Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Vabatahtlikud

Vabatahtlik tegevus on oma aja, energia või oskuste pakkumine vabast tahtest ja tasu saamata. Vabatahtlikud aitavad teisi või tegutsevad peamiselt avalikes huvides ja ühiskonna heaks.

Süsteemsemat vabatahtlike kaasamist alustati ohvriabis 2019. aastal. 2020. aasta lõpu seisuga oli meil 46 MARAC vabatahtlikku ja 74 taastava õiguse konfliktivahendajat. 2021. aastal liitus pea 30 vaimse tervise nõustajat ning 2022. aasta lisandus psühholoogilise kriisiabi vabatahtlike suund. Ohvriabi vabatahtlike võimalused ja kaasamine on arenenud vastusena ühiskonnas toimuvale, andes inimestele endile võimalus aidata seal, kus seda kõige rohkem vaja on.  

Kuidas panustasid vabatahtlikud 2022. aastal? 

 1. MARAC. 2022 lõpu seisuga on meil 64 MARAC vabatahtliku (2020. aastal 46). Kaasasime 18 MARAC vabatahtlikku 22 MARAC loo juurde. Kokku panustatud ligi 600 tundi (2020. aastal 200 tundi). Keskmine periood, mil vabatahtlik toetas lähisuhtevägivalla ohvrit on ligemale 8 kuud.
 2. Taastav õigus: 2022 lõpu seisuga on üle-Eesti 108 konfliktivahendajat. Alates 2019 a lõpust on taastava õiguse vabatahtlikud panustanud rohkem kui 500 aruteluringi/konfliktivahenduse juures.  
 3. Vaimse tervise nõustamine. 2022. aasta lõpus 20 vabatahtlikku nimekirjas, keskmiselt on rakendunud kuu jooksul 12 nõustajat. Aasta jooksul toimus 1036 nõustamissessiooni 340 kliendiga, mis valdavalt olid vabatahtlike veebinõustajate poolt läbi viidud.
 4. Psühhosotsiaalne kriisiabi. See suund sai käima lükatud Ukraina sõja vajadusest tulenevalt. Oma huvi vabatahtlikuks tulla näitas üles 539 inimest ja vajaliku briifigu läbis 357 inimest. Vabatahtlikud olid abiks vastuvõtupunktides kõige kriitilisemal ajal.

Mida tähendab vabatahtlikkus Ohvriabis?

 • Ohvriabi vabatahtlike hulgas on vabatahtlikud, kes töötavad muuhulgas nii juristide, pedagoogide, politseinike, psühholoogide ja terapeutidena kui ka lastekaitse-, noorsoo- ja sotsiaaltöötajatena.

  Vabatahtlikud aitavad saavutada SKA ohvriabi ja ennetusteenuste osakonna eesmärke:

 • Rohkematel inimestel on teadmised ja oskused, mistõttu abi on kättesaadavam.
 • Vabatahtlikul on võimalus aidata inimesi, arendada oma oskusi, täita oma missiooni ja kuuluda ohvriabi kogukonda.
 • Jõuame mitmekesisema abiga sihtrühmadeni, kelleni muidu ei jõuaks.

Vabatahtliku tööga saab

 • aidata ohvreid oma professionaalsete oskuste ja teadmistega.
 • olla olemas inimeste jaoks ja situatsioonides just siis, kui nad seda kõige rohkem vajavad.
 • panustada vägivallavabama ühiskonna loomisesse kohalikul tasandil.
 • omandada kogemusi koos teiste professionaalidega.
 • kovisioone ja vaimse tervise tuge.  

Keda ootame ja mida oodata vabatahtlikus hakkamisel:

 • Vabatahtlikult eeldame empaatiavõimet, hinnanguvabadust, kohusetunnet, koostöövalmidust, kuulamisoskust.
 • Ohvriabi seadus sätestab, et vabatahtlik peab olema täisealine ning teda ei ole karistatud sellise tahtlikult toime pandud kuriteo eest, mis võib ohtu seada teenust saama õigustatud isiku elu, tervise või vara. Ohvriabi seadusega saad tutvuda siin.
 • Kuna tegemist on keeruliste, vaimselt nõudvate ja vahepeal ka ohtlike situatsioonidega, on oluline, et vabatahtlikul oleks sobivad oskused ja teadmised. Selleks eeldame teatud kompetentse (vaata täpsemalt konkreetse suuna vabatahtlike ootusi) ning valmisolekut osaleda meie poolt pakutavatel koolitustel.
 • Vabatahtlik tegevust ei tasustata. 
 • Vabatahtlikuga sõlmitakse leping, mille järgi lepitakse kokku vabatahtlike ajalistes võimalustes.
 • Vabatahtlik peab arvestama, et võimalusi vabatahtlikuks tööks ei saa enamasti ette planeerida, mis eeldab võimalust kiiresti reageerida.

