Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Nõustamisteenused kohalikele omavalitsustele ja partneritele

Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakonnas pakume lastekaitse alast tuge nii kohalikele omavalitsustele kui ka kõigile lastega töötavatele spetsialistidele eri ametkondadest.

Kohalikule omavalitsusele:

  • osutame nõustamisteenust lastekaitse juhtumite lahendamisel

  • kooskõlastame lapse paigutamise asendushooldusele eriolukorras (teenusele on paigutatud enam lapsi, kui seadusega lubatud)

  • korraldame lastekaitsetöötajate töönõustamist

  • oleme lastekaitsetöötajatele mentoriks

Lastekaitsetöö võrgustikele korraldame võrgustiku töönõustamist.

Nõustamisteenuste talituse juht on Kadi Lauri, mob: 5331 6041; e-post: Kadi.Lauri@sotsiaalkindlustusamet.ee

Nõustamisteenused

Juhtumitöö

Lapse heaolu, kasvamise ja arengu eest vastutab lapse vanem või lapse hooldusõiguslik isik. Vajadusel pakub riik perekonnale abi ja tuge. Abivajava ja hädaohus oleva lapse abistamisel lasub vastutus kohaliku omavalitsuse üksusel. Lapse heaolu terviklikuks hindamiseks on Sotsiaalkindlustusamet Rootsis kasutusel oleva hindamisraamistiku põhjal koostanud Lapse heaolu hindamise käsiraamatu (1.26 MB, PDF). Käsiraamat keskendub lapse heaolu hindamisele kasutades selleks lapse heaolu kolmnurka (joonis 1), mis hõlmab lapse vajadusi, vanemate suutlikkust ja keskkondlikke tegureid.

Abivajavale lapsele ja tema perekonnale abi osutamisel hindab lapse elukohajärgse kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötaja (või lastekaitse tööd tegev spetsialist) esmalt lapse abivajaduse. Abivajaduse hindamisel tuleb anda hinnang lapse olukorrale (füüsiline, tervislik, psühholoogiline, emotsionaalne, sotsiaalne, kognitiivne, hariduslik ja majanduslik) ja last kasvatava isiku vanemlikele oskustele.

Hädaohus oleva lapse juhtumi puhul on juhtumi lahendajaks lapse viibimiskoha järgne kohaliku omavalitsuse üksus, tehes lapse abistamiseks koostööd võimalike partneritega, näiteks politsei, kiirabi, turvakodu. Töövälisel ajal saavad vajadusel abi ja tuge nii lastekaitsetöötaja kui juhtumiga seotud osapooled Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakonna spetsialistilt Lasteabitelefoni 116111 kaudu.

Siseriiklike lastekaitse juhtumite nõustamine

Abivajava lapse ja tema perekonna abistamisel on üheks mõjusamaks ja terviklikumaks töömeetodiks juhtumikorraldus. Juhtumikorraldus võimaldab hinnata ja lahendada lapse probleemset olukorda kõige tõhusamal viisil, st terviklikult, võimalikult õigeaegselt ja eelkõige lapse jaoks piisavalt.

Abivajavate laste juhtumite puhul on juhtumikorraldajaks reeglina kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötaja, kes abivajavast lapsest teadasaamisel hindab esmalt lapse ja pere abivajadust ning hiljemalt kümne päeva jooksul otsustab juhtumikorralduse algatamise vajaduse. Juhtumikorralduse võib jätta algatamata üksnes juhul, kui lapse abivajadus on võimalik rahuldada ühekordse meetmega, näiteks ühekordne nõustamine.

Vajadusel aitame lastekaitsetöötajatel hinnata lapse abivajadust, leida lapse olukorra leevendamiseks lapsele ja tema perele sobivaid teenuseid ning valida lapse abivajaduse ärahoidmiseks või süvenemiseks tõhusaid meetmeid.

Abivajavate laste juhtumite puhul on kohalikel omavalitsustel õigus pöörduda meie poole nõustamisteenuse saamiseks, edastades sellekohase taotluse (18.42 KB, DOCX) e-posti aadressile: info@sotsiaalkindlustusamet.ee. Hiljemalt kolme tööpäeva möödumisel taotluse laekumisest võtame teiega ühendust.

Rahvusvaheliste lastekaitse juhtumite nõustamine

Rahvusvahelise juhtumi puhul on tegemist olukorraga, kus abivajav laps või üks lapsevanem on pärit, resideeris või elab endiselt välismaal.

Rahvusvahelist lastekaitsejuhtumit korraldab lapse hariliku viibimiskoha järgne kohaliku omavalitsuse üksuse lastekaitsetöötaja. Lapse tegelik elukoht ja lapse rahvastikuregistri järgne elukoht ei pruugi ühtida, mistõttu vajab piiriülese juhtumi puhul infot nii registrijärgne kui tegeliku elukoha järgne kohalik omavalitsus, sealhulgas ka välisriigis.

Sotsiaalkindlustusamet vahendab rahvusvahelisi lastekaitse üksikjuhtumeid kohaliku omavalitsuse üksusele ja nõustab rahvusvahelistes üksikjuhtumitest kohaliku omavalitsuse üksust. Nõustamisteenuse saamiseks palume esitada taotlus (19.11 KB, DOCX) e-posti aadressile info@sotsiaalkindlustusamet.ee.

Täpsema info saamiseks soovitame võtta ühendust lastekaitse osakonna peaspetsialist Merli Lauriga tel: 5345 1792, e-post: merli.laur@sotsiaalkindlustusamet.ee, Birgit Nauriga tel: 513 8850, e-post birgit.naur@sotsiaalkindlustusamet.ee või childprotection@sotsiaalkindlustusamet.ee.

Töövälisel ajal on võimalus helistada lastekaitse osakonna Lasteabitelefonile 116111.

