Sa oled siin

Puude tuvastamine

 

 

 

Puude taotlemine ja tuvastamine

Puude tuvastamiseks ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuse saamiseks esita meile taotlus.

Taotlust on sul võimalik:

Kui vajad abi taotluse täitmisel, siis meie klienditeenindajad aitavad sind. Kui sul ei ole võimalik tulla taotlust kohapeale täitma, siis saab seda teha sinu eest ka sinu pereliige, hooldaja, sotsiaaltöötaja või keegi muu abistaja. Sel juhul vajame taotlusele lisaks sinu allkirjale ka sind abistanud isiku allkirja.

Võid volitada enda eest taotlust täitma ka kellegi teise nii lihtkirjaliku kui notariaalselt kinnitatud volikirjaga.

Puude tuvastamise aluseks on sinu terviseandmed. Seetõttu märgi taotlusesse oma perearsti või sind põhiliselt raviva arsti kontaktandmed. Terviseandmete saamiseks teeme päringu e-tervise infosüsteemi. Kui e-tervise infosüsteemis olevad andmed on puudulikud, küsime terviseandmeid sinu arstilt. See võib pikendada otsuse tegemise aega.
Taotluses soovime teada saada, kuidas saad hakkama oma igapäevaste toimingutega ning kas ja kui palju vajad abi, juhendamist või järelevalvet.

Meelespea taotluse täitmisel!

Sinu arvamus on oluline, seega taotlust täites:

 • varu täitmiseks piisavalt aega (1–1,5 tundi või rohkem);
 • täpsusta oma valitud vastuseid, välja arvatud juhul, kui probleem puudub;
 • hinda oma hakkamasaamist koos abivahendiga;
 • kirjelda oma seisundit ja võimekust, arvestades oma igapäevategevusi ning toimetulekut. Kui seisund on muutlik – ühel päeval tuled paremini toime, teisel halvemini – kirjelda ka seda asjaolu taotlusel.

Puude tuvastamisse kaasame ekspertarsti, kes annab hinnangu sinu tervislikule seisundile, võttes arvesse taotluse ja sinu pere- või raviarstilt saadud terviseandmeid. Puude otsuse teeme dokumentide alusel, sina ekspertarstiga kohtuma ei pea.
Tuvastatud puue kehtib teatud ajani ja korduvekspertiisi tähtaja märgime otsusele. Korduvekspertiisi tähtaeg on periood, mille jooksul tuleb sul esitada uus taotlus. See tähtaeg on sinu kehtiva puude lõppemisele eelneva kuu 5.–20. kuupäev.

Näide. Kui sinu puude otsus kehtib kuni 31.02.2017, siis sinu korduvekspertiisi tähtaeg on 05.–20.01.2017.

1. jaanuarist 2017 on korduvekspertiisi aeg määratletud teisiti – sul tuleb esitada taotlus 50 tööpäeva jooksul enne kehtiva puudeotsuse lõpukuupäeva.

 • Näide. Kui sinu puude otsus kehtib kuni 31.05.2017, siis sinu korduvekspertiisi tähtaeg on 21.03.2017 kuni 31.05.2017
 

Lapse puude tuvastamine

Puude tuvastamisel loeme lapseks kuni 15-aastased (kaasa arvatud) noorukid.

Kui taotled lapsele puuet esimest korda, siis esita meile taotlus ning seejärel suuname su rehabilitatsiooniasutusse, kus töötavad erinevad spetsialistid (lastearst, psühhiaater, taastusraviarst, sotsiaaltöötaja, logopeed). Seal koostatakse lapsele rehabilitatsiooniplaan ehk dokument, kuhu koondatakse kõik tegevused, teenused ja abinõud, mis toetavad lapse iseseisvust ja aitavad tema toimetulekut parandada.

Saadame sulle rehabilitatsiooniteenust osutavate asutuste nimekirja, kust palume valida sobiv asutus ja registreerida rehabilitatsiooniplaani koostamisele 60 päeva jooksul. Rehabilitatsiooniplaani koostamine on sulle tasuta.

Rehabilitatsiooniteenuse osutajate nimekirjaga on võimalik tutvuda meie kodulehel. http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/rehabilitatsiooniteenuse-osutajad

Infot rehabilitatsiooniteenuste kohta saad lugeda aadressilt http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/sotsiaalne-rehabilitatsioon

Kui rehabilitatsiooniasutus on plaani koostanud, siis edastab ta selle meile. Meie ekspertarst otsustab taotluse, rehabilitatsiooniplaani ning lapse raviarsti terviseandmete põhjal, kas ja millise raskusastmega puue lapsele määrata.

