Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Kvaliteedijuhised

ESF „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 2014-2020“ Alapunkt 2.3.3 „Eesti hoolekandeteenuste kvaliteedi edendamine kvaliteediteemaliste koolituste, konsultatsioonide ja kvaliteedijuhtimissüsteemide tutvustamise ning rakendamise kaudu“

 

 

Eesti sotsiaalteenuste kvaliteedijuhis

Alates 01.01.2018 hakkasid vastavalt Sotsiaalhoolekande seadusele kehtima sotsiaalteenuse osutamisel kvaliteedipõhimõtted, millest tuleb teenuse osutamisel lähtuda. Seadusest tulenevalt on ette antud üheksa põhimõtet, mille fookuses on isikukesksus ning organiseeritum organisatsioonikorraldus, tagamaks läbipaistvat ja kompetentsemat teenust.

Kuna seaduses esitatud kvaliteedipõhimõtetest ainuüksi jääb väheseks, et kindlustada kõikidele huvipooltele ühtseid arusaamu, töötas Sotsiaalkindlustusameti kvaliteediosakond välja sotsiaalteenuste üldise kvaliteedijuhise ning sisustas sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud kvaliteedipõhimõtted, mis laienevad kõigile teenustele ja teenuseosutajatele. Koostatud ja kõikidele teenuseosutajatele kättesaadav raamistik sisaldab endas üheksat kvaliteedipõhimõtet koos sisustatud kriteeriumidega.

Raamistik koosneb kolmest tulbast: kriteerium, kriteeriumi sisu ja kontrollmehhanismid. Kriteerium ja kriteeriumi sisu on kõikide teenuste puhul ühine, muutumatu ja tuleneb sotsiaalteenuste üldisest kvaliteedijuhisest. Kontrollmehhanismid erinevad teenuse lõikes ning neid muudetakse vastavalt teenuste sisule.

Teenuseosutaja vastavust kvaliteedipõhimõtetele kontrollitakse riikliku järelevalve käigus.  

 

Kvaliteedijuhised seisuga detsember 2020:

Hoolekandeteenuste kvaliteedi juhendmaterjal

Hoolekandeteenuste kvaliteedi tõstmiseks ja teenuste pidevaks arendamiseks valmis koostöös Eesti Kvaliteediühinguga hoolekandeteenuste kvaliteedi juhendmaterjal. Juhendmaterjal koosneb kolmest osast. Esimene osa annab ülevaate kvaliteedi olemusest, tagamise vajalikkusest ning peamistest teguritest, millele tähelepanu juhtida. Teiseks osaks on Sotsiaalkindlustusameti poolt koostatud üldine sotsiaalteenuste kvaliteedijuhis, milles on soovitusliku iseloomuga juhend abistamaks hoolekandeteenuse
osutajat seadusest tulenevate nõuete rakendamisel. Kolmas osa on üldjuhend kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöö ametnikule sotsiaalteenuste korraldamiseks kohalikus omavalitsuses koos viidetega teenusepõhistele juhenditele.

Juhendmaterjali PDF versioon: Hoolekandeteenuste kvaliteedi juhendmaterjal (400.5 KB, PDF).