Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Hüvitiste, toetuste ja pensionide tulumaksustamine

Eestis kehtiv tulumaksu määr on 20%. Alates 2018. aasta algusest on tulumaksuvabastuse määr ühes kuus kuni 500 eurot. Maksuvabastuse suurus sõltub sellest, kui suur on inimese aastane sissetulek.

Sotsiaalkindlustusameti makstavatest hüvitistest tulumaksustatakse pensionid, kahjuhüvitised ja vanemahüvitis. Ülejäänud hüvitised ja toetused on maksuvabad.

 

 

 

Tulumaksuvabastuse määrad

Maksuvaba tulu arvutamiseks on vaja teada, millisesse vahemikku sinu kogu aasta sissetulek jääb.

Maksuvabastuse suurus jaguneb kolme rühma.

 • Kui sinu kuine sissetulek on kuni 1200 eurot kuus (ehk aastane tulu on kuni 14 400 eurot). 
  Sul on võimalik kasutada maksimaalset maksuvabastust, mis on 500 eurot kuus ehk 6000 eurot aastas.
 • Kui sinu kuine sissetulek on vahemikus 1200–2100 eurot (aastane tulu 14 400 – 25 200 eurot). Maksuvaba tulu suurus hakkab 500 eurost vähenema. Mida lähemal on su sissetulek 2100 eurole, seda väiksem sinu maksuvaba tulu on.

  Maksuvaba tulu kuus arvestatakse valemi järgi: 500 – 500 / 900 * (väljamakse – 1200).
  Maksuvaba tulu aasta kohta arvutatakse valemi järgi 6000 – 6000 / 10800 * (aastatulu summa –14400).
  Õiges summas tulumaksuvabastuse välja arvutamiseks kasuta kalkulaatorit.

 • Üle 2100 euro kuus (aastas üle 25 200 euro).
  Kogu tulu on tulumaksuga maksustatav ja maksuvaba tulu suurus on 0 eurot.
   

Pane tähele, et kui sa ei ole enda tulumaksuvabastuse määramisel arvestanud mõne täiendava tuluga (nt korteri välja üürimisest saadud tulu või preemia), võib olla aasta jooksul arvestatud maksuvabastus liiga suur. Sel juhul võib tekkida tulumaksu juurde maksmise kohustus.

Oma kasutatava tulumaksuvabastuse suurust saad muuta kasvõi iga kuu!
Seega - kui saad aasta jooksul ootamatult suuremat tulu, saad muuta edasiseks enda tulumaksuvabastuse määra väiksemaks. Nii väldid või vähendad võimalikku juurdemaksmise vajadust.
Tulumaksuvabastuse taotluse saad esitada iseteeninduses.

 

Tulud, mis arvatakse aastatulu hulka:

 • tulumaksuga maksustatav tulu (sh välismaalt saadud tulu) pension, vanemahüvitis, kahjuhüvitis, töötasu, puhkusetasu, haigushüvitis, sünnitushüvitis jne
 • välismaal saadud töötasu ja muu tasu ning dividend, mida Eestis tulumaksuga ei maksustata
 • Eesti äriühingult saadud dividend või omakapitali väljamakse, mis on äriühingu tasandil maksustatud
 • ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seaduse alusel maksustatud summa, mida on vähendatud ettevõtlustulu maksu sotsiaalmaksu võrra
 • pensioni II, III samba väljamaksed (vt lähemalt www.pensionikeskus.ee)
   
NB! Riikliku pensioni ja II samba pensioni väljamaksete tulumaksu arvestamine käib koos. See tähendab, et pensioni I (riiklik) ja II samba väljamaksete saamisel tuleb maksuvaba tulu kasutamise avaldus esitada ainult sotsiaalkindlustusametile.


Loetelu ei ole lõplik. Rohkem infot saad maksu- ja tolliameti kodulehelt.

Tulu summana arvestatakse brutosummat (st summa enne maksude mahaarvamist).

NÄIDE: Inimene saab pensioni 500 eurot ja kahjuhüvitist 450 eurot kuus. Lisaks tehakse inimesele pensionikeskusest väljamakseid pensioni II sambast 50 eurot kuus. Nii pension, kahjuhüvitis kui pensioni II samba väljamaksed on tulud, millelt arvestatakse tulumaks. Seega tuleb inimesel need tulud kokku liita, et saada teada, mis summas on tema tulumaksuga maksustatav kogutulu. Praeguse näite puhul on kogutulu 1000 eurot kuus (500 + 450 + 50). Inimesel on õigus 500 eurosele tulumaksuvabastusele.

