Est separator Eng separator Rus
font normal font+
separator arrow Sisukaart separator arrow RSS separator
Otsing:   
Avaleht
Uudised
Ametist
Tööpakkumised
Pension
Üksi elava pensionäri toetus
Lastega peredele
Perehüvitiste taotlejale
Perehüvitiste saajale
Perehüvitiste ja kohustusliku kogumispensioni täiendava sissemakse saaja vahetamine
Puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitamine tööandjatele seoses laste kasvatamisega
Eesti perehüvitised Euroopa Liidu seaduste kontekstis
Lastekaitse
Puudega inimesele
Töövõimereform ja töövõime hindamine
Püsiv töövõimetus
Puude tuvastamine
Lapse puude tuvastamine
Tööealise inimese puude tuvastamine
Vanaduspensioniealise inimese puude tuvastamine
Puuetega inimeste sotsiaaltoetused
Puuetega inimeste sotsiaaltoetused ja asenduskoduteenusel viibiv laps
Puudega isiku kaart
Puude tuvastamise taotlused
Sotsiaalvaldkonna spetsialistide pädevuse toetamine hoolekandeteenuste osutamiseks
Sotsiaalne rehabilitatsioon
Erihoolekandeteenused
Abivahendid
Kahjuhüvitised
Ohvriabi- ja lepitusteenus
E-teenused
Muud toetused
Tööandjatele
Töövõimereform
Sotsiaalkindlustus Euroopa Liidus
Projektid

Infotelefon 612 1360  
välismaalt helistades
 +372 612 1360


E-post:
info at sotsiaalkindlustusamet dot ee

Endla 8, Tallinn 15092

Lühinumber 16106

Helistades lühinumbrile kehtib teie operaatori hinnakirjapõhine tariif!

Infotelefon tööpäeviti
9.00–17.00 ja
iga kuu viimasel reedel
9.00-13.00

Lasteabi telefon 116 111
Töötab 24 h
 

Klienditeeninduste tööaega jm infot vaata siit

 

 
 

 

 

 

 

 

Tööealise inimese puude tuvastamine

print

Puude tuvastamisel loeme tööealiseks inimeseks isiku 16. eluaastast kuni vanaduspensionikka jõudmiseni.

Kui oled tööealine, siis võtame puude tuvastamisel arvesse seda, kuivõrd piiratud on sinu igapäevane tegutsemine ja ühiskonnaelus osalemine. Puude tuvastame kolmes raskusastmes:

• sügav puue – sinu igapäevane tegutsemine või ühiskonnaelus osalemine on täielikult takistatud;
• raske puue – sinu igapäevane tegutsemine või ühiskonnaelus osalemine on piiratud;
• keskmine puue – sinu igapäevases tegutsemises või ühiskonnaelus osalemises esineb raskusi.

Puude tuvastame kuni 5 aastaks, kuid mitte kauemaks kui vanaduspensioni eani.
Puude otsuse tegemisel arvestame sinu terviseseisundiga ja selle muutumise prognoosiga, ning kui on hinnatud ka su töövõimet, siis selle kestusega.

Kui soovid puude tuvastamisega samaaegselt hinnata ka oma töövõimet, siis on sul võimalik esitada selleks ühistaotlus kas meile või töötukassale.
Töövõime hindamise kohta leiad rohkem infot töötukassa kodulehelt www.tootukassa.ee.

Ühistaotluse menetlemine algab töövõime hindamisega töötukassas. Töötukassa kaasab töövõime hindamiseks ekpertarsti, kelle hinnangu alusel koostab töövõime hindamise otsuse 30 tööpäeva jooksul alates otsuse tegemiseks vajalike dokumentide saamisest.

Kui töötukassa on töövõime hindamise otsuse teinud, siis tegeleme meie edasi sinu puude menetlemisega.

Puude tuvastamise otsuse teeme hiljemalt 15 tööpäeva jooksul alates töövõime hindamise otsuse saamisest. Puude tuvastamisel võtame aluseks töötukassa ekspertarsti hinnangu sinu terviseseisundi kohta.

Kui sa ei taotle puude tuvastamist koos töövõime hindamisega, siis annab sinu terviseseisundile hinnangu meie ekspertarst. Otsuse puude tuvastamise või mittetuvastamise kohta teeme hiljemalt 15 tööpäeva jooksul alates otsuse tegemiseks vajalike andmete saamisest.