Lapse tervisest parema ülevaate saamiseks on ekspertarstil erandina õigus laps rehabilitatsiooniplaani koostamisele suunata ka korduva puude taotlemise korral. Seda juhul, kui raviarst ei ole kirjeldanud lapse tervislikku seisundit piisavalt põhjalikult. Puude otsuse tegemisel arvestame lapse

 • terviseseisundit ja tegevusvõimet;
 • abi, juhendamise ja järelevalve vajadust, mis on suurem eakohasest abivajadusest;
 • abi ja juhendamise vajadust, mis esineb hoolimata tehniliste abivahendite kasutamisest;
 • elukeskkonda;
 • rehabilitatsiooniplaani.

Tuvastatud puue kehtib teatud aja – 6 kuud kuni 3 aastat. See aeg sõltub lapse terviseseisundist ja selle muutumise prognoosist.

Puude tuvastamisel määrame selle raskusastme:

 • keskmine puue – laps vajab tervisliku seisundi tõttu abi või juhendamist väljaspool oma elamiskohta vähemalt kord nädalas;
 • raske puue – laps vajab tervisliku seisundi tõttu abi, juhendamist või järelevalvet iga päev;
 • sügav puue – laps vajab tervisliku seisundi tõttu abi, juhendamist või järelevalvet ööpäevaringselt.

Kui lapsel on puue tuvastatud, maksame iga kuu sotsiaaltoetust:

 • keskmise puudega lapsele 69.04 eurot kuus,
 • raske või sügava puudega lapsele 80.55 eurot kuus.

Puudega noorukil on õigus taotleda ka õppetoetust, mida maksame puudega mittetöötavale gümnaasiumi 10.–12. klassis, kutseõppeasutuses või kõrgkoolis õppijale, kellel on puudest tingituna õppetööga seotud lisakulutusi, 6.39–25.57 eurot kuus. Õppetoetus mittetöötavale puudega noorukile on mõeldud igakuise toetusena õppimise perioodiks, võimaldamaks kasutada eriõppevahendeid ja erikommunikatsioonivahendeid jms. Seda ei maksta juuli- ja augustikuu eest. Õppetoetuse eesmärk on aidata kaasa puuetega inimeste haridustaseme tõstmisele.

Toetuse taotlemisel palume esitada järgmised dokumendid:

 • õppeasutuse teatis õppimise kohta, õpilaspilet või üliõpilaspilet, kui andmed ei ole kättesaadavad Eesti hariduse infosüsteemist;
 • dokument puudest tingitud ja õppetööga seotud lisakulude või selliste kulutuste tegemise vajaduse kohta.

Näide. Õppetoetusega võime hüvitada nii puudega inimesele kohandatud arvutiklaviatuuri ostu kui ka kütusekulu tšekke, kui õppur ei saa oma puudest tulenevalt kasutada ühistransporti.

Kui ühel kuul esitatud kuludokumendi või kuludokumentide summa on kuu limiidist suurem, siis hüvitatakse limiidist üle minev osa järgmistel kuudel – iga kuu 25.57 eurot kuni kulutuste hüvitamiseni või õppeaasta lõpuni.

Kui su lapsel on tuvastatud puue ja tal on raskusi, et eluga eakohaselt toime tulla, siis on sul võimalik taotleda lapsele sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust. Rohkem infot saad meie kodulehelt. http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/sotsiaalne-rehabilitatsioon

Teenus aitab arendada lapse igapäevaseid eluga toimetulemise oskusi, toetab õppimist ja üldist hakkamasaamist.

Kui su laps vajab puude tõttu abivahendit, siis esita meile taotlus isikliku abivahendi kaardi saamiseks ning lisaks arsti tõend või rehabilitatsiooniplaan, kus on kirjeldatud abivahendi vajalikkust. Isikliku abivahendi kaardiga saad abivahendi osta või üürida soodsamalt. Seejärel võid omal valikul ükskõik millisesse abivahendeid müüvasse või neid rentivasse ettevõttesse pöörduda. Rohkem infot abivahendite kohta http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/abivahendid

 

Tööealise inimese puude tuvastamine

Puude tuvastamisel loeme tööealiseks inimeseks isiku 16. eluaastast kuni vanaduspensionikka jõudmiseni.