Alates 1. jaanuarist 2022 on lubatud mitteresidentidel, kes elavad Belgias, Bulgaarias, Hollandis, Islandil, Liechtensteinis, Luksemburgis, Maltal, Rootsis, Rumeenias, Soomes, Taanis või Ungaris esitada maksuvabatulu avaldus sotsiaalkindlustusametile.

Tulumaksuvaba tulu osa suurus pensionist sõltub teie Eesti ja elukohariigi tuludest kokku.

Kui teie  aastane tulu on kuni 14 400 eurot ehk 1200 eurot kuus, siis on võimalik kasutada maksimaalset maksuvabastust, mis on 6000 eurot aastas ehk 500 eurot kuus.

Kui igakuine sissetulek on vahemikus 1200–2100 eurot (aastane tulu 14 400 – 25 200 eurot), siis hakkab maksuvaba tulu suurus 500 eurost vähenema ning mida lähemal see on 2100 eurole, seda väiksem maksuvaba tulu on. Rohkem infot leiab maksu- ja tolliameti kodulehelt.

Üle 2100 euro (aastas üle 25 200 euro) tulu aga maksustatakse täies ulatuses tulumaksuga ja maksuvaba tulu suurus on 0 eurot.

Kui soovite, et maksuvabatulu rakendataks pensionilt, siis palume esitada kindlas summas maksuvaba tulu avaldus sotsiaalkindlustusametile.

 

Tulud, mida ei arvata aastatulu hulka

 • maksuvabad toetused, hüvitised (toimetulekutoetus, töövõimetoetus, isikliku sõiduauto töösõitudeks kasutamise hüvitis jms)
 • maksuvabad stipendiumid (tulumaksusoodustusega MTÜ või SA makstav ja nõuetele vastav stipendium)
 • maksuvabad tulud seoses vara müügiga (nt eluaseme või isiklikus tarbimises oleva vallasasja müügist saadav kasu)
 • erisoodustused, mida maksustatakse tööandja tasemel.

Loetelu ei ole lõplik. Rohkem infot saad maksu- ja tolliameti kodulehelt

NÄIDE 1: Inimene saab töötasu 1000 eurot kuus ja töövõimetuspensioni 320 eurot kuus. Inimese kogutulu, mis kuulub tulumaksuga maksustamisele, on 1320 eurot kuus. Kuna tulumaksuga maksustatav tulu kokku on üle 1200 euro kuus, siis on õigus tulumaksuvabastusele summas 433 eurot kuus (500 – (500/900) * (1320 – 1200)). Selle näite puhul peab inimene otsustama, kas soovib tulumaksuvabastust rakendada tööandja või sotsiaalkindlustusameti juures. Siinjuures peab arvestama asjaoluga, et teise tulu väljamaksja juures kuulub tulu esimesest eurost tulumaksuga maksustamisele.

NÄIDE 2: Inimene saab töötasu 1000 eurot kuus ja töövõimetoetust 220 eurot kuus. Inimese kogutulu, mis kuulub tulumaksuga maksustamisele on 1000 eurot kuus. Inimesel on õigus 500-eurosele tulumaksuvabastusele kuus.

 

 

Sotsiaalkindlustusameti makstavad hüvitised, mis ei kuulu tulumaksuga maksustamisele

 • üksi elava pensionäri toetus
 • peretoetused (sh lapsetoetus, lapsehooldustasu, sünnitoetus, üksikvanema lapse toetus, lasterikka pere toetus, ajateenija või asendusteenistuja lapsetoetus, eestkostetava või hooldatava lapse toetus, lapsendamistoetus, elluastumistoetus)
 • kahjuhüvitise lisakulutuse hüvitis (sh proteesidele, abivahenditele, retseptiravimitele, taastusravile, sõidukulud raviasutusse, kannatanu hooldamiskulud)
 • elatisabi (sh kohtumenetlusaegne ja täitemenetlusaegne elatisabi)
 • puuetega inimeste sotsiaaltoetused (sh puudega lapse toetus, puudega tööealise inimese toetus, puudega vanaduspensioniealise toetus, puudega vanema toetus, õppetoetus, täienduskoolitustoetus)
 • represseeritu toetus
 • olümpiavõitja riiklik toetus
 • tagasipöörduja toetus
 • kuriteoohvri riiklikud kahjuhüvitised
 • sotsiaalse rehabilitatsiooni teenused (sh sõidukulude hüvitamine, erihoolekande teenus, abivahendid)
 • psühholoogilise abi kulude hüvitamine (ohvriabi)
   

NÄIDE: Inimene saab pensioni 380 eurot kuus, puudega vanaduspensioniealise toetust 40,91 eurot kuus ning oktoobris sai üksi elava pensionäri toetust 115 eurot aasta eest. Siin arvestab pensionär, et tema igakuine tulumaksuga maksustatav tulu on üksnes pension. Puudega vanaduspensioniealise toetust ja üksi elava pensionäri toetust tulu hulka ei arvestata, kuna need toetused ei ole tulumaksuga maksustatavad tulud.

