Sa oled siin

Puudega inimesele

 

 

Puue on inimese tervislikust seisundist tulenev vaegus või kõrvalekalle, mille korral on inimesel takistusi ja raskusi teistega võrdsetel alustel igapäevaelus hakkama saada ning ühiskonnaelus osaleda.

Taotle puude tuvastamist siis, kui:

 • sul on terviseprobleemide tõttu raske igapäevaelus toime tulla ja ühiskonnas tegutseda;
 • vajad igapäevaelus eakaaslastest rohkem juhendamist, järelevalvet ning abi.

Puuet tuvastame nii lastel, tööealistel kui ka vanaduspensioniealistel.

Erivajadustest tulenevate lisakuludega toimetulekuks maksame puuetega inimestele igakuiseid sotsiaaltoetusi. Puuetega inimestele teevad soodustusi ka mitmed teenusepakkujad. Näiteks soodustused ühistranspordis, praamisõidul, muuseumides ja teatrites. Soodustustega saab tutvuda teenusepakkujate kodulehel.

 

Töövõimereform ja töövõime hindamine

 

Töövõimereformi eesmärgiks on toetada töövõimetuspensionäride ja vähenenud töövõimega tööealiste täisväärtuslikku elu, aidates neil leida tööturul pakutavate teenuste abil võimetekohast tööd ja tööl püsida

Alates 1. jaanuarist 2017 hindab töövõimet ainult töötukassa.

Töötukassasse pöördu töövõime hindamiseks ka siis, kui sinu korduvekspertiisi tähtaeg kätte jõuab. Soovi korral võid esitada töötukassasse taotluse töövõime hindamiseks ka enne tähtaja lõppu.
Kui ekspertiisi tulemusel selgus sinu osaline või puuduv töövõime maksab töötukassa sulle töövõimetoetust. Lähemalt saad lugeda töötukassa kodulehelt  https://www.tootukassa.ee/content/toovoimereform/toovoimetoetus.

Kui sul on sotsiaalkindlustusameti poolt varasema ekspertiisi tulemusel määratud invaliidsusgrupp või tuvastatud püsiv tähtajatu töövõimetus, mis kehtib vanaduspensionieani, siis sa ei pea pöörduma töötukassasse töövõime hindamiseks. Maksame sulle töövõimetuspensionit edasi kuni vanaduspensioniea saabumiseni.

Taotluse töövõime hindamiseks saad esitada ja taotluse vormi leiad:

Küsimustele, mis on seotud töövõimereformiga leiab vastused siit

Vaata töövõimereformiga seotud videoklippe siit (videod on varustatud viipekeele tõlkega)

 

 

Püsiv töövõimetus

 

Püsivat töövõimetust tuvastasime kuni 31.12.2016.a. Alates 1. jaanuarist 2017. a hindab töövõimetuse asemel töövõimet töötukassa. Lisainfot töövõime hindamise kohta leiad aadressilt www.tootukassa.ee.

Kui sul on tuvastatud püsiv tähtajatu töövõimetus või invaliidsusgrupp, mis kehtib vanaduspensionieani, siis sa ei pea pöörduma töötukassasse töövõime hindamiseks. Sinu otsus kehtib kuni vanaduspensioni eani.

Kui püsiv töövõimetus on eelnevalt tuvastatud, siis otsus on kehtiv kuni otsusel märgitud kuupäevani. Selle perioodi jooksul maksame sulle töövõimetuspensionit.

Palun pöördu töötukassasse töövõime hindamiseks siis, kui sinu korduvekspertiisi tähtaeg kätte jõuab. Vajaduse korral võid esitada töötukassasse taotluse töövõime hindamiseks ka enne tähtaja lõppu, nt kui sinu terviseseisundis on olulised muutused.

Töövõime hindamiseks saad taotluse esitada:

Kuue kuu jooksul enne töövõimehindamise taotluse esitamist pead olema käinud oma pere-, eri- või töötervishoiuarsti vastuvõtul. Kindlasti teavitage vastuvõtul oma arsti, et pöördumise põhjus on töövõime hindamise taotlemine. Arst kirjeldab sinu terviseseisundit ja sisestab andmed tervise infosüsteemi.

Töövõimet hindab taotluse ja terviseandmete põhjal eraldi ekspertarst, küsides vajadusel lisainfot teistelt arstidelt ja spetsialistidelt, kes on sinuga tegelenud. töötukassa teeb otsuse sinu töövõime kohta ekspertarsti arvamuse põhjal.

Töövõime hindamise taotlusega koos esita ka töövõimetoetuse taotlus. Kui sul on osaline töövõime või töövõime puudub, siis on sul õigus saada töövõimetoetust.

Töövõime hindamisest ja töövõimetoetusest saad lähemalt lugeda siit: https://www.tootukassa.ee/toovoimereform.

Vajadusel osutab töötukassa sulle tööle saamiseks või tööl püsimiseks tööturuteenuseid.

Kui soovid samal ajal taotleda puude raskusastet, saad seda teha koos töövõime hindamisega töötukassas. Puuet tuvastame ja sotsiaaltoetust määrame ikka meie.

 

Puuetega inimeste sotsiaaltoetused

 

Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste maksmise eesmärk on toetada puuetega inimeste iseseisvat toimetulekut, sotsiaalset integratsiooni ja võrdseid võimalusi.

Puuetega inimeste sotsiaaltoetusi määrame ja maksame Eesti alalisele elanikule või tähtajalise elamisloa või tähtajalise elamisõiguse alusel Eestis elavale isikule.

