Sa oled siin

Järelevalve

Lastekaitse järelevalve

Lapse terveks ja õnnelikuks täiskasvanuks kasvamine nõuab lapsevanemate ning riigi erilist tähelepanu. Et perekonnale pakutav abi ja toetus oleks kvaliteetne, on lastega töötavatele spetsialistidele ja lasteasutustele seatud kõrged nõudmised. Nõuete täitmise üle tehtav kontroll võimaldab lastega tööd järjepidevalt arendada ja tõhusamaks muuta.

Lastekaitseseaduses toodud nõuete üle teostavad riiklikku järelevalvet:

 • Sotsiaalkindlustusamet
 • Tarbijakaitseamet
 • kohaliku omavalitsuse üksus.

Sotsiaalkindlustusametis teostame riiklikku ja haldusjärelevalvet kohaliku omavalitsuse üksuse ja sotsiaalteenuseid osutava lasteasutuse ning lapsega töötava isiku üle.

Kohaliku omavalitsuse üksuse üle teostava järelevalve puhul kontrollime abivajavate ja hädaohus olevate laste abistamist ja juhtumite menetlemise seaduspärasust ning juhtumimenetluse haldamist ja korraldamist.

Sotsiaalteenuseid osutavas lasteasutuses kontrollime, kas ja kuidas on tagatud lasteasutuses viibiva lapse õigused ning lapse parimast huvist lähtumine. Samuti kuidas on lasteasutus korraldanud sisehindamist, et tagada lapsele teenuse kvaliteet.

Lapsega töötava isiku puhul kontrollime, kas on täidetud lapsega töötavatele isikutele seadusega kehtestatud nõuded ning kas lastega töötava isiku tegevus lastega töös on seaduspärane.

Riikliku ja haldusjärelevalve käigus tuvastatud rikkumiste kõrvaldamisel kohaldatakse järgmisi meetmeid:

 • Nõustamine;
 • Ettekirjutus;
 • Sunniraha määramine.

Sotsiaalkindlustusametisse võivad pöörduda kõik, kes märkavad rikkumisi töös lastega. Sellisel juhul soovitame ühendust võtta lastekaitse osakonna vastava piirkonna talituse juhiga.

Lastekaitseteenuse järelevalve tulemusel tehtud ettekirjutused (52.5 KB, DOCX)

 

Erihoolekandeteenuste järelevalve

Riiklikku järelevalvet selle üle, kas erihoolekandeteenuste osutajad täidavad sotsiaalhoolekande seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõudeid, teeb Sotsiaalkindlustusamet volitatud järelevalveametniku kaudu.

Järelevalve eesmärk on tagada Sotsiaalkindlustusameti poolt korraldatavate erihoolekandeteenuste osutamise vastavus õigusaktidega sätestatud nõuetele. Rikkumiste tuvastamisel ning kõrvaldamisel lähtutakse erihoolekandeteenuste osutamist reguleerivatest õigusaktidest.

Riikliku järelevalve käigus tuvastatud rikkumiste kõrvaldamisel kohaldatakse järgmisi meetmeid:

 • Nõustamine; 
 • Ettekirjutus; 
 • Sunniraha määramine;
 • Tegevusloa kehtetuks tunnistamine.

Erihoolekandeteenuste järelevalve tulemusel tehtud ettekirjutused.

 

Ohvriabiteenuse järelevalve

Haldusjärelevalvet selle üle, kas ohvriabiteenuse osutajad täidavad halduslepingus sätestatud nõudeid, teostab Sotsiaalkindlustusamet volitatud järelevalveametniku kaudu.

Järelevalve eesmärk on tagada Sotsiaalkindlustusameti poolt korraldatava ohvriabiteenuse osutamise vastavus õigusaktidega sätestatud nõuetele.

Haldusjärelevalve käigus tuvastatud rikkumiste kõrvaldamisel kohaldatakse järgmisi meetmeid:

 • Nõustamine
 • Ettekirjutus
 • Sunniraha 
 

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse järelevalve

Järelevalve käigus hinnatakse, kas rehabilitatsiooniteenuse osutajad täidavad sotsiaalhoolekande seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides kehtestatud nõudeid. Riiklikku järelevalvet teeb Sotsiaalkindlustusameti kvaliteediosakonna volitatud järelevalveametnik. Rikkumiste tuvastamisel ning kõrvaldamisel lähtutakse rehabilitatsiooniteenuse osutamist reguleerivatest õigusaktidest.

Järelevalve käigus tuvastatud rikkumiste kõrvaldamisel kohaldatakse järgmisi meetmeid:

 • Nõustamine;
 • Ettekirjutus;
 • Sunniraha määramine.

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse järelevalve tulemusel tehtud ettekirjutused.

Lisaks teostab Sotsiaalkindlustusamet lepingulist järelevalvet, mille käigus kontrollib rehabilitatsiooniteenuse osutaja tegevuse vastavust sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse lepinguga.

Lepingulist järelevalvet teostati 2017. aastal:

 • Helxu OÜ
 • Aarika OÜ
 • Heaolu ja Taastumise Kool

Alates 01.01.2018 teeb Sotsiaalkindlustusamet riiklikku järelevalvet sotsiaalhoolekande seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuete üle ning haldusjärelevalvet sotsiaalhoolekande seaduse alusel antud kohaliku omavalitsuse üksuse haldusaktide õiguspärasuse ning sotsiaalteenuste ja muu abi kvaliteedi, samuti riigi poolt sotsiaalhoolekandeks eraldatud sihtotstarbeliste vahendite kasutamise üle.