Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Noortegarantii tugisüsteem

Noortegarantii tugisüsteem

 

Kohalikule omavalitsusele

 

Noorega tegelevale spetsialistile

 

Noorele

Arendustööd

Noortegarantii Eesti tegevuskava

 

Mis on noortegarantii tugisüsteem?

 

Noortegarantii tugisüsteem (NGTS) on toetus 1629-aastastele noortele haridusteele naasmiseks ja/või tööturule jõudmiseks. NGTS asub kohalikus omavalituses ning koosneb infosüsteemi lahendusest ja juhtumikorraldusest.

Täpsema info saamiseks võtke ühendust noortegarantii tugisüsteemi spetsialistidega:

Liis Seeme: [email protected]

Heidi Paabort: [email protected]

 

Noortegarantii tugisüsteemi IT-lahendus


Tugisüsteemi IT-lahendus on loodud selleks, et

 • jõuda noorteni kiiremini ja
 • teavitada neid nende võimalustest.

IT-süsteemi abil tehakse päring teistesse riiklikesse registritesse, tänu millele saab kohalik omavalitsus nimekirja oma piirkonna 16–26-aastastest mitteõppivatest ja -töötavatest noortest. Saadud kontaktide kaudu teavitatakse noort tema võimalustest.

IT-lahenduse kaudu saab kohalik omavalitsus nimekirja 16–26-aastastest noortest, kes vastavad kõigile järgmistele tingimustele:

1) ei õpi,
2) ei tööta,
3) ei ole töötuna arvel,
4) ei ole tuvastatud puuduvat töövõimet või üle 80-protsendilist töövõime kaotust, 
5) ei saa töötamise toetamise teenust,
6) ei tegele ettevõtlusega,
7) ei saa hüvitist alla pooleteiseaastase lapse kasvatamise eest,
8) ei kanna vangistust või eelvangistust,
9) ei viibi asendus- või kaitseväeteenistuses.

Olulist noortegarantii tugisüsteemi kohta 

 • NGTSiga on liitunud 73 omavalitsust. Omavalitsustes noortega tegelevate spetsialistide kontaktid (13.75 KB, XLSX) 
 • Kõikidel 16–29-aastastel noortel, kes ei õpi ega tööta, on õigus pöörduda abi saamiseks omavalitsuses noortega tegeleva spetsialisti poole – ka siis, kui nad ei ole NGTSi nimekirjas välja tulnud.
 • Kuna kõikides omavalitsustes ei ole eraldi noortegarantii tugisüsteemi või noortega tegelevat spetsialisti, võib abi või toe saamiseks pöörduda ka näiteks noortekeskusesse või töötukassasse.
 • Noor otsustab ise, kas ta kasutab noortegarantii tugisüsteemi võimalusi. Tal on õigus paluda, et temaga enam ühendust ei võetaks.
 

 

Kohalikule omavalitsusele

Noortegarantii tugisüsteemiga liitumine


Tugisüsteemiga liitumiseks või jätkamiseks tuleb kohalikul omavalitsusel esitada taotlus STAR-is enne iga uue seire algust 1. märtsiks ja 1. oktoobriks. Taotlust on võimalik esitada kuu aja jooksul enne päringu käivitamist ja päringu tulemusel moodustatud nimekirjad tehakse kättesaadavaks STARis viie tööpäeva jooksul pärast päringu käivitamist.

Noortel, kes vajavad oma olukorrale lahendust, kuid kes ei tule välja STAR-i automaatselt moodustatud nimekirjadest, on samuti võimalik osa saada tugisüsteemi võimalustest ja seda ise omavalitsuse töötajate poole pöördudes. IT-süsteem võimaldab lisada seireväliseid noori.

 

Noortega tegelev spetsialist kohalikus omavalitsuses

 • Tegeleb 16–29-aastaste noortega.
 • Kaardistab piirkonna noori toetavaid võimalusi ja teeb vajaduspõhist koostööd kõikide noori puudutavate valdkondadega (haridus-, noorsootöö-, sotsiaal-, meditsiini-, õigus, töövaldkond jm) ja nende valdkondade asutustega (nt koolid, noortekeskused, huvikoolid, perekeskused, perearstikeskused, töötukassa, prokuratuur, sotsiaalteenuste pakkujad jne).
 • Tegeleb teavitustööga (nt tutvustab noorele tööpakkumisi, piirkondlikke enesetäiendamise võimalusi, edastab iseseisvumise ja majandusliku toimetulekuga seotud infot, toetab tervist puudutavates küsimustes, edastab infot rahvusvahelistest võimalustest jms).
 • Toetab noore enesearengut ja tema pikaajaliste eesmärkide saavutamist.
 • Pakub noorsootöö võimalusi.
 • Aitab noorel suhelda erinevate ametiasutuste ning ettevõtjatega.
 • Pärast eesmärgi saavutamist hoiab noorega kontakti veel vähemalt kuni kuus kuud.
 

Noorele

Oleme sulle toeks, kui sa 

 • oled 16–29-aastane
 • ei õpi ega tööta 
 • ei ole veel otsustanud, millist teed valida.

   


  Selleks et paremini mõista, mis võimalused sul on,

  1) võta ühendust oma piirkonna omavalitsuse spetsialistiga (13.75 KB, XLSX). Kui sinu piirkonna omavalitsuses noortega tegelevat spetsialisti ei ole, kirjuta noortekeskusesse,

  2) võta end arvele ka töötukassas või kasuta töötukassa tasuta karjääriteenuseid. 