Sotsiaaltoetuse arvutamise aluseks on sotsiaaltoetuste määr kuus, mis 2017. aastal on 25,57 eurot.

Kui sul on puude tõttu lisakulutusi, maksame sulle erivajadusest tulenevaid puuetega inimeste sotsiaaltoetusi. Lisakulud võivad olla seotud näiteks abivahendite või transpordi kasutamisega, hoolduse või rehabilitatsiooniga.

Kui sa ei ole koos puude taotlusega puuetega inimeste sotsiaaltoetuse taotlust esitanud, siis toetuse saamiseks esita palun eraldi taotlus. Taotluse leiad meie blankettide lehelt sotsiaaltoetuste osast.

Üldjuhul ei ole korduval puude tuvastamisel vaja uut sotsiaaltoetuse taotlust esitada. Erandiks on olukorrad, kus toimub üleminek ühest sihtgrupist teise, näiteks puudega laps saab tööealiseks või tööealine jõuab vanaduspensioni ikka.

Puuetega inimeste sotsiaaltoetused 2017. aastal

 

                       Toetuse liik

 Maksmise sagedus

 Summa  eurodes

  Keskmise puudega lapse toetus

 Kord kuus

69,04

 Raske ja sügava puudega lapse toetus

 Kord kuus

80,55

 Sügava puudega vanaduspensioniealise inimese toetus

 Kord kuus

40,91

 Raske puudega vanaduspensioniealise inimese toetus

 Kord kuus

26,85

 Keskmise puudega vanaduspensioniealise inimese toetus

 Kord kuus

12,79

 Puudega tööealise inimese toetus

 Kord kuus

 16,62 – 53,70

 Töötamistoetus

3 kalendriaasta jooksul  toetuse esmakordsest  määramisest arvates

 Kuni 255,70

 (kokku)

 Puudega vanema toetus (vajalik teise vanema kirjalik nõusolek)

 Kord kuus

19,18

 Õppetoetus

 10 korda aastas

  6,39 – 25,57

 

 Täienduskoolitustoetus

3 kalendriaasta jooksul  toetuse esmakordsest  määramisest arvates

Kuni 613,68

 (kokku)

 

 

Puuetega inimeste sotsiaaltoetused ja asenduskodu teenusel viibiv laps

 

Seaduse järgi maksame puudega lapse toetust iga kuu keskmise, raske või sügava puudega lapsele puudest tingitud lisakulude hüvitamiseks ja rehabilitatsiooniplaanis ette nähtud tegevusteks, kuid mitte ravikindlustuse ja riigieelarve muudest vahenditest rahastatavateks tegevusteks. Asenduskoduteenuse rahastamine toimub riigieelarvest maavalitsuste kaudu. Asenduskoduteenust on võimalik saada maksimaalse maksumusega 9948 eurot kalendriaastas teenuse hinnaga kuni 829 eurot ühes kalendrikuus.

Asenduskoduteenusel oleval alla 3-aastasel lapsel ja lapsel, kellel on tuvastatud puue, on õigus saada asenduskoduteenust maksimaalse maksumusega 15 396 eurot kalendriaastas teenuse hinnaga kuni 1283 eurot ühes kalendrikuus.
Kuna asenduskoduteenust osutava teenuse rahastamine toimub riigieelarvest, siis me ei maksa puudega lapse toetust asenduskodus viibivale lapsele. 

 

Puudega isiku kaart

 

Puudega isiku kaardiga saad teenusepakkujate juures lihtsalt tõendada oma puude raskusastet ja õigust saada teenustelt soodustust. Kaarte väljastame nii lastele kui täiskasvanutele.
Kui sul on pensionitunnistus, siis teeme sinna kande puude raskusastme ja kestvuse kohta.

Puudega isiku kaart on plastist ning kahevärviline – oranž ja kollane, 54 x 86 mm suurune.

Kaardil on järgmised andmed:

 • kaardi number
 • ees- ja perekonnanimi
 • isikukood
 • sünniaeg
 • puude raskusaste
 • kaardi kehtivusaeg
 • väljaandja 
   

Kaart kehtib koos isikut tõendava dokumendiga, sealhulgas õpilaspiletiga.

Kui sa ei ole taotlenud puudega isiku kaarti juba koos puude taotlusega, siis esimest korda kaarti taotledes palume täita taotlus.

Taotluse saad esitada meile paberkandjal või elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna. Taotluse vormi leiad meie kodulehelt puude tuvastamise ja töövõime hindamise blanketide alt ning sotsiaalkindlustusameti klienditeenindustest.

Vaatame sinu taotluse läbi ja väljastame kaardi 10 tööpäeva jooksul. Kui märkisid puude taotluse esitamisel, et soovid ka kaarti, siis puude tuvastamise korral väljastame kaardi sulle koos puude otsusega 10 tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemise päevast. Kaart kehtib sama kaua kui sinu puue.

Kui taotled puude tähtaja lõppemisel puuet korduvalt, väljastame sulle koos uue puude otsusega ka uue kaardi.

 
 

Merlin Murumets

ekspertiisi ja sotsiaaltoetuste juht

Merlin Murumets korraldab ja juhib ekspertiisi ja sotsiaaltoetuste osakonna tööd:  püstitab eesmärke, korraldab ametnike tööd puude raskusastme tuvastamiseks, sotsiaaltoetuste määramiseks ja maksmiseks.

 
info@sotsiaalkindlustusamet.ee