Kui oled tööealine, siis võtame puude tuvastamisel arvesse seda, kuivõrd piiratud on sinu igapäevane tegutsemine ja ühiskonnaelus osalemine. Puude tuvastame kolmes raskusastmes:

 • sügav puue – sinu igapäevane tegutsemine või ühiskonnaelus osalemine on täielikult takistatud;
 • raske puue – sinu igapäevane tegutsemine või ühiskonnaelus osalemine on piiratud;
 • keskmine puue – sinu igapäevases tegutsemises või ühiskonnaelus osalemises esineb raskusi.

Puude tuvastame kuni 5 aastaks, kuid mitte kauemaks kui vanaduspensioni eani.
Puude otsuse tegemisel arvestame sinu terviseseisundiga ja selle muutumise prognoosiga, ning kui on hinnatud ka su töövõimet, siis selle kestusega.

Kui soovid puude tuvastamisega samaaegselt hinnata ka oma töövõimet, siis on sul võimalik esitada selleks ühistaotlus kas meile või töötukassale.
Töövõime hindamise kohta leiad rohkem infot töötukassa kodulehelt www.tootukassa.ee.

Ühistaotluse menetlemine algab töövõime hindamisega töötukassas. Töötukassa kaasab töövõime hindamiseks ekspertarsti, kelle hinnangu alusel koostab töövõime hindamise otsuse 30 tööpäeva jooksul alates otsuse tegemiseks vajalike dokumentide saamisest.

Puude tuvastamise mentlus algab sotsiaalkindlustusametis pärast seda kui töötukassa on töövõime hindamise otsuse teinud.

Puude tuvastamise otsuse teeme hiljemalt 15 tööpäeva jooksul alates töövõime hindamise otsuse saamisest. Puude tuvastamisel võtame aluseks töötukassa ekspertarsti hinnangu sinu terviseseisundi kohta.

Kui sa ei taotle puude tuvastamist koos töövõime hindamisega, siis annab sinu terviseseisundile hinnangu meie ekspertarst. Otsuse puude tuvastamise või mittetuvastamise kohta teeme hiljemalt 15 tööpäeva jooksul alates otsuse tegemiseks vajalike andmete saamisest.

Meist mitteolenevatel põhjustel võib menetlus pikeneda, näiteks:

 • kui sa ei ole käinud ammu oma arsti vastuvõtul ja andmed puude tuvastamiseks ei ole asjakohased ega piisavad;
 • kui e-tervise infosüsteemis olevad andmed ei ole piisavad otsuse tegemiseks ning vajame sinu arsti käest täiendavaid andmeid;
 • kui sinu arst ei ole edastanud terviseinfosüsteemi sinu terviseandmeid.

Sellisel juhul võtame sinuga kindlasti ühendust ja teavitame menetluse pikenemise asjaoludest.

Puude tuvastamise või mittetuvastamise otsusest teavitame sind vastavalt sinu soovile, kas:

 • e-postiga – saadetud pdf-vormingus dokumendi avamiseks on vaja Acrobat Reader vms tarkvara;
 • e-postiga krüpteeritult – avamiseks on vaja ID-kaarti, ID-kaardi lugejat ning DigiDoc tarkvara ja samuti Acrobat Reader vms tarkvara;
 • klienditeenindusest eelteavitusega e-posti või telefoni teel, et otsusele võib järele tulla;
 • liht- või tähtkirjaga taotluses märgitud elukoha aadressil.

Puudega tööealiste inimeste sotsiaaltoetused

Kui sul on tuvastatud puue, maksame sulle puude kehtivusaja lõpuni sotsiaaltoetust 16.62–53.70 eurot kuus, tulenevalt lisakulude määrast.

Puudega tööealise inimese toetuse maksmisel läheme alates 1. jaanuarist 2017 järk-järgult üle uuele süsteemile:

 • toetuse suurus sõltub sinu puude raskusastmest ja valdkonnast, milles sul funktsiooni kaotus või kõrvalekalle esineb;
 • puudega tööealise inimese toetuse maksmisel võtame aluseks kõige suurema kõrvalekaldega funktsiooni.

Uutele taotlejatele ja 1. jaanuarist 2017 ka korduvtaotlejatele maksame olenevalt puudest igakuist sotsiaaltoetust 28.64–53.70 eurot kuus.

Lisaks sotsiaaltoetusele maksame tööealistele puuetega inimestele veel teisi toetusi.

