Perehüvitiste liigid

 

Sünnitoetus

 

Taotle sünnitoetust riigiportaalis e-teenusena, koos teiste lapse sünniga ettenähtud toetustega. Selleks, et taotlemine läheks ladusamalt oleme ettenähtud hüvitised juba märgistanud.

Sünnitoetus on riigi ühekordne toetus, mida maksame lapse sünni korral ühele vanemale 320 eurot lapse kohta. Kolmikute sünni korral maksame 1000 eurot lapse kohta ehk kokku 3000 eurot. Sünnitoetuse saamiseks tuleb sul taotleda seda enne lapse kuuekuuseks saamist. Lisaks riiklikule sünnitoetusele on sul võimalik lapse sünni korral saada toetust ka kohalikust omavalitsusest. Selleks tuleb pöörduda elukohajärgsesse omavalitsusse. Sünnitoetuse suurus linna- ja vallavalitsustes on erinev.

 

 

Lapsetoetus

 

Taotle lapsetoetust riigiportaalis e-teenusena, koos teiste lapse sünniga ettenähtud toetustega. Selleks, et taotlemine läheks ladusamalt oleme ettenähtud hüvitised juba märgistanud.

Igal perel on õigus saada lapsetoetust kuni lapse 16-aastaseks saamiseni ja lapse õppimise korral kuni tema 19-aastaseks saamiseni. Kui laps saab 19-aastaseks jooksval õppeaastal, maksame lapsetoetust õppeaasta lõpuni. Õppeaasta alguseks loetakse 1. septembrit ja lõpuks 31. augustit, gümnaasiumi lõpuklassil 30. juunit.

Kui su laps õpib Eestis, ei ole tõendit õppimise kohta esitada vaja. Jätkame toetuse maksmist uuel õppeaastal Eesti Hariduse Infosüsteemist saadud sinna koolide esitatud andmete alusel. Kui õppeaasta alguses ei ole info lapse õppimise kohta peretoetuse väljamaksmise kuupäevaks infosüsteemi jõudnud, maksame lapsetoetuse välja esimesel võimalusel pärast info laekumist.

Välisriigis õppiva lapse andmeid Eesti Hariduse Infosüsteemis ei ole ja sul tuleb esitada meile iga aasta koolitõend lapse õppimise kohta.

Lapsetoetuste summa arvutatakse peres kasvavate lapsetoetust saavate laste arvu järgi, mitte laste sünnijärjekorra alusel.

Toetuse suurus on

 • pere esimese ja teise lapse kohta 50 eurot kuus
 • pere kolmanda ja iga järgneva lapse kohta 100 eurot kuus

Näide. Peres on kolm last: 4-aastane, 10-aastane ja 17-aastane, kes õpib gümnaasiumis. Perele makstakse lapsetoetust 50 eurot esimese ja teise lapse eest ja 100 eurot kolmanda lapse eest, kokku 200 eurot. Perre sünnib uus laps. Edaspidi on peres 4 last ja toetust makstakse 50 eurot 10- ja 17-aastase lapse eest ning 100 eurot 4-aastase ja sündinud lapse eest, kokku 300 eurot.

 

 

Lapsehooldustasu

 

Taotle lapsehooldustasu ja kõiki lapse sünniga kaasnevaid toetusi riigiportaali e-teenindusest.

Kuigi lapsehooldustasule tekib sul õigus alles pärast vanemahüvitise maksmise lõppu, soovitame taotleda esmase taotlusega kõik lapse sünniga kaasnevad toetused, sealhulgas lapsehooldustasu. Nii saame hiljem alustada automaatselt lapsehooldustasu maksmist.

Lapsehooldustasu maksame ühele vanemale. Sul on õigus saada lapsehooldustasu, kui kasvatad:

 • kuni kolmeaastast last – 38.36 eurot kuus iga kuni kolmeaastase lapse kohta;
 • kuni kolmeaastasele lapsele lisaks veel kolme- kuni kaheksa-aastast last – 19,18 eurot kuus iga kolme- kuni kaheksa-aastase lapse kohta;
 • kolme- või enamalapselises perekonnas kolme või enamat lapsetoetust saavat last – 19,18 eurot kuus iga kolme- kuni kaheksa-aastase lapse kohta.

