Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Lipusüsteem

suur plaan lapse silmad

Sensoa lipusüsteem on meetod laste ja noortega  (0–18 aastat) töötavatele spetsialistidele, mis aitab hinnata, milline seksuaalkäitumine on aktsepteeritav ja milline mitte, ning sellele vajadusel reageerida. Lipusüsteem toetab tervet seksuaalset arengut ja ennetab seksuaalvägivalda. Lipusüsteem annab eri osapooltele ühise keele, et rääkida avatult seksuaalsusest, piiridest ja seksuaalkäitumisega seotud olukordadest.  

Lipusüsteem

Kellele mõeldud

rõõmsad lapsed korvpalliga seisavad ringis

Lipusüsteem on mõeldud  laste ja noortega (0-18 aastat) töötavatele spetsialistidele erinevatest valdkondadest  (lastekaitse, asendushooldus, haridus-, noorsootöö-, tervise-, politsei ja spordivaldkond jt), et hinnata, kas laste või noorte seksuaalkäitumine on loomulik, sobimatu või lubamatu. Lipusüsteem soosib teemakohaseid avatud arutelusid laste ja noortega, kolleegidega, juhtkonnaga ja koostööpartneritega. Lipusüsteem toetab ka lapsevanemaid ja sobib kasutamiseks laste ja noorte seksuaalhariduses.

Lipusüsteemi eesmärk on toetada laste ja noorte turvalist arengut kolmel tasandil.

Lapsed ja noored tulevad seksuaalses arengus hästi toime:

 • suudavad hinnata, millal on teatud seksuaalkäitumine lubatav ja millal mitte,
 • suudavad ennast kohaselt väljendada ja suhelda seksuaalsuse ja piiridega seotud küsimustes,
 • oskavad lubamatule seksuaalkäitumisele kohaselt reageerida.

Laste ja noortega tegelevad asjatundjad tunnevad end pädevana eakohase ja lubatava seksuaalkäitumise toetamisel ja lubamatu seksuaalkäitumise ohjamisel:

 • oskavad seksuaalkäitumist professionaalselt hinnata,
 • on võimelised arutama seksuaalkäitumist kõikide seotud osapooltega,
 • suudavad rakendada sobivat pedagoogilist lähenemist.

Organisatsioonis valdkonna eest vastutajad tagavad vajalikud tingimused laste ja noorte seksuaaltervise edendamiseks ja lubamatu seksuaalkäitumise ennetamiseks:

 • organisatsioonis töötavatel inimestel on kindel ettekujutus ja tegevuskava, kuidas laste ja noorte seksuaaltervist edendada ja lubamatut seksuaalkäitumist ära hoida,
 • organisatsioon suudab need mitmesuguste jätkusuutlike meetmete ja sekkumiste abil ellu viia,
 • organisatsioon vastutab tegevuskava regulaarse hindamise ja kohandamise eest.
   

Eesmärk

kaks tüdrukut naeravad tekk üle peade tõmmatud

Lipusüsteemi eesmärk on toetada laste ja noorte loomulikku ja turvalist seksuaalset arengut ja ennetada seksuaalvägivalda.

Piire ületav seksuaalne käitumine võib varieeruda seksuaalselt ahistavatest märkustest ja lähenemiskatsetest kuni seksuaalvägivalla eri vormide ja ärakasutamiseni. Selline käitumine võib aset leida nii laste endi kui ka laste ja täiskasvanute vahel.

Täiskasvanutel on kindel roll laste ja noorte elus ettetulevate lubamatute seksuaalkäitumisega seotud olukordade ennetamisel ja turvalise keskkonna loomisel. Laste toimetulekut suurendab laiapõhjaline seksuaalharidus, juhendamine, nõustamine ja turvalise keskkonna tagamine nii kodus kui ka kõikjal mujal, kus laps või noor viibib.

Kõik laste ja noortega töötavad spetsialistid peaksid olema valmis sellist tuge pakkuma – see tähendab õige eakohase teabe andmist, seksuaalkäitumise teemal vestluse alustamist ja vajadusel seksuaalkäitumise juhtumitele kasvatuslikult reageerimist. Lipusüsteem aitab spetsialistidel toetada laste ja noorte seksuaalse terviklikkuse kujunemist – selle all mõeldakse teadlikkust, austust ja vastutust enda ja teiste seksuaalsuse suhtes. See tähendab muuhulgas, et laps on võimeline otsustama oma kehalise puutumatuse üle – milliseid lähenemiskatseid ta lubab ja milliseid mitte; laps omandab hoiaku, et kedagi ei tohi sundida tegema midagi, mida ta oma kehaga seoses teha ei soovi. See on ka oskus seada enda ja austada teiste piire ning arvestada ühiskonna seksuaalsusega seotud väärtuste ja normidega.

