Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Riigihanked

Sotsiaalkindlustusameti riigihangete kohta leiab infot riigihangete registrist.

Hanked, mis ei nõua toiminguid riigihangete registris, leiab avalikust dokumendiregistrist, sisestades märksõna "pakkumus".

2023. aasta hanked

Rahvusvahelise kaitse saajale tugiisikuteenuse osutamine

Hangitav teenus on Rahvusvahelise kaitse saajale tugiisikuteenuse osutamine.

Sotsiaalkindlustusameti projekti „Rahvusvahelise kaitse saanud isikute tugiisikuteenuse korraldus KOVi tasandil“ kaasrahastatakse  Euroopa Liidu Varjupaiga- Rände ja Integratsioonifond (AMIF) ja EV Siseministeerium poolt.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 02.10.2023 kell 12.00 .

Pakkumuse palume esitada e-posti aadressil [email protected] 


 

Väikeost „Avatud Dialoogil põhineva mobiilse sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse kogemusseminari korraldamine“

Hangitav teenus on Avatud Dialoogil põhineva mobiilse sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse kahepäevase kogemusseminari sisuline ettevalmistamine, korraldamine ja läbiviimine.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 25.09.2023 kell 17.

Pakkumuse palume esitada e-posti aadressil [email protected].


 

Kagu-Eesti kohalike omavalitsuste sotsiaalhoolekande toetusprogrammi läbiviimine

Toetusprogrammiga soovib hankija suurendada riigi tuge Kagu-Eesti piirkonna KOVidele täisealistele suunatud sotsiaalhoolekandeliste ülesannete täitmisel. Toetusprogramm sisaldab õppekäike, koolitusi, nõustamist ja teenusedisaini metoodika rakendamist. Antud toetusprogrammi eesmärk on toetada ühte regionaalset piirkonda sotsiaalteenuste strateegilisel planeerimisel, arendamisel ja teenuste kättesaadavuse parandamisel. Toetusprogrammi raames jõustatakse Kagu-Eesti piirkonna (Põlva, Valga ja Võru maakonna) ühteteist omavalitsust sotsiaalhoolekandeliste ülesannete täitmisel.

Pakkuja ülesanne on toetusprogramm läbi viia hiljemalt 31.12.2024. Hanke tingimused ning täpsem sisu on välja toodud pakkumuskutses, tehnilises kirjelduses ja teistes lisadokumentides.

Pakkumuse esitamise tähtaeg on 22. september 2023 kell 15.00. Hinnapakkumine tuleb saata e-posti teel aadressil [email protected].

Lisainfo saamiseks palume pöörduda Mariliis Raidma ([email protected]) või Lilia Raudheidingu ([email protected]) poole.


 

Väikeost „Asendus- ja perekodude juhtide kompetentsimudeli rakendamise koolitus koos individuaalse coaching'uga“

Sotsiaalkindlustusamet kuulutab välja hanke, et leida koolitaja, kes viib läbi asendus- ja perekodu juhtidele kompetentsimudeli rakendamise koolituse ning kaks individuaalset coach'ivat nõustamist koolitusel osalenud juhtidele.

Täpsem info pakkumuskutses ja tehnilises kirjelduses.

Pakkumused palume esitada hiljemalt 06.09.2023 kell 16.00 aadressil [email protected], koopia [email protected].


 

Ootame pakkumusi hankele „Ohvriabi vahetult osutava isiku põhikoolituse e-kursuse teoreetilise sisu loomine ja sisutoimetus“

Lepinguga hangitakse teenuseid, mis toetavad e-kursuse sisutoimetust ja teoreetilise sisu loomist järgmistel teemadel:

 • traumapõhine lähenemine ohvrite abistamisel
 • ohvriabisüsteemi võimalused ja õiguslikud alused, sh ohvriabiseadus
 • ohvrite abistamise põhimõtted
 • võrgustikutöö
 • enesehoiu põhimõtted ja nende rakendamine

Täpsem info pakkumuskutses ja tehnilises kirjelduses.

Pakkumused palume esitada hiljemalt 31. augustil kell 17 aadressil [email protected], koopia [email protected].

Küsimus. Kursuse tehniline kirjeldus lubab eeldada, et e-kursuse maht 26 akadeemilist tundi jaguneb teemade vahel võrdselt. Ehk siis ühe osa maht on 5,2 akadeemilist tundi. Tehnilises kirjelduses on nimetatud, et teoreetilise sisu terviklik tekst pikkusega 10-15 lk annab mahu mõttes 1 akadeemilise tunni e-koolitust. Seega, et e-kursuse 5 akadeemilist tundi tähendab orienteeruvalt 50-75 lk teksti? See on päris mahukas materjal. 