Kui laps saab 8-aastaseks esimeses klassis, maksame lapsehooldustasu esimese klassi lõpuni ehk 31. augustini. Kui laps saab 8-aastaseks teises klassis või kui ta ei õpi, maksame lapsehooldustasu sünnipäeva kuu lõpuni.

Ajal, mil saad sünnitus- või lapsendamishüvitist, ei maksa me lapsehooldustasu selle lapse eest.

Kui saad vanemahüvitist, siis samal ajal ei maksa me sulle lapsehooldustasu ühegi lapse eest.

Lapsehooldustasule on eelis vanemal, kes on lapsehoolduspuhkusel.

Lapsehoolduspuhkuse saab vormistada tööandja juures. Õigus lapsehoolduspuhkusele on lapse emal või isal kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni.

Lapsehoolduspuhkusel saab olla lapsevanema asemel ka mõni teine isik, siis on sellel isikul õigus lapsehooldustasule 38,36 eurot lapse kohta kuus, kuid kokku mitte rohkem kui 115,08 eurot kuus.

Lapsehooldustasu saaja eest maksab riik sotsiaalmaksu ja seega on sul lapsehooldustasu saamise perioodil olemas ravikindlustus.

 • Näide. Peres on kolm last, 2-aastane, 3-aastane ja 6-aastane. Perele makstakse lapsetoetust 200 eurot kuus. Lapsehooldustasu makstakse 38,36 eurot esimese lapse eest ja teise ja kolmanda lapse eest 19,18 lapse kohta. Kokku saab pere lapsetoetust ja lapsehooldustasu 276,72 eurot kuus.

 

 

Vanemahüvitis

 

Taotle vanemahüvitist ja kõiki lapse sünniga kaasnevaid toetusi riigiportaali e-teenindusestKui taotled vanemahüvitist ja eelmine laps on noorem kui 2 aastat ja 6 kuud siis lisa märgistus kasti "vahe taotlemine".

Kui lapse sünd on registreeritud, siis on sul võimalik taotleda vanemahüvitist. Vanemahüvitise eesmärk on toetada töö- ja pereelu ühitamist ning säilitada sulle varasem sissetulek, kuna tulu laste kasvatamise tõttu väheneb. Üldjuhul on esimesed 70 päeva õigus hüvitisele last kasvataval emal. Hiljem võivad vanemad õigust hüvitisele kasutada kordamööda. Kuid eelisõigus hüvitisele on sellel vanemal, kes viibib tööandja juurest lapsehoolduspuhkusel.

Mitmikute sünni korral maksame hüvitist ühele vanematest ja laste eest vanemad eraldi hüvitist taotleda ei saa. Hüvitise suurus ei sõltu laste arvust. Kui me juba maksame sulle vanemahüvitist ja järgmine laps sünnib enne, kui hüvitise maksmise aeg on lõppenud, on sul võimalik valida, kumma lapse eest sa hüvitist soovid. Korraga kahte hüvitist ei maksta.

Kui emal on sünnitusleht, maksame vanemahüvitist sünnituslehe lõppemisele järgnevast päevast 435 päeva eest. Kui emal sünnituslehte ei ole, maksame hüvitist lapse sünnist kuni lapse pooleteiseaastaseks saamiseni.

Kui sul on õigus võtta sünnitusleht, aga sa seda mingil põhjusel ei ole teinud, maksame sulle esimese 70 päeva eest vanemahüvitist kuupalga alammäära ulatuses, mis 2016. aastal oli 430 eurot ja 2017.aastal on 470 eurot.

