Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

On valminud hooldus- ja lapsendajaperede vajaduste seiresüsteemi raport

uuringute kaustad virnas laual
Valmis hooldus- ja lapsendajaperede vajaduste seiresüsteemi raport

Sotsiaalkindlustusamet tellis Euroopa Sotsiaalfondi  projekti „Asendushoolduse kvaliteedi tõstmine“ raames SA PRAXISelt analüüsi, mille eesmärk oli kaardistada lapsendaja- ja hooldusperede vajadused ja probleemid ning selle pinnalt töötada välja lapsendamise ja lapse hooldusperre paigutamise järgne seiresüsteem.

Selleks uuris SA PRAXIS välisriisriikide praktikaid, viis läbi intervjuud lapsendaja- ja hooldusperedega, kohalike omavalitsuste lastekaitse- või sotsiaaltöötajatega ja peresid toetavate MTÜ-dega üle Eesti ning analüüsis saadud andmeid. Analüüsi tulemusena valmis eelmise aasta lõpus raport.

Raportis on välja toodud kogutud andmete analüüsi tulemusena selgunud mitmed kitsaskohad praeguses hooldus- ja lapsendajatepere tugisüsteemis ja seiresüsteemis.

SA PRAXIS tegi mitmeid ettepanekuid seiresüsteemi ja juhise kohta:

  • Tugispetsialisti teenuse loomine toetamaks lapsendaja – ja hooldusperesid
  • Juhtumiplaani ümbernimetamine lapse heaolu arengu plaaniks ehk lühendina HEA plaan
  • KOVi sagedasemad külastused paigutuse järgselt suurendamaks usaldust KOVi lastekaitsetöötaja ja perede vahel
  • KOV-i lastekaitsetöötaja kodukülastuse meelespea ehk lühikese töölehe loomine ning abistava töölehe loomine ka hoolduspere vanema(te)le ja lapsele võtmeteemade ja küsimustega. Lisaks pakkuda KOV-i lastekaitsetöötajatele praktilisi ja hoolduspere laste spetsiifikat silmas pidavaid koolitusi. Samuti peaks KOV-i lastekaitsetöötajaid koolitama traumateadlikumaks.
  • Üleriigilise seire väljatöötamine, mille eesmärk oleks koguda üle kõigi lapsendaja- ja hooldusperede üldistatavat tagasisidet ning kasutada seda strateegiliselt lastekaitsesüsteemi toimimise arendamiseks ja parendamiseks.

Oluline on rõhutada, et tegemist on ettepanekutega loomaks tõhusamat lapsendaja- ja hooldusperede vajaduste kaardistamise ning neile toe pakkumise süsteemi. Kuid tegelik kasutusele tulev seiresüsteem vajab antud analüüsi pinnalt edasisi arutelusid ja kokkuleppeid nii seadusandluses vajalike muudatuste kui ka ressursside olemasolu osas.

Täispikk raport on kättesaadav siit: http://www.praxis.ee/tood/lapsendamise-ja-hooldusperre-paigutamise-jargne-seiresusteem/

 

Lisainfo:

Agnes Kulmar
Sotsiaalkindlustusameti asendushoolduse peaspetsialist
Agnes.Kulmar@sotsiaalkindlustusamet.ee
58868116

Veel uudiseid samal teemal

Maarja Kuldjärv, projektijuht
03.12.2021

Jätkuvad tugiteenused kasuperedele

Sotsiaalkindlustusamet pakub juba 2016. aastast koos lepingupartneritega hooldus-, eestkoste- ja lapsendajaperedele tugiteenuseid. Tegevusi rahastab Euroopa Sotsiaalfond. Hetkel on lõppemas hange, et Eestimaa pered saaksid tugiteenuseid ka 2022. aastal.

Elo Tenusaar, sotsiaalkindlustusameti hooldus- ja lapsendajaperede hindamise spetsialist
03.12.2021

Asendushooldusteenuse enamaarvulised paigutused kahe aasta vaates

1. jaanuaril 2020 jõustus sotsiaalhoolekandeseaduse nõue, mis puudutab asendus- ja perekodus asendushooldusel olevate laste maksimaalset arvu ühes peres. Kui 31. detsembrini 2019 võis pere koosneda kuni kaheksast lapsest, siis alates 1. jaanuarist 2020 on asendus- ja perekodu pere maksimaalne suurus kuus last.