Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Riik toetab hooldekodusid kõrgete energiahindadega võitlemisel

16.12.2022 | 15:40

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo allkirjastas 16. detsembril 2022 määruse, millega aidatakse hoolekandeasutustel osaliselt katta energiahinna tõusust tulenevaid kulusid. Toetuse suurus ühe üldhooldusteenuse saaja kohta on 60 eurot kalendrikuus.
    • Jaga

Teine taotlusvoor. Üldhooldekodud saavad esitada taotlusi 1.-6. aprillini 2023.

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo allkirjastas 16. detsembril 2022 määruse, millega aidatakse hoolekandeasutustel osaliselt katta energiahinna tõusust tulenevaid kulusid. Toetuse suurus ühe üldhooldusteenuse saaja kohta on 60 eurot väljaspool kodu ööpäevaringset üldhooldusteenust saava isiku kohta kalendrikuus. Tegemist on maksimaalse summaga, mis on olnud aluseks riigieelarvest rahaliste vahendite planeerimisel. Kui taotletud toetuse maht on suurem kui taotlusvooru eelarve vabade vahendite jääk, jagatakse toetus taotlejate vahel proportsionaalselt. Sellisel juhul on võimalik, et toetust saadakse isiku kohta vähem kui 60 eurot. Eelkõige puudutab see 6. aprillil 2023. a esitatud taotlusi, mil toetuse eelarve ei pruugi kõigi taotluste mahtu katta.

Sotsiaalministeerium annab SKA-le enne § 3 lõike 4 punktis 2 sätestatud tähtaja (6. aprilli) saabumist teada toetuse maksmiseks kasutada olevate vabade vahendite jäägi suuruse. Kui taotlusvooru eelarve vabade vahendite jääk on esitatud taotluste rahalisest kogumahust väiksem, liidab SKA kokku taotlusvooru raames esitatud, lõikes 2 nimetatud tingimusetele vastavates taotlustes välja toodud isikute arvu  märtsis ning jagab saadud isikute koguarvu rahaliste vahendite vaba jäägiga, millest tuleneb märtsis toetuse maksmisel arvestuse aluseks kujunev toetuse suurus. SKA lähtub sellest toetuse suurusest sotsiaalministeeriumile jooksva taotlusvooru puhul iga taotleja kohta toetuse summa arvutamisel.

Meede vähendab ööpäevase üldhooldusteenuse saajatele võimaliku kohamaksu tõusu. Meetme rakendamise perioodil on sellest abi ligi 8800 inimesele, kellele on teenusekoht kodu eest.

Planeeritud toetuse suurus on 60 eurot, mis on ca 50% inimesele kaasnevast energia kallinemise kulust inimese kohta kuus. Toetust makstakse perioodi oktoober 2022 kuni märts 2023 eest. Praegu avatud teise taotlusvooru saab esitada taotluse 2023. aasta jaanuari, veebruari ja märtsi kohta.

Toetusmeetme maht 2023. aastaks on 3,1 miljonit eurot.

Toetuse arvestuse aluseks on hoolekandeasutustes olevate teenusesaajate arv perioodil 1. oktoober 2022 kuni 31. märts 2023.

Vormikohane taotlus tuleb esitada SKA-le hiljemalt 6. aprillil kell 23.59. 

STAR-iga seotud probleemide ja küsimuste korral kirjutage e-posti aadressil [email protected] või helistage
telefonil 794 3906.

Kui teil on küsimusi taotluse kohta, kirjutage e-posti aadressil [email protected] või helistage telefonil 5323 4031.

Selgituseks

Näide 1. Toetuse taotleja asutus on Narva Sotsiaaltöökeskus, mis on Narva linna sotsiaalabiameti hallatav asutus. Narva Sotsiaaltöökeskusel ei ole oma arvelduskontot ja toetuse saaja on Narva sotsiaalabiamet. Kuid taotluse täitmisel nõutakse, et „Toetuse saaja asutuse nimi ja arvelduskonto omaniku nimi peavad olema samad“. Kuidas sel juhul toetuse taotleja asutuse andmeid täita?

Selle punkti puhul on mõeldud seda, et taotleja ja taotluses esitatav konto peavad olema seotud. Riik ei tee ülekandeid tundmatule kolmandale äriühingule või eraisikule, vaid ainult taotluse esitanud teenuseosutaja igapäevases kasutuses olevale arvelduskontole.

Taotluses tuleb esitada täpne arvelduskonto info ja asutusele antud viitenumber või muu tunnus, mis võimaldab sotsiaalkindlustusametil ülekande teha ja hiljem Narva sotsiaalabiametil eristada, et kanne puudutab Narva Sotsiaaltöökeskust. Kui on olemas kontsernikonto osana eraldiseisev arvelduskonto, ei ole vaja viitenumbrit esitada.

Taotluse vormil on ära toodud miinimum: arvelduskonto (IBAN, viitenumber ja pank).

Niisiis saab taotluse SKA-le esitada Narva Sotsiaaltöökeskus, mitte Narva sotsiaalabiamet.

Näide 2. Narva Sotsiaaltöökeskuse hooldekodu osutab ööpäevaringset hooldusteenust 132 kliendile. Kas punktide 9, 10, 11 täitmisel peame kirjutama 132 kliendi andmed või piisab klientide arvust ja STAR-i väljavõttest?

Klientide andmeid ei tule eraldi taotlusele kanda. Taotlusele lisatakse STAR-i väljavõte – klientide viibimiskoha aadressiga loetelu jooksva kalendrikuu viimase kuupäeva seisuga. Lisatud väljavõtted peavad olema liidetud esitatava ja teie allkirjastatava ning krüpteeritava taotluse juurde. Taotluse vormi punktide 9, 10 ja 11 juures ei ole vaja väljavõttel toodud isikute arvu sisestada.