Est separator Eng separator Rus
font normal font+
separator arrow Sisukaart separator arrow RSS separator
Otsing:   
Avaleht
Uudised
Ametist
Tööpakkumised
Pension
Üksi elava pensionäri toetus
Lastega peredele
Perehüvitiste taotlejale
Perehüvitiste saajale
Perehüvitiste ja kohustusliku kogumispensioni täiendava sissemakse saaja vahetamine
Puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitamine tööandjatele seoses laste kasvatamisega
Eesti perehüvitised Euroopa Liidu seaduste kontekstis
Lastekaitse
Puudega inimesele
Töövõimereform ja töövõime hindamine
Püsiv töövõimetus
Puude tuvastamine
Puuetega inimeste sotsiaaltoetused
Puuetega inimeste sotsiaaltoetused ja asenduskoduteenusel viibiv laps
Puudega isiku kaart
Puude tuvastamise taotlused
Sotsiaalvaldkonna spetsialistide pädevuse toetamine hoolekandeteenuste osutamiseks
Sotsiaalne rehabilitatsioon
Erihoolekandeteenused
Abivahendid
Kahjuhüvitised
Ohvriabi- ja lepitusteenus
E-teenused
Muud toetused
Tööandjatele
Töövõimereform
Sotsiaalkindlustus Euroopa Liidus
Projektid

Infotelefon 612 1360  
välismaalt helistades
 +372 612 1360


E-post:
info at sotsiaalkindlustusamet dot ee

Endla 8, Tallinn 15092

Lühinumber 16106

Helistades lühinumbrile kehtib teie operaatori hinnakirjapõhine tariif!

Infotelefon tööpäeviti
9.00–17.00 ja
iga kuu viimasel reedel
9.00-13.00

Lasteabi telefon 116 111
Töötab 24 h
 

Klienditeeninduste tööaega jm infot vaata siit

 

 
 

 

 

 

 

 

Sotsiaalvaldkonna spetsialistide pädevuse toetamine hoolekandeteenuste osutamiseks

print

 ESF kaksiklogo

Programmiperioodi 2014-2020 „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava“ meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“ raames viib Sotsiaalkindlustusamet Sotsiaalministeeriumi partnerina ellu TAT tegevust 2.3.Sotsiaalvaldkonna spetsialistide pädevuse toetamine hoolekandeteenuste osutamiseks.

Sotsiaalkindlustusameti tegevuste eesmärk projektis on sotsiaalteenuste kvaliteedi tõstmine läbi järelevalve tõhustamise. Selleks töötatakse välja meetmed, mis tagaksid osutatavate sotsiaalteenuste vastavuse sotsiaalhoolekande seaduse muutustega jõustuvatele kvaliteedinõuetele. 

Planeeritud tegevused perioodil 2015-2020 on:

• Järelevalve süsteemi loomine ja täiendamine;
• Järelevalve põhimõtete ja metoodika ühtlustamine erinevate teenuste puhul;
• Järelevalvetoimingutesse ekspertide kaasamise vajaduse hindamine ja piloteerimine;
• Teenuseosutajate kogemusnõustamise süsteemi väljatöötamine, piloteerimine ja hindamine.
Järelevalve süsteemi loomisel analüüsitakse senist järelevalve läbiviimise korda ning saadud järeldustele toetudes täiendatatakse olemasolevat või vajadusel luuakse uus kord. 

Järelevalve läbiviimise põhimõtete ühtlustamiseks erinevate teenuste raames esmalt analüüsitakse ja võrreldakse meetodeid ning seejärel leitakse ühisosa. Selleks, et tagada kokkulepitud põhimõtete jätkuv kasutamine, vormistatakse need spetsialistile suunatud järelevalve läbiviimise käsiraamatuks.

Kvaliteedi jälgimiseks järelevalve teostamisel on planeeritud alustada tagasiside kogumist teenuseosutajatelt.

Vajadus kaasata eksperte järelevalvetoimingutesse tuleneb sellest, et järelevalve spetsialist suudab hinnata teenuse vastavust õigusaktidele, kuid ei ole pädev hindama teenuste sisulist kvaliteeti, sest tal puudub teenust osutava erialaspetsialisti pädevus. Oluline on ka asjaolu, et käesoleval ajal puuduvad teenuse kvaliteedi hindamise kriteeriumid.

Ekspertide kaasamisel on oluline välja töötada nende valikukriteeriumid, dokumentatsioon, hinnakujundus jne. Saadud tulemusi analüüsitakse ning hinnatakse tulemuslikkust.

Kogemuskohtumiste laiem eesmärk on selliste kohtumiste tulemusel panna alus piirkondades teenust pakkuvate asutuste koostöövõrgustikule, mille kaudu levitada häid praktilisi kogemusi ning läbi selle tõsta teenuste kvaliteeti. Lähtudes järelevalve tulemustest leida koos teenuseosutajatega lahendusi kerkinud probleemidele ning kaasata vajadusel ka eksperte.

Teenuse kvaliteedi hindamise süsteemi loomise raames tehakse tihedat koostööd Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskusega teenuse kvaliteedi kriteeriumide väljatöötamisel. Järelevalve teostajate poolelt vaadates panustatakse eelkõige sellesse, et välja töötatud teenuse kvaliteedi hindamise kriteeriumid oleksid võimalikult hästi mõõdetavad.

Tegevused on toetatud ESF vahenditest.

Projekti periood: 01.01.2015 - 31.12.2020


 

 

 
all web industry