  Kohtu omavalitsuse spetsialistiga kohapeal, veebis, telefoni või meili teel. Spetsialist annab sulle infot töötamise, õppimise, välismaiste pakkumiste ja muu kohta ning toetab sind su edasisel teekonnal.

  Palun võta julgelt ühendust, isegi kui sulle tundub, et sul polegi praegu tuge vaja. Kui kuulad ära, mis võimalusi sinu piirkonnas pakutakse, võivad need aidata sul edaspidi oma eesmärke saavutada.

  Ти працювати? Ти навчаєшся? Маєш улюблену справу? Ти запитувала себе, для чого живеш? Якщо ви теж не знаєте, що робити далі зі своїм життям, або ще не знайшли свого шляху, пропоную розглянути різні варіанти:

  Вони піклуються про вас і допомагають знайти себе.

  Щоб підтримку та психологічну допомогу, обов’язково зателефонуйте на номер служби надання
  116 006 (+372 614 7393). Лінія працює з 16:00 до 20:00.

  Ты на работу? Может, учишься? Есть ли у тебя какое-нибудь хобби? Спрашивал ли ты у себя, какова цель твоей жизни? Если ты сейчас находишься в такой же ситуации, в которой не знаешь, что тебе дальше делать со своей жизнью или ты еще не нашел свой путь, я советую тебе рассмотреть различные возможности:

  Они думают вместе с тобой и помогают тебе найти самого себя.

  Are you working? Or studying? Are you pursuing any hobbies? Have you ever asked yourself what your life goal is? If you currently feel like you’re lost or you haven’t found your path yet, you should find out more about your future opportunities at:

  They will give you advice and help you find yourself again! 

   

   

  Noortegarantii tugisüsteemi arendustöö

  Noortegarantii tugisüsteemi arendamiseks ja seoste loomiseks sarnaste süsteemidega, viiakse Sotsiaalkindlustusameti poolt ellu ja osaletakse mitmetes riiklikes lisategevustes.

  Sotsiaalkindlustusameti juhtimisel ja Euroopa Liidu Sotsiaalfondi struktuuritoetuste toel viiakse ellu projekt „Noortegarantii tugisüsteemi arendamine ja testimine“, mille tulemusel on arendatud välja IT-lahendus ja valdkonnaülene noortekeskne juhtumikorralduse mudel. Esimeses etapis (01.04.2018–31.10.2020) olid partneriks Kohtla-Järve linn, Raasiku vald, Saaremaa vald, Tartu linn ja Võru linn. Teises etapis (01.03.2021–31.10.2023) on partneriteks Kohtla-Järve linn, Narva linn, Pärnu linn ja Valga vald.

  Teine suurem tegevus on seotud riikliku koosloome protsessiga, mille raames valmis 2021. aastal haridus- ja noorteameti, haridus- ja teadusministeeriumi, sotsiaalministeeriumi ja sotsiaalkindlustusameti juhtimisel „Valdkondadeülese NEET-olukorras noorte toetamise ja teenuste koostöömudel kohalikele omavalitsustele“. Mudel toob esile lahendusviisi, kuidas kohaliku omavalitsuse tasandil osapoolte koostöös noori võimalikult sujuva protsessina toetada. Mudeli tutvustamiseks ja kasutamiseks viiakse ellu erinevaid toetavaid tegevusi, sh on loodud koostöömudelist kohandatud dokument omavalitsuste tarbeks (6.02 MB, PDF).

  Koosloome protsessi ja mudeli loomist rahastatakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondi struktuuritoetuste vahenditest ning haridus- ja noorteameti eelarve kaudu haridus- ja teadusministri 29.06.2015. a käskkirja nr 281 „Toetuse andmise tingimuste kehtestamine tegevuse „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ elluviimiseks“ raames.


   

   

   

   

    

   Noortegarantii Eesti tegevuskava

   Noortegarantii tugevdamise riigisisene tegevuskava on sotsiaalministeeriumi ning haridus- ja teadusministeeriumi koostöös valminud raamistik noorte konkurentsivõime suurendamise ja nende tööturul osalemise toetamiseks. Tegevuskava kirjeldab noortegarantii elluviimist Eestis.

   Tegevuskava keskendub kahele tegevussuunale:

   • NEET-olukorda sattunud noori toetavad tegevused, mis aitavad individuaalse lähenemise abil noort toetada ja teda ühiskonda tagasi tuua. Muu hulgas pööratakse tähelepanu ka noorte üldistele tööturuprobleemidele.
   • NEET-olukorda sattumist ennetavad tegevused, mis on mõeldud universaalselt kõigile noortele. Erilist tähelepanu pööratakse tõrjutusriskis noortele, kelle puhul on suurem tõenäosus katkestada õpingud või kogeda tõrjutust tööturul.

   NEET-olukorras noor – ingl k not in employment, education or training, st noor, kes ei õpi, ei tööta ega osale koolitusel. Noortegarantii riigisisese tegevuskava kontekstis on NEET-olukorras 15–29-aastane (k.a) isik, kes ei õpi ega tööta. Seejuures võib ta osaleda koolitusel, nt töötukassa tööturukoolitus vm lühiajaline koolitus, mis ei ole tasemeõpe.