Sa oled siin

Ohvriabi süsteemi arendamine

Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra finantsmehhanismi 2014-2021 programmi „Local Development and Poverty Reduction“ projekt

„Ohvriabi süsteemi arendamine"

Üldinfo:

 • Projekti elluviimise periood: 32 kuud, 01.2020-08.2022.
 • Programmioperaator: Sotsiaalministeerium
 • Projekti elluviija: Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi ja ennetusteenuste osakond
 • Projekti partner(id): Norwegian Center for Violence and Traumatic Stress Studies

Eelarve: 385 755 eurot, millest 85% Euroopa Majanduspiirkonna toetus

 

Üritused:

 

Koolitus „Riskide maandamine töös vägivalda kasutanud inimestega“ 31. märts 2021

 

Projekti avaseminar 4. märtsil 2020 Tallinnas.  

Avaseminari raames toimus ka kaks ekspertide tasemel kohtumist Norra partnerorganisatsiooniga (NKTVS):

 • Naiste tugikeskuste kvaliteedi teemal
 • Perevägivalla märkamise süsteemi loomise teemal

Seminari  ettekanded:

Norra logo

 

ska_logo

 

ohvriabi_logo

 

 

Eesmärk ja tegevused:

Süstemaatiline, jätkusuutlik ja koordineeritud ohvriabisüsteem pere- ja soopõhise vägivalla ohvritele, tänu millele on võimalik katkestada vägivallaring, vältida taasohvristamist ning aidata kaasa ohvrite iseseisva toimetuleku saavutamisele.

Tegevussuunad

Naiste tugikeskuse teenuse kvaliteedi tõstmine

 • Naiste tugikeskuse teenuse kvaliteedi tõstmiseks töötame välja kvaliteedijuhise ja viime läbi koolitusi.
 • Tulemused:
  •   kvaliteedijuhis on välja töötatud,
  •   läbi korraldatud koolituste ning koostöökohtumiste on naiste tugikeskuste töötajate ja nende oluliste koostööpartnerite professionaalsus tõusnud, et abistada kliente koostöös veelgi tõhusamalt,
  •   vahetult teenust osutavad isikutel on parem ligipääs nõustamisele, et vältida läbipõlemist ning seeläbi nii enda kui ohvrite kahjustamist

Tegevused:

 • Kvaliteedijuhise väljatöötamine - eesmärgiks on parandada osutatava teenuse kvaliteeti ja anda ka teenuse hankijale vahend teenuse osutajate poolt osutatava teenuse hindamiseks. Kvaliteedijuhis töötatakse välja koostöös naiste tugikeskuse teenuse osutajate, Sotsiaalkindlustusameti kvaliteediüksuse, valdkonna ekspertide ja koostööpartneritega.
 • Koolitused ja seminarid naiste tugikeskuse teenuse osutajatele ja partneritele – eesmärgiks on tõsta teadmisi, parandada oskuseid ning tõhustada koostööd naistevastase vägivalla juhtumite lahendamisel. Koolitusteemade vajadus kaardistatakse koostöös teenuse osutajatega ning nende koostööpartneritega. Koolituste, infoseminaride toimumine on planeeritud regulaarsusega kord kvartalis.
Naiste tugikeskuste töötajate koolitused läbipõlemise märkamiseks ning ennetamiseks ning supervisioonide ja kovisioonide läbiviimiseks oma meeskondade sees  - eesmärgiks on töötajate professionaalsuse hoidmine ja läbipõlemisi vältimine. Selleks antakse töötajatele endile oskused edaspidi nõustamiste ja toe pakkumiseks oma organisatsioonisiseselt.

 

Kontaktisik: Andrea Kink, andrea.kink@sotsiaalkindlustusamet.ee

Vabatahtlike kaasamise süsteemi loomine pere- ja soopõhise vägivalla ohvrite toetamiseks 

Tulemus: Rakendunud on terviklik vabatahtlike kaasamise süsteem. Läbi vabatahtlike kaasamise on oluliselt suurenenud vägivallaohvritele pakutava abi ulatus ja läbi selle paraneb ohvrite toimetulek.

