Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Pensioni saamine välisriigist ja maksmine välisriiki

Kui oled elu jooksul teeninud vähemalt ühe aasta pensionistaaži teises riigis, on sul õigus taotleda sealt pensioni. Meie kaudu saad seda teha, kui töötasid mõnes Euroopa majanduspiirkonna riigis, Šveitsis või riigis, kellega Eesti on sõlminud kahepoolse sotsiaalkindlustusalase koostöökokkuleppe.  
Muul juhul tuleb pöörduda otse teise riigi pensionitega tegeleva asutuse poole.

Kui asud pensioni saamise ajal elama teise Euroopa majanduspiirkonna riiki või Šveitsi, maksame Eestis väljateenitud pensioni tavapäraselt. Samuti on õigus Eesti pensioni edasi saada lepinguriikides.
Mujal maailmas elavale vanaduspensionieas olevale inimesele maksab Eesti riik pensioni, kui tal on vähemalt 15 aastat Eestis omandatud pensionistaaži.

 
 

Välisriigist pensioni taotlemine

Eesti sotsiaalkindlustusameti kaudu saad välisriigi pensioni taotleda, kui sul on kogunenud vähemalt üks aasta pensionistaaži mõnes Euroopa Liidu liikmesriigis, Norras, Islandil, Liechtensteinis, Šveitsis. Samuti riigis, kellega Eesti on sõlminud kahepoolse sotsiaalkindlustusalase koostöökokkuleppe (nn lepinguriigid). 
Ülejäänud riikidest pensioni taotlemiseks tuleb pöörduda otse vastava riigi pädeva asutuse poole.

Arvesta, et vanaduspensioniiga ja pensioni saamise tingimused on riigiti erinevad. Seega ei pea sa teisest riigist pensioni taotlema samaaegselt Eesti vanaduspensioniga. Iga riik otsustab ise, millistel alustel ja kuidas pensioni makstakse. Pensionid määratakse ja makstakse vastavalt sinu töökohariigis/-riikides kehtivatele õigusaktidele.

Teise riigi pensioni saamiseks esita meile pensioniavaldus ja sellega koos teise riigi staaži tõendavad dokumendid. Andmevahetus riikide vahel on aeganõudev ja seetõttu soovitame taotluse esitada aegsasti enne pensionile jäämist.

Loe pikemalt pensioni taotlemise kohta.

 

Euroopa Liidu liikmesriikides, Norras, Islandil, Liechtensteinis ja Šveitsis on riikidevaheline sotsiaaltoetuste ja pensionite maksmine reguleeritud määrustega (EÜ) 883/2004 ja (EÜ) 987/2009. Nende määruste rakendusalasse kuuluvad pensioniliigid on:

 • vanaduspensionid
 • toitjakaotuspensionid
 • töövõimetuspensionid
 

Lepinguriigid
 

 Eesti on kahepoolsed sotsiaalkindlustusalased koostöölepingud sõlminud:

Austraaliaga Moldovaga Venemaa
Föderatsiooniga
(PDF)
Kanadaga Ukrainaga

Valgevenega

Kahepoolse sotsiaalkindlustusalase koostööleppe alusel on võimalik Eestis elaval inimesel taotleda nende riikide pensioni seal töötatud perioodide eest. Oluline on, et vastavas riigis töötatud aeg on vähemalt ühe kalendriaasta pikkune.

Teisest riigist pensioni taotlemisel tuleb esitada taotlus ja lisada sellele teises riigis töötamist tõendavad dokumendid.

 

 

 

Eesti pensioni taotlemine välisriigis elades

Kui elad Euroopa Liidu liikmesriigis, Norras, Islandil, Liechtensteinis, Šveitsis või Eestiga kahepoolse sotsiaalkindlustusalase koostöökokkuleppe sõlminud riigis, siis Eesti pensioni taotlemiseks:

 • pöördu oma elukohariigi sotsiaalkindlustusega tegeleva asutuse poole;
 • esita neile Eesti pensioni taotlemiseks vajalikud dokumendid;


Sinu elukohariigi pädev ametiasutus edastab ise sinu pensionitaotluse meile.

Kui elad mõnes muus välisriigis, pane tähele, et Eesti pensioni saamiseks peab olema vähemalt 15 aastat Eestis omandatud pensionistaaži. Pöördu Eesti pensioni taotlemiseks otse Eesti Sotsiaalkindlustusameti poole.
Loe pikemalt pensioni taotlemise kohta.

