Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Noortegarantii tugisüsteem aitab kohalikel omavalitsustel paremini mõista enda piirkonna noorte vajadusi

noortegarantii
noortegarantii

Alates 1. augustist koordineerib sotsiaalkindlustusamet Eestis noortegarantii tugisüsteemi, mis aitab kohalikel omavalitsustel teada saada enda piirkonna mitteõppivatest ja mittetöötavatest noortest ning pakkuda neile vajadusel tuge haridustee jätkamiseks ja tööturule jõudmiseks.

Sotsiaalkindlustusameti noortegarantii nõunik Heidi Paaborti sõnul on tugisüsteemi näol tegemist ühe osaga 2013. aastal alanud Eesti tegevuskavast toetada 15-29-aastaseid noori nelja kuu jooksul pärast kooli lõpetamist või töötuks jäämist kvaliteetse töö, haridustee jätkamise, õpipoisiõppe või praktika pakkumisega. “Kuna noored vajavad lisaks haridusse või tööturule jõudmiseks ka lahendusi oma igapäevastele väljakutsetele, tuleb nii riiklikult kui kohalikul tasandil leida lahendusi, mis juba eos ennetavad noorte väljajäämist haridus- või tööturult ning samal ajal aitavad jõuda nende noorteni, kelleni muidu jõudmine on väga raske,” selgitas Paabort. “See teema on hetkel eriti oluline, sest COVID-kriisi tulemusel tõusis mullu 16-26-aastaste noorte osakaal, kes ei õpi ega osale tööturul, 10%-ni (2019. aastal oli see näitaja 7,6%). 2020. aasta lõpuks oli 15-29-aastaste noorte seas tööturult ja haridusmaastikult eemal 24 300 inimest, mida on ilmselgelt liiga palju.”

“Seni koordineeris noortegarantii tugisüsteemi sotsiaalministeerium, ent kuna suur osa noori vajavad valdkonnaüleseid lahendusi ja teenuseid, mis on koondunud sotsiaalkindlustusametisse, oli mõistlik, et ka noortegarantii tugisüsteem jääb sotsiaalkindlustusameti koordineerida. See võimaldab noortega süvitsi tegeleda ja arendada ühist juhtumikorraldust - teisisõnu on see mugavam ja sujuvam nii kohalikule omavalitsusele kui noorele endale,” ütles Heidi Paabort. 

Nii ongi kohalikel omavalitsustel võimalik kuni 1. oktoobrini liituda sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistris (STAR) noortegarantii tugisüsteemiga, mille abil saavad omavalitsused paremini teada enda piirkonna noortest, kes hetkel ei õpi ega tööta ning pakkuda neile vajadusel tuge haridustee jätkamiseks ja tööturule jõudmiseks. Lisaks aitab tugisüsteemi kaudu saadav info analüüsida piirkonna noorte vajadusi ja teha selle abil ka edasisi valdkondlikke otsuseid.

“Registrisse koondatud andmed aitavad teada saada, kui palju neid noori on, kes ei õpi ega tööta, ning milline on näiteks nende haridustaust. Täna on mitmeid noori, kes on teadlikult haridusest ja tööturult eemal, näiteks maailma avastamas. Samas on ka neid noori, kelle eemaldumine haridusest või tööturult ei tulene neist endist, näiteks mõjutab seda nende igapäevane elukeskkond, haigused või eelpool mainitud COVID-pandeemia, mille käigus on eeskätt need noored, kel vähem kogemusi, töö kaotanud. Seetõttu on oluline välja selgitada, millised noored tegelikkuses eelkõige abi vajavad ja millisel eluetapil,” selgitas Heidi Paabort. 

1. märtsil 2021. aastal liitusid noortegarantii tugisüsteemiga kokku 50 omavalitsust. Nii tugisüsteemiga liitumiseks kui kasutamise jätkamiseks peavad kõik omavalitsused esitama taotluse infosüsteemi STAR kaudu hiljemalt 1. oktoobriks. Süsteemiga liitumiseks ja seal toimetamiseks on olemas juhised ning omavalitsused saavad nõu küsida ka sotsiaalkindlustusametist.