Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Järelevalve

Lapse terveks ja õnnelikuks täiskasvanuks kasvamine nõuab lapsevanemate ning riigi erilist tähelepanu. Et perekonnale pakutav abi ja toetus oleks kvaliteetne, on lastega töötavatele spetsialistidele ja lasteasutustele seatud kõrged nõudmised. Nõuete täitmise üle tehtav kontroll võimaldab lastega tööd järjepidevalt arendada ja tõhusamaks muuta.

Lastekaitseseaduses toodud nõuete üle teostavad riiklikku järelevalvet

  • sotsiaalkindlustusamet
  • tarbijakaitseamet
  • kohaliku omavalitsuse üksus.

Sotsiaalkindlustusametis teostame riiklikku järelevalvet kohaliku omavalitsuse üksuse ja sotsiaalteenuseid osutava lasteasutuse ning lapsega töötava isiku üle.

Kohaliku omavalitsuse üksuse üle teostatava järelevalve puhul kontrollime abivajavate ja hädaohus olevate laste abistamist ja juhtumite menetlemise seaduspärasust ning juhtumimenetluse haldamist ja korraldamist.

Sotsiaalteenuseid osutavas lasteasutuses kontrollime, kas ja kuidas on tagatud lasteasutuses viibiva lapse õigused ning lapse parimast huvist lähtumine. Samuti kuidas on lasteasutus korraldanud sisehindamist, et tagada lapsele teenuse kvaliteet.

Lapsega töötava isiku puhul kontrollime, kas on täidetud lapsega töötavatele isikutele seadusega kehtestatud nõuded ning kas lastega töötava isiku tegevus lastega töös on seaduspärane.

Haldusjärelvalvet teostame kohaliku omavalitsuse üksusele seadusega pandud ülesannete täitmise üle, sh abivajavate ja hädaohus olevate laste juhtumite lahendamine ja menetlemine ning kohaliku omavalitsuse üksuse lastekaitsetöötajale pandud kohustuste üle hädaohus oleva lapse ajutiselt perekonnast eraldamisel.

Järelevalve käigus tuvastatud rikkumiste kõrvaldamiseks pöörame esmalt tähelepanu kitsaskohtadele ning nõustame ja teeme ettepanekud töö paremaks korraldamiseks ja kvaliteedi tõstmiseks. Äärmuslikel juhtudel kohaldame ettekirjutust ja sunniraha määramist.

Sotsiaalkindlustusametisse võivad pöörduda kõik, kes märkavad rikkumisi töös lastega. Sellisel juhul soovitame ühendust võtta lastekaitse osakonna vastava piirkonna talituse juhiga.