Millistes valdkondades saab ohvriabi vabatahtlik tegutseda:

 • MARAC vabatahtlikud kuuluvad MARAC meeskonda ning nende roll on toetada lähisuhtevägivalla kannatanut MARAC juhtumikorralduse jooksul, et piisavalt kiiresti ja tõhusalt maandada ohtu tema elule ja rasketele tervisekahjustustele. MARAC vabatahtlikud töötavad koostöös ohvriabitöötajatega. MARAC juhtumikorralduse mudel
 • Taastavaõiguse vabatahtliku roll on erinevate inimestevaheliste konfliktide vahendamine - pakkuda konflikti osapooltele turvalises ruumis võimalust jagada oma lugu, mõtteid, tundeid ning kuulata teiste omi. Protsessi käigus loob konfliktivahendaja võimaluse osapooltele kokkulepete sõlmimiseks, et antud olukorrast edasi liikuda.   Vaata rohkem: Taastav õigus
 • Vaimse tervise nõustaja ülesandeks on pakkuda abivajajale tuge igapäevaeluliste muredega toimetulekul. Vabatahtlikud nõustajad asuvad üle terve Eesti ning on kogenud ja eriharidusega nõustajad, psühholoogid ja terapeudid, kes lisaks oma päevatööle pakuvad vabatahtlikku abi esmatasandi psühhosotsiaalse toe pakkumisega kõigile, kelle toimetulek on mõne mure tõttu häiritud. Nõustamisi viiakse läbi veebis. Pöördutakse peamiselt meeleoluhäirete, suhteprobleemide, leina, lähisuhtevägivalla ja enesekindluse probleemide tõttu. Soovitakse nõu, kuidas tervisehäiretega lähedastega hakkama saada ning päris sageli uuritakse, kuidas üldse (sh SKA) abisüsteemid töötavad ja kelle poole oma murega pöördumine kõige tulemuslikum oleks. Vabatahtlike nõustajate spetsiifilised oskused ja kogemused aitavad pöördujaile pakkuda võimalikult täpset ja personaalset abi. Loe rohkem: www.palunabi.ee/vaimnetervis.
 • Kriisitöö väljareageeriva suuna vabatahtlik (PSK) abistab, toetab, nõustab õnnetusjuhtumis osalenud ja/või traumakogemusega lapsi ning noori, nende lähedasi või teisi pealtnägijaid/mõjutatuid. Vabatahtlik suhtleb ja rahustab, abistab vahetult õnnetuste või traumaatilise sisuga juhtumi järel kannatanuid, juhtumi pealtnägijaid või kannatanute lähedasi koostöös kriisitööspetsialisti või teiste kriisisündmust koordineerivate spetsialistidega. Vajadusel osaleb kriisitöö vabatahtlik sündmuse dokumenteerimisel ning kriisistaabi töös, jätkab koostöös ohvriabitöötajaga traumakogemusega kannatanute või nende lähedaste toetamist ka juhtumipõhises töös peale sündmuskohal osutatud abistamist. Tutvu valdkonnaga: Psühhosotsiaalse kriisiabi andmine | Sotsiaalkindlustusamet

Soovid rohkem teada või alustada tegutsemist ohvriabi vabatahtlikuna?

Ohvriabi vabatahtliku töö on eriilmeline ja ei saa kunagi kindel olla, kui palju juhtumeid, kriisisituatsioone või nõustamisi vaja on ja millal. Võib olla pikki perioode, kus vabatahtlikele pole tööd ja hetki, kus ei ole piisavalt vabatahtlikke. See ei takista aga süvenemast Ohvriabi vabatahtlike tegemistega vägivalla vähendamisel ühiskonnas. Mida saad juba teha: 

Viimati uuendatud 09.02.2023

Kas sellest lehest oli abi?