Est separator Eng separator Rus
font normal font+
separator arrow Sisukaart separator arrow RSS separator
Otsing:   
Avaleht
Uudised
Ametist
Tööpakkumised
Pension
Üksi elava pensionäri toetus
Lastega peredele
Perehüvitiste taotlejale
Perehüvitiste saajale
Perehüvitiste ja kohustusliku kogumispensioni täiendava sissemakse saaja vahetamine
Puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitamine tööandjatele seoses laste kasvatamisega
Eesti perehüvitised Euroopa Liidu seaduste kontekstis
Lastekaitse
Puudega inimesele
Töövõimereform ja töövõime hindamine
Püsiv töövõimetus
Puude tuvastamine
Lapse puude tuvastamine
Tööealise inimese puude tuvastamine
Vanaduspensioniealise inimese puude tuvastamine
Puuetega inimeste sotsiaaltoetused
Puuetega inimeste sotsiaaltoetused ja asenduskoduteenusel viibiv laps
Puudega isiku kaart
Puude tuvastamise taotlused
Sotsiaalvaldkonna spetsialistide pädevuse toetamine hoolekandeteenuste osutamiseks
Sotsiaalne rehabilitatsioon
Erihoolekandeteenused
Abivahendid
Kahjuhüvitised
Ohvriabi- ja lepitusteenus
E-teenused
Muud toetused
Tööandjatele
Töövõimereform
Sotsiaalkindlustus Euroopa Liidus
Projektid

Infotelefon 612 1360  
välismaalt helistades
 +372 612 1360


E-post:
info at sotsiaalkindlustusamet dot ee

Endla 8, Tallinn 15092

Lühinumber 16106

Helistades lühinumbrile kehtib teie operaatori hinnakirjapõhine tariif!

Infotelefon tööpäeviti
9.00–17.00 ja
iga kuu viimasel reedel
9.00-13.00

Lasteabi telefon 116 111
Töötab 24 h
 

Klienditeeninduste tööaega jm infot vaata siit

 

 
 

 

 

 

 

 

Lapse puude tuvastamine

print

Puude tuvastamisel loeme lapseks kuni 15-aastased (kaasa arvatud) noorukid.

Kui taotled lapsele puuet esimest korda, siis esita meile taotlus ning seejärel suuname su rehabilitatsiooniasutusse, kus töötavad erinevad spetsialistid (lastearst, psühhiaater, taastusraviarst, sotsiaaltöötaja, logopeed). Seal koostatakse lapsele rehabilitatsiooniplaan ehk dokument, kuhu koondatakse kõik tegevused, teenused ja abinõud, mis toetavad lapse iseseisvust ja aitavad tema toimetulekut parandada.

Saadame sulle rehabilitatsiooniteenust osutavate asutuste nimekirja, kust palume valida sobiv asutus ja registreerida rehabilitatsiooniplaani koostamisele 60 päeva jooksul. Rehabilitatsiooniplaani koostamine on sulle tasuta.

Rehabilitatsiooniteenuse osutajatega on võimalik tutvuda ka meie kodulehel. http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/rehabilitatsiooniteenuse-osutajate-nimekiri-2/

Infot rehabilitatsiooniteenuste kohta saad lugeda aadressilt http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/kuidas-rehabilitatsiooniteenuseid-taotleda/

Kui rehabilitatsiooniasutus on plaani koostanud, siis edastab ta selle meile. Meie ekspertarst otsustab taotluse, rehabilitatsiooniplaani ning lapse raviarsti terviseandmete põhjal, kas ja millise raskusastmega puue lapsele määrata.

Lapse tervisest parema ülevaate saamiseks on ekspertarstil erandina õigus laps rehabilitatsiooniplaani koostamisele suunata ka korduva puude taotlemise korral. Seda juhul, kui raviarst ei ole kirjeldanud lapse tervislikku seisundit piisavalt põhjalikult. Puude otsuse tegemisel arvestame lapse

• terviseseisundit ja tegevusvõimet;
• abi, juhendamise ja järelevalve vajadust, mis on suurem eakohasest abivajadusest;
• abi ja juhendamise vajadust, mis esineb hoolimata tehniliste abivahendite kasutamisest;
• elukeskkonda;
• rehabilitatsiooniplaani.

