Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Kinnise lasteasutuse teenus

Kinnise lasteasutuse teenus on mõeldud viimase abinõuna lastele, kelle käitumine ohustab tõsiselt lapse enda elu, tervist ja arengut, või teiste isikute elu või tervist.

 • teenuse käigus piiratakse lapse liikumisvabadust kui ühte kõige olulisematest põhiõigustest 
 • last on võimalik sinna suunata ainult läbi kohtu

 

Teenus on mõeldud kas suure abivajadusega või ka väär- või kriminaalteo toime pannud alaealistele. Samuti neile lastele, kelle puhul asendatakse vahistamine kinnise lasteasutuse teenusega. 

 

Teenusele suunamise käik

Kohalik omavalitsus

 • Kohalik omavalitsus (KOV) esitab KLAT taotluse sotsiaalkindlustusametile arvamuse saamiseks, kas lapse kinnisesse asutusse paigutamine on ainus olemasolev abimeede, millega saab last aidata.
 • SKA Lastekaitse osakond (LKO) annab arvamuse teenusele suunamise põhjendatuse osas 30 päeva jooksul.
 • Taotluse alusel broneerib SKA teenuskoha TO juurde. Infot võimalike vabade kohtade kohta saab küsida aadressilt klat@sotsiaalkindlustusamet.ee
 • KOVil on õigus esitada kohtule taotlus KLAT teenusele suunamiseks ka siis, kui LKO vastus on veel koostamisel või LKO on andnud eitava vastuse. Kui KOV loobub kohtule taotluse tegemisest, palume teavitada sellest SKAd klat@sotsiaalkindlustusamet.ee.
 • KOV esitab kohtule taotluse, mis sisaldab järgmist:
  • selgitus, milles seisneb lapse käitumisest tingitud oht tema enda elule, tervisele või arengule või teiste isikute elule või tervisele;
  • hinnang lapse abivajadusele lastekaitseseaduse §-s 28 sätestatud alustel;
  • ülevaade lapsele varem KOVi või riigi poolt pakutud meetmetest;
  • põhjendus, miks ei ole lapse käitumisest tingitud ohtu võimalik kõrvaldada ühegi vähem piirava meetmega;
  • SKA arvamus lapse vabadust piirava meetme sobivuse kohta;
  • ülevaade meetmetest, mida KOV kohaldab lapse ja teda kasvatavate isikute suhete ning last kasvatavate isikute toimetuleku ja vanemlike oskuste toetamiseks lapse KLAT saamise ajal ja järel;
  • ettepanek lapsele sobivaima KLAT osutaja kohta
 • Kohus teeb otsuse alaealise suunamiseks/suunamata KLAT osas ning edastab kohtumääruse SKAle (klat@sotsiaalkindlustusamet.ee); KOV; TOle (ka avalduse rahuldamata jätmisel, et saaksime broneeritud koha vabastada).
 • Teenuse kohapeale viib alaealise lapsevanem, seaduslik eestkostja, vajadusel KOVi kaasabil.
 • Vajadusel on võimalik teenusel viibimise perioodi TO, KOV või lapse seadusliku esindaja ettepanekul kohtu otsusega lühendada või pikendada.
 • KOV pikendamise puhul on protsess sama.

