Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Uuring riskilaste abistamise süsteemi täiustamiseks

Sotsiaalkindlustusamet koostöös Haap Consultungu ja Tallinna ülikooliga viib läbi „Uuringut riskilaste õigeaegse tuvastamise ja tulemusliku abistamise süsteemi täiustamiseks: kinnise lasteasutuse teenuse laste eluteede õppetunnid“.

Uuringu fookuses on alates 2018. aastast kuni praeguseni kinnise lasteasutuse teenusele (edaspidi KLAT) jõudnud lapsed ja noored. Kinnise lasteasutuse teenusele saab suunata lapsi nii sotsiaalhoolekandeseaduse, kriminaalmenetluse kui ka karistusseadustiku alusel. Selle uuringu fookuses on sotsiaalhoolekandeseaduse alusel teenusele suunatud lapsed ja noored.

Uuringu eesmärk on saada terviklik ülevaade KLAT-i teenusele jõudnud laste ja noorte riski- ja kaitseteguritest, kuidas spetsialistid lapse ja tema pere abivajadusele reageerisid ja millist abi neile pakuti (KLAT-i eel, ajal ja järel). Lisaks tahetakse uuringuga välja selgitada, kuidas on spetsialistid toetanud ja toetavad praegu lapsi ja noori KLAT-ist väljumisel. Samuti on uuringu eesmärk koguda spetsialistidelt (nt lastekaitsetöötajatelt) tagasisidet sotsiaalkindlustusameti teenuste kohta.

Selle eesmärgi täitmiseks on vajalik analüüsida KLAT-is viibivate või viibinud laste ja noorte andmeid sotsiaalteenuste- ja toetuste andmeregistris (STAR) ning registrite ja infosüsteemide keskuse e-toimikust isikustatud kujul. STAR-ist kogutakse andmeid, mis on seotud lapse abivajadusega (nt lastekaitsetöötaja poolt sisestatud menetlused, toimingud, juhtumiplaanid, rakendatud abinõud jms) kui ka demograafilisi andmeid (sugu, vanus, suhtluskeel). Kui STAR-i andmete alusel on alust arvata, et noorel on olnud kokkupuude süüteomenetlusega, mille kohta info STAR-is on vähene või puudulik, tehakse päring E-toimikusse, kus analüüsitakse lahendeid.

Uuringu läbiviija (Haap Consulting) säilitab uuringu vajadusteks kogutud isikuandmeid pseudonümiseeritud kujul krüpteeritult kuni uuringu lõpuni (eeldatav uuringu valmimise tähtaeg on detsember 2022), seejärel andmed kustutatakse/hävitatakse.

Kui kuulute uuringu sihtrühma, võite ka tutvuda teabega, kuidas me töötleme või hoiame teie isikuandmeid. Kui leiate, et isikuandmete töötlemisel rikutakse teie õigusi ja vabadusi, on teil õigus pöörduda andmekaitse inspektsiooni või pöörduda kohtu poole.

Uuringu läbiviimiseks on saadud luba nii andmekaitseinspektsioonilt kui ka tervise arengu instituudi inimuuringute eetikakomiteelt.

Uuringu raames on andmete vastutav töötleja sotsiaalkindlustusamet (Paldiski mnt 80, 15092 Tallinn, [email protected], 612 1360. Registrikood: 7000 1975). Kui teil tekib uuringu kohta küsimusi, võtke palun ühendust Madli Raudkiviga ([email protected]).