Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Pikaajaline kaitstud töö

töötamise teenusPikaajaline kaitstud töötamise teenus on loodud inimeste jaoks, kes ei ole oma tervisest tuleneva erivajaduse tõttu võimelised töötama tavalistes töötingimustes avatud tööturul. Kaitstud tingimustes töötamisel võimaldatakse inimesel teha võimetekohaseid tööülesandeid talle sobivas töökeskkonnas ja jõukohases töötempos. Sealjuures on talle tagatud vajalikus ulatuses juhendamine ja abi.

 

Teenuse korraldus

Kaitstud töötamise teenust pakutakse selleks spetsiaalselt loodud töökohtades teenusepakkuja juures või kohandatud töökeskkonnas tööandja juures avatud tööturul.

Pikaajalise kaitstud töötamise teenust korraldab sotsiaalkindlustusamet. Teenuseosutajad leitakse riigihankega. Nende ülesanne on pakkuda klientidele töö tegemise võimalust, luues selleks vajalikud tingimused.

Kellel on õigus saada pikaajalist kaitstud töö teenust?

Pikaajalist kaitstud töö teenust osutatakse vähenenud töövõimega tööealisele inimesele, kelle puhul on täidetud kõik alljärgnevad tingimused:

 • inimene on tööealine (alates 16. eluaastast kuni vanaduspensioni eani)
 • inimesel on vähemalt üks järgmistest terviseprobleemidest:
  •   diagnoositud raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäire
  •   liitpuue
  •   nägemispuue
  •   varasem peaajutrauma või ajukahjustust tekitav haigus
 • inimesel on tuvastatud puuduv töövõime või ta on riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel tunnistatud 80–100% ulatuses töövõimetuks
 • inimene on võimeline tegema eesmärgipärast tööd keskmiselt 10 tundi nädalas esimese etapi lõpuks

Pikaajalise kaitstud töö teenuse saaja ei tohi saada samal ajal järgmisi teenuseid:

 • töötamise toetamise teenust (sotsiaalkindlustusametist)
 • lühiajalist kaitstud töö teenust (töötukassast)
 • ESF projektist „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikes omavalitsustes“ teenuskomponente „töö- või rakendustegevuse toetamine spetsiaalselt kohandatud keskkonnas“ või „töötamise toetamine“

Pikaajalist kaitstud töötamise teenust rahastatakse Euroopa  Sotsiaalfondist: 
TAT „Sotsiaalkaitse ja pikaajalise
hoolduse kättesaadavus“.

Teenuse lühikirjeldus

2022. aastal osutab pikaajalise kaitstud töö teenust 25 asutust üle Eesti kõigis maakondades, v.a Hiiumaal. Klientidel on teenuse raames võimalik töötada vähemalt 45 asukohas.

kaitstud töö

 

Pikaajaline kaitstud töö teenus jaguneb kolmeks etapiks.

 • Esimeses, ettevalmistavas etapis toimub erinevate tööde proovimine ja harjutamine, mille raames kujundatakse tööoskusi ja hinnatakse inimese töösuutlikust. Esimene etapp kestab neli kuni kuus kuud ja selle perioodi ajal selgub, kas inimene on võimeline jätkama teenuse teises etapis. Esimese etapi ajal makstakse teenuse saajale stipendiumi (3,84 eurot päev) ning sõidutoetust (0,1 eurot km).
 • Teise etapi eesmärk on kujundada kliendil kolme aasta vältel töö tegemise käigus tööharjumus, arendada tööoskusi ja leida sobilik töö avatud tööturul. Teise etapi raames töötab klient kaitstud tingimustes juhendamise toel teenusepakkuja juures vähemalt 40 tundi kuus ja teenusepakkujal on kliendiga sõlmitud töö tegemiseks töösuhet reguleeriv leping, mis vastab tehtava töö iseloomule.
 • Teenuse kolmanda etapi eesmärgiks on kliendi töövõime säilitamine ja tööl püsimise toetamine. Klient töötab avatud tööturul või teenuseosutaja juures, teenuseosutaja toetab isikut nii tööle asumisel kui töötamisel, pakkudes vajalikul määral juhendamist ja nõustamist.

Teenusepakkujate asukohad, kontaktid ja nimekirja pakutavatest töödest leiab siit  (22.73 KB, XLSX)

 

Teenuse taotlemine

Pikaajalise kaitstud töötamise teenuse saamiseks tuleb inimesel või tema seaduslikul esindajal esitada sotsiaalkindlustusametile teenuse taotlus. Taotluse vormi leiab siit (311.26 KB, RTF).

Taotlust saab esitada:

Pikaajalist kaitstud töö teenust osutatakse projekti korras.

Lisainfo:

Helle Villem, sotsiaalkindlustusamet projektijuht
[email protected], 5300 1509

Kerli Kaljur, sotsiaalkindlustusameti koordinaator
[email protected], 5356 8170
 
Katrin Tiideberg, sotsiaalkindlustusameti koordinaator
[email protected], 5382 8841