Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregister STAR

Mis on STAR?

Sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregister (STAR) on riigi keskne andmekogu/infosüsteem, mis on asutatud juhtumikorralduse põhimõttel tehtava sotsiaaltöö korraldamiseks.

STARi loomise peamine eesmärk on arendada välja elektroonne töökeskkond, mis aitab sotsiaaltöötajal oma tööd senisest hõlpsamini korraldada: osutada isikule vajalikku abi võimalikult sihitatult ja kiiresti ning optimaalse töömahu ja kulutustega. 

Millised õigusaktid reguleerivad STARiga seonduvat?

Kesksed õigusaktid:

Sotsiaalhoolekande seadus

Sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistri põhimäärus

Valdkonda reguleerivad olulisemad üldaktid:

Isikuandmete kaitse üldmäärus EL 2016/679

Isikuandmete kaitse seadus

Avaliku teabe seadus

 

STARi kasutusvaldkonnad

 

STAR võimaldab sotsiaaltöö toiminguid läbi viia elektroonses keskkonnas, sealhulgas olulisemana:

 • registreerida abivajavate isikute pöördumisi (toetuste-teenuste taotlused, muu) hallata menetluskäiku ning neid dokumenteerida
 • kirjeldada abivajavaid isikuid ja nende sotsiaalset võrgustikku (sh leibkonnaliikmeid)
 • koostada juhtumiplaani ja hinnata selle täitmist
 • määrata isikutele sotsiaalteenuseid ja -toetusi
 • korraldada ja dokumenteerida lapsendamist ja eestkostet
 • teostada infohankepäringuid teistesse riiklikesse andmekogudesse:
  •   rahvastikuregister (RR)
  •   Sotsiaalkaitse infosüsteem (SKAIS)
  •   Töötukassa infosüsteemid: Töötuna ja tööotsijana arvel olevate isikute ning tööturuteenuste osutamise menetlussüsteem (EMPIS) ja       Töövõime hindamise ja töövõimetoetuse menetlemise moodul (TETRIS)
  •   Haigekassa infosüsteem: Kindlustatud isikute register (KIRST)
  •   Maksu- ja Tolliameti Maksukohustuslaste register (MKR)
  •   Lapseea kohtulahendite ajalugu
  •   Töötamise register (TÖR)
  •   Eesti hariduse infosüsteem (EHIS)
  •   Liiklusregister
  •   Kinnistusraamat
 • planeerida ja registreerida toiminguid
 • lisada dokumente/viiteid
 • genereerida rahalehti/maksekorraldusi/konteerimisfaile/ESD faile
 • registreerida teenuseosutamist ning esitada kuluaruandeid haldusasutustele (teenuseosutajad)
 • edastada hooldajate kindlustusaluse andmeid Haigekassale

 

 

Kasutajakonto loomine STARi töökeskkonda

Kohaliku omavalitsuse töötaja

 1. Pöörduge oma asutuse STAR administraatori poole (uue töötaja lisamist on kirjeldatud juhendmaterjalis „Haldusasutuse andmete ja kasutajakontode haldamine“, mille leiate STARi mooduist "Dokumendid".
 2. Kui uue töötaja lisamine ei ole mingil põhjusel võimalik, edastage aadressile [email protected] asutuse juhi või tema poolt volitatud isiku (digi)allkirjastatud taotlus, milles tuuakse välja andmekogule juurdepääsu taotleva ametniku:
 • nimi
 • isikukood
 • ametinimetus
 • soovitav(ad) kasutajaroll(id) (administraator, sotsiaaltöötaja, arveldaja)
 • e-maili aadress

 

Teenuseosutaja lisamine STARi


Teenuseosutaja lisamiseks STARi edastage teenuseosutaja juhatuse liikme või asutuse juhi poolt digitaalselt allkirjastatud taotlus aadressile [email protected]. Taotluses tuleb märkida teenuseosutaja andmed (asutuse nimetus, registrikood, teenuseosutamise koha aadress ning osutatavad teenused). Samuti tuleb taotluses tuua välja töötaja andmed, kellele STARi ligipääsu taotletakse (isiku ees- ja perenimi, isikukood, kontaktandmed ning määratav roll – teenuseosutaja esindaja ja/või administraator).