Meist mitteolenevatel põhjustel võib menetlus pikeneda, näiteks:
• kui sa ei ole käinud ammu oma arsti vastuvõtul ja andmed puude tuvastamiseks ei ole asjakohased ega piisavad;
• kui e-tervise infosüsteemis olevad andmed ei ole piisavad otsuse tegemiseks ning vajame sinu arsti käest täiendavaid andmeid;
• kui sinu arst ei ole edastanud terviseinfosüsteemi sinu terviseandmeid.

Sellisel juhul võtame sinuga kindlasti ühendust ja teavitame menetluse pikenemise asjaoludest.

Puude tuvastamise või mittetuvastamise otsusest teavitame sind vastavalt sinu soovile, kas:
• e-postiga – saadetud pdf-vormingus dokumendi avamiseks on vaja Acrobat Reader vms tarkvara;
• e-postiga krüpteeritult – avamiseks on vaja ID-kaarti, ID-kaardi lugejat ning DigiDoc tarkvara ja samuti Acrobat Reader vms tarkvara;
• klienditeenindusest eelteavitusega e-posti või telefoni teel, et otsusele võib järele tulla;
• liht- või tähtkirjaga taotluses märgitud elukoha aadressil.

Puudega tööealiste inimeste sotsiaaltoetused

Kui sul on tuvastatud puue, maksame sulle puude kehtivusaja lõpuni sotsiaaltoetust 16.62–53.70 eurot kuus, tulenevalt lisakulude määrast.

Puudega tööealise inimese toetuse maksmisel läheme alates 1. jaanuarist 2017 järk-järgult üle uuele süsteemile:

• toetuse suurus sõltub sinu puude raskusastmest ja valdkonnast, milles sul funktsiooni kaotus või kõrvalekalle esineb;
• puudega tööealise inimese toetuse maksmisel võtame aluseks kõige suurema kõrvalekaldega funktsiooni.

Uutele taotlejatele ja 1. jaanuarist 2017 ka korduvtaotlejatele maksame olenevalt puudest igakuist sotsiaaltoetust 28.64–53.70 eurot kuus.

Lisaks sotsiaaltoetusele maksame tööealistele puuetega inimestele veel teisi toetusi.

Õppetoetus – maksame puudega mittetöötavale gümnaasiumi 10.–12. klassis, kutseõppeasutuses või kõrgkoolis õppijale, kellel on puudest tingituna õppetööga seotud lisakulutusi, 6.39–25.57 eurot kuus. Õppetoetus mittetöötavale puudega inimesele on mõeldud igakuise toetusena õppimise perioodiks, võimaldamaks kasutada eriõppevahendeid ja erikommunikatsioonivahendeid jms. Seda ei maksta juuli- ja augustikuu eest. Õppetoetuse eesmärk on aidata kaasa puuetega inimeste haridustaseme tõstmisele.

Toetuse taotlemisel palume esitada järgmised dokumendid:

• õppeasutuse teatis õppimise kohta, õpilaspilet või üliõpilaspilet, kui andmed ei ole kättesaadavad Eesti hariduse infosüsteemist;
• dokument puudest tingitud ja õppetööga seotud lisakulude või selliste kulutuste tegemise vajaduse kohta.

Näide. Õppetoetuse raames võime hüvitada nii puudega inimesele kohandatud arvutiklaviatuuri ostu kui ka kütusekulu tšekke, kui õppur ei saa oma puudest tulenevalt kasutada ühistransporti. 

Kui ühel kuul esitatud kuludokumendi või kuludokumentide summa on kuu limiidist suurem, siis hüvitatakse limiidist üle minev osa järgmistel kuudel – iga kuu 25.57 eurot kuni kulutuste hüvitamiseni või õppeaasta lõpuni. Täiendkoolitustoetus – maksame töötavale puudega inimesele tööalaseks ja tasemekoolituseks ning tegelike koolituskulude osaliseks hüvitamiseks kuni 613.68 eurot kolme kalendriaasta jooksul.

Töötamise andmed saame üldjuhul töötamise registrist ja äriregistrist. Kui töötamise andmeid ei ole töötamise registrist riiklikku pensionikindlustuse registrisse kantud, siis palume esitada töötamist tõendav dokument. Lisaks palume esitada dokument täiendkoolituskulude kohta.

Näide. Kui taotled hüvitist 12. aprillil 2017 näiteks massaažikoolituse eest, siis kolmeaastane periood kestab kalendriaastatel 2017, 2018, 2019. Nendel kalendriaastatel esitatud kulude hüvitamise taotlused lähevad kõik ühe limiidi alla ja kui limiit on täis, siis rohkem kulusid ei hüvitata. 2020. aastal algab uus kolmeaastane hüvitamise limiit kulude hüvitamiseks.