Süsteemseks ja laiaulatuslikuks vabatahtlike süsteemi loomiseks töötame välja ohvriabi vabatahtlike kaasamise süsteemi:

 • vabatahtlike kaasamise, värbamise põhimõtted,
 • ootused, nõuded ja kvalifikatsioon,
 • võimalikud vabatahtlike profiilid (vabatahtlikud perevägivalla ohvritega töötamiseks, seksuaalkuritegude ohvritele jne),
 • professionaalsuse ja töövõime hoidmine,
 • vabatahtlikele juhtumite suunamise ja ohvriabi töötajate koostöö,
 • vabatahtlike kulude hüvitamise süsteem ja põhimõtted,
 • juhised tööks nii vabatahtlike juhendajatele kui erinevaid profiile esindavatele vabatahtlikele,
 • koolitusprogramm (sh e-kursus).

Kontaktisik: Kiira Udu, kiira.udu@sotsiaalkindlustusamet.ee

Tervishoius perevägivalla varajase märkamise süsteemi loomine

 • Tervishoiutöötajate teadlikkuse tõstmiseks ja ohvrite tuvastamiseks loome lihtsalt kasutatava töövahendi tervishoiutöötajatele, mille alusel hinnata, kas inimene võib olla perevägivalla ohver.  Tegevused hõlmavad nii töövahendi koostamist, erinevate huvigruppide kaasamist kui ka koolitust ja teavitust.
 • Süsteem tugineb kolmele suurele komponendile: märkamine, hindamine, suunamine.
 • Loodav süsteem tuleb välja töötada koos tervishoiu valdkonnaga, et see vastaks nende vajadustele ja ootustele.
 • Erinevate ühenduste kaasamine (sh perearstid, naistearstid, erakorraline meditsiin, ämmaemandad, õed)
 • Tulemus: Loodud on töövahend tervishoiutöötajatele perevägivalla varajaseks märkamiseks  ja tervishoiutöötajad on koolitatud, mistõttu tõuseb tervishoiutöötajate oskus tuvastada perevägivalla ohvreid. Suureneb ohvri ligipääs abile ja pöördumine abiandvate organisatsioonide poole.

Kontaktisik: Hille Rätsep, hille.rätsep@sotsiaalkindlustusamet.ee

Perevägivalla toimepanijatele sekkumisprogrammide arendamine

Vägivallatsejatele mõeldud sotsiaalprogrammide väljatöötamiseks hindame valdkonnas kasutatavaid olemasolevaid siseriiklikke ja/või välismaiseid programme, et vajadusel kohandada Eestile sobivad sekkumisprogrammid. Peale programmi(de) valikut koolitame tulevasi teenusepakkujaid, kes on valmis edaspidi teenust osutama ja tugigrupiteenust osutama.

Lisaks sotsiaalprogrammidele tuleb arendada ja luua ka muid sekkumisi, mis toetaksid vägivallast loobumist ja vägivallatseja vastutuse võtmist. Selleks võivad osutuda efektiivseks hoopiski kiired ja lühiajalised sekkumised. Lõuna piirkonnas alustame kontakttööga vägivallatsejatega sündmuse järgsetel päevadel ning hakkame pakkuma ka telefoni teel nõustamist vägivallast loobuda soovijaile.

Tulemus: Vägivalla toimepanijatele on olemas tõhusad (erinevad) sekkumised, mis ennetavad vägivalla kordumist. 

Kontakt: Virve Kass, Virve.kass@sotsiaalkindlustusamet.ee

Avaliku arvamuse uuring vägivallaga seotud hoiakute muutuste kohta

Uuringu läbiviimisel on eeskujuks Norra Finantsmehhanismi poolt 2009-2014 toetatud programmi „Kodune ja sooline vägivald“ raames teostatud uuringud, milles analüüsiti elanikkonna teadlikkust ja hoiakuid soopõhise vägivalla ja inimkaubanduse osas. Uuringu läbiviimise eesmärk on varasemate küsitluste metoodikat kasutades hinnata, kuidas on tegevused mõjutanud avalikkuse arvamust eri sihtrühmade vaates. Kavandatava uuringu sihtrühmaks on 15-aastased ja vanemad Eesti elanikud ning see viiakse läbi esindusliku üle-eestilise küsitlusena.

Tulemus: Uuringu tulemus annab võimaluse hinnata erinevate vägivallaga seotud tegevuste mõju ja tulemuslikkust läbi hoiakute muutuse võrreldes aastaga 2016.

Kontaktisik:

Liis Sild
liis.sild@sotsiaalkindlustusamet.ee
+372 5194 9691