Õppetoetus – maksame puudega mittetöötavale gümnaasiumi 10.–12. klassis, kutseõppeasutuses või kõrgkoolis õppijale, kellel on puudest tingituna õppetööga seotud lisakulutusi, 6.39–25.57 eurot kuus. Õppetoetus mittetöötavale puudega inimesele on mõeldud igakuise toetusena õppimise perioodiks, võimaldamaks kasutada eriõppevahendeid ja erikommunikatsioonivahendeid jms. Seda ei maksta juuli- ja augustikuu eest. Õppetoetuse eesmärk on aidata kaasa puuetega inimeste haridustaseme tõstmisele.

Toetuse taotlemisel palume esitada järgmised dokumendid:

 • õppeasutuse teatis õppimise kohta, õpilaspilet või üliõpilaspilet, kui andmed ei ole kättesaadavad Eesti hariduse infosüsteemist;
 • dokument puudest tingitud ja õppetööga seotud lisakulude või selliste kulutuste tegemise vajaduse kohta.

Näide. Õppetoetuse raames võime hüvitada nii puudega inimesele kohandatud arvutiklaviatuuri ostu kui ka kütusekulu tšekke, kui õppur ei saa oma puudest tulenevalt kasutada ühistransporti.

Kui ühel kuul esitatud kuludokumendi või kuludokumentide summa on kuu limiidist suurem, siis hüvitatakse limiidist üle minev osa järgmistel kuudel – iga kuu 25.57 eurot kuni kulutuste hüvitamiseni või õppeaasta lõpuni. Täiendkoolitustoetus – maksame töötavale puudega inimesele tööalaseks ja tasemekoolituseks ning tegelike koolituskulude osaliseks hüvitamiseks kuni 613.68 eurot kolme kalendriaasta jooksul.

Töötamise andmed saame üldjuhul töötamise registrist ja äriregistrist. Kui töötamise andmeid ei ole töötamise registrist riiklikku pensionikindlustuse registrisse kantud, siis palume esitada töötamist tõendav dokument. Lisaks palume esitada dokument täiendkoolituskulude kohta.

Näide. Kui taotled hüvitist 12. aprillil 2017 näiteks massaažikoolituse eest, siis kolmeaastane periood kestab kalendriaastatel 2017, 2018, 2019. Nendel kalendriaastatel esitatud kulude hüvitamise taotlused lähevad kõik ühe limiidi alla ja kui limiit on täis, siis rohkem kulusid ei hüvitata. 2020. aastal algab uus kolmeaastane hüvitamise limiit kulude hüvitamiseks.

2016. aastal on sotsiaaltoetuse määr 25.57 eurot kuus. Kolme kalendriaasta jooksul ei tohi toetus ületada 24-kordset sotsiaaltoetuse määra ehk 24 x 25.57 = 613.68 eurot.

Puudega vanema toetus – maksame last üksi kasvatavale vanemale, eestkostjale või perekonnas hooldamise lepingu alusel iga kuni 16-aastase lapse ja põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppeasutuses õppiva või rakenduskõrgkooli kutseõppe tasemeõppes õppiva keskhariduseta kuni 19-aastase lapse kohta 19.18 eurot kuus.

Selle toetuse saamiseks palume esitada

 • lapse sünnitunnistus, kui andmed ei ole rahvastikuregistrist;
 • õpilaspilet või õppeasutuse teatis lapse õppimise kohta põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppeasutuses, kui andmed ei ole kättesaadavad Eesti hariduse infosüsteemist ning toetust taotleb 16–19-aastast last kasvatav vanem;
 • perekonnaseisu tõendav dokument või toetuse taotleja omakäeline kinnitus, et ta kasvatab last üksinda, kui andmed ei ole kättesaadavad rahvastikuregistrist ning toetust taotleb last üksi kasvatav puudega isik;
 • teise vanema kirjalik nõusolek, kui toetust taotleb üks puudega vanematest.

Lisaks pakume puuetega inimestele sotsiaalset rehabilitatsiooniteenust.