 

 

Sotsiaalkindlustusameti makstavad hüvitised, mis kuuluvad tulumaksuga maksustamisele

 • Pension
 • Kahjuhüvitis
 • Vanemahüvitis (sh vanemahüvitise ja sünnitushüvitise vahe)
 • Lapsepuhkus*
 • Puudega lapse vanema lapsepuhkus*

* Antud hüvitistelt ei saa kasutada tulumaksuvabastust, hüvitised on tulumaksuga maksustatavad

 

Sotsiaalkindlustusametist makstavad hüvitised liidetakse kokku

Kõiki sotsiaalkindlustusameti makstavaid hüvitisi arvestatakse ühiselt. See tähendab, et kui inimene saab nii pensioni kui vanemahüvitist, saab esitada ainult ühe tulumaksuvabastuse avalduse Sotsiaalkindlustusametile. See kehtib kõigi meie väljamaksete osas.
 

NÄIDE: Inimene saab töövõimetuspensioni 350 eurot ja vanemahüvitist 500 eurot. Arvestame, et inimese kogutulu on 850 eurot kuus (350 + 500) ning tal on õigus 500-eurosele maksuvabastusele kuus. Maksuvabastust rakendame selliselt, et 350 eurone pension makstakse kogusummas välja. Ülejäänud tulumaksuvabastus 150 eurot (500 350) arvestatakse vanemahüvitisele.
Kui vanemahüvitise väljamaksed lõppevad, kehtib tulumaksuvabastuse avaldus pensionile edasi.
Kui inimene läheb tööle ja tahab rakendada tulumaksuvabastust hoopis palgale, peab esitama sotsiaalkindlustusametile avalduse tulumaksuvabastuse lõpetamiseks ja tööandjale tulumaksuvabastuse rakendamiseks.

 

Töötav pensionär

Tähtis on läbi mõelda, kui suur on igakuine bruto kogutulu. Arvesse tuleb võtta pension, töötasu, dividendid jm tulu enne maksude maha arvamist.

Igakuine maksuvabastus kokku saab olla maksimaalselt 500 eurot kuus (juhul, kui igakuine kogutulu on väiksem kui 1200 eurot (bruto)).

Vastavalt oma soovile, saab esitada tulumaksuvabastuse avalduse:

 • tööandjale
 • sotsiaalkindlustusametile või
 • mõlemale.

Kui pensionär soovib, et maksuvabastust rakendataks nii pensionilt kui töötasult, siis tuleb tal esitada kindlas summas maksuvaba tulu avaldus nii sotsiaalkindlustusametile kui ka tööandjale. Avalduste kogusumma kokku ei saa ületada 500 eurot.
Kui rakendada maksuvabastust üksnes pensionilt, siis kuulub töötasu esimesest eurost tulumaksustamisele.
Kui rakendada maksuvabastust üksnes tööandja juures, siis kuulub pension esimesest eurost tulumaksustamisele.

NB! Iga inimene peab ise jälgima, et tema maksuvabastus kuus ei ületaks ettenähtud summat. Meie ei saa kontrollida, kas inimene kasutab maksuvabastust ka tööandja juures.

NÄIDE 1: Pensionär saab kuus 300 eurot pensioni ja 300 eurot palka. Pensionäri kogutulu on 600 eurot kuus, õigus maksuvabastusele on tal 500 eurot kuus. Pensionär esitab sotsiaalkindlustusametile maksuvabastuse avalduse summas 300 eurot. Seega saab ta kogu määratud pensioni kätte. Tööandjale esitab pensionär maksuvabastuse summas 200 eurot kuus. Selliselt saab pensionäril kogu ulatuses ettenähtud maksuvabastus kasutatud.

 

Indekseerimine ja tulumaks

Iga aasta aprillis suurenevad kõik pensionid, kui pensioneid indekseeritakse. Kui sinu sissetulek suureneb, siis tuleb üle vaadata, kuidas kasutada oma tulumaksuvabastust. Allpool mõned soovitused.

