Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Kellele?

Taastav õigus on lähenemine konfliktidele ja õigusrikkumistele, mis võimaldab tekkinud kahju heastada, kaasates mõjutatud pooled, tervendades pooli ja luues turvalist kogukonda.

Taastava õiguse praktikatega on võimalik ennetada konfliktide eskaleerumist ning pooltel ajaliselt märgatavalt varem kokku tulla, et jagada tekkinud mõtteid ja tundeid, kuulda teist poolt ning jagada seda, mida keegi vajab, et juhtunust edasi liikuda ja võimalusel sõlmida kokkulepped, kuidas tekkinud kahju heastada.

Protsessis saad jagada mõtteid, tundeid ja vajadusi ning kuulda teist poolt. Samuti on sul võimalus võtta vastutus oma teo või sõnade eest, neid heastada ja lahendada olukorda rahumeelselt. Eesmärk on osapooli tervendada ja luua probleemi lahendamiseks turvaline keskkond. Abiks on neutraalne vahendaja, kes toetab kõiki osalejaid.

Sul on õigus kasutada taastava õiguse teenust igas vanuses ning erinevates (konflikti)olukordades. Teenus aitab, kui konflikt või tüli on tekkinud näiteks:

 • koolikeskkonnas
  • õpilaste vahel
  • õpetajate vahel
  • õpetajate ja õpilaste vahel
  • õpetaja ja lapsevanema vahel
 • töökeskkonnas
 • perekonnas 
  • lapsevanema ja lapse vahel
  • vanavanemate vahel
  • sugulaste vahel
 • kogukonnas 
  • noore ja kogukonna vahel 

Taastav õigus sobib ka selleks, et arutada ennetavalt, kuidas inimesed end teatud olukordades tunnevad, milliseid kokkuleppeid ühiselt seada, miks ja kuidas teatud piirangutest kinni pidada jne.

Teenust saab kasutada ka õigusrikkumiste korral, näiteks juhtumites, kus politsei menetlust ei alusta, kriminaalasi lõpetatakse jne.

Taastaval õiguse rakendamiseks on erinevad viisid, näiteks vahendus, taastav nõupidamine, ennetav ring ja taastav aruteluring. Kõiki kohtumisi viivad läbi kaks väljaõppe saanud juhendajat, kes annavad võimaluse osalejatel jagada turvalises ruumis nii palju kui nad soovivad, andmata hinnanguid, analüüsimata või kokkuvõtteid tegemata.

Vahendus – tavaliselt kahe inimese vaheline konflikt, mille lahendamisse kaasatakse kolmas neutraalne inimene.

Vahendusteenus (varasem lepitusteenus) – kriminaalmenetluse raames korraldatakse vahendusmenetlus, kus sõlmitakse kirjalik kokkulepe, mille täitmist kontrollitakse.

Taastav nõupidamine – kaasatakse rohkem osapooli, näiteks inimesed, keda vahejuhtum on mõjutanud, aga ka need, kes saavad kaasa aidata juhtumi lahendamisele või sellele, et see edaspidi ei korduks.

Ennetav ring – seda meetodit rakendatakse konflikti või olukorra puhul, kus vahejuhtumist mõjutatud inimesi on palju. Ringi korraldatakse vahel ka ennetavalt, et arutada olukorra mõjusid ning lasta osapooltel väljendada mõtteid ja tundeid.

Taastav aruteluring – aruteluring annab osalejatele võimaluse juhitud vestlusringis väljendada oma mõtteid ja tundeid seoses juhtunuga, kuulata teiste lugusid ning leida tasakaalu. Osalemine toetab turvatunde parandamist läbi jagatud kogemuse. Taastav aruteluring võib aset leida ühekordse või järjepidevate kohtumiste näol. Ühe aruteluringi kestvuseks on keskmiselt 2 tundi ning korraga saab osaleda kuni 12 osalejat.

