Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Asendushooldusteenuse enamaarvulised paigutused kahe aasta vaates

Elo Tenusaar, sotsiaalkindlustusameti hooldus- ja lapsendajaperede hindamise spetsialist
Elo Tenusaar, sotsiaalkindlustusameti hooldus- ja lapsendajaperede hindamise spetsialist

1. jaanuaril 2020 jõustus sotsiaalhoolekandeseaduse nõue, mis puudutab asendus- ja perekodus asendushooldusel olevate laste maksimaalset arvu ühes peres. Kui 31. detsembrini 2019 võis pere koosneda kuni kaheksast lapsest, siis alates 1. jaanuarist 2020 on asendus- ja perekodu pere maksimaalne suurus kuus last.

Eelnõu andis paindlikkuse, et vajadusel saaks asendus- ja perekodu teenust osutada ka enam kui kuuelapselises peres, kui olukord seda laste huvides nõuab. Erandid on põhjendatud, kui asendushooldust vajavad ühe sünnipere lapsed, keda on üle kuue, samuti kui laste lahutamine näiteks pärast kasvamist ühes pikaaegses asendushooldusperes ei ole nende huvides. Sellised maksimumarvude ületamised tuleb kooskõlastada sotsiaalkindlustusametiga. KOVi esitatud dokumentidele lisatakse juba teenusel viibivate laste eestkostjate nõusolekud. Need peavad selgelt näitama, et lastega on suheldud ja nende arvamus ära kuulatud. Olemas peab olema ka teenuseosutaja nõusolek ja kinnitus, mis lubab eeldada, et teenuseosutaja ruumid võimaldavad asendushooldusteenusele kehtestatud tervisekaitsenõuetest lähtuvalt pakkuda teenust rohkematele lastele. Kohalike omavalitsuste töö hõlbustamiseks on SKA loonud ka abimaterjali ja taotluse vormi.

Tänaseks on seadusemuudatusest möödas umbes kaks aastat. Selle aja jooksul on SKA-l tekkinud tähelepanekuid ja soovitusi enamaarvuliste paigutuste kohta. Meie eesmärk on muuta kogu protsess selgemaks ja sujuvamaks ning hoida esikohal laste huvid.

Numbritest

2020. aastal esitati SKA-le 16 taotlust enamaarvuliseks paigutuseks. SKA toetas neist 15 taotlust ning üks võeti tagasi, sest vajadus langes ära. Positiivse näitena räägime omavalitusest, kes lõi ühe pere seitsme lapse paigutamiseks eraldi perekodu ning esitas ka enamaarvulise taotluse. Seni on see esimene kord, mil omavalitsus leidis laste vajadustest lähtuvalt võimalused ning lõi oma lastele täiesti uue perekodu.

2021. aasta 1. detsembri seisuga on SKA-le esitatud kaheksa taotlust, millest SKA toetas kuute ning kaks võeti tagasi (üks ei vastanud näiteks tingimustele). 2020. aastal tekitas kõige enam muret taotluste esitamise ja laste teenusele paigutamise aeg ning toimingute järjekord. Kaheksal korral olid lapsed alul paigutatud asendushooldusele ning alles seejärel esitati SKA-le taotlus, et saada kooskõlastus teenusele suunamiseks. Nendest kaheksast neli suunamist oli hooldusperre, mis oli ka 2020a kogu enamaarvulisena hooldusperre suunatud laste arv. Olukord laste paigutamise ja taotluste esitamisega paranes 2021. aastal ning enne taotluse esitamist oli teenusele suunamisi ainult üks. Enamaarvulisi paigutamisi hooldusperre sel aastal olnud ei ole.

Mis tagab sujuvuse?

Kahe aasta kogemuse põhjal näeme, et sujuvalt on läinud nende laste paigutused, kuhu SKA asendushoolduse talitus oli kaasatud juba asendushooldusteenuse valiku ja otsustamise protsessis. Sellisel juhul on kindel, et kõik vajalikud toimingud on tehtud, teenuseosutajad kaardistatud ning enamaarvulise taotluse juurde kuuluvad sammud õigeaegselt ja õiges järjekorras astutud. Taotluse esitamisele eelnev suhtlus ja koostöö ennetavad olukordi, kus taotlused on valesti koostatud või ei ole kasutatud õiget vormi, puudu on osade teenusel viibivate laste eestkostjate nõusolekud või ei kajastu neis laste endi arvamused. Ometi on see äärmiselt oluline, et kõiki otsust puudutavate lastega on räägitud, neile on olukorda selgitatud ning kõik see koos laste arvamusega on fikseeritud.