Lastekaitsetöötaja infokaart tegutsemiseks rahvusvahelise lastekaitsejuhtumi puhul (105.04 KB, PDF)

Arvamuse andmine lapse vabadust piirava meetme sobivuse kohta 

Kohaliku omavalitsuse üksus saab alates 1.01.2018 sotsiaalhoolekande seaduse § 1302 alusel taotleda kohtult lapse paigutamist kinnisesse lasteasutusse. Enne kohtule avalduse tegemist peab kohalik omavalitsus pöörduma Sotsiaalkindlustusameti poole arvamuse saamiseks lapse vabadust piirava meetme sobivuse kohta. Arvamus tuleb küsida nii kinnise lasteasutuse teenuse esmakordsel taotlemisel kui teenuse pikendamisel.

Arvamuse saamiseks tuleb täita vormikohane taotlus (22.24 KB, DOCX) (pdf (86.46 KB, PDF)) ning edastada see digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile info@sotsiaalkindlustusamet.ee.

Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakonna spetsialistid kaardistavad olukorra tuginedes kohaliku omavalitsuse poolt esitatud taotlusele, selle lisadele ning taotluses viidatud STAR juhtumimenetluses olemasolevale informatsioonile. Vajadusel palutakse kohalikul omavalitsusel taotlust või STAR juhtumimenetlust täiendada või esitada lisadokumente.

Sotsiaalkindlustusameti ülesanne on hinnata esitatud informatsiooni põhjal:

  • lapse käitumise ohtlikkust tema enda elule, tervisele ja arengule või teiste isikute elule või tervisele;
  • lapse käitumisest tuleneva ohu ärahoidmise võimalikkust mõne vähem piirava meetmega.

Täpsema info saamiseks palume pöörduda lastekaitse osakonna arengutalituse KOV nõustamisvaldkonna juhi Kadi Lauri poole: e-post Kadi.Lauri@sotsiaalkindlustusamet.ee, telefon 5331 6041 või võtta ühendust lapse elukohajärgse lastekaitse osakonna piirkonnaga.

Kinnise lasteasutuse teenus (KLAT)

Lastekaitsetöötjate mentorlus

Mentorlus lastekaitsetöötajatele on pikemaajalisem koostöö suhe kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötaja ja SKA lastekaitse osakonna konsultandi vahel. Mentorluse periood kestab kuni kuus kuud ning selle aja jooksul keskendutakse lastekaitsevaldkonnas olulistele oskustele, põhimõtetele ja väärtustele, eesmärgiga toetada lastekaitsetöötaja professionaalset arengut.

Menteeks ootame kohaliku omavalitsuse lastekaitse valdkonna töötajaid, kes on alles alustanud tööd või naasevad lapsehoolduspuhkuselt, rotatsioonis olevad töötajad, uue profiiliga alustavad töötajad, osakondade vahelised üleviimised jne.

Huvi korral võta ühendust nõustamisteenuste talituse teenuse juhi Birgit Siiguriga, mob: 5190 6763; e-post: Birgit.Siigur@sotsiaalkindlustusamet.ee

Töönõustamine 

Töönõustamine (tuntud ka supervisiooni nime all) on süsteemne nõustamisprotsess, mis on vajalik eelkõige inimestega töötavale spetsialistidele tööalasel toimetulekul.  Töönõustamise eesmärk on toetada KOV lastekaitsetöötajate ja lastekaitse valdkonna juhtide toimetulekut, võimaldada ja ennetada emotsionaalselt raskete juhtumitega tegelevate lastekaitsetöötajate läbipõlemist ning suurendada lastekaitsetöötajate ja lastekaitse võrgustiku liikmete teadlikkust enesest, oma ametirollist ja mõjust sihtgrupile.

Töönõustamised toimuvad üle-eestiliselt, kõigis maakondades ja on osalejatele tasuta.

Sotsiaalkindlustusameti partneriks töönõustamise läbiviimisel on MTÜ International Supervision and Coaching Institute.

Töönõustamine toimub kolmes vormis:

  • Lastekaitsetöötajate grupisupervisioon – töönõustamine, mis toimub jätkuva protsessina 4 korda aastas. Grupisupervisiooni eesmärgiks on oma praktika süstemaatiline reflekteerimine, enda ja  grupikaslaste professionaalsest kogemusest õppimine, eneseregulatsiooni võime tugevdamine töös keeruliste juhtumitega, kaastundeväsimuse ja eetiliste dilemmadega seonduva väsimuse ennetamine, töörõõmude ja parimate praktikate jagamine.
  • Juhtide grupisupervisioon – töönõustamine kohalike omavalitsuste lastekaitse valdkonna juhtidele. Supervisioonis saab jagada oma kogemusi lastekaitsetöö korraldamisest ja mõelda koos selle üle, kuidas oma töötajaid paremini toetada ning ise juhina areneda. Juhtide supervisioon mõjutab otseselt juhtimiskvaliteeti kohalikus omavalitsuses ning selle kaudu ka lastekaitsetöötajate heaolu ja töö kvaliteeti
  • Võrgustiku supervisioon - valdkondadeülene töönõustamine. Eesmärk on tegutseda lapse huvides ja leida lahendus, mis koondab iga spetsialisti kompetentsid, professionaalse vaate ja ekspertiisi. Võrgustikusupervisioon on tööriist, mis võimaldab teha sisulist valdkondadeülest koostööd ning kaasata selle abil olulisi ressursse teadlikumalt.

Töönõustamisega seotud küsimustes ning teenusele registreerumisel aitab teid Ketlin Lepikult, ketlin.lepikult@sotsiaalkindlustusamet.ee, tel 5330 8787.

Supervisioonist (25.05 KB, DOCX)