Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Tööandjatele puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitamine riigieelarvest

Osalise või puuduva töövõimega või alaealise töötaja põhipuhkus

Osalise või puuduva töövõimega ning alaealistel töötajatel on iga-aastaselt õigus 35 kalendripäeva pikkusele põhipuhkusele. Riik hüvitab tööandjale puhkusetasu sellest 7 kalendripäeva (ehk 20% puhkepäevade) eest.

35-kalendripäevase põhipuhkuse õigus on:

 • töövõimetuspensionäridel sh töövõimetuse alusel rahvapensioni saajatel
 • osalise/puuduva töövõimega inimestel
 • alaealistel.

Alates 1. oktoobrist 2019 rakendus muudatus, et tööle asumise ja töösuhte lõpetamise kalendriaastal hüvitatakse puhkusetasu ainult võrdeliselt töötatud ajaga. Seega, kui töötaja ei ole töötanud terve kalendriaasta jooksul, peab tööandja lähtuma puhkuse jäägi arvutamisel proportsionaalselt töötatud ajast. Ka sotsiaalkindlustusamet arvestab hüvitatavate päevade arvu proportsionaalselt, seega kehtib sama põhimõte ka siis, kui aasta sees määratakse osaline- või puuduv töövõime. Puhkepäevade arvestamisel saab abi puhkusekalkulaatorist.

 • Näide 1: Osalise- või puuduva töövõimega ja alaealine töötaja, kelle põhipuhkus kalendriaastas on 35 kalendripäeva, asub tööle poole aasta pealt teenib 6 kuuga välja 17,6 kalendripäeva puhkust.
  Arvutuskäik: 184 (töötatud kalendripäevade arv) / 365 (kalendripäevade arv aastas) * 35 (osalise- või puuduva töövõimega töötaja ja alaealise töötaja põhipuhkus) = 17,6

  Sotsiaalkindlustusamet hüvitab omakorda 20% väljateenitud puhkusepäevadest, kuna aastas lisaks saadavad 7 kalendripäeva moodustavad 35-päevasest põhipuhkusest 20%).
  Arvutuskäik: 17,6 kalendripäevast 20% =17,6 * 20/100 = 3,5 kalendripäeva.

  Puhkusereservi arvestuses võib ümardada puhkusepäevade jäägi täisarvuni. Seega on töötaja puhkusejääk 18 kalendripäeva. Ja Sotsiaalkindlustusameti hüvitab sellest 4 puhkusepäeva tasu.


Põhipuhkuse nõue aegub ühe aasta jooksul arvates selle kalendriaasta lõppemisest, mille eest puhkust arvestatakse. Näiteks 2019. aasta eest saadavat puhkust on võimalik kasutada 2020. aasta lõpuni.

Puhkusetasu suuruse arvestamisel tuleb võtta aluseks töötaja kuue kuu keskmine kalendripäeva tasu.

NB! Eriolukorra tõttu töötukassa kaudu makstud töötasu hüvitist käsitletakse tööandja makstud töötasuna. Seetõttu arvestatakse see keskmise töötasu arvutamisel töötasu hulka.
Puhkusetasu maksustatakse tulumaksuga. Sotsiaalmaksu, töötuskindlustuse makseid ega ka kogumispensioni makseid pikendatud puhkuse tasu osalt maksta ei tule.

Tööandja peab maksma töötajale puhkusetasu eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust. Kokkuleppel võib tasu maksta muul ajal, kuid mitte hiljem kui puhkuse kasutamisele järgneval palgapäeval.

Hüvitame 35 kalendripäevasest põhipuhkusest 7 kalendripäeva (ehk 20% puhkepäevadest) puhkusetasu. Alates 01.07.2019 hüvitame väljateenitud puhkepäevadest 20% tasu ka juhul, kui puhkepäevad on töölepingu lõpetamisel kasutamata jäänud. Seaduse järgi peab tööandja töötajale väljateenitud, kuid kasutamata jäänud puhkuse tasu hüvitama ning riik omakorda hüvitab selle tööandjale.

