Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Peretoetuste määrad ja maksmine 2023. aastal

2023. aasta jaanuari peretoetused maksti lastele ja peredele välja seni kehtinud summas. Alates veebruarist 2023 maksab sotsiaalkindlustusamet juba uusi ja suuremaid peretoetusi

Pane tähele, et jaanuari ja veebruari peretoetuste suuruse vahe, mis jäi peredel jaanuaris saamata, makstakse inimestele hiljemalt 31. maiks 2023.

Lasterikka pere toetuse indekseerimine jõustub seadusmuudatuse kohaselt 1. mail 2024.

2022. aasta 2023. aasta 2024. aasta
Üksikvanema lapse toetus 19,18 80 80
Lapsetoetus pere
1. ja 2. lapse kohta
60 80 80
Lapsetoetus alates 3. lapsest 100 100 100
Lasterikka pere toetus
(3–6 last)
300 650 650
Lasterikka pere toetus
(7 või rohkem last)
400 850 850
Lasterikka pere toetuse indekseerimine Ei toimu Ei toimu Alates 01.05.2024
Lasterikka pere toetuse vanima lapse vanuseline ülempiir 19-aastane 19-aastane 19-aastane

Lapsetoetuse maksmise eelduseks ei ole enam õppimine


1. jaanuarist on õigus lapsetoetusele igal lapsel sündimisest kuni 19-aastaseks saamiseni, õppimise tingimust arvestamata. Pärast 19-aastaseks saamist jätkatakse lapsetoetuse maksmist üksnes õppivatele keskhariduseta noortele kuni kooli lõpetamiseni või õppeaasta lõpuni – 31. augustini.

Kui 16–18-aastane (k.a) laps enne 2023. aastat ei õppinud või oli juba omandanud keskhariduse ja lapsetoetuse maksmine oli katkestatud, määratakse toetus uuesti 1. jaanuarist 2023. Mõnel perel võib sellega seoses tekkida õigus ka lasterikka pere toetusele.

Lasterikka pere toetuse maksmise sujuv lõppemine


Lasterikka pere toetust makstakse kolme lapse puhul täies mahus kuni vanima lapse 19-aastaseks saamiseni. Seejärel toimub järkjärguline toetuse vähendamine.

Näiteks kui perre jääb kaks alla 19-aastast lastetoetust saavat last, on lasterikka pere toetuse suurus 2/3 kogu toetuse suurusest ehk 433,33 eurot. Kui perre jääb üks alla 19-aastane lastetoetust saav laps, siis on lasterikka pere toetuse suurus 1/3 ehk 216,67 eurot.

Kolmikute ja enamaarvuliste mitmike puhul jätkatakse maksmist 3 aastat 1/3 ulatuses pärast nende 19-aastaseks saamist.

Vanemahüvitis lapse surma korral


Kui laps sureb enne 3-aastaseks saamist, on lapse mõlemal vanemal õigus jagatavale vanemahüvitisele 30 järjestikust kalendripäeva lapse surmale järgnevast päevast.

Mida ikkagi tähendab, et peretoetusi makstakse 19. eluaastani?

Peretoetusi makstakse kuni lapse 19-aastaseks saamiseni (maksmine lõpetatakse 19-aastaseks saamisele järgnevast kuust). Teisisõnu ei kontrollita enam, kas 16–18-aastane laps õpib või ei. Peretoetusi makstakse kõikide kuni 19-aastaste laste eest. Samas on võimalik saada peretoetusi ka keskhariduseta 19-aastase õppiva lapse eest kuni kooli lõpetamiseni või sama õppeaasta lõpuni.

Kui minu 17-aastane laps 2022. aastal ei õppinud ja peres ei ole teisi lapsetoetust saavaid lapsi, kas siis tuleb 2023. aastal selle lapse eest taotlus esitada?

2022. aastal mitteõppinud lapse eest, tekib 1. jaanuarist 2023 taas õigus lapsetoetusele, mis määratakse uuesti automaatselt, seega ei pea taotlust esitama! Küll aga peab toetuse saaja arvestama, et sellisel puhul teeb SKA lapsetoetuse väljamakse hiljemalt 31.03.2023 perioodi 01.01–31.03.2023 eest.

Kui laps sai 2022. aasta augustis 19-aastaseks ja õpib, kas me hakkame 2023. aastal tema eest lapsetoetust saama?

Ei, 2022. aasta augustis 19-aastaseks saanud lapse eest lõpetati lapsetoetuse maksmine juba eelmisel aastal seoses 19-aastaseks saamise ja õppeaasta lõpuga.

Kui laps sai septembris 19-aastaseks ja õpib kõrgkoolis, kas me hakkame jaanuarist 2023 tema eest lapsetoetust saama?

Ei. Kuna see laps õpib kõrgkoolis ehk tal on keskharidus omandatud, siis on tal ka juba praegu õigus lapsetoetusele lõppenud ning seda õigust ei teki tal ka jaanuaris 2023.

Kui õppeaasta sees 19-aastaseks saav noor õpib välisriigis, kas lapsetoetuse saamise jätkamiseks tuleb esitada koolitõend?

Kui välismaal õppimise kohta on koolitõend varem esitatud, siis ei pea lapse 19-aastaseks saamisel seda uuesti esitama.

Mis summa mulle konkreetselt laekub, kui kasvatan kolme last?

Kolme lapse kasvatamise puhul hakkad iga kuu saama 910 eurot perehüvitisi:

  • 1. ja 2. lapse toetus 2 * 80 = 160 eurot
  • 3. lapse toetus 100 eurot
  • lasterikka pere toetus 3–6 lapse puhul 650 eurot

Seni sai ema kahe lapse eest lapsetoetust ja peres on veel üks 17-aastane laps, kes ei õpi. Kas ema hakkab alates 2023 saama lasterikka pere toetust?

Jah. 17-aastase mitteõppiva lapse eest tekkis jaanuaris 2023 taas õigus lapsetoetusele, seega kui emal on peres kolm lapsetoetust saavat last, hakkab ta saama ka lasterikka pere toetust. Küll aga peab ema ehk toetuse saaja arvestama, et sellisel puhul maksab SKA nii selle 17-aastase mitteõppiva lapse lapsetoetuse kui ka lasterikka pere toetuse välja hiljemalt 31.03.2023 perioodi 01.01–31.03.2023 eest.

Kuidas jaotub lasterikka pere toetus, kui lapsed kasvavad kärgperedes?

Perehüvitiste seaduse mõttes on õigus peretoetusi taotleda bioloogilisel vanemal, vanema abikaasal või siis lapsi kasvataval inimesel, kes kasvatab vanemaga ühist last.

Kui peres kasvavad koos eelmisest suhetest lapsed, siis on võimalik anda peretoetuste õigus üle teisele perevanemale, kui ollakse abielus. Kui abielus ei olda, siis on tingimuseks ühise lapse peres kasvatamine.

Saajat saab vahetada vanemate kokkuleppe alusel, mis tähendab, et siiani toetusi saanud vanem annab nõusoleku toetuste ümbervormistamiseks. Teine vanem teeb taotluse toetuse saamiseks kõigi peres koos kasvavate laste eest.

Pane tähele, et peretoetuste taotlemisel saab laps kuuluda vaid ühe pere koosseisu.

Viimati uuendatud 10.05.2023