Est separator Eng separator Rus
font normal font+
separator arrow Sisukaart separator arrow RSS separator
Otsing:   
Avaleht
Uudised
Ametist
Tööpakkumised
Pension
Üksi elava pensionäri toetus
Lastega peredele
Perehüvitiste taotlejale
Perehüvitiste saajale
Perehüvitiste ja kohustusliku kogumispensioni täiendava sissemakse saaja vahetamine
Puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitamine tööandjatele seoses laste kasvatamisega
Eesti perehüvitised Euroopa Liidu seaduste kontekstis
Lastekaitse
Ennetus- ja koostöö
Järelevalve
Lastekaitse üksus
Lastekaitse kontaktid
Nõustamisteenus
Asendushoolduse tugiteenused
Mitmedimensiooniline pereteraapia (MDFT)
Pikaajaline rehabilitatsiooniteenus raske ja püsiva psüühikahäirega lastele
Puudega laste tugiteenused
Piirkondlike üksuste loomine laste ja perede toetamiseks
Ennetus
Mõjuraportid
Laste ja perede valdkonna kvaliteedi arendamine KOVis
Laste ja perede heaolu profiil
Lastemaja
Lapsendamine
Lasteabitelefon 116111
Abiks spetsialistile
Puudega inimesele
Sotsiaalne rehabilitatsioon
Erihoolekandeteenused
Abivahendid
Kahjuhüvitised
Ohvriabi- ja lepitusteenus
E-teenused
Muud toetused
Tööandjatele
Töövõimereform
Sotsiaalkindlustus Euroopa Liidus
Projektid

Infotelefon 612 1360  
välismaalt helistades
 +372 612 1360


E-post:
info at sotsiaalkindlustusamet dot ee

Endla 8, Tallinn 15092

Lühinumber 16106

Helistades lühinumbrile kehtib teie operaatori hinnakirjapõhine tariif!

Infotelefon tööpäeviti
9.00–17.00 ja
iga kuu viimasel reedel
9.00-13.00

Lasteabi telefon 116 111
Töötab 24 h
 

Klienditeeninduste tööaega jm infot vaata siit

 

 
 

 

 

 

 

 

Piirkondlike üksuste loomine laste ja perede toetamiseks

print

 


Projekti eesmärk: Eelnevalt kindlaksmääratud projekti „Riskilaste ja –noorte tugisüsteemi väljaarendamine“ alaosa „Piirkondlike üksuste loomine laste ja perede toetamiseks“ (edaspidi nimetatud piirkondlike tugiüksuste projekt) eesmärk on riiklikku laste, noorte ja perede heaolu puudutavat poliitikakujundust võimalikult hästi kohalikule tasandile viia ning kohalikke omavalitsusi asjakohaste tegevuste planeerimisel nõustada ja toetada. Piirkondlike tugiüksuste projekti lõpuks on loodud kohalikele vajadustele kohaldatud funktsioon, mis tagab piirkondlikes üksustes paiknevate koordinaatorite näol mitterahalise nõustava toe kohalike võrgustike arendamiseks ennetustegevuste planeerimisel ja ellu viimisel nii eestvedamis- kui erialase suutlikkuse tõstmise näol.

Projekti kestus: 18.9.2014-31.12.2016.
Sihtgrupp: piirkondlikud tugiüksused, kohalikud omavalitsused

Tegevused: Piirkondlike tugiüksuste loomine, lapse heaolu kajastava kvaliteedimõõdikute süsteemi loomine, andmete kogumise põhimõtete ühtlustamine, ennetavate teenuste kaardistamine ja kvaliteedikriteeriumite määratlemine, projekti tegevuste mõju hindamine.

Piirkondlike tugiüksuste projekt on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja -noored“ eelnevalt kindlaksmääratud projekti „Riskilaste- ja noorte tugisüsteemi väljaarendamine“ alaosast „Piirkondlike üksuste loomine laste ja perede toetamiseks“. Sotsiaalkindlustusameti (SKA) poolt projekti raames ellu viidavate tegevuste kogumaksumus ehk SKA abikõlbulikud kogukulud on 285 786,25 eurot, sh EMP programmi toetus 245 318,92 eurot.

Euroopa Majanduspiirkonna toetuste programmi „Riskilapsed- ja noored“ eelnevalt kindlaksmääratud projekti „Riskilaste ja –noorte tugisüsteemi väljaarendamine“ eesmärgiks on töötada välja valdkondadeülene riiklik tugisüsteem, et vähendada lapsi ja noori mõjutavaid riskitegureid ning suurendada kaitsetegureid, parandada nende heaolu, sh arendada asjaomase juriidilise ja korraldusliku raamistiku, meetmete kohaldamise ja nende kvaliteedi tagamise süsteemi.
Programmi „Riskilapsed ja –noored“ viivad üheskoos ellu Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksuseks on Eesti Noorsootöö Keskus ning partneriks Norra Kohalike Omavalitsuste ja Regionaalsete Omavalitsuste Liit.

EMP ja Norra toetuste kaudu aitavad Island, Liechtenstein ja Norra vähendada sotsiaalseid ja majanduslikke erinevusi ning tugevdada kahepoolseid suhteid Euroopa abisaajariikidega. Need kolm riiki teevad EMP lepingu kaudu tihedat koostööd Euroopa Liiduga.

EMP ja Norra toetusi antakse aastatel 2009-2014 summas 1,79 miljardit eurot. Sellest umbes 97% annab Norra. Toetatakse vabaühendusi, teadus- ja akadeemilisi asutusi ning avalikku ja erasektorit 12 uues ELi liikmesriigis, Kreekas, Portugalis ja Hispaanias. Tehakse tihedat koostööd doonorriikide organisatsioonidega ja projekte võib ellu viia kuni aastani 2016. Toetatavad võtmevaldkonnad on keskkonnakaitse ja kliimamuutused, teadusuuringud ja stipendiumid, kodanikuühiskond, tervishoid ja lapsed, sooline võrdõiguslikkus, justiitsküsimused ja kultuuripärand. Lisainfo programmi kodulehelt www.entk.ee/riskilapsedjanoored/ ja Facebook’ist www.facebook.com/RiskilapsedJaNoored

 

Kontaktid

Maie Puusepp, projektijuht
Töökoht/ töö asukoht: Keskväljak 1, Jõhvi
E-post: Maie.Puusepp@sotsiaalkindlustusamet.ee
Tel kontoris: 337 9714
Gsm: 5886 7940
 

 

 

 
all web industry