Kui töösuhe lõpetatakse enne kalendriaasta lõppu, tuleb ka siinjuures lähtuda põhimõttest, et hüvitatakse ainult töösuhte lõppemise hetkeks väljateenitud puhkepäevade tasu.
 

 • Näide 2:  Osalise- või puuduva töövõimega ja alaealine töötaja on puhkuse kasutamise hetkeks välja teeninud 12 kalendripäeva puhkust. Tööandja võimaldab töötajal puhata korraga ära kõik 35 kalendripäeva ning taotleb ka sotsiaalkindlustusametilt 7 kalendripäeva puhkusetasu hüvitamist.

  Enne kalendriaasta lõppu soovib töötaja aga  töösuhte lõpetada ning tema töötamise aja jooksul välja teenitud puhkusepäevade arv on 24,27 kalendripäeva. Sotsiaalkindlustusamet hüvitab 20%  neist seega 4,85 kalendripäeva.

  Kuna tööandja on juba taotlenud 7 kalendripäeva hüvitamist, on seega tööandjale liigselt hüvitatud 2,15 puhkusepäeva tasu. Olukorra korrigeerimiseks peab tööandja nüüd esitama sotsiaalkindlustusametile uue taotluse, millele märgib miinusmärgiga 2,15 puhkepäeva. Seejärel peab tööandja kandma tagasi enamsaadud puhkusetasu summa 2,15 päeva eest.
 • Näide 3: Osaline- puuduv töövõime määratakse 01.03.2019.

  Jaanuari ja veebruari eest arvutatakse puhkus 28 kalendripäeva alusel.
  Arvutuskäik: 59 (
  töötatud kalendripäevade arv) / 365 (kalendripäevade arv aastas) * 28 (põhipuhkuse päevade arv) = 4,52 kalendripäeva

  Alates märtsist kuni aasta lõpuni on arvutamise aluseks 35 kalendripäeva (millest 20% ehk 7 kalendripäeva hüvitab Sotsiaalkindlustusamet).
  Arvutuskäik: 306 (
  töötatud kalendripäevade arv) / 365 (kalendripäevade arv aastas) * 35 (põhipuhkuse päevade arv) = 29,34 kalendripäeva

  Sotsiaalkindlustusamet hüvitab selle aasta jooksul 20% osalise-  või puuduva töövõimega töötaja põhipuhkuse päevadest.
  Arvutuskäik: 29,34  kalendripäevast 20% =29,34 * 20/100 = 5,86 kalendripäeva.

  Puhkusereservi arvestuses võib ümardada puhkusepäevade jäägi täisarvuni. Seega on Sotsiaalkindlustusameti hüvitatav osa 6 puhkusepäeva tasu.

  Sama loogika kehtib ka alaealise puhkuse arvutamisel.


Kui töötajal on mitu tööandjat hüvitame pikendatud põhipuhkuse kõikidele tööandjatele.

Puhkusetasu hüvitamise taotluse esitamisest loe: https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/organisatsioon-kontaktid/tooandjatele#Taotluse_esitamine.

 

Isapuhkus

Kui perre on sündimas või juba sündinud laps, on tema isal õigus kasutada isapuhkust.

Alates 1. juulist 2020 pikenes isapuhkus 30-päevale ja selle perioodi eest tööandja enam töötajale puhkusetasu maksma ei pea. Selle aja eest maksab sotsiaalkindlustusamet töötajale isa täiendavat vanemahüvitist!

Loe uuest isapuhkusest pikemalt.

Vaata ka korduma kippuvaid küsimusi.

 

 

Lapsepuhkus

Töötaja saab iga-aastaselt kasutada lapsepuhkust, kui tal on:

 • üks või kaks alla 14-aastast last - kolm tööpäeva;
 • vähemalt kolm alla 14-aastast last - kuus tööpäeva;
 • üks alla kolmeaastane laps - kuus tööpäeva.

