Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Järelevalve

Järelevalve lastekaitseseaduses sätestatud nõuete täitmise üle

Tulenevalt lastekaitseseadusest tehakse riiklikku järelevalvet:

 • lastekaitsetöötajale esitatavate nõuete täitmise üle
 • et lastekaitsetöötajal ja lapsega töötaval isikul puuduvad lastega töötamise piirangud
 • kas last mõjutatavate otsuste tegemisel lähtutakse lapse huvidest
 • kas last kasvatav isik ja lapsega töötav isik täidab talle lastekaitseseadusega määratud kohustusi
 • kas ja kuidas ohjeldatakse last, kelle käitumine kujutab otsest ja vahetut ohtu lapse enda või teiste isikute elule ja tervisele ning seda ohtu ei ole võimalik vältida
 • kas ja kuidas teavitatakse abivajavast lapsest, hinnatakse tema abivajadust ja osutatakse abi
 • kas ja kuidas teavitatakse hädaohus olevast lapsest, toimetatakse laps ohututesse tingimustesse ning mil moel otsustatakse hädaohus oleva lapse eraldamine perekonnast, kuidas rakendatakse perekonnast eraldatud lapse kaitset
 • kas lasteasutuses viibival lapsel on tagatud võimalus esitada arvamust või kaebust

 

Tulenevalt lastekaitseseadusest tehakse haldusjärelevalvet:

 • kohaliku omavalitsuse üksuse üle lastekaitsetöö korraldamisel
 • kas enne abivajavale lapsele sobiva meetme kohaldamist on hinnatud lapse abivajadust
 • hädaohus oleva lapse toimetamise üle ohututesse tingimustesse
 • hädaohus oleva lapse ajutise perekonnast eraldamise üle
 • kas kohaliku omavalitsuse üksus on perekonnast eraldatud lapse paigutamisel asendushooldusele, kasuperekonda lapsendamiseks või eestkotja valimisel lähtunud lapse üleskasvatamise järjepidevusest
 • koostöö üle kohaliku omavalitsuse üksuse ja last kasvatava isiku või lasteasutusega
 • kas perekonnast eraldatud õed-vennad on paigutatud kokku
 • kas perekonnast eraldatud lapsele on koostatud juhtumiplaan ning tagatud selle perioodiline ülevaatamine ja muutmine

 

Riikliku ja haldusjärelevalve käigus tuvastatud rikkumiste kõrvaldamiseks kohaldatakse järgmisi meetmeid:

 • Nõustamine
 • Järelkontroll
 • Ettekirjutus
 • Sunniraha määramine.

Lastekaitseteenuse järelevalve tulemusel tehtud ettekirjutused

Kui märkad abivajavat last, helista lasteabi numbrile 116 111

 

Lapsehoiuteenuse järelevalve

Sotsiaalkindlustusamet teeb riiklikku järelevalvet lapsehoiuteenuse osutajate üle ning kontrollib vastavust seaduses sätestatud nõuetele. Sealhulgas kontrollitakse majandustegevuse nõuete, tegevusloa kõrvaltingimuste, teatamiskohustuse ja loakohustuse täitmist, töötajate vastavust nõuetele, lapsehoidjate ning laste suhtarvu.
Riikliku järelevalve käigus tuvastatud rikkumiste kõrvaldamiseks kohaldatakse järgmisi meetmeid:

 • Nõustamine
 • Järelkontroll
 • Ettekirjutus
 • Sunniraha määramine

 

 

Asendushooldusteenuse järelevalve

Sotsiaalkindlustusamet teostab järelevalvet asendushooldusteenuse osutajate üle, sealhulgas kontrollib lapse võimalusi esitada asendushooldusteenust osutava asutuse kohta arvamusi ja kaebusi, peresarnaste tingimuste olemasolu lasteasutuses ning lapse ettevalmistamist toimetulekuks täisealisena. 

 

 

Kinnise lasteasutuse teenuse järelevalve

Sotsiaalkindlustusamet teostab haldusjärelevalvet KLAT teenuse osutajate üle, kes täidavad halduslepinguga võetud kohustusi. Kontrollitakse, et lepingulised kohustused on täidetud tähtaegselt, kvaliteetselt ja kooskõlas õigusaktidega.
Haldusjärelevalve käigus tuvastatud rikkumiste kõrvaldamiseks kohaldatakse järgmisi meetmeid:

 • Nõustamine
 • Järelkontroll
 • Lepingu ülesütlemine
 • Leppetrahv

Kinnise lasteasutuse teenuse järelevalve tulemusena tehtud ettekirjutused:

Ohvriabiteenuse järelevalve

Sotsiaalkindlustusamet teostab haldusjärelevalvet ohvriabiteenuse osutajate üle, kes täidavad halduslepinguga võetud kohustusi.
Haldusjärelevalve käigus tuvastatud rikkumiste kõrvaldamisel kohaldatakse järgmisi meetmeid:

 • Nõustamine
 • Järelkontroll
 • Ettekirjutus
 • Sunniraha 

Erihooldekandeteenuste järelevalve

Sotsiaalkindlustusamet teeb riiklikku järelevalvet erihoolekandeteenuste osutajate üle: igapäevaelu toetamise teenus, toetatud elamise teenus, kogukonnas elamise teenus, töötamise toetamise teenus, ööpäevaringne erihoolekande teenus.
Riikliku järelevalve käigus tuvastatud rikkumiste kõrvaldamiseks kohaldatakse järgmisi meetmeid:

 • Nõustamine
 • Järelkontroll
 • Ettekirjutus
 • Sunniraha määramine
 • Tegevusloa kehtetuks tunnistamine

Erihoolekandeteenuste järelevalve tulemusel tehtud ettekirjutused.

  Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse järelevalve

  Sotsiaalkindlustusamet teeb riiklikku järelevalvet sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse  osutajate üle ning kontrollib vastavust seaduses sätestatud nõuetele. 
  Riikliku järelevalve käigus tuvastatud rikkumiste kõrvaldamiseks kohaldatakse järgmisi meetmeid:

  • Nõustamine
  • Järelkontroll
  • Ettekirjutus
  • Sunniraha määramine

  Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse järelevalve tulemusena tehtud ettekirjutused:

  Eraõigusliku juriidilise isiku hoolekandeasutuse järelevalve

  Sotsiaalkindlustusameti kvaliteediosakonna järelevalvetalitus teeb riiklikku järelevalvet eraõiguslike juriidiliste isikute üle, kes osutavad hoolekandeteenuseid (üldhooldekodud, asenduskodud, lapsehoiuteenuse osutajad, rehabilitatsiooniteenuse osutajad, erihoolekandeteenuse osutajad). Järelevalve käigus kontrollitakse teenust vahetult osutavate isikute vastavust nõuetele, tegevusloa olemasolu, kandeid MTRis, teenuse vastavust kvaliteedinõuetele ja seaduses sätestatud tegevusloa kõrvaltingimusi.

  Eraõigusliku juriidilise isiku hoolekandeasutuse järelevalve tulemusena tehtud ettekirjutused

  Järelevalve kohalikus omavalitsuses

  Haldusjärelevalve käigus kontrollitakse kohaliku omavalitsuse korraldatud sotsiaalteenuste kvaliteeti, sealhulgas teenuste kättesaadavust, juhtumikorraldusliku töö põhimõtete rakendamist ning riigi poolt sotsiaalhoolekandeks eraldatud vahendite sihtotstarbelist kasutamist.

  Kohalikus omavalitsuses haldusjärelevalve tulemusena tehtud ettekirjutused