Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Valgusfoori tugipakett toetab töötaja vaimset tervist

Sotsiaalkindlustusamet sai valmis vaimse tervise toetamise tugipaketi, mis mõeldud eelkõige tööandjatele, kes saaksid loodud abimaterjaliga enda töötajate vaimset tervist toetada. Millega on tegu ja kellele see mõeldud ning kuidas materjal personalijuhte aitab?

Mis on valgusfoori tugipakett?

Valgusfoori tugipakett on vaimse tervise toetamise tööriist, kuhu on koondatud kõik psühhosotsiaalse toe ja enesehoiu materjalid koos selgete sammudega, mida peaks ette võtma, kui oled jõudnud vaimselt raskesse olukorda.

Miks on selline pakett loodud ehk kus murekohta tajuti?

Valgusfoori tugipaketi idee sündis eelmisel kevadel, kui kehtestati  riigis eriolukord. Sellega kaasnenud teadmatus, hirm tekitas palju ärevust, mis loomulikult mõjutas lõpuks meie vaimset tervist. Koheselt hakati jagama erinevad juhendmaterjale vaimse tervise toetamiseks ning artikleid, soovitusi, tööriistu oli korraga nii palju, et neid oli asutustel raske hoomata. Seetõttu otsustasime välja töötada inimkeeles, lihtsasti järgitava atraktiivse juhendmaterjali vaimse tervise toetamiseks.

Miks me räägime aina rohkem töötajate vaimsest tervisest?

Vaimne tervis mõjutab väga oluliselt inimese töövõimekust ja töö tulemust ja eriti kriisiolukorras. Mõista tuleb, et ilma töötajateta kriisiolukorras ju tegelikult teenuseid ja süsteeme ei saa ju toimivana hoida. Ja siin pole vahet, kas oled  poemüüja, politseinik, prokurör, tervishoiutöötaja, sotsiaaltöötaja, päästja, asutuse juht, kogukonna sädeinimene või keegi teine, sest ilma inimesteta ja nende tööta ei hoida teenuseid ja süsteeme toimivana ja inimesi elus. Kriisis on kõigil raske ja väga suurt rolli inimese töövõimekusele mängib vaimne tervis, mis juhib meie mõtteid, tundeid käitumist.  

Kellele on pakett mõeldud?

Valgusfoori tugipakett on nii ettevõtte juhi, personalijuhi kui ka töötaja tööriist, sest oleme koondanud abistavad juhised nii juhtidele kui ka töötajatele igas toimetuleku faasis: ennetav, toetav, reageeriv. Valgusfoori tugipaketti saavad kasutada tegelikult kõik inimesed, sõltumata nende töövaldkonnast, sest soovitused on välja toodud selliselt, et iga inimene saaks neid järgida.

Kuidas personalijuht paketti kasutada saab?

Valgusfoori tugipakett sisaldab erinevate toimetuleku faaside kirjeldusi ja tunnuseid. Need aitavad hinnata töötajate seisundit ja mõista, milliseid samme tuleb vaimse heaolu toetamiseks ette võtta. Tugipaketis on välja toodud ka stressitunnused, eneseabitehnikad, psühholoogilise esmaabi sammud jm abistav materjal, kuidas erinevates olukordades käituda.

Ennetav faas: Olukord on stabiilne. Kuigi esineb väsimuse märke, tulevad töötajad tööle hea tujuga, konflikte ei ole. Asutuse tegevus toimib ning võib jätkata nn tavapärases rütmis.

Toetav faas: Töötajate ärevus on tõusnud, suurenenud on töölt eemale jäävate inimeste arv, kollektiivis võivad ilmneda esimesed lahkhelid. Siin tuleb pöörata suuremat tähelepanu konfliktiallikatele ja tegeleda probleemiga koheselt enne kui see eskaleerub punasesse faasi.

Reageeriv faas: Töötajad ei suuda korralikult täita tööülesandeid, paljud on töölt eemale jäänud, keeldutakse tööd tegemast, tekkinud on konfliktid. Töötajate vahel on rahulolematust, pingeid ja lootusetust. See on nö kõige raskem faas, kus pole välistatud, et personalijuhil on vaja kaasata ka välist abi.

Kas ja milliseid näiteid on praeguseks neist, kes on paketti juba kasutanud?

Tugipaketti oleme levitanud suuremate tööandjate, riigiasutuste ja erialaliitude seas. Oleme saanud juba esimese positiivse tagasiside, kus leiti, et taolise materjali loomine ja kättesaadavaks tegemine on kriitiline ja seda ka COVID-aja järgselt. Samuti on palutud meilt ka inglise- ja venekeelseid materjale. Seega näeme, et materjal on kasulik ja selle järgi on olnud reaalne vajadus. Üks sotsiaalvaldkonnas toimetav asutus võttis selle  kasutusele oma Sise TV-s, et see oleks nii klientidel kui ka töötajatel silme ees.


Covid-19 kriis on mõjutanud meid kõiki: vähenenud töökoormus või töökaotus, lähedaste haigestumine ja surm, raskused töö- ja pereelu ühildamisel, ebakindlus jpm.  Mõnikord läheb vaja suuremat tuge või professionaalset abi, et tulla toime tööülesannetega ning hoida isiklik ja tööelu tasakaalus.

Valgusfoori tugipaketti saavad lisaks spetsialistidele kasutada kõik inimesed, et hinnata oma hetkeolukorda ning planeerida toetavaid tegevusi. Peamiselt on see siiski mõeldud juhi ja töötaja tööriistaks. Valgusfoori tugipaketi info abil saad teada, kuidas kriisiolukorras enda eest ise hoolitseda, aidata teistel end toetada ning abistada oma kolleege. Valgusfoori tugipakett sisaldab erinevate toimetuleku faaside kirjeldusi ja tunnuseid. Need aitavad hinnata enda seisundit ja mõista, milliseid samme tuleb vaimse heaolu toetamiseks ette võtta. Tugipaketis on välja toodud ka stressitunnused, eneseabitehnikad, psühholoogilise esmaabi sammud jm abistav materjal.

www.toetamesind.ee

Lugu ilmus 16. aprillil 2021 veebilehel personaliuudised.ee.

Sotsiaalkindlustusamet

Uudised

Viimati uuendatud 01.03.2023

Kas sellest lehest oli abi?