Kui Teil esineb probleeme STARi sisenemisel, palume Teil pöörduda kohaliku omavalitsuse STAR administraatori poole, kes kontrollib Teie kasutajastaatuse aktiivsust ja rollide määramist.
„Haldusasutuse andmete ja kasutajakontode haldamine“ juhendi leiate STARi mooduist "Dokumendid".

Kui kohaliku omavalitsuse administraatori(te)l ei ole mingil põhjusel võimalik eelnimetatud toiminguid teostada, siis tuleb STAR teenustoele edastada asutuse juhi või tema poolt volitatud isiku (digi)allkirjastatud taotlus, milles tuuakse välja töötaja nimi, isikukood, amet ja e-maili aadress.

  Teenuseosutaja töötaja

  1. Pöörduge oma asutuse STAR administraatori poole (uue töötaja lisamist on kirjeldatud teenuseosutajate juhendmaterjalis "Kasutajakontode haldamine", mille leiate STARI moodulist "Dokumendid").
  2. Kui uue töötaja lisamine ei ole mingil põhjusel võimalik, edastage aadressile [email protected] asutuse juhi või tema poolt volitatud isiku (digi)allkirjastatud taotlus, milles tuuakse välja andmekogule juurdepääsu taotleva töötaja:
  • nimi
  • isikukood
  • ametinimetus
  • soovitav(ad) kasutajaroll(id) (administraator, teenuseosutaja esindaja)
  • e-maili aadress

   

   

  STARi teenusetugi

  E-N 9.00-16.45
  R 9.00-15.30

  Telefon:  794 3906
  [email protected]

  Vea teatamise blankettmall wordis (15.43 KB, DOCX)
  Vea teatamise blankettmall outlookis

   

     

    Miks on STAR vajalik?

    Lisaks sotsiaaltöötajate põhiliste tööprotsesside toetamisele omab STAR muidki positiivseid „mõjusid“:

    • Keskse andmekoguna aitab ühtlustada ning ka arendada sotsiaalvaldkonnas kasutatavat terminoloogiat, klassifikatsioone ja tööprotsesse, mis muu hulgas näiteks toetab ühesugust arusaamist kehtestatavatest ja rakendatavatest meetmetest, võimaldab infovahetust teiste riigi infosüsteemi kuuluvate andmekogudega jne.

    • Loodud on eeldused ametkondliku ja riikliku statistika operatiivsemaks ja kvaliteetsemaks tootmiseks sotsiaalvaldkonnas (sh üleminek nn teenusepõhiselt statistikalt isikupõhisele statistikale). Register aitab vähendada senise statistilise aruandluse mahtu ning sellega seoses ka aruannete esitajate ja aruannete kontrollijate koormust.

    • Täiendavad võimalused järelevalve teostamiseks ja tõhustamiseks nii sotsiaaltöö juhtumite menetlemise ning abi osutamise üle kui ka andmekogu pidamise ja andmete töötlemise nõuetele vastavuse üle.

    • Sotsiaalteenuste osutajate jaoks on STAR elektrooniline kanal infovahetuseks ja asjaajamiseks kohalike omavalitsustega, kes isikuid teenuste saamisele suunavad. Sotsiaalteenuste osutajad saavad registri kaudu saama infot teenusele suunatud isikute kohta ning saavad edastada kohalikele omavalitsustele enda poolt teenuste osutamise aruandeid.

    Kes on STARi kasutajad?

    Registri keskseteks kasutajateks on kohalike omavalitsuste sotsiaalametnikud ja lastekaitsetöötajad, Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse- ja järelevalve töötajad, sotsiaalteenuste osutajad ning Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus (TEHIK).

    Registri kasutajaõiguste andmine toimub rollipõhiselt, st registri kasutaja õigused on piiratud tema ametikohast tulenevate tööülesannetega ja volitustega, et kindlustada andmete nõuetekohane töötlemine registris ning registrisse kantavate ja seal sisalduvate isikuandmete, sh eriliigiliste isikuandmete kaitse. 