Tuvastatud puue kehtib teatud aja – 6 kuud kuni 3 aastat. See aeg sõltub lapse terviseseisundist ja selle muutumise prognoosist.

Puude tuvastamisel määrame selle raskusastme:

• keskmine puue – laps vajab tervisliku seisundi tõttu abi või juhendamist väljaspool oma elamiskohta vähemalt kord nädalas;
• raske puue – laps vajab tervisliku seisundi tõttu abi, juhendamist või järelevalvet iga päev;
• sügav puue – laps vajab tervisliku seisundi tõttu abi, juhendamist või järelevalvet ööpäevaringselt.

Kui lapsel on puue tuvastatud, maksame iga kuu sotsiaaltoetust:

• keskmise puudega lapsele 69.04 eurot kuus,
• raske või sügava puudega lapsele 80.55 eurot kuus.

Puudega noorukil on õigus taotleda ka õppetoetust, mida maksame puudega mittetöötavale gümnaasiumi 10.–12. klassis, kutseõppeasutuses või kõrgkoolis õppijale, kellel on puudest tingituna õppetööga seotud lisakulutusi, 6.39–25.57 eurot kuus. Õppetoetus mittetöötavale puudega noorukile on mõeldud igakuise toetusena õppimise perioodiks, võimaldamaks kasutada eriõppevahendeid ja erikommunikatsioonivahendeid jms. Seda ei maksta juuli- ja augustikuu eest. Õppetoetuse eesmärk on aidata kaasa puuetega inimeste haridustaseme tõstmisele.

Toetuse taotlemisel palume esitada järgmised dokumendid:

• õppeasutuse teatis õppimise kohta, õpilaspilet või üliõpilaspilet, kui andmed ei ole kättesaadavad Eesti hariduse infosüsteemist;
• dokument puudest tingitud ja õppetööga seotud lisakulude või selliste kulutuste tegemise vajaduse kohta.

Näide. Õppetoetusega võime hüvitada nii puudega inimesele kohandatud arvutiklaviatuuri ostu kui ka kütusekulu tšekke, kui õppur ei saa oma puudest tulenevalt kasutada ühistransporti.

Kui ühel kuul esitatud kuludokumendi või kuludokumentide summa on kuu limiidist suurem, siis hüvitatakse limiidist üle minev osa järgmistel kuudel – iga kuu 25.57 eurot kuni kulutuste hüvitamiseni või õppeaasta lõpuni.

Kui su lapsel on tuvastatud puue ja tal on raskusi, et eluga eakohaselt toime tulla, siis on sul võimalik taotleda lapsele sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust. Rohkem infot saad meie kodulehelt. http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/kuidas-rehabilitatsiooniteenuseid-taotleda/

Teenus aitab arendada lapse igapäevaseid eluga toimetulemise oskusi, toetab õppimist ja üldist hakkamasaamist.

Kui su laps vajab puude tõttu abivahendit, siis esita meile taotlus isikliku abivahendi kaardi saamiseks ning lisaks arsti tõend või rehabilitatsiooniplaan, kus on kirjeldatud abivahendi vajalikkust. Isikliku abivahendi kaardiga saad abivahendi osta või üürida soodsamalt. Seejärel võid omal valikul ükskõik millisesse abivahendeid müüvasse või neid rentivasse ettevõttesse pöörduda. Rohkem infot abivahendite kohta http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/abivahendi-vajajale/

Puude otsuse vaidlustamine

Kui sa ei ole nõus puude otsusega, siis on sul õigus esitada meile vaie 30 päeva jooksul, arvates päevast, mil otsusest teada said. Alates 1. jaanuarist 2017 on vaide menetlemise tähtaeg 30 päeva.

Vaides märgi

• vaidlustatava otsuse number;
• enda nimi ja kontaktandmed;
• põhjused, miks sa vaide esitad ja millega sa rahul ei ole;
• kinnitus selle kohta, et puude otsust ei ole vaidlustatud kohtus ega toimu kohtumenetlust;
• enda allkiri.

Kui sul on asja kohta olulisi dokumente, mida sa ei ole eelnevalt esitanud, siis lisa need vaidele.

 

 
all web industry