Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Kohalikule omavalitsusele

  • osutame nõustamisteenust lastekaitse juhtumite lahendamisel
  • kooskõlastame lapse paigutamise asendushooldusele eriolukorras (teenusele on paigutatud enam lapsi, kui seadusega lubatud)
  • koostame arvamuse lapse vabadust piirava meetme sobivuse kohta
  • oleme lastekaitsetöötajatele mentoriks
  • korraldame lastekaitsetöötajate töönõustamist
  • lastekaitsevõrgustikele korraldame võrgustiku töönõustamist.
Omavalitsusel on võimalik saada abi lastekaitse juhtumite lahendamisel sotsiaalkindlustusameti laste heaolu osakonna nõustamisteenuste talituselt. Juhendame lastekaitsetöötajat lapse abivajaduse hindamisel, aitame leida lapse olukorra leevendamiseks lapsele ja tema perele sobivaid teenuseid ning valida lapse abivajaduse vähendamiseks või süvenemise ärahoidmiseks tõhusaid meetmeid.
Lastekaitsejuhtumi lahendamisel abi saamiseks palume saata DHX-i ehk dokumendihaldussüsteemi kaudu

Täidame keskasutuse rolli Euroopa Liidu Nõukogu 25.06.2019 määruse 2019/1111 (Brüssel IIb) artiklites  79 (punktid a, b, f, g), 80 ja 82. Abistame kohalikku omavalitsusi leidmaks rahvusvahelistes juhtumites lapse abistamiseks parim lahendus.

Rahvusvahelise juhtumi puhul on tegemist olukorraga, kus abivajav laps või üks lapsevanem on pärit, resideeris või elab endiselt välismaal.

Rahvusvahelist lastekaitsejuhtumit korraldab lapse hariliku viibimiskoha järgne kohaliku omavalitsuse üksuse lastekaitsetöötaja. Lapse tegelik elukoht ja lapse rahvastikuregistri järgne elukoht ei pruugi ühtida, mistõttu vajab piiriülese juhtumi puhul infot nii registrijärgne kui tegeliku elukoha järgne kohalik omavalitsus, sealhulgas ka välisriigis.

Sotsiaalkindlustusamet vahendab rahvusvahelisi lastekaitse üksikjuhtumeid kohaliku omavalitsuse üksusele ja nõustab rahvusvahelistes üksikjuhtumitest kohaliku omavalitsuse üksust. Nõustamisteenuse saamiseks palume esitada taotluse e-posti aadressil [email protected].

Täpsema info saamiseks soovitame võtta ühendust laste heaolu osakonna peaspetsialistidega telefonil 5345 1792 või 5350 8791 või saata e-kiri aadressil [email protected].

Töövälisel ajal on võimalus helistada laste heaolu osakonna Lasteabitelefonile 116111.

Kinnise lasteasutuse teenus (KLAT) pakub ajutist ööpäevaringset tuge ja turvalisust lapsele, kelle käitumine ohustab tõsiselt tema enda elu, tervist ja arengut või teiste isikute elu ja/või tervist. Samuti lapsele, kelle puhul asendatakse vahistamine kinnise lasteasutuse teenusega.

Otsuse teenusele suunamiseks teeb kohus. Kohaliku omavalitsuse üksuse avaldus kohtule peab sisaldama mh sotsiaalkindlustusameti arvamust lapse vabadust piirava meetme sobivuse kohta. Arvamuse saamiseks esitab omavalitsus sotsiaalkindlustusametile taotluse koos vajalike lisadega (nr PACT hindamine). Sotsiaalkindlustusameti laste heaolu osakond hindab KOV taotluse ja lisatud materjalide põhjal, kas taotlus on põhjendatud või oleks võimalik rakendada mõnda vähem piiravat meedet. Sotsiaalkindlustusameti arvamus tuleb kohtuavaldusele lisada nii kinnise lasteasutuse teenuse esmakordsel taotlemisel kui teenuse pikendamisel. Laste heaolu osakond annab arvamuse lapse vabadust piirava meetme sobivuse kohta 30 päeva jooksul.

Taotluse palume saata dokumendihaldussüsteemi DHX kaudu.

Viited

Lastekaitsetöötaja mentorlus on omavalitsuse lastekaitsetöötaja ja sotsiaalkindlustusameti laste heaolu osakonna konsultandi koostöösuhe, mis kestab üldjuhul kuni kuus kuud. Mentorluse jooksul keskendutakse lastekaitse valdkonnas olulistele oskustele, põhimõtetele ja väärtustele, et toetada lastekaitsetöötaja professionaalset arengut.
 
Menteeks ootame omavalitsuse lastekaitsevaldkonna töötajaid, kes on alles tööd alustanud või naasevad lapsehoolduspuhkuselt, rotatsioonis olevaid töötajaid, uue profiiliga alustavaid töötajaid jne.
 
Mentorluse soov palume saata DHX-i ehk dokumendihaldussüsteemi kaudu.

Töönõustamine (tuntud ka supervisiooni nime all) on professionaalset toimetulekut toetav süsteemne nõustamisprotsess, mis on vajalik eelkõige inimestega töötavale spetsialistidele tööalasel toimetulekul. Töönõustamise eesmärk on toetada KOV lastekaitsetöötajate ja lastekaitse valdkonna juhtide toimetulekut, ennetada emotsionaalselt raskete juhtumitega tegelevate lastekaitsetöötajate läbipõlemist ning suurendada lastekaitsetöötajate ja lastekaitse võrgustiku liikmete teadlikkust enesest, oma ametirollist ja mõjust sihtgrupile.

Sotsiaalkindlustusamet pakub töönõustamisi kolmes vormis:

Lastekaitsetöötajate grupisupervisioon

Töönõustamine lastekaitsetöötajatele, mis toimub jätkuva protsessina kolm korda aastas. Töönõustamise eesmärgiks on oma praktika süstemaatiline reflekteerimine, enda ja grupikaaslaste professionaalsest kogemusest õppimine, eneseregulatsioonivõime tugevdamine töös keeruliste juhtumitega, kaastundeväsimuse ja eetiliste dilemmadega seonduva väsimuse ennetamine ning töörõõmude ja parimate praktikate jagamine.

Juhtide grupisupervisioon

Töönõustamine kohalike omavalitsuste lastekaitsevaldkonna juhtidele. Töönõustamise käigus on võimalik vahetada kogemusi lastekaitsetöö korraldamise osas ning mõelda koos selle üle, kuidas oma töötajaid paremini toetada ja ise juhina areneda. Juhtimiskvaliteet kohalikus omavalitsuses mõjutab otseselt lastekaitsetöötajate heaolu ja lastekaitsetöö sisulist kvaliteeti.

Võrgustiku supervisioon

Valdkondadeülene töönõustamine, mille eesmärk on koondada iga spetsialisti kompetentsid, professionaalse vaate ja ekspertiisi. Võrgustiku supervisioon on tööriist, mis võimaldab teha sisulist valdkondadeülest koostööd ning kaasata selle abil teadlikumalt olulisi ressursse. Võrgustiku supervisiooni võib kasutada nii keeruliste juhtumite lahendamisel kui ka võrgustikutöö arendamisel laiemalt.

Sotsiaalkindlustusameti partneriks töönõustamise läbiviimisel on MTÜ International Supervision and Coaching Institute. Töönõustamised toimuvad üle Eesti ja on osalejatele tasuta.

Последнее обновление 15.08.2023

Была ли информация на этой странице полезной?