Vanemahüvitise suuruse arvutamine

Vanemahüvitise suuruse arvutamisel võtame aluseks sinu eelmise aasta tulu, millelt tööandja on arvestanud sotsiaalmaksu. Eelmise aasta tulude hulka arvestame ka töövõimetushüvitise, mida on sulle maksnud haigekassa seoses kergemale tööle üleviimisega.

Aasta kogutulu jagame kuude arvuga. Kuude arvu saamiseks lahutame kalendriaasta 365 päevast haiguslehel, hoolduslehel, sünnitus- või lapsendamislehel oldud päevad ning jagame tulemuse 30-ga.

Kui olid üle viidud kergemale tööle, siis neid päevi me maha ei lahuta. Kui sa töövõimetuslehel ei viibinud, jagame aastatulu 12 kuuga.

 • Näide. Said tulu 2015. aasta viimasel kuul, tööandja maksis sinu eest sotsiaalmaksu 4625 eurot. Selle alusel arvutatud tulu on 14 015,15 eurot. Töövõimetuslehel sa ei viibinud. Laps sündis 19.09.2016. Vanemahüvitise määramisel jagame sinu aasta tulu 14 015,15 12-ga ja saadud summa 1167,93 eurot ongi sinu hüvitis.

Kui eelmisel aastal said tulu, mille alusel arvutatud kuu keskmise tulu suurus on väiksem kui kuupalga alammäär, siis määrame vanemahüvitise kuupalga alammääras. Kuupalga alammäär oli 2016. aastal 430 eurot ja 2017. aastal on 470 eurot.

Vanemahüvitise maksimaalne suurus on kolmekordne üle-eelmise aasta Eesti keskmine palk. Seda maksame juhul, kui sinu ühe kuu keskmine tulu on sellega võrdne või suurem. 2016. aastal oli maksimaalne vanemahüvitis 2724,36 eurot ja 2017. aastal on see 2907.15 eurot.

Kui sa ei saanud eelmisel aastal tulu, on sinu hüvitise suurus kehtiv vanemahüvitise määr. Vanemahüvitise määr on 2017. aastal 430 eurot.

Vanemahüvitise suuruse arvutamine, kui töötasid eelmisel aastal väljaspool Eestit

Kui töötasid eelmisel aastal mõnes Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis või Šveitsis, arvestame seal töötamise aega võrdselt Eestis töötamisega, aga teises riigis teenitud tulu arvesse ei võta. Vanemahüvitise arvutame ainult Eestis saadud tulu alusel, kuid arvestusega nagu oleksid teeninud sama suurt tulu ka nendel kuudel, millal töötasid välisriigis.

Kui sa eelmise aasta jooksul Eestis tulu saanud ei ole, määrame hüvitise kuupalga alammääras.

 • Näide 1. Oled töötanud mujal mitu aastat ja laps sünnib 2017. aastal. Kuna sul puudub Eestis saadud tulu, siis määrame vanemahüvitise 2017. aastal kehtiva vanemahüvitise määras 430 eurot.
 • Näide 2. Töötasid 2015. aastal jaanuarist kuni 12. juunini Saksamaal ja alates 26. juunist kuni aasta lõpuni Eestis. Laps sündis 16.08.2016. Vanemahüvitise arvutamisel võtame aluseks sinu Eestis teenitud tulu. Sinu eest maksis tööandja Eestis perioodil 26.06–31.12.2015 sotsiaalmaksu 4166,81 eurot, mille alusel arvutatud tulu on 12 626.70 eurot ja ühe kuu tulu 1052,22 eurot.

Eelmisel kalendriaastal töötasid Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis või Šveitsis, Eestis ei töötanud. Jooksval aastal asusid tööle Eestis, jäid rasedus- ja sünnituspuhkusele ning hakkad saama vanemahüvitist. Võtame vanemahüvitise arvutamisel erandkorras aluseks jooksval aastal Eestis saadud tulu ja arvestame, nagu oleksid saanud seda tulu eelmisel aastal välisriigis.

