Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Peretoetuste määrad ja maksmine

Alates 2024. aasta 1. jaanuarist maksab sotsiaalkindlustusamet lasterikka pere toetust 3–6 lapse puhul varasema 650 euro asemel 450 eurot kuus ning 7 ja enama lapse puhul 850 asemel 650 eurot kuus. Samuti lõpeb uuel aastal lasterikka pere toetuse sujuv üleminek.

2022. aastal

2023. aastal

2024. aastal

Üksikvanema lapse toetus

19,18

80

80

Lapsetoetus pere 1. ja 2. lapse kohta

60

80

80

Lapsetoetus alates 3. lapsest

100

100

100

Lasterikka pere toetus (3–6 last)

300

650

450

Lasterikka pere toetus (7 või rohkem last)

400

850

650

Lasterikka pere toetuse vanima lapse vanuseline ülempiir

19-aastane

19-aastane

19-aastane

Lasterikka pere toetuse maksmise sujuv lõppemine (kuni 2023. aasta lõpuni)

Kui alates 2023. aasta algusest maksti lasterikka pere toetust kolme lapse puhul täies mahus kuni vanima lapse 19-aastaseks saamiseni ning seejärel toimus järkjärguline toetuse vähendamine, siis uuel aastal seda enam ei tehta. Teisisõnu, kui perre jääb kaks või üks alla 19-aastast lastetoetust saavat last, ei maksa me enam lasterikka pere toetust vastavalt 2/3 ja 1/3 toetuse kogu suurusest.

Kõikidele peredele, kellele juba aasta algusest makstakse või hakatakse jooksval aastal lasterikka pere toetust vähendatud kujul maksma, jätkatakse toetuse maksmist kuni 2023. aasta lõpuni.

Uue seaduse muudatusega loobutakse ka 2024. aasta 1. mail jõustuma pidanud lasterikka pere toetuse pensioniindeksiga indekseerimine.

Endiselt jääb kehtima, et lapsetoetuse maksmise eelduseks ei ole lapse õppimine

See tähendab et lapsetoetusele on õigus igal lapsel sündimisest kuni 19-aastaseks saamiseni, õppimise tingimust arvestamata. Pärast 19-aastaseks saamist jätkatakse lapsetoetuse maksmist üksnes õppivatele keskhariduseta noortele kuni kooli lõpetamiseni või õppeaasta lõpuni – 31. augustini.

Mida ikkagi tähendab, et peretoetusi makstakse 19. eluaastani?

Kui su peres on alla 19-aastane laps, maksame tema eest lapsetoetust. Aastal, kui laps saab 19-aastaseks, jätkatakse lapsetoetuse maksmist üksnes õppivale keskhariduseta noorele kuni kooli lõpetamiseni või jooksva õppeaasta lõpuni: 30. juuni või 31. augustini.

Näide 1. Laps saab 19-aastaseks 15.05.2023 ja õpib 19. sünnipäeva seisuga Tartu Tamme Gümnaasiumi 11G klassis. Kuna 11. klassis lõpeb õppeaasta 31.08,  määratakse ja makstakse lapse eest peretoetusi kuni 31.08. See tähendab selle jooksva õppeaasta lõpuni, mil laps saab 19-aastaseks.

Näide 2. Laps saab 19-aastaseks 05.06.2023 ja õpib 19. sünnipäeva seisuga Tallinna Reaalgümnaasiumi 12. klassis. Kuna 12. klass lõppeb 30.06, määratakse ja makstakse lapse eest peretoetusi kuni 30.06. See tähendab jooksva õppeaasta lõpuni, mil laps saab 19-aastaseks.

Näide 3. Laps saab 19-aastaseks 20.04.2023, laps ei õpi 19. sünnipäeva seisuga. Kuna laps ei õpi päeval, mil saab 19-aastaseks, lõpetatakse lapse eest peretoetuste maksmine lapse 19-aastaseks saamise kuu lõpuga, s.o 30.04.2023. 

Kui mu 17-aastane laps 2022. aastal ei õppinud ja peres ei ole teisi lapsetoetust saavaid lapsi, kas siis tuleb 2023. aastal selle lapse eest taotlus esitada?

2022. aastal mitteõppinud lapse eest, tekib 1. jaanuarist 2023 taas õigus lapsetoetusele, mis määratakse uuesti automaatselt, seega ei pea taotlust esitama. Küll aga peab toetuse saaja arvestama, et sellisel puhul teeb SKA lapsetoetuse väljamakse hiljemalt 31.03.2023 perioodi 01.01–31.03.2023 eest.

Kui laps sai 2022. aasta augustis 19-aastaseks ja õpib, kas me hakkame 2023. aastal tema eest lapsetoetust saama?

Ei, 2022. aasta augustis 19-aastaseks saanud lapse eest lõpetati lapsetoetuse maksmine juba eelmisel aastal seoses 19-aastaseks saamise ja õppeaasta lõpuga.

Kui laps sai septembris 19-aastaseks ja õpib kõrgkoolis, kas me hakkame jaanuarist 2023 tema eest lapsetoetust saama?

Ei. Kuna see laps õpib kõrgkoolis ehk tal on keskharidus omandatud, siis on tal ka juba praegu õigus lapsetoetusele lõppenud ning seda õigust ei teki tal ka jaanuaris 2023.

Kui õppeaasta sees 19-aastaseks saav noor õpib välisriigis, kas lapsetoetuse saamise jätkamiseks tuleb esitada koolitõend?

Kui välismaal õppimise kohta on koolitõend varem esitatud, siis ei pea lapse 19-aastaseks saamisel seda uuesti esitama.

Seni sai ema kahe lapse eest lapsetoetust ja peres on veel üks 17-aastane laps, kes ei õpi. Kas ema hakkab alates 2023 saama lasterikka pere toetust?

Jah. 17-aastase mitteõppiva lapse eest tekkis jaanuaris 2023 taas õigus lapsetoetusele, seega kui emal on peres kolm lapsetoetust saavat last, hakkab ta saama ka lasterikka pere toetust. 

Kuidas jaotub lasterikka pere toetus, kui lapsed kasvavad kärgperedes?

Perehüvitiste seaduse mõttes on õigus peretoetusi taotleda bioloogilisel vanemal, vanema abikaasal või siis lapsi kasvataval inimesel, kes kasvatab vanemaga ühist last.

Kui peres kasvavad koos eelmisest suhetest lapsed, siis on võimalik anda peretoetuste õigus üle teisele perevanemale, kui ollakse abielus. Kui abielus ei olda, siis on tingimuseks ühise lapse peres kasvatamine.

Saajat saab vahetada vanemate kokkuleppe alusel, mis tähendab, et siiani toetusi saanud vanem annab nõusoleku toetuste ümbervormistamiseks. Teine vanem teeb taotluse toetuse saamiseks kõigi peres koos kasvavate laste eest.

Pane tähele, et peretoetuste taotlemisel saab laps kuuluda vaid ühe pere koosseisu.

Viimati uuendatud 30.11.2023

Kas sellest lehest oli abi?