Samuti väldib suhtlus olukordi, kus laste STARi juhtumimenetluse täitmisse tekivad puudused, mille kordasaamiseks võib taotleja vajada pärast taotluse esitamist lisaaega. Näiteks on esinenud olukordi, kus lapse abivajadus on hindamata või tegevuskavasse on jäänud märkimata vajadus leida lapsele sobiv teenusepakkuja. Sagedasti on ka juhtunud, et kiirustamise tõttu on menetluse toimingutena jäänud märkimata vestlused teiste teenuseosutajatega vabade kohtade leidmiseks. Paaril korral on kerkinud üles sotsiaalhoolekandeseaduse võimalus paigutada abivajav laps teenusele katkematult kuni 90 päevaks või lühiajaliselt periooditi. Neil puhkudel peab andma nõusoleku lapse hooldusõiguslik vanem või füüsilisest isikust eestkostja. Nimetatud juhtudel tuleb aga meeles pidada, et neis olukordades tuleb teenust osutada erinevates ruumides, eraldi pikaajalise ööpäevaringse teenuse vajadusega lastest.

Samuti võivad keeruliseks osutuda olukorrad, kus taotlust lugedes selgub, et kooskõlastust oleks vaja kohe ja praegu. Samas peab SKA-l jääma aega, et tutvuda andmete ja asjaoludega ning KOVil peab jääma aega esile kerkinud puuduseid kõrvaldada. Aega vajab ka SKA kvaliteediosakond, kes vastab teenuseosutaja avaldusele kohtade suurendamise kohta ning teeb muudatuse MTRis. Paneme omavalitsustele südamele, et laste elu puudutavad otsused tuleb läbi mõelda ja planeerida aegsasti ning otsuste langetamisel pole kiirustamine laste huvides.

Turvalisus ennekõike

Et meie lastel, kes vajavad paigutamist asendushooldusteenusele, oleks hea ja turvaline kasvada ning ümberpaigutusi ühelt teenuselt teisele oleks minimaalselt, soovitame SKA asendushoolduse talitusega võtta ühendust juba paigutamise kaalumise ajal või enne, kui hakkate koostama koha suurendamise kooskõlastuse taotlust. Koos meiega saab kaardistada hooldusperede olukorra. Sobiva hoolduspere puudumisel on võimalik arutada järgmisi samme, kui paigutada laps asendushooldusteenusele perekodusse või asenduskodusse. Kuna laste huvides on kasvada võimalikult peresarnastes tingimustes, tuleks paigutades eelistada teenuseosutajat, kelle juures on füüsiliselt ruumi ja kelle juures kasvamine tagaks lapse heaolu ning lähtuks tema arenguvajadustest. Et seda teada saada, soovitame kohalikel omavalitsustel julgelt suhelda erinevate asenduskodudega, tuginedes paigutust vajavate laste vajadustele. Soovitame kaardistada teenusepakkujate võimalused ning laste arengust ja tervisest lähtuvate teenuste kättesaadavus. Alles siis, kui need sammud on tehtud ja asenduskodudes ei leidu lapsele vaba kohta, tuleks mõtlema hakata lapse teenusele suunamiseks enamaarvulisena.

Lähtume SKAs taotlusi menetledes ja kooskõlastust kaaludes seadusest, paigutust vajavate laste tervisest, tugiteenuste ja igapäevaelu vajadustest ning juba teenusel viibivate laste heaolust ja kokkusobivusest uute lastega. Teenust vajavate laste heaolu ei kaalu üle juba teenusel viibivate laste heaolu. Uute laste lisandumisel ei tohi halveneda teenusel viibivate laste heaolu. Laste asutusesisene ümberpaigutamine teenuskohtade vabastamiseks ei tohi olla omaette eesmärk ning kõik otsused peavad lähtuma laste vajadustest. Kuigi seaduse erisus on loonud olukorra, kus asendus- ja perekodus olevate laste arvule ei ole selget maksimumi, tuleb alati lähtuda laste huvidest ja heaolust. Seetõttu on oluline hinnata tervikut ja kujundada seisukoht kõiki asjaosalisi silmas pidades.

Veel uudiseid samal teemal

väike laps kallistab naist
25.04.2022

Lapsendaja vanemahüvitis – uus vanemahüvitise liik, mida võivad taotleda ka hoolduspered

Tänavu 1. aprillil jõustusid mitmed olulised muudatused vanemahüvitiste ja -puhkuste osas. Muudatuste eesmärk on pakkuda peredele laste kasvatamiseks senisest veelgi rohkem tuge ja paindlikkust.

Aasta Tegu - Nadežda Leosk
13.04.2022

Kuldne Kartul 2021 galal tunnustati asendushoolduse valdkonna parimaid

Eesti Asenduskodu Töötajate Liit (EATL) andis kaheksandat korda välja Kuldseid Kartuleid. Sündmuse eesmärgiks on tunnustada asendushoolduse valdkonna parimaid. Aasta teoks tunnistati kampaania „Laps on pereootel“, mille eest pälvis Kuldse Kartuli Nadežda Leosk Sotsiaalkindlustusametist.