Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Elatisabi

Elatisabi kuni 100 eurot kuus maksab riik lastele, kelle vanem või vanemad ei täida ülalpidamiskohustust. 

Elatisabi on võimalik taotleda kohtu-, täite- ja pankrotimenetluse ajal.

 

Kohtumenetlusaegne elatisabi

Kellele
 

Elatisabile on õigus Eestis elaval alaealisel lapsel või kuni 21-aastasel lapsel, kui ta õpib. Elatisabi saamiseks peab olema kohus väljastanud lapse kasuks kohtumääruse.

Alaealise lapse eest esitab elatisabi taotluse tema seaduslik esindaja. Seaduslikuks esindajaks saab olla lapse vanem või eestkostja, sealhulgas ka juriidiline isik. Täisealine laps saab taotluse esitada ise.

Kui palju
 

Elatisabi maksame kuni 150 päeva ning ühes kuus makstava elatisabi suurus on 100 eurot.

Enne 150 päeva möödumist lõpetame kohtumenetlusaegse elatisabi maksmise, kui

 • hagi tagamise määrus on tühistatud
 • elatisnõude kohtumenetlus on lõpetatud
 • ilmneb, et elatisabi maksmise alused ei olnud või ei ole enam täidetud
 • võlgnik täidab ülalpidamiskohustust ning maksab lapsele elatist ulatuses, mis kohtumäärus talle ette näeb
 • võlgnik või laps on surnud.

 

Kuidas taotleda
 

Kui soovid taotleda elatisabi, pöördu esmalt elatisnõudega kohtusse. Rohkem infot kohtusse pöördumise kohta.

Pärast kohtusse pöördumist esita 45 päeva jooksul taotlus sotsiaalkindlustusametile. Taotlusega koos esita isikut tõendav dokument, makseettepaneku määrus või hagi tagamise määrus. Samuti märgi elatisnõude võlgniku nimi, isikukood või sünniaeg ja võimaluse korral ka aadress.

  Lisainfo

   

  Täitemenetlusaegne elatisabi

  Kellele
   

  Täitemenetlusaegset elatisabi maksame lapsele, kui elatist maksma kohustatud vanem seda ei tee, ehkki elatis on temalt kohtuotsusega välja mõistetud, või on vanemad sõlminud elatise maksmise kokkuleppe notari või perelepitaja juures.

  Elatisabile on õigus alaealisel lapsel või täisealisel lapsel kuni 21-aastaseks saamiseni, kui ta õpib.
  Alaealise lapse eest esitab elatisabi taotluse tema seaduslik esindaja. Seaduslik esindaja saab olla lapse vanem või eestkostja, sealhulgas juriidiline isik. Täisealine laps saab taotluse esitada ise.

  Kui palju
   

  Täitemenetlusaegse elatisabi suurus on kuni 100 eurot kalendrikuus ühe kohustatud vanema eest.

  • Näide 1. Kui kohtulahendiga võlgnikult välja mõistetud igakuine elatis on 215 eurot, on elatisabi maksimaalne suurus ühes kuus 100 eurot.
  • Näide 2. Kui kohtulahendiga võlgnikult välja mõistetud igakuine elatis on 80 eurot, on elatisabi maksimaalne suurus ühes kuus 80 eurot.

   

  Kuidas taotleda
   

  Kui soovid täitemenetlusaegset elatisabi taotleda, pöördu esimese asjana elatisnõudega kohtusse (infot kohtusse pöördumise kohta leiad siit ja siit). Kui kohtuotsus on jõustunud või notariaalne leping või perelepituse kokkulepe sõlmitud ning teine vanem elatist ei maksa, pöördu kohtutäituri poole ja alusta täitemenetlust (kohtutäiturite büroode kontaktandmed leiad siit).

  Täitemenetlusaegse elatisabi saamise eelduseks on, et täitemenetlus on kestnud üks täiskuu. Kui pärast ühekuulist ooteperioodi ei ole elatist maksma kohustatud vanem lapsele võlgnevust likvideerinud, hakkab kohtutäitur pidama arvestust selle üle, kas ja millises summas lapsele iga kuu elatist laekub.

  Kui ühekuulisele ooteperioodile järgneval kuul lapsele elatist ei laeku, hakkame lapsele maksma elatisabi kuni 100 eurot kalendrikuus. Kui kohtulahendiga on välja mõistetud väiksem elatis, siis on maksmise aluseks kohtulahendis märgitud summa. Elatisabi väljamaksed teeme tagantjärele eelmise kuu eest järgmise kuu
  10. kuupäevaks. 

  • Näide 1. Taotleja algatab elatise asjas täitemenetluse 20. juunil ning esitab samal ajal ka avalduse täitemenetlusaegse elatisabi saamiseks. Elatise arvutamise arvestamisperiood algab 1. augustil. Kui augustis lapsele elatist ei laeku, teeb sotsiaalkindlustusamet elatisabi väljamakse hiljemalt 10. septembril.
  • Näide 2. Lapse elatise asjas on täitemenetlus kestnud juba alates 2016. aastast ehk vähemalt nõutud üks kuu. Taotleja esitab täitemenetlusaegse elatisabi taotluse 5. jaanuaril 2017 aastal. Elatise arvutamise arvestusperiood algab 1. veebruaril ning juhul, kui 1.–28. veebruarini ei ole lapsele elatist laekunud või on elatist laekunud vähem kui 100 eurot või vähem kohtuotsusega väljamõistetust, maksame veebruarikuu eest elatisabi välja hiljemalt 10. märtsil.
  • Näide 3. Taotleja algatab elatise asjas täitemenetluse 20. aprillil ning esitab samal ajal ka avalduse täitemenetlusaegse elatisabi saamiseks. Taotluse esitamise hetkel kehtis neljakuulise ooteperioodi nõue.
   1. juuliks on möödunud kaks kuud täitemenetluse alustamisest. Seega on elatisabi arvestusperiood 1. juuli kuni 31. juuli. Elatisabi saab välja maksta hiljemalt 10. augustil.