Lisainfo

Eesti pensioni maksmine välisriikidesse

Kui elad Euroopa Liidu liikmesriigis, Norras, Islandil, Liechtensteinis, Šveitsis, Kanadas või Austraalias,

 

maksame Eesti pensioni tavapäraselt kord kuus 5. kuupäeval jooksva kuu eest.
Sinu soovil võime pensioni maksta ka kord kvartalis või kord poolaastas.

Kui elad Moldovas, Ukrainas, Valgevenes või Venemaa Föderatsioonis,

 

makstakse Eesti pension välja vastava riigi pädevate asutuste kaudu kord kvartalis. Nendesse riikidesse kolimisel pead Eesti pensioni maksete jätkamiseks pöörduma elukohajärgse pädeva asutuse poole, mis vormistab pensioni maksete jätkamiseks vajalikud dokumendid ja edastab need meile.

Kui asud elama mujale,

 


jätkame sulle pensioni maksmist, kui sul on vähemalt 15 aastat Eestis omandatud pensionistaaži.

Teavita meid teise riiki elama asumisest ja esita avaldus Eesti pensioni maksete jätkamiseks:

 • e-posti teel aadressil [email protected]
 • posti teel aadressil Paldiski mnt 80, 15092 Tallinn
 • faksi teel numbril +372 640 8155.

NB! Kui soovid, et kannaksime pensioni välisriigi panga arveldusarvele, siis kohaliku panga teenustasu jääb sinu kanda.

 

 

Pensionide maksustamine välisriigis elamise korral

Reeglid, mis kehtivad Eestis elamise ja väljaspool Eestit elamise korral, on tulumaksustamise osas erinevad. Näiteks väljaspool Eestit elavatele inimestele Eesti tulumaksusoodustused ei laiene.

Tulumaksuga (20%) maksustatakse kõikide inimeste pensionid, kelle elukoht on väljaspool Eestit.

Erandina sinu pensionit ei maksustata Eestis, kui elad

Austrias

Lätis

Saksamaal

Hispaanias

Moldovas

Slovakkias

Horvaatias

Norras

Sloveenias

Iirimaal

Poolas

Suurbritannias

Itaalias

Portugalis

Šveitsis

Kreekas

Prantsusmaal

Tšehhis

Leedus

Rumeenias

Ukrainas

Valgevenes

 

 

Nendes riikides elamise korral pead esitama kord aastas elukohariigi maksuameti tõendi maksuresidentsuse kohta. Kui sul on maksuresidentsuse kohta kehtiv tõend, maksame sinu Eesti pensioni välja täismahus ning see kuulub maksustamisele elukohariigis. Kui residentsustõend puudub või selle kehtivus on lõppenud, maksustatakse pension Eestis 20% tulumaksuga.

Alates 01.01.2022 on lubatud mitteresidentidel, kes elavad Belgias, Bulgaarias, Hollandis, Islandil, Liechtensteinis, Luksenburgis, Maltal, Rootsis, Rumeenias, Soomes, Taanis või Ungaris maksuvaba tulu avaldus sotsiaalkindlustusametile.

Tulumaksuvaba tulu osa suurus pensionist sõltub teie Eesti ja elukohariigi tuludest kokku.

Kui sinu aastane tulu on kuni 14 400 eurot ehk 1200 eurot kuus, siis on võimalik kasutada maksimaalset maksuvabastust, mis on 6000 eurot aastas ehk 500 eurot kuus.

Kui sinu aastane tulu on 14 400–25 200 eurot ehk vahemikus 1200–2100 eurot kuus, siis hakkab maksuvaba tulu suurus 500 eurost vähenema ning mida lähemal see on 2100 eurole, seda väiksem maksuvaba tulu on. (https://tulumaks.ee/app/)

Üle 25 200 eurone aastatulu (üle 2100 euro kuus) on juba täiesulatuses tulumaksuga maksustatav ja maksuvaba tulu suurus on 0 eurot.

Kui sa soovid, et sinu pensionilt rakendataks maksuvabastust, siis palun esita kindlas summas maksuvaba tulu avaldus sotsiaalkindlustusametile.

Lisainfo

 

Elusoleku tõendamine

Kui elad väljaspool Eestit ja saad Eestist pensioni (vanaduspensioni, toitjakaotuspensioni või töövõimetuspensioni), siis pead igal aastal 1. märtsiks tõendama enda elusolekut.  