Lapse 3-aastaseks või 14-aastaseks saamise aastal saab töötaja kasutada lapsepuhkust etteantud ulatuses kuni aasta lõpuni. Lapsepuhkust saab kasutada vaid jooksva kalendriaasta jooksul.
Riik hüvitab tööandjale lapsepuhkuse tasu.

Kui töötaja on eestkostja või temaga on sõlmitud lapse perekonnas hooldamise leping, on ka temal õigus kasutada lapsepuhkust.

Kuna puhkust saavad kasutada mõlemad vanemad, siis peab töötaja andma teada, kas ja kui palju päevi on teine vanem oma tööandja juures lapsepuhkust kasutanud.

Väljamakstava lapsepuhkuse tasu on arvutatud töötasu alammäärast:

 • 2021. aastal on töötasu alammäär 584 eurot kuus ja lapsepuhkuse päevatasu 27,59 eurot.
 • 2022. aastal on töötasu alammäär 654 eurot kuus ja lapsepuhkuse päevatasu 30,78 eurot.

Tööandja peab maksma töötajale puhkusetasu eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust. Kokkuleppel võib tasu maksta muul ajal, kuid mitte hiljem kui puhkuse kasutamisele järgneval palgapäeval.


Puhkusetasu hüvitamise taotluse esitamisest loe: https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/organisatsioon-kontaktid/tooandjatele#Taotluse_esitamine

 

Puudega lapse vanema lapsepuhkus

Puudega lapse vanematel on õigus kasutada puudega lapse vanema lapsepuhkust üks tööpäev kuus kuni lapse 18-aastaseks saamiseni. Vanemate peale kokku 12 tööpäeva kalendriaastas. Kokkuleppel tööandjaga võivad vanemad kasutada puhkuse päevi ka mitu korraga, jooksva kalendriaasta jooksul eelmiste kuude eest. Riik hüvitab tööandjale selle eest puhkusetasu.

Kui töötaja peres kasvab mitu puudega last, saab kasutada iga puudega lapsega seoses 12 puhkepäeva.

Kuna puhkust saavad kasutada mõlemad vanemad, siis peab töötaja andma teada, kas ja kui palju päevi on teine vanem oma tööandja juures seda puhkust kasutanud.

Puhkusetasu suuruse arvestamisel tuleb võtta aluseks töötaja viimase kuue kuu keskmine tööpäevatasu.

NB! Eriolukorra tõttu töötukassa kaudu makstud töötasu hüvitist käsitletakse tööandja makstud töötasuna. Seetõttu arvestatakse see keskmise töötasu arvutamisel töötasu hulka.

Tööandja peab maksma töötajale puhkusetasu eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust. Kokkuleppel võib tasu maksta muul ajal, kuid mitte hiljem kui puhkuse kasutamisele järgneval palgapäeval.

Kui töötaja töötab mitme tööandaja juures ja ta soovib kasutada puudega lapse vanema lapsepuhkust samal ajaperioodil mitme tööandja juures, hüvitame puhkusetasu kõikidele tööandjale.

Näide:
Jüri töötab töölepingu alusel kahes ettevõttes ning soovib käesoleva aasta juunikuus kasutada puudega lapse vanema puhkust mõlema tööandja juures, aga erinevatel kuupäevadel. Jüri teeb avalduse mõlema tööandja juures. Ühele tööandjale esitatud avalduses märgib, et soovib kasutada 3 tööpäeva puudega lapse vanema puhkust ajavahemikul 02.06.2016 - 06.06.2016 . Teise tööandja avalduses 3 tööpäeva ajavahemikul 07.06.2016- 09.06.2016. Puhkuse perioodid ei kattu erinevate tööandjate juures. Seega on Jüri kasutanud kokku 6 tööpäeva puudega lapse vanema puhkust.

Puhkusetasu hüvitamise taotluse esitamisest loe: https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/organisatsioon-kontaktid/tooandjatele#Taotluse_esitamine

 

Tasustatud hoolduspuhkus

Alates 1. juulist 2018 saab sügava puudega täisealise isiku hooldaja või lähedane kalendriaastas lisaks kuni 5 tööpäeva puhkust.