Taastavat aruteluringi on läbi viidud spetsialistidele ja kogukonnaliikmetele nii COVID-19 valguses kui ka pärast traumeerivaid sündmusi kogukondades. Osalejad on tagasisidena öelnud, et aruteluringis osalemine andis võimaluse välja rääkida oma hirmud ja mõtted, mis on vahepealse perioodi vältel tekkinud ning samuti kuulda, et nad ei ole oma mõtetega üksi.

Kirjeldatud formaadis arutlemine annab osalejatele ka võimaluse näha, mida igaüks teha saab, et selliseid olukordi ei juhtuks või kuidas ise antud olukorrast välja tulla.

 • Mis juhtus?
 • Millised olid mõtted ja tunded juhtunu ajal?
 • Millised on olnud mõtted pärast juhtunut?
 • Kuidas mõjutas juhtum Sind ja teisi?
 • Kuidas juhtunut heastada? Mida läheb vaja, et edasi liikuda ja vahejuhtum ei korduks?
   
 • Taastaval õigusel on suurem mõju, kui seda rakendatakse nii laialt kui võimalik – mida rohkem inimesi tunneb taastava õiguse põhimõtteid ja oskab neid elus rakendada, seda turvalisem on kogukonnal.
 • Taastav õigus aitab kaasa ohvrikogemusest taastumisele.
 • Taastav õigus aitab õigusrikkujal taas ühiskonnas toimima õppida
 • Taastav õigus vähendab korduvaid õigusrikkumisi.
 • Kõik osapooled osalevad vabatahtlikult
 • Juhtumi toimepannud inimene tunnistab oma tegu
 • Kõigi asjaosaliste turvalisus on tagatud
 • Vajaduse korral kaasatakse toetavaid inimesi (tugiisikuid)
 • Ühise kohtumise lõpus jõutakse kõiki inimesi rahuldava kokkuleppeni, kuidas tehtut heastada

Kohtumisi eri osapoolte vahel viivad läbi kaks vahendajat. Vahendajad võtavad osapooltega ühendust, leppides kokku kohtumisaja. Seejärel kohtutakse kõigi osapooltega eraldi. Räägitakse juhtunust, mis mõtteid ja tundeid see tekitas ning kuidas see mõjutas osapooli. Vaadatakse ka tulevikku – mida on vaja, et tegu heastada ja tulevikus sarnast tegu vältida. Seejärel lepitakse kokku ühine kohtumine, kus arutatakse läbi samad küsimused. Sõlmitud kokkulepe saadetakse ka suunajale koos lühikese tagasisidega. 

KRIMINAALÕIGUS

Millist seadust rikuti?

Kes rikkus? Kes on süüdi?

Milline on karistus?

TAASTAV ÕIGUS

Mis juhtus?

Keda see mõjutas?

Mida on vaja, et edasi liikuda?

Kriminaalõiguse puhul võtab riik justkui rikkumise osapooltelt ära – kannatanul puudub võimalus esitada küsimusi või öelda, mida ta juhtunu heastamiseks vajab. Taastav õigus annab kannatada saanud inimesele hääle, võimaluse jagada mõtteid, tundeid ja vajadusi ning esitada juhtunu tõttu tekkinud küsimusi.

Taastava õiguse teenusele saad pöörduda ise, saates e-kirja aadressile [email protected] Oluline on kõigi osapoolte valmisolek vabatahtlikult protsessis osaleda. Taastava õiguse konfliktivahendajate roll ei ole motiveerida inimesi protsessis osalema. Igal poolel on võimalik mistahes hetkel protsessis osalemisest loobuda.

Teenusele saab sind suunata ka politseinik, koolitöötaja, noorsootöötaja, kohaliku omavalitsuse töötaja, prokurör või mõni teine spetsialist. Ka siis saab teenuse kohta infot küsida e-kirja või registreerimisvormi kaudu. Suunaja peab sulle ja teistele konflikti osapooltele tutvustama, mida tähendab konflikti vahendamine taastava õiguse põhimõttel, ja küsima suunamiseks osapoolte nõusolekut.

Täpsemat infot annab taastava õiguse teenuse juht

Annegrete Johanson

[email protected]
 

Последнее обновление 16.05.2023