Est separator Eng separator Rus
font normal font+
separator arrow Sisukaart separator arrow RSS separator
Otsing:   
Avaleht
Uudised
Ametist
Tööpakkumised
Pension
Üksi elava pensionäri toetus
Lastega peredele
Perehüvitiste taotlejale
Perehüvitiste saajale
Perehüvitiste ja kohustusliku kogumispensioni täiendava sissemakse saaja vahetamine
Puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitamine tööandjatele seoses laste kasvatamisega
Eesti perehüvitised Euroopa Liidu seaduste kontekstis
Lastekaitse
Puudega inimesele
Sotsiaalne rehabilitatsioon
Erihoolekandeteenused
Abivahendid
Kahjuhüvitised
Ohvriabi- ja lepitusteenus
E-teenused
Muud toetused
Tööandjatele
Töövõimereform
Korduvad taotlejad, kelle ekspertiisi tähtaeg on 2017 või hiljem
Taotlused ja infomaterjalid
Abiks sotsiaaltöötajale
Kaitstud töö
Kaitstud töötamise teenus
Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus
Küsimused ja vastused
Sotsiaalkindlustus Euroopa Liidus
Projektid

Infotelefon 612 1360  
välismaalt helistades
 +372 612 1360


E-post:
info at sotsiaalkindlustusamet dot ee

Endla 8, Tallinn 15092

Lühinumber 16106

Helistades lühinumbrile kehtib teie operaatori hinnakirjapõhine tariif!

Infotelefon tööpäeviti
9.00–17.00 ja
iga kuu viimasel reedel
9.00-13.00

Lasteabi telefon 116 111
Töötab 24 h
 

Klienditeeninduste tööaega jm infot vaata siit

 

 
 

 

 

 

 

 

Kaitstud töö erivajadustega inimestele

print


Pikaajaline kaitstud töö

Pikaajalise kaitstud töötamise teenus (edaspidi PKT teenus) on loodud inimeste jaoks, kes oma tervisest tuleneva erivajaduse tõttu ei ole võimelised töötama tavalistes töötingimustes avatud tööturul. Teenuse eesmärgiks on pakkuda neile inimestele töö tegemise võimalust kaitstud ja kohandatud keskkonnas.
Töötamisel kaitstud tingimustes võimaldatakse inimesel teha võimetekohaseid tööülesandeid talle sobivad töökeskkonnas ja jõukohases töötempos ning talle on sealjuures tagatud vajalikus ulatuses juhendamine, nõustamine ja abi. Kaitstud töötamise teenust pakutakse selle jaoks spetsiaalselt loodud töökohtades sobivas keskkonnas teenusepakkuja juures või kohandatud töökeskkonnas avatud tööturul.
PKT teenust korraldab Sotsiaalkindlustusamet. Teenust rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist TAT „Töövõimereformi sihtrühma töövõimelisuse tõstmine ja nende töötamise soodustamine“ raames (alategevus „Kaitstud töö teenuse väljaarendamine ja osutamine“).

Teenuse korraldus

Pikaajalise kaitstud töö teenuse osutajate leidmiseks viis Sotsiaalkindlustusamet läbi riigihanke.
2016. aastal osutavad pikaajalise kaitstud töö teenust 28 asutust. Teenusepakkujaid on üle Eesti kõigis maakondades, va Hiiumaal.

Pikaajalise kaitstud töö teenus jaguneb kaheks etapiks.
• I etapp kestab kuni 6 kuud. I etapis toimub teenusele saabunud isiku töösuutlikkuse hindamine, töökoha ja tööfunktsioonide kohandamine ja tööoskuste kujundamine. Sellel perioodil makstakse kliendile stipendiumi ning sõidu- ja majutustoetust.
• II etapp on tähtajatu. Kaitstud töö II etapis töötab inimene kaitstud tingimustes teenuseosutaja toetamisel ja juhendamisel.

Tulevikus lisandub ka pikaajalise kaitstud töö III etapp, mille eesmärgiks on kliendi toetamine tema siirdumisel avatud tööturule.

Kellel on õigus saada pikaajalise kaitstud töö teenust?
(õigustatus teenusele)

Sotsiaalkindlustusameti poolt korraldatavat pikaajalist kaitstud töö teenust osutatakse vähenenud töövõimega tööealisele inimesele, kelle puhul on täidetud kõik alljärgnevad tingimused:

• Isik on tööealine (alates 16. eluaastast kuni vanaduspensioni eani);
• Isik on võimeline tegema eesmärgipärast tööd keskmiselt 10 tundi nädalas;
• Isikul on vähemalt üks alljärgnevatest terviseprobleemidest:
- isikul on diagnoositud raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäire ,
- isikul on liitpuue,
- isikul on nägemispuue,
- isik on läbi elanud peaajutrauma või ajukahjustust tekitava haiguse;
• Isikul on tuvastatud puuduv töövõime töövõimetoetuse seaduse alusel või ta on tunnistatud osaliselt (80–90%) või täielikult (100%) töövõimetuks riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel;

Pikaajalise kaitstud töö teenusel olev isik ei tohi samaaegselt saada järgmisi teenuseid:
- töötamise toetamise teenust (Sotsiaalkindlustusametist);
- lühiajalise kaitstud töö teenust (Töötukassast).

Teenuse taotlemine

Pikaajalise kaitstud töö teenusele saamiseks tuleb isikul või tema seaduslikul esindajal esitada Sotsiaal-kindlustusametile pikaajalise kaitstud töö teenuse taotlus. Taotlus on leitav Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt www.sotsiaalkindlustusamet.ee/muud-blanketid.
Taotlust saab esitada e-posti teel, postiga ja Sotsiaalkindlustusameti klienditeeninduses.
E-posti aadress: pkt at sotsiaalkindlustusamet dot ee
Postiaadress: Lai 14, 80010 Pärnu

Kontaktandmed:

Projektijuht Kärt Saarsen,
tel 7448 315, mob 53001509,
e-post: kart dot saarsen at sotsiaalkindlustusamet dot ee

Koordinaator Kerli Kaljur
tel 4477619
e-post: kerli dot kaljur at sotsiaalkindlustusamet dot ee
 

 
all web industry