Eesti perehüvitised Euroopa Liidu seaduste kontekstis

Kui pereliige elab või töötab Euroopa Majanduspiirkonnas või Šveitsi Konföderatsioonis (edaspidi EL-s), kohaldatakse perehüvitiste määramisel:

- Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrust (EÜ) 883/2004 sotsiaalkindlustussüsteemide kooskõlastamise kohta;
- Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrust (EÜ) 987/2009, milles sätestatakse määruse nr 883/2004 rakendamise kord.

Koordineerimisreeglid kehtivad Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP) – kõigis EL liikmesriikides, Norras, Liechtensteinis, Islandil ja Šveitsis.

Koordineerivates määrustes ei sätestata, mis hüvitisi peab inimesele maksma üks või teine riik ning ei kehtestata ka toetuste suurust. Riigid peavad tagama, et ühest liikmesriigist teise liikuv inimene ei satuks halvemasse olukorda võrreldes inimesega, kes on kogu elu elanud ja töötanud ainult ühes liikmesriigis.

Riik, kes vastutab teie sotsiaalkindlustuskaitse, sealhulgas ka perehüvitiste maksmise eest, sõltub sellest, kus riigis teie või teie pereliige töötab või elab, kuid ei sõltu teie või teie pereliikme kodakondsusest.

EL määruste kehtivusalasse ei kuulu sünnitoetus, lapsendamistoetus, eestkostetava või hooldatava lapse toetus ja elatisabi, neid toetusi määratakse ja makstakse vastavalt perehüvitiste seaduses ette nähtud korras.