 • Näide. Oled töötanud 2015. aastal ainult Soomes. Eestisse asusid tööle 01.02.2016, jäid rasedus- ja sünnituspuhkusele 05.05.2016. Laps sündis 12.07.2016. Õigus vanemahüvitisele tekkis 22.09.2016. Perioodil 01.02.2016–04.05.2016 said Eestis tulu keskmiselt 600 eurot kuus. Kuna 2015. aastal puudus sul Eestis tulu, võtame aluseks 2016. aasta tulu nii nagu see oleks teenitud 2015. aastal Soomes töötamise perioodil. Sulle määratud vanemahüvitis on 600 eurot.

Vanemahüvitise arvutamine kui perre sünnib järgmine laps

Kui kahe lapse vanusevahe on alla kahe ja poole aasta ning sa ei saanud eelmisel aastal tulu või see oli väiksem kui eelmise lapse vanemahüvitise arvutamise aluseks olnud tulu, siis arvutame uue lapse vanemahüvitise eelmise lapse tulu alusel.

Kui sa oled saanud eelmise hüvitise määramisel aluseks olnud tulust suuremat tulu, arvutame uue lapse hüvitise suurema tulu alusel.

 • Näide 1. Laps on sündinud 17.03.2014. Sinu tulu 2013. aastal oli 14 178,79 eurot, töövõimetuslehel oldud päevi oli 74 ja kuude arv seega (365 – 74) : 30 = 9,7. Vanemahüvitise suuruseks on 14 178,79 : 9,7 = 1461,73 eurot. Järgmine laps sündis 26.04.2016. Sa ei saanud 2015. aastal tulu ja laste vanusevahe on alla kahe ja poole aasta. Seega arvutatakse vanemahüvitis eelmise lapse tulu põhjal ja see on 1461,73 eurot.
 • Näide 2. Esimene laps sündis 29.11.2013. Vanemahüvitis määrati 2012. aastal saadud tulu järgi summas 1461.73 eurot. 2015. aastal said tulu 17 227,27 eurot, töövõimetuslehel viibisid 81 päeva. Järgmine laps sündis 12.03.2016 ehk laste vanusevahe on alla kahe ja poole aasta. Vanemahüvitise arvutamisel võetakse aluseks 2015. aasta tulu 17 227,27 eurot, mille põhjal arvutatakse hüvitise summaks 1819,14 eurot.
 

Vanemahüvitise ja sünnitushüvitise vahe

 

Vanemahüvitise ja sünnihüvitise vahe taotlemiseks tee riigiportaali e-teeninduses lapse sünniga ettenähtud toetuste taotlemisel märge kasti „vahe taotlemine”.

Vanemahüvitise ja sünnitushüvitise vahele on õigus lapse emal:

 • kelle laste sünni vahe on alla kahe aasta ja kuue kuu ning
 • kellele haigekassa on maksnud sünnitushüvitist seoses uue lapse sünniga ning
 • kelle vanemahüvitis on arvutatud eelmise lapse vanemahüvitise arvutamise aluseks olnud tulust.

Vanemahüvitise ja sünnitushüvitise vahet maksame sulle lapse sünnist kuni vanemahüvitise alguseni. Seda saame maksta juhul, kui sünnitushüvitise ühe päeva summa on väiksem kui vanemahüvitise ühe päeva summa.

Vanemahüvitise ja sünnitushüvitise vahe arvutamisel jagame määratud ühe kalendrikuu vanemahüvitise summa 30-ga. Saadud summast lahutame ühe kalendripäeva kohta makstud sünnitushüvitise. Saadud vahe korrutame kalendripäevade arvuga lapse sünni päevast kuni sünnitushüvitise maksmise perioodi lõpupäevani.