Puhkust saab kasutada sügava puudega isiku täisealine lähedane (õde, vend, poolõde ja poolvend, laps, lapselaps, vanemad ja vanavanemad), abikaasa või registreeritud elukaaslane kooseluseaduse tähenduses, eestkostja või kohaliku omavalitsuse määratud ametlik hooldaja. Hooldajapuhkust saab kasutada vaid jooksva kalendriaasta jooksul.

Puhkusetasu maksab töötajale tööandja. Tööandja saab selle hiljemalt 3 kuu jooksul pärast puhkuse kasutamist Sotsiaalkindlustusametilt tagasi taotleda.

Puhkusetasu arvestatakse lisapuhkepäevade eest alampalga määras, mis 2021. aastal on 27,59 eurot päeva kohta ja 2022. aastal 30,78 eurot päeva kohta.

Näide:
Mari emal on sügav puue. Mari töötab töölepingu alusel ja soovib kasutada juunikuus 2021 hooldajapuhkust 2 päeva, et käia emaga arsti juures. Tööandja lubab Mari puhkusele ja maksab talle puhkusetasu 2 päeva eest: 27,59 x 2 = 55,18 eurot. Tööandja esitab hiljemalt 3 kuu jooksul pärast puhkuse kasutamist Sotsiaalkindlustusametile taotluse puhkusetasu hüvitamiseks. Sotsiaalkindlustusamet hüvitab tööandjale puhkusetasu.

Lisapuhkepäevade kasutamiseks peab töötaja selles tööandjaga kokku leppima ja avalduse esitama. Vajadusel on tööandjal õigus küsida hoolduspuhkuse õigust tõendavaid lisadokumente, milleks võib olla näiteks:

 • kehtiv sügava puude raskusastme tuvastamise otsus hooldatava kohta;
 • väljavõte rahvastikuregistrist, mis tõendab, et puhkust kasutada sooviv töötaja on hooldatava lähedane, eestkostja või hooldaja

Samuti on tööandjal õigus nõuda kinnitust, et töötaja või teised selleks õigust omavad inimesed ei ole juba kasutanud ega soovi kasutada hoolduspuhkust teise tööandja juures. Kui puhkust on juba kasutatud või selleks avaldus esitatud, tuleb töötajal oma avaldusse lisaks märkida juba kasutatud või kasutatavate puhkuse päevade arv ja periood.

Puhkusetasu hüvitamise taotluse esitamisest loe: https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/organisatsioon-kontaktid/tooandjatele#Taotluse_esitamine

 

Lapse rinnaga toitmise vaheaegade eest säilitatud keskmise töötasu hüvitamine

Kui töötajal on alla 18 kuu vanune laps, on tal võimalik kasutada lisavaheaegu lapse rinnaga toitmiseks. Talle säilitatakse selle aja eest keskmine töötasu, mille riik hüvitab tööandjale juhul, kui töötaja ei saa vanemahüvitist.

Lisavaheaegu lapse rinnaga toitmiseks saab kasutada iga kolme tunni järel. Lisavaheaja kestvus on vähemalt 30 minutit. Kui töötajal on kaks või enam kuni pooleteiseaastast last, peab lisavaheaeg olema vähemalt üks tund.

Lisavaheaegade eest makstava tasu suuruse arvestamisel tuleb võtta aluseks töötaja viimase kuue kalendrikuu keskmine töötasu. Kui töötaja ei ole nii pikka perioodi töötanud, arvestatakse töötatud perioodi keskmist palka või kui esimest palgapäeva pole veel olnud siis kokkulepitud töötasu.
NB! Eriolukorra tõttu töötukassa kaudu makstud töötasu hüvitist käsitletakse tööandja makstud töötasuna. Seetõttu arvestatakse see keskmise töötasu arvutamisel töötasu hulka.
Lisavaheajad tuleb arvestada töötaja tööaja hulka.

Puhkusetasu hüvitamise taotluse esitamisest loe: https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/organisatsioon-kontaktid/tooandjatele#Taotluse_esitamine