Rehabilitatsiooniteenusest on abi, kui sul on mitmed erivajaduse või puudega seotud takistused või trauma- või haigusejärgne keeruline olukord, mis ei lase sul iseseisvalt ja enda valitud viisil toime tulla.
Rehabilitatsiooniteenused jagunevad 1. jaanuarist 2016 sotsiaalseks ja tööalaseks rehabilitatsiooniks.
Sotsiaalset rehabilitatsiooni saad taotleda meie kaudu. Seda saavad alla 16-aastased lapsed, vanaduspensioniealised inimesed ja need tööealised
inimesed, kes ei tööta, ei õpi ega ole töötuna arvele võetud.
Rohkem infot sotsiaalse rehabilitatsiooni kohta saad lugeda meie kodulehelt. http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/sotsiaalne-rehabilitatsioon

Tööealisena on sinu jaoks oluline teha ettevalmistusi võimetekohase töö leidmiseks või endisele tööle naasmiseks. Tööalast rehabilitatsiooni saad taotleda töötukassa kaudu. Seda võivad saada tööealised inimesed, kes on tööturul aktiivsed – töötavad, õpivad või on töötuna arvele võetud. Rohkem infot tööalase rehabilitatsiooni kohta saad lugeda töötukassa kodulehelt. https://www.tootukassa.ee/content/toovoimereform/tooalane-rehabilitatsioon

Teenust saad taotleda siis, kui sul on tuvastatud

 • puue või püsiv töövõimetus;
 • osaline töövõime ja sa ei tööta ega õpi ega ole töötuna arvele võetud;
 • puuduv töövõime.

Kui vajad puudest tingitud terviseprobleemide tõttu abivahendit, siis esita meile taotlus isikliku abivahendi kaardi saamiseks. Kui arst on väljastanud sulle tõendi või rehabilitatsiooniasutus on märkinud abivahendi vajaduse rehabilitatsiooniplaanis, võid ükskõik millisesse abivahendeid müüvasse või neid rentivasse ettevõttesse pöörduda. Isikliku abivahendi kaardiga saad abivahendi osta või üürida soodsamalt. Infot abivahendite kohta saad lugeda http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/abivahendid

 

Vanaduspensioniealise inimese puude tuvastamine

 

Vanaduspensioniealisena määratleme inimest, kellel jõuab kätte riiklik vanaduspensioni iga.

Puude otsuse tegemisel arvestame sinu tervislikku seisundit ja selle muutumise prognoosi ning lisaks

 • sinu tegevusvõimet;
 • sinu abi, juhendamise ja järelevalve vajadust, mis on suurem võrreldes sinu eakaaslastega;
 • abi ja juhendamise vajadust, mis sul on hoolimata tehniliste abivahendite kasutamisest;
 • sinu elukeskkonda;
 • sinu rehabilitatsiooniplaani.

Puude otsus on tähtajaline ja vanaduspensioniealisele tuvastame puude 6 kuuks kuni 5 aastaks.

Puude tuvastamisel määrame selle raskusastme:

 • keskmine puue – vajad tervisliku seisundi tõttu abi või juhendamist väljaspool oma elamiskohta vähemalt kord nädalas;
 • raske puue – vajad tervisliku seisundi tõttu abi, juhendamist või järelevalvet iga päev;
 • sügav puue – vajad tervisliku seisundi tõttu abi, juhendamist või järelevalvet ööpäevaringselt.

Vanaduspensioniealisele puudega inimesele maksame puudest tingitud lisakulude hüvitamiseks sotsiaaltoetust järgmiselt:

 • keskmise puudega inimesele 12.79 eurot kuus
 • raske puudega inimesele 26.85 eurot kuus
 • sügava puudega inimesele 40.91 eurot kuus.

Kui sul on tuvastatud puue, siis saame pakkuda sulle ka sotsiaalset rehabilitatsiooniteenust.
Kui oled juba vanaduspensionieas, siis on kõige olulisem, et suudaksid võimalikult iseseisvalt hakkama saada oma igapäevaste tegevustega ja saaksid osaleda ühiskonnaelus.
Teenust saame sulle pakkuda siis, kui oleme hinnanud sinu teenuse vajadust ja leidnud, et teenus on kõige sobivam viis sinu abistamiseks.

Teenusevajaduse hindamiseks kutsume sind vestlusele juhtumikorraldajaga. Kui sul on enne 2016. aastat koostatud ja kehtiv rehabilitatsiooniplaan, siis me sind hindamisvestlusele ei kutsu.
Rohkem infot sotsiaalse rehabilitatsiooni kohta saad lugeda meie kodulehelt. http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/sotsiaalne-rehabilitatsioon

Kui vajad puudest tingitud terviseprobleemide tõttu abivahendit, siis esita meile taotlus isikliku abivahendi kaardi saamiseks. Kui arst on väljastanud sulle tõendi või rehabilitatsiooniasutus on märkinud abivahendi vajaduse rehabilitatsiooniplaanis, võid ükskõik millisesse abivahendeid müüvasse või neid rentivasse ettevõttesse pöörduda. Isikliku abivahendi kaardiga saad abivahendi osta või üürida soodsamalt. Infot abivahendite kohta saad lugeda http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/abivahendid