Sisu

Lipusüsteem kasutab kuut hindamiskriteeriumi, nelja lippu (roheline, kollane, punane ja must), arengutabelit, reageerimisjuhiseid ja joonistatud näiteolukordi.

Lipusüsteemi sisu tutvustuse leiad siit (PDF)

Lipusüsteem: laste ja noorte lubamatule ja sobimatule seksuaalkäitumisele reageerimine. Tallinn: Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi; 2020 (PDF)

 

Näiteolukorrad

Järgnevalt on toodud näited Lipusüsteemi rakendamisest värvide kaupa.

roheline lippkollane lipppunane lippmust lipp

 

Teaduspõhisus

tüdrukud istuvad põrandal patjadel ja vestlevad elavalt

Töövahendi rakendamist on uuritud Genti Ülikoolis Belgias ja Raak Pro projekti raames Hollandis.  Uuringutest selgus, et lipusüsteemi rakendamine aitab spetsialistidel laste seksuaalkäitumist paremini hinnata ja sellest lastega oskuslikumalt rääkida.

Lae alla artikkel lipusüsteemi teaduspõhisusest ja meetodi kohta läbi viidud uuringutest. (325.6 KB, PDF)

 

Koolitused

rõõmsad lapsed istuvad reas käed üksteise õlgadel

Lipusüsteem töötati välja seksuaaltervise organisatsioonis Sensoa (Belgia) ja selle rahvusvaheline levitaja on seksuaal- ja reproduktiivtervise ja -õiguste organisatsioon Rutgers (Holland). Sotsiaalkindlustusametil on Rutgersiga sõlmitud lepingu alusel õigus materjali levitamiseks hariduslikul eesmärgil. Koostöös Tervise Arengu Instituudi, justiitsministeeriumi j Tartu Ülikooliga viidi 2020. aastal läbi edasikoolitajate koolitused ja töötatakse välja täiendavad infomaterjalid.

Lisainfo ja koolitused: keete.janter@sotsiaalkindlustusamet.ee

Koolituse sisu ja formaadid:

Igale lapsega töötavale spetsialistile on vajalikud teadmised, mis aitavad seksuaalvägivalda ära tunda ja ennetada. Lastega töötavad asutused saavad läbi oma töötajate koolitamise toetada seda, et nende juures töötavad inimesed, kellel on vastavad oskused ja teadmised. 

Sensoa lipusüsteem on meetod laste ja noortega (0–18) töötavatele spetsialistidele. See aitab hinnata, milline seksuaalkäitumine on aktsepteeritav ja milline mitte, ning sellele vajadusel reageerida. Lipusüsteem annab eri osapooltele ühise keele, et rääkida avatult seksuaalsusest, piiridest ja seksuaalkäitumisega seotud olukordadest. Lipusüsteem on välja töötatud Sensoas (Belgia) ning meetodi rahvusvaheliseks levitajaks on Rutgers (Holland). Eestipoolne lipusüsteemi kontaktpunkt on Sotsiaalkindlustusamet.

2021. aastal on igal lastega töötaval spetsialistil võimalik läbida lipusüsteemi koolitus, mille eesmärk on toetada laste ja noorte loomulikku ja turvalist seksuaalset arengut ning ennetada seksuaalvägivalda. 

Koolituse sihtrühm: kõik laste ja noortega töötavad spetsialistid (õpetajad, meedikud, lastekaitse- ja sotsiaaltöö spetsialistid, politseinikud, treenerid, kooli tugipersonal jne).

Võimalik on registreeruda avatud gruppi kui ka tellida koolitus oma asutusse. 

