Sa oled siin

Integreeritud teenused erivajadusega lastele

Euroopa Sotsiaalfondi meetme 2.2. "Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused" 1.3. "Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumismetoodikate arendamine ning koolituste pakkumine" raames elluviidava pilootprojekti „Erivajadusega lastele suunatud integreeritud teenuste mudeli ja lapse abivajaduse tuvastamise töövahendi piloteerimine“ tegevus.

 

 

Erivajadustega lastele ja nende peredele tuleb tagada võimalikult kiiresti vajalik abi, vähenema peab keeruline asjaajamise korraldus, lapse ja pere vajadusi tuleb vaadelda tervikuna ning süsteemide killustatus peab vähenema.

Nende eesmärkide saavutamiseks  piloteeritakse aastatel 2019-2020 integreeritud teenuste mudelit. Mudeli piloteerimisse kaasatakse need 0-15-aastased lapsed, kes vajavad mitme valdkonna tuge (haridus-, tervishoiu- ja/või sotsiaalvaldkonnad). Lisaks piloteeritakse koos integreeritud teenuste mudeliga ka lapse abivajaduse tuvastamise töövahendit, mis võimaldaks kiiresti ja lihtsalt kaardistada, kas ja millistest valdkondades on lapsel tuge vaja. 

Piloteerimise eesmärk: laps ja tema pere saab talle vajalikud teenused ühest kohast ja ühe hindamise tulemusena, väheneb spetsialistide arv, kes viivad läbi hindamisi ning väheneb ka hindamistele kuluv aeg. Piloteerimise tulemusena saab teha muudatusettepanekuid seadusandluses, et mitme valdkonna tuge vajavatele lastele edaspidi pakkuda tuge valdkondade üleselt nii, et klient ja tema vajadused oleksid keskmes.

Lastele ja peredele osutatavate teenuste arendamisel ja integreerimisel on eesmärgiks saavutada olukord, kus:

  • on olemas toimiv töövahend, mille abil kaardistada, kas ja millistes valdkondades laps ja tema pere vajab tuge;
  • last ja peret vaadeldakse tervikuna ning abi on korraldatud eri valdkondade spetsialistide koostöös;
  • igale lapsele ja perele pakutakse teenuseid vastavalt reaalselt hinnatud vajadustele võimalusel seal, kus laps igapäevaselt kõige rohkem viibib (haridusasutuses või koduõppel olevate laste puhul kodus);
  • lastele, noortele ja peredele nende heaolu kindlustamiseks pakutavad teenused on kvaliteetsed, osutatud õigeaegselt, asjakohased, tulemuslikud ning kättesaadavad.

 

Sihtgrupp: Sihtgruppi kuuluvad hariduslike erivajadustega või puudega lapsed vanuses 0-15 eluaastat (ka), kes vajavad tuge vähemalt kahes valdkonnas (sotsiaal-, hariduse- ja/või tervishoiu valdkonnas). Pilootprojekti lasteks on: 

  • Lapsed, kellel ei ole varasemalt puude raskusastet määratud või rehabilitatsiooniteenuseid osutatud, kuid kellel on kohaliku omavalitsuse töötaja poolt tuvastatud toe vajadus mitmes valdkonnas;
  • Lapsed, kelle rehabilitatsiooniplaan on kehtivuse kaotanud, kuid toetavate teenuste vajadus on säilinud;
  • Laps, kellel on vaja sobiva õppe ja kasvatuse korraldamiseks ning tugiteenuste rakendamiseks koolivälise nõustamismeeskonna poolset soovitust.
 

Kohalikud omavalitsused ja nende partnerid

Kohalik omavalitsus Kontaktisik Rehabilitatsiooni valdkonna partner Tervishoiu valdkonna
partner
Rajaleidja Sihtgrupp
Tartu Linnavalitsus
Heili Piho-Arna
+ 372 736 1319,
+372 5302 2913
Heili.Piho-Arna@raad.tartu.ee
SA Agrenska Fond SA TÜ Kliinikum   0-3 eluaastat
Haapsalu Linnavalitsus
Kaja Rootare
tel. 58867774, e-post: kaja.rootare@haapsalulv.ee
MTÜ Papaver TÜ Haapsalu Perearst Helle Saarsoo Innove Rajaleidja keskus Lääne-Eesti piirkond 0-3 ja 4-15 eluaastat

Saaremaa Vallavalitsus

Monika Sarapuu,
tel. 5145498, e-post: monika.sarapuu@
saaremaavald.ee
Kallamäe Kool; Kuresaare Perekodu Kuressaare Haigla

Innove Rajaleidja keskus Lääne-Eesti piirkond

0-3 ja 4-15 eluaastat

Väike-Maarja Vallavalitsus
Ene Kinks
tel. 3295761, e-post: ene.kinks@v-maarja.ee

MTÜ Virumaa Tugiteenused

  Innove Rajaleidja keskus Rakvere piirkond 4-15 eluaastat
Rakvere Vallavalitsus
Kaire Smirnova
tel. 520 7013, e-post: kaire.smirnova@
rakverevald.ee

MTÜ Lumi Teraapia

Rakvere Laste Tervisekeskus; Sõmeru Perearstikeskus Innove Rajaleidja keskus Rakvere piirkond 0-3 ja 4-15 eluaastat
Kuusalu Vallavalitsus
Anu Kirsman
tel. 5757 0906, e-post: anu.kirsman@kuusalu.ee
MTÜ Papaver

OÜ Kuusalu Tervisekeskus

Innove Rajaleidja keskus Harjumaa piirkond 0-3 ja 4-15 eluaastat
Võru Vallavalistus koostöös Kambja Vallavalitsusega
Angela Järvpõld
tel. 53038110, e-post: angela.jarvpold@
voruvald.ee
Varajase Kaasamise Keskus SA TÜ Kliinikum; OÜ Dr Aune Innove Rajaleidja keskus Võrumaa piirkond 0-3 ja 4-15 eluaastat

Kohalikud omavalitsused, kes piloteerivad lastele suunatud integreeritud teenuste mudeli ja lapse abivajaduse tuvastamise töövahendit ning nende partnerid.

 

 

Projektimeeskonna kontaktid

Analüüs: Kati Karelson, tel:6208345 e-post: kati.karelson@sotsiaalkindlustusamet.ee

STAR: Aika Kaukver, tel:5254798, e-post: aika.kaukver@sotsiaalkindlustusamet.ee

Arendus: Eva Kliiman, tell:53590352,e-post: Eva.Kliiman@sotsiaalkindlustusamet.ee,

  Rehabilitatsiooniteenused:              

Ekaterina Ossipova peaspetsialist 7448302 Tartu Ekaterina.Ossipova@sotsiaalkindlustusamet.ee
 Merike Rämman peaspetsialist 7448301 Tartu Merike.Ramman@sotsiaalkindlustusamet.ee
Küllike Kont peaspetsialist 7447424 Tartu kullike.kont@sotsiaalkindlustusamet.ee