Elusoleku tõendamiseks esitage palun oma elukohariigi ametiasutuse kinnitatud elusolekutõend (PDF). Pädevaks ametiasutuseks on mistahes asutus, kus vastuvõtul käies inimene tuvastatakse (pensioni maksev asutus, kohalik omavalitsus, politsei, saatkond, notar jne.) Elusolekutõend peab olema kindlasti allkirjastatud pädeva ametiasutuse poolt ja inimese enda allkirjast elusolekutõendil ei piisa.

NB! Kui olete juba esitanud meile teise riigi residentsustõendi, siis täiendavat elusoleku tõendit esitada ei ole vaja. Ka residentsustõend kehtib ühe aasta ja see tuleb igal aastal uuesti esitada.


Tõendi saab meile edastada:

 • posti teel aadressil Paldiski mnt 80, 15092 Tallinn
 • e-posti teel aadressil [email protected]
 • faksi teel numbril +372 640 8155
 • Inimesel on endal võimalik elusolekut tõendada ka isiklikult koos isikut tõendava dokumendiga sotsiaalkindlustusametisse kohale tulles! Kohale võib tulla endale sobivasse sotsiaalkindlustusameti klienditeenindusse
 • Skype teel helistades skype otsingus kontaktile nimega Elusolekutõend (kontaktiaadress live:.cid.b5bcbdf84f39b635) E-N 9.00 - 16.30, R 9.00 - 13.00. Vajalik on isikut tõendava dokumendi ning veebikaamera olemasolu.

Elusolekutõendi tähtajaks esitamata jätmise korral peatame pensioni maksmise alates 1. aprillist. Peatatud pensionimakseid on võimalik igal ajal taastada, kui esitad elusolekutõendi! Jätkame pensioni maksmist, kui tõend on meieni jõudnud. Tõendi hilisema esitamise korral jätkame pensioni maksmist tagasiulatuvalt alates pensioni maksmise peatamisest.

Erandina ei pea elusolekut tõendama

Eesti pensionisaajad, kes elavad Venemaal, Valgevenes, Lätis, Leedus, Moldovas ja Ukrainas. Nendest riikidest saame info automaatse andmevahetuse läbi vastavalt riikidega sõlmitud lepingutele. Läti ja Leedu pädevate asutustega toimub andmevahetus igakuiselt.

Lisainfo

 

KKK: Venemaa pensioni väljamaksed III kvartalis

Millal makstakse välja Venemaa pension III kvartali eest?

Lepingu järgi tuleb pension Eestis välja maksta septembrikuu jooksul, konkreetset kuupäeva leping ette ei näe. Tavapäraselt on väljamaksed tehtud kvartali viimase kuu 10. kuupäevaks.

Maksame Venemaa pensionid välja niipea, kui pensionisummad Venemaa pensionifondilt meile laekuvad, ka juhul kui pension Venemaalt tuleb oktoobris.

 

Kas pean esitama uue taotluse selleks, et saada kätte Venemaa pension?

Uut taotlust esitada ei ole vaja. Pensioni saajate andmed on meieni jõudnud. Maksame rahad välja, kui need on Eestisse üle kantud.

 

Miks ei ole pension välja makstud tavapärasel ajal?

Meist olenemata põhjustel ei ole praeguse  seisuga veel Sotsiaalkindlustusametile laekunud Venemaa Pensionifondilt rahalisi vahendeid III kvartali pensionide väljamaksmiseks.  Raha ei ole jõudnud Eestisse panka, kuigi Venemaa Pensionifond on proovinud seda üle kanda. Info, mille kohaselt Eesti ei võta Venemaa makseid vastu, ei vasta tõele. Meile teadaolevalt teeb Venemaa Föderatsiooni Pensionifond kõik endast oleneva, et nende makse õnnestuks ja nad jätkuvalt proovivad ülekannet teostada.

 

Kuidas ma toime tulen, kui Venemaalt pensioni tulnud ei ole?

Kõikidel inimestel on alati võimalik taotleda toimetulekutoetust, kui tema või ta perekonna kuu sissetulek pärast eluasemekulude mahaarvamist on alla toimetulekupiiri. Toimetulekupiir üksi elavale inimesele või perekonna esimesele liikmele on 200 eurot kuus, teise ja iga järgmise täisealise liikme toimetulekupiir on 160 eurot kuus ning iga alaealise liikme toimetulekupiir on 240 eurot kuus. Toimetulekutoetuse arvestamise aluseks on perekonna kõigi liikmete eelmise kuu netosissetulek, jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluasemekulud ning toimetulekupiir.