 

Koolitusformaadid

8- tunnist ja 16-tunnist koolitus nii kontaktkoolitusena kui ka veebivahendusel, vastavalt koolitusgrupi soovile

 

Koolitusel käsitletavad teemad:

8-tunnisel koolitusel:

 • Lapse ja noore seksuaalne areng, lapse seksuaalsuse omapärad.
 • Laste eakohane, sobimatu ja lubamatu seksuaalkäitumine – käitumise hindamise põhimõtted (lippude andmine) Lipusüsteemi metoodika järgi.
 • Kiire ja pikaajaline pedagoogiline reageerimine laste ja noorte piireülatavale seksuaalkäitumisele Lipusüsteemi metoodika järgi, juhtumite arutelu.

16- tunnisel koolitusel:

 • Seksuaalsuse laiapõhjaline käsitlus ja tähendus lapse ja noore elus.
 • Lapse ja noore seksuaalne areng, lapse seksuaalsuse omapärad.
 • Kuidas toetada lapse ja noorte turvalist seksuaalset arengut ja luua toetav õhkkond lastega seksuaalkäitumisest  rääkimisel.
 • Laste eakohane, sobimatu ja lubamatu seksuaalkäitumine – käitumise hindamise põhimõtted (lippude andmine) Lipusüsteemi metoodika järgi.
 • Kiire ja pikaajaline pedagoogiline reageerimine laste ja noorte piireülatavale seksuaalkäitumisele Lipusüsteemi metoodika järgi, juhtumite arutelu.

 

Õpiväljundid ehk koolituse lõpus osaleja:

 • Tunneb lapse ja noore seksuaalse arengu etappe ja teab, kuidas seda toetada.
 • Oskab eristada eakohast (loomulikku), sobimatut ja lubamatut seksuaalkäitumist Lipusüsteemi metoodika järgi.
 • Oskab piireületavale seksuaalkäitumisele kohaselt pedagoogiliselt reageerida, vajadusel otsides abi kolleegidelt ja teistelt spetsialistidelt.

  

Toimumise ajad ja registreerumine:

Koolituse tellimiseks enda asutusse võtke ühendust keete.janter@sotsiaalkindlustusamet.ee või Dorel.Hiir@sotsiaalkindlustusamet.ee

Avatud veebikoolitusel saab silma hoida Sotsiaalkindlustusameti sotsiaalmeedias (https://www.facebook.com/sotsiaalkindlustusamet)

 

Koolitusel osalejad saavad paberkandjal juhendmaterjali. Koolitused ning koolituste materjalid on osalejatele tasuta. 

Rohkem lipusüsteemist vaata siit: https://sotsiaalkindlustusamet.ee/et/ohvriabi-ennetustoo/lipususteem

Lipusüsteemi metoodika - laste ja noorte piireületavale seksuaalkäitumisele reageerimine. Videos räägib naistearst ja õppejõud Kai Part, kuidas Sensoa lipusüsteemi metoodika järgi määratleda laste ja noorte seksuaalkäitumist ja sellele sobivalt pedagoogiliselt reageerida.

Lipusüsteemi edasikoolitajate kontaktid leiad siit.  (165.32 KB, PDF)

Lühivideod koolieelses eas laste seksuaalkasvatuse kohta

Juhendmaterjali levitatakse koolituse läbinutele.

Info inglise keeles ja rahvusvaheline koostöö:

flagsystem.org

Lisainfo eesti keeles:

Laste ja noorte käitumise hindmine lipusüsteemi meetodil - plakat eesti keeles (PDF)

Laste ja noorte käitumise hindmine lipusüsteemi meetodil - plakat vene keeles (PDF)

Juhendmaterjal koolieelses eas laste keha-, tunde- ja turvalisuseõpetuse kohta (TAI) (7.7 MB, PDF)

Tartu Ülikooli seksuaaltervise uuringute keskus: https://sisu.ut.ee/suk

 

Lipusüsteemi tutvustavad videod

Lipusüsteemi tutvustus

Seksuaalsuse trepp

Seksuaalkäitumise hindamise kuus kategooriat

Adekvaatne reageerimine

Turvaline seksuaalsete olukordade käsitlemise plaan organisatsioonis

Seksuaalkasvatus lihtsas keeles

Materjal on mõeldud kasutamiseks intellektipuudega inimestega töötavatele spetsialistidele lihtsas keeles seksuaalkasvatuse teemaliste vestluste läbiviimiseks ja oma hoolealuste vastava toe ning vajaduse hindamiseks.

Seksuaalkasvatus lihtsas keeles (4.69 MB, PDF)