 • Näide. Oled lapsehoolduspuhkusel esimese lapsega ja sünnib teine laps. Kasutad rasedus- ja sünnituspuhkust ning saad haigekassalt sünnitushüvitist 140 päeva eest 14,33 eurot päev. Kuna laste vanusevahe on alla kahe ja poole aasta, määrame vanemahüvitise ka järgmisele lapsele eelmise lapse eest makstud vanemahüvitise arvutamisel aluseks võetud tulu järgi. Vanemahüvitise summaks saame 1168,56 eurot, ehk 38,95 eurot päev. Lapse sünnikuupäeva ja vanemahüvitise alguse vahe on 91 päeva. Vanemahüvitise ja sünnitushüvitise vahe arvutatakse (38,95 – 14,33) x 91 = 2240,42 eurot. Juhul kui sulle makstakse eelmise lapse eest veel vanemahüvitist, siis selle aja eest me vanemahüvitise ja sünnitushüvitise vahet ei maksa.

Vanemahüvitise ja sünnitushüvitise vahe maksame välja koos esimese vanemahüvitise summaga.

 

Üksikvanema lapse toetus

 

Üksikvanema lapse toetuse taotlemiseks tee riigiportaali e-teeninduses toetuste taotlemisel märge kasti „üksikvanema lapse toetus".

Üksikvanema lapse toetust 19,18 eurot kuus saad, kui:

 • sinu lapse sünniaktis või rahvastikuregistris puuduvad andmed lapse isa kohta
 • sinu lapse teine vanem on tunnistatud ametlikult tagaotsitavaks

Üksikvanema lapse toetust maksame alates lapse sünnist või vanema tagaotsitavaks kuulutamise päevast.

Üksikvanema lapse toetuse maksmise lõpetame sulle järgmistel juhtudel:

 • isaduse tuvastamine või omaksvõtt
 • lapse vanema tagaotsimise lõpetamine või sama vanema eest toitjakaotuspensioni määramine
 • vanema abikaasa või kasuvanema kaotuse korral toitjakaotuspensioni määramine.

Kui toitjakaotuspension on määratud lapsele tagasiulatuvalt alates vanema surmast, siis tuleb sama perioodi eest saadud üksikvanema lapse toetus meile tagasi maksta.

 

Ajateenija või asendusteenistuja lapse toetus

 

Ajateenija või asendusteenistuja lapse toetuse taotlemiseks tee riigiportaali e-teeninduses toetuste taotlemisel märge kasti „ajateenija või asendusteenistuja lapse toetus".

Sul on õigus ajateenija või asendusteenistuja lapse toetusele, kui sina või su lapse teine vanem on Eestis aja- või asendusteenistuses.

 • Ajateenija või asendusteenistuja lapse toetuse saamiseks pead esitama taotluse ja vajadusel taotlusele lisaks Kaitseväe tõendi ajateenistuses viibimise kohta või Kaitseressursside Ameti tõendi asendusteenistuses viibimise kohta. Tõendis peab olema kirjas aja- või asendusteenistuse periood.
 • Toetuse suurus on 50 eurot kuus iga lapse kohta kuni lapse vanema ajateenistuses viibimise lõpuni.
 

Seitsme- ja enamalapselise pere vanema toetus kuni 30.06.2017

 

Maksame sulle iga kuu seitsme- ja enamalapselise pere vanema toetust, kui sinu peres on kasvamas vähemalt seitse lapsetoetust saavat last.

Seitsme- ja enamalapselise pere toetuse saaja eest maksab riik sotsiaalmaksu ja seega on sul seitsme- ja enamalapselise pere toetuse saamise perioodil olemas kehtiv ravikindlustus.

Toetust maksame 168,74 eurot kuus.

   

  Lasterikka pere toetus alates 01.07.2017

   

  Maksame sulle lasterikka pere toetust, kui sinu peres on kasvamas vähemalt kolm lapsetoetust saavat last. Toetust saab üks vanematest, eestkostja või hooldaja.

  • Perele, kus kasvab kolm kuni kuus last, maksame 300 eurot kuus.
  • Perele, kus kasvab seitse ja rohkem last, maksame 400 eurot kuus.
   

  Lapsendamistoetus

   

  Taotle lapsendamistoetust kodust lahkumata riigiportaali e-teeninduses.