    Registri kasutaja ülesanne on tagada, et andmekokku kantavate andmete kvaliteet oleks võimalikult kõrge, et oleks tagatud andmete turvalisus ning andmeid töödeldakse õiguspäraselt.

    Mida tähendab STARi kasutuselevõtt kliendi jaoks?


    Kuna STARi üks eesmärke on arendada ja standardiseerida juhtumitööd, peaks pikemas perspektiivis paranema ja ühtlustuma sotsiaaltöö kvaliteet kõigis omavalitsustes ja sellest tulenevalt paranema ka abi kvaliteet, mida kliendid saavad.

    Isiku andmed ning temaga tehtavad toimingud koondatakse ühtsesse elektroonsesse toimikusse, kuhu salvestuvad ka andmete sisestanud sotsiaaltöötaja andmed. Andmepäringute realiseerimine üle X-tee vähendab isikute koormust erinevate dokumentide kogumisel erinevatest ametiasutustest.

    STARi rakendamisega  paraneb andmevahetus ka omavalitsuste vahel. Kui inimene kolib ühest omavalitsusest teise, siis liigub tema kohta käiv informatsioon koos temaga ning sotsiaaltöötaja saab vajadusel kiiresti adekvaatse ülevaate kliendi varasematest pöördumistest ja juhtumitest.

    Milline on STARi „tööaeg“?


    Kokkulepitud tööaeg on esmaspäevast reedeni kl 8:00–19:00.

    Töövälisel ajal on süsteemi majutajal õigus teha hooldustöid ning muid vajalikke toiminguid, seetõttu ei ole sel ajal alati tagatud teenuse kättesaadavus.

    Avaandmed

    on kõigile vabalt ja avalikult kasutamiseks antud digitaalsed masinloetavas vormingus andmed, millel puuduvad kasutamist ja levitamist takistavad piirangud.

    Sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistri (STARi) avaandmed leiate avaandmete ametlikust portaalist https://avaandmed.eesti.ee/

    STAR pilootprojektid ja rahuloluküsitlused

     

    Koolituste info ja registreerimine

    STARi algajate koolitus

    Eesmärk: koolitusel osalenu teab STARi kasutusvõimalusi ja kasutab STARi erinevate toetuste, teenuste määramisel, juhtumimenetluste haldamisel sh juhtumiplaani koostamisel.
     
    Sihtrühm: kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajad, kellel STARi kasutamise kogemus puudub või on väga väike.
     
    Teemad
    1. Kliendiandmete haldamine.
    2. Üldised menetlustoimingud.
    3. Juhtumimenetluse haldamine, sh juhtumiplaani koostamine, hindamine.
    4. Teenuste määramine (asendushooldusteenus, kohalike omavalitsuste teenus).
    5. Toetuste määramine (toimetulekutoetus, toetus hooldamise eest, kohalike omavalitsuste toetus).
    6. Arveldusdokumentide loomine.

    STARi juhtumimenetluse läbiviimise ja juhtumiplaani haldamise koolitus

    Eesmärk: anda ülevaade STARi kasutusvõimalustest STARi erinevate toetuste, teenuste määramisel, juhtumimenetluse haldamisel sh juhtumiplaani koostamisel.
     
    Sihtrühm: kohalike omavalitsuste lastekaitsetöötajad
     
    Teemad
    1. Juhtumimenetluse läbiviimine ja juhtumiplaani haldamine.
    2. Kliendiandmete haldamine ja üldised menetlustoimingud.
    3. Asendushooldusteenusele suunamine (asenduskodu, perekodu, hoolduspere).
    4. Toetused (hoolduspere, järelhooldus).
    5. Järelhooldus.

     

    Koolitusel koolitusmaterjale ei jagata.

    Kõik koolitusel osalejad tuleb registreerida ükshaaval.
    Probleemide ja küsimustega palun pöörduda [email protected], tel 794 3906.