvastamine ja lahenduste otsimine toimub asjaosaliste spetsialistide koostöös ja jagatud vastutusel. Ohvrile pakutakse tugiisiku teenust, muid teenuseid osutatakse vastavalt ohvri vajadustele ning võrgustiku osaliste pädevusele ja töövaldkonnale. 
Võrgustik kohtub üldjuhul kolme kuni nelja nädala tagant, et hinnata sekkumise tulemuslikkust, ohvri ja tema pere olukorda ning vajadusel korrigeeritakse tegevusi. Kui sekkumine on edukalt ellu viidud, see tähendab ohvri kaitse ja turvalisus on tagatud ning eeldatavasti ei ole enam ohtu vägivallaks, lõpetatakse sekkumine. Ohvri olukorda seiratakse seejärel aasta jooksul. 
MARAC mudel erineb tänasest praktikast selle poolest, et see annab selge tegevusraamistiku, mis on suunatud probleemi lahendamisele. Iga võrgustiku liige võtab juhtumi lahendamisel kindla rolli ja vastutuse ning selle täitmist ja mõju jälgitakse üheskoos. 

Projekti tegevustest 
- MARAC juhtumikorralduse mudeli ettevalmistamine (1.09.2015 –31.12.2016)

Esmalt kaardistatakse millised on tänaste juhtumikorralduse võrgustike olemasolevad praktikad ja kompetentsid lähisuhtevägivalla juhtumite lahendamisel ning analüüsitakse täiendavaid vajadusi piirkondade lõikes. 
Projekti käigus tutvutakse teiste riikide kogemusega, et tutvuda MARAC mudeli rakendamise kogemusega (Ühendkuningriikides ja Soomes) ning kohandada mudel sobivaks Eesti oludes 
katsetamiseks. 
Juhtumikorralduse mudeli osana töötatakse välja rakendamise standard ehk määratletakse, millised on mudeli rakendamise eeldused ja juhtumikorralduseks vajalikud teenused. 
Töötatakse välja tugiisikute juhtumikorraldusse kaasamise plaan.
Töötatakse välja ka juhtumikorralduse mudeli tulemuslikkuse hindamise metoodika. Kuna ÜK-s ja Soomes kasutatakse MARAC mudelis riiklike registrite andmeid, mis võivad olla riigiti erinevad, tuleb Eestile sobiv hindamismetoodika Sotsiaalkindlustusametil koostöös Siseministeeriumi kokku kutsutud juhtrühmaga välja töötada. 
- Juhtumikorralduse mudeli katsetamine (01.06.2016–31.12.2017) 

Koostöös projekti juhtrühmaga valitakse esmalt välja kolm piirkonda. Seejärel koolitatakse välja piirkonna juhtumikorralduse võrgustikud, kaasates kindlasti politseitöötajad, sotsiaaltöötajad, ohvriabitöötajad, tervishoiutöötajad ja naiste tugikeskuse töötajad. 
Kolme piirkonna juhtumikorralduse võrgustikud lahendavad aasta jooksul mudeli abil juhtumeid, mis riskihindamise tulemusel välja valitakse, ning hindavad ka tulemusi. Sotsiaalkindlustusamet suunab ja juhendab protsessi, pakkudes spetsialistidele nii sisulist kui ka korralduslikku nõu. Sotsiaalkindlustusamet koondab spetsialistide tagasiside ning teeb kokkuvõtte pilootaasta tegevustest, samuti juhtumite lahendustest ning tulemustest. Sellest lähtuvalt kavandatakse edasised projektitegevused ja arendused. 
- Juhtumikorralduse mudeli arendamine ja laiendamine (01.01.2018–31.12.2020)

Vastavalt mudeli katsetamise tulemustele kohandatakse mudelit, sealhulgas koolitusi ja materjale. Koostöös juhtrühmaga kaalutakse võimalust laiendada juhtumikorralduse mudelit õigusrikkumisi toime pannud laste ja noorte juhtumitele. 
Juhtumikorralduse mudeli laiendamiseks korraldatakse koolitusi piirkondade juhtumikorralduse võrgustiku liikmetele. Sotsiaalkindlustusamet juhendab ja suunab pidevalt juhtumikorralduse mudeli rakendamist ning pakub vajadusel spetsialistidele täienduskoolitusi, supervisiooni ja korraldab kovisiooni. Mudeli raames pakutakse ka tugiisiku teenust vastavalt esimese etapis väljatöötatud ja piloteerimise tulemusel arendatud teenuse kontseptsioonile. Muud teenused tuleb kohalikul võrgustikul riskis olevatele noortele ja –peredele ise tagada. 
Juhtumikorralduse mudeli mõju hindamiseks enne tegevuse lõppemist toimub mõju-uuring, mille eesmärk on selgitada välja juhtumikorralduse mudeli tulemuslikkus, vajalikkus ja rakendamise võimalikkus Euroopa Sotsiaalfondi (edaspidi ESF) toetuse järgselt.

Projektijuht: 
Triin Raudsepp
triin.raudsepp@sotsiaalkindlustusamet.ee
tel: 6208 385