  Täitemenetlusaegset elatisabi saab taotleda ka mõlemalt vanemalt, kui taotlejaks on eestkostja. Sellises olukorras tuleb täitemenetlust alustada mõlema vanema suhtes ja esitada ka taotlus mõlemalt vanemalt elatisabi saamiseks. Kui taotlus esitatakse mõlemalt vanemalt elatisabi saamiseks, on elatisabi võimalik saada kuni 200 eurot kuus ühe lapse kohta.

  Pane tähele! Elatisabi suuruse arvutamisel võetakse arvesse kõik elatisena laekunud summad (sealhulgas ka need summad, mida tasutakse asenduskohustusena näiteks lapse vanavanematelt).

  • Näide: Elatis on välja mõistetud ühelt lapse vanemalt summas 160 eurot ja samal ajal ka asenduskohustusena lapse vanavanematelt. Lapse vanavanemad maksavad iga kuu 160 eurot elatist otse lapse arvele. Last kasvataval vanemal on kohustus teavitada laekunud elatisest kohtutäiturit, kes arvestab neid summasid elatisabi väljamaksmisel. Kuna elatisabi makstakse kuni 100 eurot kalendrikuus, ei ole lapsel õigus riigipoolset elatisabi saada.

  Elatisabi maksmine ei vabasta elatisvõlglast tema kohustusest, vaid riik nõuab vanemalt, kes oma lapsele on elatise maksmata jätnud, võlgnevuse välja.

   

  Pankrotimenetlusaegne elatisabi

  Kellele
   

  Pankrotimenetlusaegne elatisabi tagab elatisabi maksmise ka nendele lastele, kelle vanemad ei täida perekonnaseadusest tulenevat ülalpidamiskohustust ja kelle suhtes on käimas pankrotimenetlus.

  Kui palju
   

  Elatisabi suurus on kuni 100 eurot kuus lapse kohta ja seda makstakse kogu pankrotimenetluse vältel.

  Pankrotimenetlusaegset elatisabi makstakse alates pankroti välja kuulutamisest kuni pankrotimenetluse lõpetamiseni juhul, kui võlgnik oma ülalpidamiskohustust ei täida. Pankrotimenetlusaegse elatisabi arvutamisel võetakse arvesse võlgnikult iga kuu lapsele laekunud summa.

  • Näide 1: 30. mail kannab võlgnik lapsele 40 eurot. Juhul kui maikuu arvestusperioodil (1.–31. mai) lapsele rohkem elatist ei laekunud, on elatisabi suurus maikuu eest 60 eurot (100 – 40 = 60).
  • Näide 2: 5. augustil kannab pankrotihaldur lapsele üle võlgnikult kätte saadud 30 eurot ning 20. augustil 100 eurot. Kokku on lapsele augustikuu arvestusperioodil laekunud 130 eurot. Laps on võlgnikult kätte saanud vähemalt 100 euro suuruses ülalpidamist, seega augustikuu eest elatisabi väljamakset ei toimu.

  Kui pankrotimenetlus lõpeb, on lapsel õigus saada täitemenetlusaegset elatisabi, mida saab taotleda kohtutäituri juures koos täitemenetluse alustamisega.

  Pane tähele! Elatisabi taotleja on kohustatud sotsiaalkindlustusametit teavitama, kui elatisabi saamise kuul on võlgnik lapsele elatist tasunud.

  Kuidas taotleda
   

  Pankrotimenetlusaegse elatisabi saamiseks peab olema elatist maksma kohustatud vanema suhtes algatatud pankrotimenetlus. Kui oled saanud viimase aasta jooksul kas täitemenetlus- või kohtumenetlusaegset elatisabi, teeme sulle proaktiivse pankrotimenetlusaegse elatisabi pakkumuse sotsiaalkindlustusameti iseteeninduse kaudu. Kui sa ei ole varem elatisabi saanud, tuleb elatisabi saamiseks esitada taotlus meie iseteeninduses. 

  Lisainfo

   

   

  Elatisabi taotlemine, kui võlgnik elab välismaal

  Kui lapsele elatist maksma kohustatud vanem on kolinud välisriiki ja ei maksa lapsele elatist, siis pöördu justiitsministeeriumi poole, kelle kaudu alustatakse täitemenetlus välisriigis ning kellele saad esitada ka taotluse täitemenetlusaegse elatisabi saamiseks.

  Rohkem infot elatisotsuse tunnustamise kohta välisriigis.

  Justiitsministeeriumis saad valida ka kohtutäituri, kes hakkab elatist vahendama. Justiitsministeerium edastab dokumendid ise õigetele osapooltele. Edaspidi hakkad välisriigis alustatud täitemenetluses sissenõutud raha saama kohtutäiturilt, kelle sa volitasid elatist vahendama.