Mittetöötavad pensionärid

Kui sa ei tööta ja pension on kogu sinu tulu, siis täiendavat tulumaksu avaldust ei ole vaja esitada. Sulle arvestatakse maksimaalne tulumaksuvabastus, arvestades sinu pensioni suurust.

Töötavad pensionärid

Kui pärast indekseerimist jääb sinu kogutulu (pension ja palgatulu kokku) alla 1200 euro, siis täiendavat tulumaksu avaldust meile pole vaja esitada. Sotsiaalkindlustusamet peab kinni pensionist tulumaksu vastavalt sinu varem esitatud avaldusele.

Kui pärast aprillikuist indekseerimist on sinu kogutulu (pension ja palgatulu kokku) üle 1200 euro, tuleb sul arvutada ise oma tulumaksuvabastuse suurus. Seda saab arvutada leheküljel www.tulumaks.ee olevas kalkulaatoris. Vastavalt saadud tulemusele esita uue summaga tulumaksuvabastuse taotlus. Pane tähele, et kui sa ei esita uut avaldust, võib aasta jooksul arvestatud maksuvabastus olla liiga suur ja tekitada sellega tulumaksu juurde maksmise kohustuse.

Avalduse saab sotsiaalkindlustusametile esitada iseteeninduses või posti (Paldiski mnt 80, 15092 Tallinn) ja e-posti ([email protected]) teel. Avalduse võib tuua ka meie klienditeenindustesse üle Eesti. Avalduse võib saata vabas vormis või kasutada selleks blanketti, mille leiate siit.

Kui sinu kogutulu (pension ja palgatulu kokku) on üle 2100 euro, siis on kogu tulu tulumaksuga maksustatav ja maksuvabastust kasutada ei saa.

 

Maksuvaba tulu avaldus

Sotsiaalkindlustusametile saab esitada maksuvaba tulu avaldusi nende hüvitiste kohta, mida maksame meie ja millelt arvestatakse tulumaks: pension, vanemahüvitis ja kahjuhüvitis (sotsiaalkindlustusamet ei võta vastu töötasu maksuvaba tulu avaldusi – selle avaldusega palume pöörduda tööandja poole).

Avalduse saab meile esitada iseteeninduses ning posti teel (Paldiski mnt 80, 15092 Tallinn) ja e-postiga ([email protected]). Avalduse võid tuua ka meie klienditeenindustesse üle Eesti. Selleks võib täita blanketi või saata vabas vormis avalduse.

Avalduses tuleb näidata, et tulumaksu kinnipidaja

 • arvestaks maksuvaba tulu või
 • ei arvestaks maksuvaba tulu või
 • arvestaks maksuvaba tulu mingi konkreetse summa, näiteks 100 eurot kuus.

Maksuvaba tulu avaldus hakkab kehtima avalduse esitamisele järgnevast kuust. Näiteks kui esitada avaldus 19. novembril, rakendatakse avalduses märgitut alates 1. detsembrist.

Kui sotsiaalkindlustusamet väljamakselt maksuvabastust ei rakenda, siis kuulub sulle makstav pension, kahjuhüvitis esimesest eurost tulumaksustamisele sarnaselt vanemahüvitisega.

Kui pensionär mingil põhjusel ei soovi, et rakendame pensionile tulumaksuvabastust, siis tuleb sellest sotsiaalkindlustusametile teada.

 

Mida meelde jätta

 • Mõtle läbi, milliseks kujuneb eeldatavasti sinu aastane tulu. Sealhulgas igakuised tulud (nt töötasu, pension, üüritulu jm) ja ka loodetavad muud tulud (nt kasu kinnistu müügist, kasu väärtpaberite müügist vm).
 • Eeldatava aastatulu põhjal otsusta, mis summas soovid igakuiselt maksuvabastust kasutada ning esita selle kohta avaldus sulle tulu maksjale (näiteks tööandjale või sotsiaalkindlustusametile).
 • Kui tulu suurus on väga kõikuv ja/või prognoosimatu, on mõistlik aasta jooksul maksuvaba tuluga üldse mitte arvestada. Kui tagasivaates tekib aastatulu põhjal õigus tulumaksuvabastusele, siis saab selle tuludeklaratsiooni alusel tagasi.
 • Hoia oma e-posti aadress MTA-s ja iseteeninduses värskena, et saaksime saata teavituse maksuvaba tulu täitumisest aasta keskel.

 

Loe ja vaata lisaks