  Prokuratuur vahistamise asendamiseks

  • Infot vaba teenuskoha osas vahistatutele saab SKAlt klat@sotsiaalkindlustusamet.ee või 53018074.
  • Vajadusel saab täiendavat informatsiooni küsida lapse kohta KOVi lastekaitsetöötajalt. Töövälisel ajal (nädalavahetused või olukordades, mil ei ole võimalik tööpäeva alguseni oodata), saab prokurör informatsiooni küsida STAR andmeregistris sisalduva info kohta Lasteabitelefonilt 116 111. Lisaks helistamisele on vajalik, et prokurör edastab e-kirja lkjuhtum@sotsiaalkindlustusamet.ee kirjeldades ära, millist infot vajatakse (Järelepäringut tehes palume viidata sellele, et tegemist on kriminaalasja menetlusega ja andmeid küsitakse kriminaalmenetluse seadustiku KrMS § 32 lg 2 ja KrMS § 214 lg 1 ja KrMS§ 215 lg 1 tuginedes: nt lapse nimi ja isikukood, puudega seotud andmed, KOV töötaja sissekanded STARi jm), kontaktandmed, kellele info edastatakse ning isikukoodi, kellele väljavõte saadekase(andmete krüpteerimiseks).
  • Prokuratuur teeb taotluse kohtule.
  • Kohus teeb otsuse ning edastab kohtumääruse SKAle (klat@sotsiaalkindlustusamet.ee); prokuratuuri ja TOle (ka avalduse rahuldamata jätmisel, et oleks võimalik broneering vabastada).
  • KOV edastab esimesel võimalusel SKAle ja TOle väljavõtte juhtumiplaanist, milles on ülevaade lapsele varem KOVi või riigi poolt pakutud meetmetest.
  • Politsei tagab alaealise viimise teenusele.
  • Kui tekib vajadus suunata laps peale vahistamise asendamist KLATi, teavitab prokuratuur esimesel võimalusel SKAd teenuskoha broneerimise/hoidmise vajadusest.

  Prokuratuur, Politsei, Kriminaalhooldus mõjutusvahendina

  • Prokuratuur, politsei, kriminaalhooldus (edaspidi taotleja) edastab teate SKAle (klat@sotsiaalkindlustusamet.ee) sooviga alaealine saata mõjutusvahendina KLAT teenusele. (Vajalik selleks, et kui kohus menetleb taotleja avaldust, siis on TO juures võimalik tagada vaba koht.)
  • SKA broneerib alaealisele teenuskoha TO juurde ning püüab tuvastada, kas on võimalik alaealisele pakkuda mõjutusvahendina mõnda muud SKA teenust (näiteks MDFTs osalemine; sotsiaalne rehabilitatsioonis osalemine vms).
  • Pärast vaba koha olemasolu kinnituse saamist SKAlt, esitab taotleja avalduse kohtule mõjutusvahendi määramiseks või mõjutusvahendi liigi muutmiseks. Kohus teeb otsuse ning edastab kohtumääruse SKAle (klat@sotsiaalkindlustusamet.ee); suunajale ja TOle (ka avalduse rahuldamata jätmisel, et oleks võimalik broneering vabastada).
  • Lapsevanem või vajadusel KOV tagab lapse teenusele viimise.
   

  Soovitused ja üldpõhimõtted KLATi taotlemisel ja otsuse tegemisel:

  • KLAT teenusele saab suunata korraga kuni üheks aastaks (vastavalt TsMS § 538. lg 2- Isikut ei või kinnisesse asutusse paigutada kauemaks kui üheks aastaks määruse tegemisest arvates, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti). Kohtumäärused/otsused, mis on tehtud pikemaks kui üks aasta, tuleb teada anda otsuse/määruse tegijale ning paluda parandust. Kui ühe aasta jooksul ei ole ära langenud vajadus KLAT teenuse järele, võib kohus KOVi taotluse alusel pikendada tähtaega kuni ühe aasta kaupa.
  • Mõõduka või raske intellektipuudega (ja käitumishäirega) lapsed on võimalik suunata SA Hoolekandeteenused (keskus Rakvere Lille Kodu) pakutavale individuaalsele teenusele.
  • Maarjamaa Hariduskolleegiumisse (MHK) suunates palume kohtumäärusele/otsusele märkida ainult TO nimi (mitte õppekeskuse nt Valgejõe õppekeskus nimi). Õppekeskuse fikseerimata jätmine annab TOle paindlikkuse valida alaealisele sobivaim rühm ning seda rühma vajadusel muuta teenusel oleku ajal.
  • Alaealiste suunamisel MHKsse palume kohtu otsuses võimalusel määrata teenusel viibimine järgmiste sõnastustega:
   •   „kuni vajaduse äralangemiseni, kuid mitte kauemaks kui üks aasta, s.o. (kuupäev)“
   •   Kui on soov suunata kuni õppeaasta lõpuni, siis palume suunata kuni augusti keskpaigani (nt 15. august). Nii on võimalik lapsel teenuselt väljudes oma tavakeskkonnas kohaneda, et valmistuda uueks õppeaastaks..
   •   Põhikooli lõpetajatel palume teha suunamine teenusele „kuni õppetöö lõpuni“. (Selgituseks: Õppetöö lõpeb juunikuus, õppeaasta augustikuu lõpus.)
  • Vahistamise asendamise korral palume kohtumääruses/otsuses fikseerida, kas vahistamise asendamise periood algab alaealise kinnipidamisest või otsuse väljakuulutamisest.
  • Kutsed kohtuistungile palume saata ka teenuse osutajale (TO), et TO saaks teha koostööd lapse istungile toimetamisega (sh vahistamise korral, kui prokuratuur peab vajalikuks nt konvoi kasutamist).
  • Kohtuotsuse kättesaamine on kiirem, kui KOV pöördub SKA ja kohtu poole korraga, sest lisaks SKA arvamusele on vaja kohtul koguda lapse, lapse pere ja esindaja (kaitsja) arvamus. Nii saabuvad arvamused ühel ajal ning laps pääseb kiiremini teenusele.

