Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Dokumentide menetlustähtajad

Menetlustähtaega arvestatakse dokumendi saabumise kuupäevast. Kui kõiki vajalikke andmeid ei ole esitatud, siis algab menetlustähtaeg puuduolevate andmete saabumise kuupäevast.

Dokument

Tähtaeg

Õigusakt

Teabenõue (vt teabenõude esitamine)

5 tööpäeva

Avaliku teabe seadus

Selgitustaotlus ja märgukiri

30 päeva

Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seadus

Selgitustaotluste ja märgukirjade edastamine vastavalt kuuluvusele ja avaldajale edastamisest teatamine

5 tööpäeva

Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seadus

Pensioni vaie

60 päeva

Riikliku pensionikindlustuse seadus

Sotsiaaltoetuse ja sotsiaalteenuste vaie

30 päeva

Sotsiaalseadustiku üldosa seadus

Elatisabi, peretoetuste, vanemahüvitise, kuriteoohvrite hüvitiste, represseeritud isiku toetuse ja õppelaenu kustutamise vaided

30 päeva

Sotsiaalseadustiku üldosa seadus

Vaie haldusmenetluse seaduse alusel

10 päeva 

Haldusmenetluse seadus

Riikliku pensioni taotlus

Pensioniavaldus vaadatakse läbi 15 tööpäeva jooksul pärast avalduse ning pensioni taotlemiseks vajalike dokumentide saabumist või sama tähtaja jooksul pärast täiendavate dokumentide saabumist.
Haldusorgan võib enda määratud menetlustähtaegu oma algatusel pikendada.

Riikliku pensionikindlustuse seadus

Peretoetuse taotlus

10 tööpäeva

Sotsiaalseadustiku üldosa seadus

Vanemahüvitise taotlus

10 tööpäeva

Sotsiaalseadustiku üldosa seadus

Kogumispensioni täiendav sissemakse

10 tööpäeva

Sotsiaalseadustiku üldosa seadus

Sotsiaaltoetuse (PIS) taotlus

10 tööpäeva arvates taotluse ja kõigi nõutavate dokumentide saamisest.
 

Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadus

Sotsiaalministri 12.09.2008 määrusega nr 49 kinnitatud „Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste määramise ja väljamaksmise kord ning tähtajad“

Ekspertiisitaotlused

Ekspertiisi tehakse 15 tööpäeva jooksul, arvates ekspertiisiks piisavate andmete saamise päevast.

Otsusest teavitatakse 15 päeva jooksul, arvates otsuse tegemise päevast.

Puuetega inimeste sotsiaaltoetuse seadus

Sotsiaalkaitseministri 29.02.2016 määrusega nr 18 kinnitatud „Puude raskusastme tuvastamise tingimused ja kord ning puudega tööealise inimese toetuse tingimused“

Puudega isiku kaardi taotlus

Taotlus vaadatakse läbi ja kaart väljastatakse 10 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamisest.

Kui taotlus esitatakse koos ekspertiisitaotlusega, siis puude raskusastme tuvastamise korral väljastatakse kaart 10 tööpäeva jooksul arvates ekspertiisiotsuse tegemise päevast

Sotsiaalkaitseministri 11.11.2016 määrusega nr 61 kinnitatud „Puudega isiku kaardile kantavate andmete loetelu ja väljastamise kord"

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt üle võtmise taotlus

1) 10 tööpäeva
arvates taotluse saamisest (SHS § 59 lõike 1 punktides1,2 ja 8 nimetatud isiku puhul);

2) 40 tööpäeva arvates taotluse saamisest (SHS § 59 lõike 1 punktides 3-7 nimetatud isiku puhul)

Sotsiaalhoolekande seadus

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse sõidukulude hüvitamise taotlus

20 tööpäeva arvates taotluse ning kuludokumentide ja rehabilitatsiooniteenuse osutajalt rehabilitatsiooniteenuse osutamise kohta arve saamise päevast arvates

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse raames osutatavate teenuste loetelu ja hindade, ülevõetava tasu arvestamise korra ja maksimaalse suuruse ühes aastas ning sõidu- ja majutuskulude hüvitamise korra, maksimaalse maksumuse ja sõidukulu määra ning rehabilitatsiooniprogrammi hindamiskriteeriumide kehtestamine

Elatisabi

15 tööpäeva arvates taotluse ja kõigi nõutavate dokumentide saamisest

Perehüvitiste seadus

Tööõnnetusest või kutsehaigusest tingitud kahjuhüvitise taotlus

30 tööpäeva arvates taotluse ja kõigi nõutavate dokumentide saamisest

Haldusorgan võib enda määratud menetlustähtaegu oma algatusel pikendada

Haldusmenetluse seadus

Töötervishoiu ja tööohutuse seadus

Tööõnnetusest või kutsehaigusest tingitud lisakulutuste hüvitamise taotlus

10 tööpäeva

Sotsiaalseadustiku üldosa seadus 

Töötervishoiu ja tööohutuse seadus

Kuriteoohvri riikliku hüvitise taotlus

30 tööpäeva arvates taotluse ja kõigi nõutavate dokumentide saamisest

Ohvriabi seadus

Kuriteoohvri ravikulude hüvitamise taotlus

10 tööpäeva

Sotsiaalseadustiku üldosa seadus 

Ohvriabi seadus

Tagasipöörduja toetuse taotlus

10 tööpäeva

Sotsiaalseadustiku üldosa seadus 

Sotsiaaltoetus tuumakatastroofi tagajärgede likvideerijale taotlus

10 tööpäeva

Sotsiaalseadustiku üldosa seadus 

Represseerituks tunnistamise ja toetuse taotlus

30 päeva

Sotsiaalseadustiku üldosa seadus 

Represseeritu toetuse taotlus

10 tööpäeva

Sotsiaalseadustiku üldosa seadus 

Riiklik olümpiavõitja toetus

10 tööpäeva

Sotsiaalseadustiku üldosa seadus 

Üksi elava pensionäri toetus

10 tööpäeva

Sotsiaalseadustiku üldosa seadus 

Erihoolekandeteenuste taotlus

40 tööpäeva

Sotsiaalhoolekande seadus 

Omaosaluse puudujääva osa riigieelarvest hüvitamise taotlus

Eraldi taotlust ei ole, vaid on sooviavaldusena erihoolekandeteenuse taotlusel ja otsus tehakse erihoolekandeteenusele  suunamisotsuse väljastamise kuupäevaks. (SHS § 74 lg 6).

Kui taotlus esitatakse Sotsiaalkindlustusametile pärast erihoolekandeteenuse suunamisotsuse väljastamist - 10 tööpäeva taotluse ja kõigi vajalike andmete saamisest arvates.

Sotsiaalhoolekande seadus 

Erandkorras abivahendi ostmisel või üürimisel tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise taotlus

30 tööpäeva

Sotsiaalhoolekande seadus

Taotlus riigipoolse sotsiaalmaksu maksmiseks juhul, kui Eestis ei maksta perehüvitisi või ravikindlustatud isiku ülalpeetavale ravikindlustuskaitse saamiseks

10 tööpäeva

Sotsiaalseadustiku üldosa seadus

Andmesubjekti päring enda isikuandmete kasutamise kohta 30 päeva  Euroopa parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679  (isikuandmete kaitse üldmäärus)