Sa oled siin

Asendushooldus ja kasuvanemlus

Lapse loomulik kasvu- ja arengukeskkond on tema perekond. Kui vanemad ei suuda lühema või pikema aja vältel oma lapse eest hoolitseda, tagab riik lapsele selleks ajaks asendushooldusteenuse.

Asendushoolduse vormideks on lapsendamine, eestkoste ja asendushooldusteenus (hooldusperes, perekodus ja asenduskodus). Peale asendushooldusteenuselt lahkumist osutatakse järelhooldusteenust, mis toetab elluastuvate noorte iseseisvat toimetulekut ja õpingute jätkamist. 

Asendushoolduse uudiskiri 

Vaata kõiki asendushoolduse uudiseid siin

Asendushoolduse vormid

Lapsendamine

Lapsendamisega tekivad lapsendaja ja lapsendatu vahel samad õigused ning kohustused, mis bioloogilise lapse sünnil, sh hooldamis- ja ülalpidamiskohustus.

Lapsendada saab last:

  • kelle vanem(ad) on andnud lapsendamiseks nõusoleku; 
  • kelle vanem(ad) on surnud või
  • kellelt on täielikult ära võetud lapse isikuhooldusõigus.

Lapsendamine on nii lapse kui lapsendaja jaoks lõplik ja pöördumatu sündmus, lapsendamist ei saa tühistada

Eestkoste

Kui lapse kummalgi vanemal ei ole esindusõigust või lapse päritolu pole võimalik kindlaks teha, siis määratakse lapsele eestkostja. 

Eestkostja on lapse seaduslik esindaja, kelle ülesanne on hoolitseda lapse ja tema vara eest.

Kuni eestkostja määramiseni täidab eestkostja ülesandeid lapse elukohajärgne valla- või linnavalitsus

Eestkostja ei ole kohustatud last ülal pidama ja tal on lapse seadusliku esindajana õigus ning kohustus nõuda lapsele elatist selleks kohustatud isikutelt. Eestkostel oleval lapsel on õigus kõikidele peretoetustele ning lisaks eestkostel oleva lapse toetusele.

Asendushooldusteenus

Asendushooldusteenust osutab kohalik omavalitsus pikaajalise ööpäevaringse teenusena lapsele, kelle vanem on surnud, vanemale on tema piiratud teovõime tõttu määratud eeskostja, vanema hooldusõigus lapse suhtes on peatatud, piiratud või täielikult ära võetud või kes on vanemast eraldatud.

Asendushooldusteenust võib osutada ka lühiajaliselt vanema nõusolekul (nt vanema haiguse korral).

Asendushooldusteenust osutatakse kolmel viisil – hooldusperes, perekodus ja asenduskodus. Teenust osutatakse lepingu alusel, teenuseosutajal on kohustus lapse eest hoolitseda ja riik maksab talle selle eest tasu.