 

Vanaduspensioni ea nihkumine - info 1954 ja 1955. aastal sündinutele

 

1954 ja 1955. aastal sündinud töövõimetuspensioni saajate, kellele on ekspertiisiotsusega määratud töövõimetus kuni pensionieani ekspertiisiotsused pikendame automaatselt kuni vanaduspensioniea saamiseni ja maksame edasi töövõimetuspensioni. Vanaduspensioniikka jõudes määrame Teile vanaduspensioni. Pensionitaotlus esitada ei ole vaja.

1954 ja 1955. aastal sündinutel, kelle puude raskusaste on määratud kuni vanaduspensioni eani puude otsuse pikendame automaatselt ning edasilükatud aja jooksul maksame edasi tööealise puudega inimese sotsiaaltoetust. Uue puude taotluse palume esitada esialgsel otsusel olevast korduvekspertiisi tähtajast 1954. aastal sündinutel kolm kuud hiljem ja 1955. aastal sündinutel kuus kuud hiljem. Koos korduvekspertiisi taotlusega esitage ka pensionitaotlus.

1954 ja 1955. aastal sündinutel, kellel on puude ja püsiva töövõimetuse otsus pikendame neid automaatselt kuni vanaduspensioni eani ning maksame automaatselt edasi tööealise puudega inimese sotsiaaltoetust ja töövõimetuspensioni. Vanaduspensioniikka jõudes määrame vanaduspensioni ja pensioniavaldust ei ole vaja esitada. Uue puude taotluse palume esitada esialgsel otsusel olevast korduvekspertiisi tähtajast 1954. aastal sündinutel kolm kuud hiljem ja 1955. aastal sündinutel kuus kuud hiljem.

VANADUSPENSIONIEALISE INIMESE PUUDE TAOTLUSE ESITAMINE
Taotluse esitamiseks on kaks võimalust:
 1. täidetud taotluse võib saata sotsiaalkindlustusametisse e-posti (info@sotsiaalkindlustusamet.ee) või posti teel (Endla 8, Tallinn). Taotluse vormi leiate sotsiaalkindlustusameti kodulehelt www.sotsiaalkindlustusamet.ee (blanketid - puude tuvastamise ja töövõime hindamise blanketid - puude raskusastme tuvastamise, sotsiaaltoetuste ja puudega isiku kaardi taotlus lapsele ja vanaduspensioniealisele inimesele). Digiallkirjastatud taotlus tuleb saata aadressile info@sotsiaalkindlustusamet.ee.
 2. Sotsiaalkindlustusameti klienditeeninduses kohapeal.
PENSIONIAVALDUSE ESITAMINE KOOS KORDUVEKSPERTIISITAOTLUSEGA
Pensioniavalduse esitamiseks koos korduvekspertiisi taotlemisega esita palun koos pensioniavaldusega järgmised dokumendid:
 • isikut tõendav dokument,
 • tööraamat või muud pensioniõiguslikku staaži  ja/või töötamist tõendavad dokumendid (arhiivi teatis, tööleping, käskkiri, korraldus jne.),
 • kutsekooli, kesk-eriõppeasutuse või kõrgkooli diplom (statsionaarse õppevormi korral),
 • sõjaväepilet,
 • lapse sündi tõendav dokument, kui laps on sündinud väljaspool Eestit,
 • abiellumisel nime muutnud isikul abielu tõendav dokument, kui abielu on sõlmitud väljaspool Eestit,
 • foto (3 x 4 cm) pensionitunnistuse jaoks,
 • arvelduskonto number, kuhu pensioni kanda.
PUUDEGA INIMESE PARKIMISKAARDI PIKENDAMINE

Juhul kui olete taotlenud kohalikust omavalitsusest puudega inimese parkimiskaarti, siis parkimiskaardi pikendamiseks palume pöörduda parkimiskaardi kehtivusaja lõppedes antud kaardi väljastaja poole.

PENSIONITUNNISTUSE PIKENDAMINE
Pensionitunnistusel oleva töövõimetuspensioni kande pikendamiseks palume pöörduda Sotsiaalkindlustusameti klienditeenindusse. Töövõimetuspensioni kande pikendamisega teeme samaaegselt pensionitunnistusele ka kande vanaduspensioni määramise kohta.