  Palume järgida kinnise lasteasutuse teenuse (edaspidi KLAT või KLAT teenus) taotlemisel ülaltoodud juhiseid. Nii on kõik osapooled (taotleja, SKA, lapse seadusliku esindaja, teenuse osutaja ja kohtu) ühtses infoväljas ja saame tagada, et KLATi suunatud lapse vastuvõtmine toimub sujuvalt ning teenuse osutaja (TO) on lapse saabumisel asutusse saanud teha omapoolseid ettevalmistusi (nt valmistada ette ruumid ja töötajad).

  Hetkel on nõudlus kohtade järele väga suur ning SKA tegutseb igapäevaselt selle nimel, et luua Eestis juurde KLAT kohti. Seetõttu arendame ennetavaid sekkumisi ja alternatiivseid teenuseid; toetame kõiki osapooli eesmärgiga tagada, et KLATi jõuavad esmajärjekorras kõige suurema abivajadusega lapsed.

   

  KLATi taotlemise seaduslik alus

  • SHS’i § 130¹-⁵ alusel saab teenusele suunata lapse, kui lapse käitumine seab ohtu tema enda elu, tervise või arengu või teiste isikute elu või tervise ja seda ohtu ei ole võimalik kõrvaldada ühegi vähem piirava meetmega. (Taotleja: Kohalik omavalitsus)
  • KarS § 87 alusel saab teenusele suunata 14-18 aastased alaealised, kes on toime pannud kuriteo või väärteo, kelle puhul kohus otsustab rakendada mõjutusvahendina alaealise kinnisele lasteasutuse teenusele suunamist. (Taotleja: Politsei, Prokuratuur, Kriminaalhooldus)
  • KrMS’i § 131 lg 3² alusel võib alaealise isiku vahistamise korral kohus määrata, et vahistamine asendatakse alaealise kinnisesse lasteasutusse paigutamisega. (Taotleja: Prokuratuur)

  Otsuse teenusele suunamiseks teeb alati kohus. Jõustunud kohtumäärust ja –otsust on kohustatud täitma kõik isikud Eesti Vabariigi territooriumil. Seetõttu on väga oluline, et SKA ja TO oleksid teadlikud konkreetse lapse vajadusest enne kohtuotsuse tegemist ning jõustumist.

  Kontaktid:

   

  klat@sotsiaalkindlustusamet.ee 

  Kinnise lasteasutuse koordiaatorid:

  Sandra Sutting,  Sandra.Sutting@sotsiaalkindlustusamet.ee, 5306 7526

  Laura Kane, Laura.Kane@sotsiaalkindlustusamet.ee, 58805726

  Kätriin-Eliis Jaaniste, katriin.jaaniste@sotsiaalkindlustusamet.ee, 53050914

  Terli Linnas (Lõuna-Eesti piirkond) terli.linnas@sotsiaalkindlustusamet.ee, 59146071

  Kinnise lasteasutuse teenuse juht:

  Enelis Linnas, enelis.linnas@sotsiaalkindlustusamet.ee; 58039675