  Kui oled lapsendanud lapse, on sul õigus saada ühekordset lapsendamistoetust 320 eurot iga lapsendatud lapse kohta.Toetust maksame lapsendajale, kellest lapsendatav laps ei põlvne ja kes ei ole selle lapse vanema abikaasa. Kui varem on sellele perele sama lapse eest sünnitoetust makstud, siis lapsendamistoetust ei maksta.

  Lapsendamistoetuse saamiseks tee taotlus kuue kuu jooksul, alates lapsendamise kohtumääruse jõustumisest.

   

   

  Eestkostetava või hooldatava lapse toetus

   

  Sul on õigus eestkostel või perekonnas hooldamisel oleva lapse toetusele, kui:

  • kasvatad last, kelle vanemad ei täida kohustust last kasvatada või kellel vanemad puuduvad ning kohus on määranud sind eestkostjaks;
  • lapse hooldamiseks on sinuga sõlmitud perekonnas hooldamise leping.

  Toetust maksame lapse 18-aastaseks saamiseni. Kui laps õpib peale 18-aastaseks saamist, maksame toetust selle õppeaasta lõpuni, mil laps saab 19-aastaseks.

  Õigus toetust saada tekib päevast, mil hakkab kehtima eestkoste kohtumäärus või sõlmitakse perekonnas hooldamise leping. Hilisemal taotlemisel makstakse toetus välja tagantjärele, kuid kõige rohkem taotluse esitamise kuule eelnenud kuue kalendrikuu eest.

  • Näide 1. Perekonnas hooldamise leping on sõlmitud 04.04.2016 ja taotluse eestkostetoetuse saamiseks esitad 02.10.2016, maksame toetust tagantjärele alates perekonnas hooldamise lepingu sõlmimisest.
  • Näide 2. Eestkoste kohtumäärus on jõustunud 01.02.2016 ja taotluse eestkostetoetuse saamiseks esitad 04.10.2016, maksame toetust tagantjärele 6 eelneva kalendrikuu eest s.o alates 01.04.2016. Toetust maksame 240 eurot kuus iga eestkostetava või hooldatava lapse kohta
   

  Elluastumistoetus

   

  Taotle elluastumistoetust kodust lahkumata riigiportaali e-teeninduses.

  Sul on õigus saada ühekordset elluastumistoetust 383.60 eurot, kui oled lapsena viibinud asenduskodus või sinu üle oli seatud eestkoste või oli sõlmitud perekonnas hooldamise leping ja sa asud nüüd iseseisvalt elama.

  Toetust saad siis, kui oled kahe aasta jooksul pärast eestkoste või perekonnas hooldamise lepingu lõppemist või asenduskodust lahkumist asunud elama iseseisvalt uude elukohta ning esitad taotluse kuue kuu jooksul arvates uude elukohta iseseisvalt elama asumisest.

  Iseseisvalt oled elama asunud juhul, kui sinu aadress rahvastikuregistris on muutunud. Kui rahvastikuregistri aadressi ei ole mingil põhjusel võimalik muuta, saad tõendada oma iseseisvalt elama asumist näiteks üürilepingu või korteriühistu tõendiga.

  • Näide 1. Oled olnud eestkostel või perekonnas hooldamisel ning said 18-aastaseks 13.03.2016. Kui asud iseseisvalt elama 10.03.2018, pead esitama taotluse toetuse saamiseks hiljemalt 09.09.2018. Kui rahvastikuregistrist sinu uut elukohta näha ei ole, siis tuleb sul esitada näiteks üürileping või korteriühistu tõend.
  • Näide 2. Oled lapsena elanud asenduskodus ning sind on välja arvatud asenduskodu nimekirjast 15.08.2016. Asud elama iseseisvalt uude elukohta näiteks 16.08.2016, siis pead esitama taotluse kuue kuu jooksul ehk hiljemalt 15.02.2017. Kui rahvastikuregistrist sinu uut elukohta näha ei ole, siis tuleb sul esitada näiteks üürileping või korteriühistu tõend.