Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Lastekaitse

Lastekaitse hõlmab erinevaid toetusi ja teenuseid, mis toetavad laste õigusi ja heaolu.

Eestis korraldavad lastekaitset Vabariigi Valitsus, lastekaitse nõukogu, Sotsiaalministeerium, Sotsiaalkindlustusamet ja kohaliku omavalitsuse üksused lastekaitseseaduse alusel.

Vabariigi Valitsuse ülesanne on lastekaitse alaste õigusaktide eelnõude ja riiklike strateegiate väljatöötamine ning eelarve planeerimine.

Lastekaitse nõukogu on valitsuskomisjon, kuhu koondub lastekaitse alane teave, mille põhjal kujundatakse laste ja perede poliitikat.

Sotsiaalministeeriumi ülesandeks on riikliku lastekaitse korraldamine ja laste ja perede poliitika kujundamine.

Sotsiaalkindlustusameti kaudu saab taotleda lastega peredele riiklikke toetusi ja teenuseid. Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakond pakub tuge lastega töötavatele spetsialistidele ning korraldab üleriigilist ennetus- ja koostööd erinevate valdkondade (sotsiaal, haridus, meditsiin, õiguskaitse) vahel.

Kohalik omavalitsus korraldab lastekaitset kohalikul tasandil ja loob vajalikud tingimused laste õiguste ja heaolu tagamiseks oma linnas või vallas.

 

Lastekaitse osakond

Lastekaitse osakond on riiklik rakendusüksus, mis loodi 01.01.2016 selleks, et suurendada riigipoolset tuge kohalikele omavalitsustele nende lastekaitsealaste ülesannete täitmisel, ühtlustada ja tõsta lastekaitsetöö kvaliteeti kohalikul tasandil ning arendada välja riikliku ja regionaalse võimekusega lastekaitsesüsteem.

Lastekaitse osakonna eesmärk on laste ja perede heaolu tõstmine ja õiguste kaitse.

Lastekaitse osakonnas täidame lastekaitseseadusega sotsiaalkindlustusametile pandud ülesandeid.kiigepuu

 • Lastekaitse korraldamisel:
  •    viime ellu riiklikku lastekaitsepoliitikat,
  •    rakendame riiklikke strateegiaid,
  •    koordineerimine valdkondadeülest lastekaitsealast ennetus- ja koostööd.
 • Lapsi ja peresid toetavate meetmete rakendamisel:
  •    korraldame lastekaitsealast teavitustegevust,
  •    kogume lastekaitsealast statistikat,
  •    korraldame siseriiklikku ja rahvusvahelist lapsendamist,
  •    korraldame lastekaitsetöötajate töönõustamist,
  •    korraldame hoolduspere sobivuse hindamist ja ettevalmistust,
  •    pakume ööpäevaringse telefoninõustamise teenust lastega tegelevatele spetsialistidele abivajava või hädaohus oleva lapse abistamiseks,
  •    pakume ööpäevaringse lasteabitelefoni teenust 116 111, www.lasteabi.ee.
 • Kohaliku omavalitsuse üksuse taotluse alusel:
  •    abistame lastekaitse juhtumite lahendamisel ja lapsele või perele sobivate meetmete leidmisel,
  •    vahendame rahvusvahelisi üksikjuhtumeid,
  •    nõustame lapse heaolu toetavate arengukavade koostamisel,
  •    anname arvamusi lapse vabadust piirava meetme sobivuse kohta.

Lastekaitse osakonna kontaktid