2016. aastal on sotsiaaltoetuse määr 25.57 eurot kuus. Kolme kalendriaasta jooksul ei tohi toetus ületada 24-kordset sotsiaaltoetuse määra ehk 24 x 25.57 = 613.68 eurot.

Puudega vanema toetus – maksame last üksi kasvatavale vanemale, eestkostjale või perekonnas hooldamise lepingu alusel iga kuni 16-aastase lapse ja põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppeasutuses õppiva või rakenduskõrgkooli kutseõppe tasemeõppes õppiva keskhariduseta kuni 19-aastase lapse kohta 19.18 eurot kuus.

Selle toetuse saamiseks palume esitada

• lapse sünnitunnistus, kui andmed ei ole rahvastikuregistrist;
• õpilaspilet või õppeasutuse teatis lapse õppimise kohta põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppeasutuses, kui andmed ei ole kättesaadavad Eesti hariduse infosüsteemist ning toetust taotleb 16–19-aastast last kasvatav vanem;
• perekonnaseisu tõendav dokument või toetuse taotleja omakäeline kinnitus, et ta kasvatab last üksinda, kui andmed ei ole kättesaadavad rahvastikuregistrist ning toetust taotleb last üksi kasvatav puudega isik;
• teise vanema kirjalik nõusolek, kui toetust taotleb üks puudega vanematest.

Lisaks pakume puuetega inimestele sotsiaalset rehabilitatsiooniteenust.

Rehabilitatsiooniteenusest on abi, kui sul on mitmed erivajaduse või puudega seotud takistused või trauma- või haigusejärgne keeruline olukord, mis ei lase sul iseseisvalt ja enda valitud viisil toime tulla.
Rehabilitatsiooniteenused jagunevad 1. jaanuarist 2016 sotsiaalseks ja tööalaseks rehabilitatsiooniks.
Sotsiaalset rehabilitatsiooni saad taotleda meie kaudu. Seda saavad alla 16-aastased lapsed, vanaduspensioniealised inimesed ja need tööealised
inimesed, kes ei tööta, ei õpi ega ole töötuna arvele võetud.
Rohkem infot sotsiaalse rehabilitatsiooni kohta saad lugeda meie kodulehelt. http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/kuidas-rehabilitatsiooniteenuseid-taotleda/

Tööealisena on sinu jaoks oluline teha ettevalmistusi võimetekohase töö leidmiseks või endisele tööle naasmiseks. Tööalast rehabilitatsiooni saad taotleda töötukassa kaudu. Seda võivad saada tööealised inimesed, kes on tööturul aktiivsed – töötavad, õpivad või on töötuna arvele võetud. Rohkem infot tööalase rehabilitatsiooni kohta saad lugeda töötukassa kodulehelt. https://www.tootukassa.ee/content/toovoimereform/tooalane-rehabilitatsioon

Teenust saad taotleda siis, kui sul on tuvastatud

• puue või püsiv töövõimetus;
• osaline töövõime ja sa ei tööta ega õpi ega ole töötuna arvele võetud;
• puuduv töövõime.

Kui vajad puudest tingitud terviseprobleemide tõttu abivahendit, siis esita meile taotlus isikliku abivahendi kaardi saamiseks. Kui arst on väljastanud sulle tõendi või rehabilitatsiooniasutus on märkinud abivahendi vajaduse rehabilitatsiooniplaanis, võid ükskõik millisesse abivahendeid müüvasse või neid rentivasse ettevõttesse pöörduda. Isikliku abivahendi kaardiga saad abivahendi osta või üürida soodsamalt. Infot abivahendite kohta saad lugeda http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/abivahendi-vajajale/

Puude otsuse vaidlustamine

Kui sa ei ole nõus puude otsusega, siis on sul õigus esitada meile vaie 30 päeva jooksul arvates päevast, mil otsusest teada said. Alates 1. jaanuarist 2017 on menetlemise tähtaeg 30 päeva.

Vaides märgi
• vaidlustatava otsuse number;
• enda nimi ja kontaktandmed;
• põhjused, miks sa vaide esitad, ja millega sa rahul ei ole;
• kinnitus selle kohta, et sinu puude otsust ei ole vaidlustatud kohtus ega toimu kohtumenetlust;
• enda allkiri.

Kui sul on asja kohta olulisi dokumente, mida sa ei ole varem esitanud, siis lisa need vaidele.

 


 

 

 

 
all web industry