Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Asendushoolduse tugiteenustest 2021. aastal

27.11.2020 | 01:16

Uudis
    • Jaga

Alates 2016. aastast koordineerib sotsiaalkindlustusamet ESF projekti „Asendushoolduse kvaliteedi tõstmine“. Selle raames osutatakse tugiteenuseid lapsendaja-, hooldus- ja eestkosteperedele, pere- ja asenduskodude töötajatele ning asendushoolduselt lahkuvatele ja iseseisvat elu alustavatele noortele.

Nagu eelnevalt teatasime, jätkame teenuste korraldamisega ka järgmisel ja ülejärgmisel aastal ning anname täpsema ülevaate teenuste toimimisest 2021. aastal. Nimelt viib sotsiaalkindlustusamet praegu läbi kolm hanget:

„Tugiteenused perepõhise asendushoolduse pakkujatele“ aastaks 2021

Hanke raames tellitakse tugiteenuste osutamist hooldus-, eestkoste- ja lapsendajaperedele, et toetada neid laste kasvatamisel, ennetada ning aidata lahendada kerkivaid probleeme.

Tugiteenustena tellitakse hanke raames järgmiseid teenuseid: peretoe teenus, mentorlus, psühholoogiline nõustamine, tugigrupid.

Jätkuvad seni toiminud mentorlus, psühholoogiline nõustamine ja grupiteenused. Uue teenusena on planeeritud peretoe teenus. Selle raames on perel võimalik saada endale tugispetsialist, kes on regulaarselt perega kontaktis, jälgib pere käekäiku ja toimetulekut, nõustab ja aitab leida vastuseid küsimustele ning lahendusi muredele. Usume, et see aitab tugevdada perede turva- ja kindlustunnet ning toetada laste heaolu. Väga oluline on seejuures sisukas koostöö kõigi osapoolte vahel: peretoetaja, pere ning ka kohalik omavalitsus.

Täpsemad tingimused on kirjeldatud hankedokumentides, mis on leitavad sotsiaalkindlustusameti kodulehel.

Ootame pakkumust esitama organisatsioone, kes on tegutsenud perepõhise asendushoolduse valdkonnas vähemalt 2 aastat, pakkudes peredele nõustamisteenuseid.  Pakkumuste esitamise tähtaeg on 4.12.2020 kell 15.00 e-posti aadressile [email protected].

 

„Tugiteenused asendus- ja perekodude töötajatele“ aastaks 2021

Hanke raames tellitakse tugiteenuste osutamist asendus- ja perekodude töötajatele, et toetada neid laste kasvatamisel, ennetada läbipõlemist ja personali voolavust ning seeläbi tagada lastele stabiilne ja turvaline elukeskkond.

Tugiteenustena tellitakse hanke raames järgmiseid teenuseid: grupisupervisioon, individuaalne supervisioon, juhtide supervisioon, juhendatud perevestlus.

Jätkuvad senised supervisioonid, uue teenusena on planeeritud juhendatud perevestlus, mida pakutakse sotsiaalkindlustusameti soovitusel selleks, et arendada asendus- või perekodudes oskuseid pereringis erinevatest teemadest avatult ja ausalt rääkida ning ühiselt ka probleemidele lahendusi leida.

Täpsemad tingimused on kirjeldatud hankedokumentides, mis on leitavad sotsiaalkindlustusameti kodulehel

Ootame pakkumust esitama organisatsioone, kel on varasem kogemus supervisiooniteenuste osutamisega. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 4.12.2020 kell 15.00 e-posti aadressile [email protected].

 

Tugiisikuteenus asendushoolduselt lahkuvatele ja iseseisvat elu alustavatele noortele aastaks 2021.

Teenuse sihtrühmaks on noor, kes lahkub asendushooldusteenuselt või perekonnast eestkostelt järelhooldusteenusele või iseseisvasse ellu (nii asenduskodus/perekodus, hooldusperes/perekonnas hooldamisel kui perekonnas eestkostel elanud noored). Tugiisiku võib saada ka noor, kes on asendushooldusel olles jäänud lapseootele või emaks saanud.

Tugiisik aitab noorel sujuvamalt iseseisvat elu alustada, olles toeks ja aidates teda igapäevaelu toimingutega toime tulemisel (näiteks: saada teavet teenustest ja toetustest, millele tal on õigus; juhendada nende kasutamisel; koostada taotlusi jm dokumente erinevate asutustega suhtlemisel, juhendada tööle kandideerimisel jms).

 

Kes võib olla tugiisikuks?

Usaldus-tugiisik – on noorele tuttav ja lähedane inimene (nt eestkoste või hoolduspere vanem,

asenduskodu perevanem/kasvataja, noortekeskuse töötaja), kes on valmis noorele tugiisikuks olema ning keda noor tugiisikuks soovib. Usaldus-tugiisikult eeldatakse teatud haridustaset või koolituste läbimist.

Professionaalne tugiisik ei ole noorele tuttav, on läbinud tugiisikukoolituse või omab sotsiaalvaldkonna haridust. Professionaalne tugiisik sobib noorele, kel ei ole võimalik saada või kes ei soovi lähedast inimest tugiisikuks. Professionaalse tugiisiku võib välja pakkuda kohalik omavalitsus või teenuseosutaja.

Noorelt noorele“ tugiisik – asendushooldusel kasvanud noor, kes tuleb iseseisvalt hästi toime ning on läbinud tugiisikukoolituse.

 

Täpsem info tugiisikuteenuse kohta on leitav siit.

 

Teenuse osutamise tingimused on sarnased täna toimivale tugiisikuteenusele. Teenuse maht on kuni 118 tundi ühe teenuse saaja kohta aastas.

Hange on jagatud 5 osaks: teenuse osutamine põhja, lõuna, ida, lääne piirkonnas ning „noorelt noorele“ tugiisikuteenus. Pakkumuse esitamise tähtaeg on 11.12.20 kell 15.00 e-posti aadressile [email protected].

 

Teenuste osutamist rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest, toetuse andmise tingimuste „Asendushoolduse kvaliteedi tõstmine“ raames.

Lisainfo hangete kohta: Maarja Kuldjärv, [email protected]

 

 

Maarja Kuldjärv

projektijuht