Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Puudega vanema toetus

Puudega vanema toetust maksame ühele puudega vanematest või last üksi kasvatavale puudega vanemale 19.18 eurot kuus iga lapse kohta

Kas see on mulle?

Puudega vanema toetust maksame ühele puudega vanematest või last üksi kasvatavale puudega vanemale.

Oluline info

Last üksi kasvatavale puudega vanemale, hoolduspere vanemale või eestkostjale või ühele puudega vanematest makstakse kuni 16-aastase lapse ja põhikoolis, gümnaasiumis, kutseõppeasutuse või rakenduskõrgkooli kutseõppe tasemeõppes õppiva või Sotsiaalministeeriumi hallatava riigiasutuse statsionaarse õppega täienduskoolituse kursuse nimekirja arvatud keskhariduseta kuni 19-aastase lapse kasvatamisel igakuiselt puudega vanema toetust 19.18 eurot kuus iga toetusele õigust omava lapse eest.

Kui laps saab 19-aastaseks, makstakse toetust jooksva õppeaasta lõpuni või õpilase kooli nimekirjast väljaarvamiseni.

Kuidas saan?

Puudega vanema toetuse saamiseks esita Sotsiaalkindlustusametile taotlus ja täiendavad dokumendid:

  • lapse sünnitunnistus, kui andmed ei ole kättesaadavad rahvastikuregistrist;
  • õppeasutuse teatis, kui toetust taotleb 16-19-aastast välismaal õppivat last kasvatav vanem;
  • perekonnaseisu tõendav dokument või toetuse taotleja omakäeline kinnitus, et ta kasvatab last üksinda, kui andmed ei ole kättesaadavad rahvastikuregistrist ning toetust taotleb last üksi kasvatav puudega isik;
  • teise vanema kirjalik nõusolek, kui toetust taotleb üks puudega vanematest.

Taotluse vormi leiad siit 

Taotluse esitamiseks on mitu võimalust:

Lisainfo:

Mulle võib veel huvi pakkuda?

Viimati uuendatud 28.09.2022