Est separator Eng separator Rus
font normal font+
separator arrow Sisukaart separator arrow RSS separator
Otsing:   
Avaleht
Uudised
Ametist
Tööpakkumised
Pension
Üksi elava pensionäri toetus
Lastega peredele
Perehüvitiste taotlejale
Perehüvitiste saajale
Perehüvitiste ja kohustusliku kogumispensioni täiendava sissemakse saaja vahetamine
Puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitamine tööandjatele seoses laste kasvatamisega
Eesti perehüvitised Euroopa Liidu seaduste kontekstis
Lastekaitse
Puudega inimesele
Sotsiaalne rehabilitatsioon
Erihoolekandeteenused
Abivahendid
Kahjuhüvitised
Ohvriabi- ja lepitusteenus
E-teenused
Muud toetused
Tööandjatele
Töövõimereform
Korduvad taotlejad, kelle ekspertiisi tähtaeg on 2017 või hiljem
Taotlused ja infomaterjalid
Abiks sotsiaaltöötajale
Kaitstud töö
Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus
Infomaterjal
Küsimused ja vastused
Sotsiaalkindlustus Euroopa Liidus
Projektid

Infotelefon 612 1360  
välismaalt helistades
 +372 612 1360


E-post:
info at sotsiaalkindlustusamet dot ee

Endla 8, Tallinn 15092

Lühinumber 16106

Helistades lühinumbrile kehtib teie operaatori hinnakirjapõhine tariif!

Infotelefon tööpäeviti
9.00–17.00 ja
iga kuu viimasel reedel
9.00-13.00

Lasteabi telefon 116 111
Töötab 24 h
 

Klienditeeninduste tööaega jm infot vaata siit

 

 
 

 

 

 

 

 

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus

print


Sotsiaalne rehabilitatsioon on sotsiaalteenus ja selle eesmärk on inimese tegevus- ja osalusvõime arendamine 4 eluvaldkonnas, milleks on elamine, õppimine, töötamine, sotsiaalne funktsioneerimine ning lisaks inimese tegevusvõimet piiravate keskkonnategurite kohandamine. Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus (SRT) on teenuse vajaduse määratlemisel koostatud tegevuskava, rehabilitatsiooniplaani või rehabilitatsiooniprogrammi alusel osutatav eesmärgipärane rehabiliteeritavate tegevuste kogum ehk kompleksne teenus. 

Kellele on suunatud sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus?

Õigustatus saada sotsiaalset rehabilitatsiooni teenust on:

1) lastel (kuni 16-a), kellel on tuvastatud puude raskusaste ning lapsed (kuni 16-a), kellele koostatakse rehabilitatsiooniplaani puude raskusastme esmakordseks tuvastamiseks;

2) alaealistel (kuni 18-a), kes on teenusele suunatud alaealiste komisjoni otsusel;

3) puuduva töövõimega tööealisel inimesel, kellel SKA on tuvastanud sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse vajaduse;

4) vanaduspensioniealisel puudega inimesel, kellel SKA on tuvastanud sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse vajaduse;

5) ennetähtaegsele vanaduspensionile jäänud puudega inimesel, kellel SKA on tuvastanud sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse vajaduse;

6) vanaduspensioni ootel olev päästeteenistuse toetust saaval puudega inimesel, kellel SKA on tuvastanud sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse vajaduse;
tööealisel isikul, kellel on puue või kes on tunnistatud püsivalt töövõimetuks või kellele on RERS (riikliku elatusrahade seaduse) alusel määratud invaliidsusgrupp tähtajatult või kellel on tuvastatud osaline töövõime ning lisaks nende kriteeriumide täitmisele tuvastatud sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse vajadus. Neil isikutel on õigus sotsiaalse rehabilitatsiooni teenusele juhul, kui nad ei ole töötuna arvele võetud, ei tööta ega õpi.

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse vajaduse hindamine

16-a ja vanemad isikud, kes soovivad saada sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust, peavad alates 01.01.2016 läbima rehabilitatsioonivajaduse hindamise, mille viib läbi Sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldaja.  

Teenusele suunamine

SRT saamiseks esitatakse SKA-le (iseteeninduses, klienditeeninduses, posti teel) sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise taotlus või alaealiste komisjoni otsus. SKA otsustab tasu maksmise kohustuse ülevõtmise teenusele õigustatuse kontrollimisel ja rehabilitatsioonivajaduse hindamisel kogutud andmete alusel. 

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise otsus tehakse 10 tööpäeva jooksul (kuni 16-a puudega või puuet taotlev laps ja AK otsusel suunatud isik) või 40 tööpäeva jooksul (16-a ja vanem isik, kes vajab hindamist).
Juhul, kui eelarves ei ole raha SRT eest tasu maksmiseks, võtab SKA isiku enda juurde järjekorda ja teavitab sellest isikut koos otsuse teatavaks tegemisega. Eelarvesse raha lisandumisel teavitab SKA järjekorras olevat isikut järjekorra saabumisest.  

Peale otsuse saamist peab isik pöörduma teenuseosutaja poole teenuse saamise lepingu sõlmimiseks 60 kalendripäeva jooksul arvates otsuse või järjekorra saabumise teate saamisest. Infot teenuseosutajate ja järjekordade kohta leiab SKA kodulehelt http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/rehabilitatsiooniteenuse-osutajate-nimekiri-2/

Sotsiaalse rehabilitatsiooni raames osutatavad teenused:

• rehabilitatsioonivajaduse hindamine ja rehabilitatsiooni planeerimine;

• rehabilitatsiooniprotsessis osalemise juhendamine ja võrgustikutöö;

• rehabilitatsioonitulemuste hindamine;

• füsioterapeudi, tegevusterapeudi, loovterapeudi, sotsiaaltöötaja, eripedagoogi, psühholoogi, logopeedi, arsti, õe ja kogemusnõustaja teenused

Kõikide spetsialistide (v. a arst) teenuseid osutatakse nii individuaalselt kui pere- ja grupiteenusena. Arsti teenust osutatakse ainult individuaalselt.

 

 

 

 
all web industry