Vastus. Planeeritava koolituse kogumahust (ca 26 akadeemilist tundi) orienteeruvalt 50% on juba olemas samateemalise ruumikoolituse materjalide näol, mistõttu selle osa ulatuses on sisueksperdi ülesandeks olemasoleva materjali ülevaatamine ja täiendamine ning ümberstruktureerimine koostöös õpidisaineriga. Seega me eeldame päris uue materjali loomist maksimaalselt 25-35 lk ühe teemamooduli kohta.Sotsiaalkindlustusameti lühiajalisel majutusel viibijate toitlustusteenus

Pakkumused palume esitada hiljemalt 18.08.2023 kell 16.00 aadressil [email protected]

Täpsemat teavet jagab Triin Ahveldt: [email protected].


 

Supervisiooni teenuse hankimine Sotsiaalkindlustusameti töötajatele

Sotsiaalkindlustusamet kuulutab välja hanke, et leida supervisiooni teenuse pakkuja Sotsiaalkindlustusameti töötajatele

Täpsem info pakkumuskutses ja tehnilises kirjelduses.

Pakkumused palume esitada hiljemalt 24.08.2023 kell 17.00 aadressil [email protected]  

Kontaktisik on Marie Johanson, e-post: [email protected].

Väikeost "Sotsiaalkindlustusameti majutusel viibijate toitlustusteenus“

Sotsiaalkindlustusamet kuulutab välja hanke, et leida Sotsiaalkindlustusameti majutusel viibijatele toitlustusteenuse pakkuja

Täpsem info pakkumuskutses ja tehnilises kirjelduses.

Pakkumused palume esitada hiljemalt 28.07.2023 kell 16.00 aadressil [email protected].

Kontaktisik on Triin Ahveldt, e-post: [email protected].

Väikeost „Vanemlusprogrammi „Imelised aastad“ läbiviimine kahele grupile“

Sotsiaalkindlustusamet kuulutab välja hanke, et leida koolitajaid,  kes viiksid läbi vanemlusprogrammi „Imelised aastad“ auditoorse kontaktkoolitusena.

Täpsem info pakkumuskutses ja tehnilises kirjelduses.

Pakkumuse koosseisus tuleb esitada järgmised dokumendid:

 • vormikohane pakkumus (lisa 3)
 • hankelepingu täitmises vahetult osalevate grupijuhtide CV-d ja kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid.

Pakkumused palume esitada hiljemalt 04.08.2023 kell 15.00 aadressil [email protected], koopia [email protected].

Kontaktisik on Ketlin Lepikult, e-post: [email protected].


 

Väikeost „Lapse heaolu kolmnurga koolitajate koolitus“

Sotsiaalkindlustusamet kuulutab välja hanke, et leida koolitaja(id),  kes viiks(id) läbi lapse heaolu kolmnurga koolitajate koolituse Tallinnas.

Täpsem info pakkumuskutses ja tehnilises kirjelduses.

Pakkumused palume esitada hiljemalt 19.06.2023 kell 15.00 e-posti aadressil [email protected]


 

Ootame pakkumusi hankele „Ohvriabi vahetult osutava isiku põhikoolituse e-kursuse õppijakeskse disaini ning video, heli ja infograafika materjalide loomine“

Hankelepingu täitmise tulemusena on valminud Articulate Rise 360 platvormile loodud ohvriabi vahetult osutavale isikule mõeldud põhikoolituse e-kursus koos kõigi sinna planeeritud e-õppe materjalidega õppimise toetamise vaates sobivaimal võimalikul kujul.

E-kursuse sisumaterjalid töötatakse välja töögrupis koos tellija esindajate ja tellija valitud koolitajatest teemaekspertidega. Täpsem info pakkumuskutses ja tehnilises kirjelduses.

Pakkumused palume esitada hiljemalt 14.06 kell 17:00 e-posti aadressile [email protected].

Tähtaja pikendamine

Pikendame pakkumiste esitamise tähtaega nädala võrra. Uus pakkumiste esitamise tähtaeg on 21.06 kell 17:00.

Selgituseks

Küsimus: hankes on lause „Kõikide nimetatud isikute kohta esitame koos pakkumusega CV-d", viidates teenust vahetult osutavatele isikutele. Vahetult teenust osutavate isikute alla võib teatud tingimustel lugeda ka video- ja helifailide tootja. CV vorm on aga koostatud lähtuvalt õpidisaineri kompetentsidest. Kas see tähendab, et video- ja helifailide tootja rollis toimetava ISIKu kohta ei ole vaja täita CV-d?
Vastus: kõikide hankelepingut vahetust osutavate isikute kohta on vaja esitada koos pakkumusega CV. Selleks kasutage õpidisaineri-produktsioonikoordinaatori puhul pakkumuskutse lisa 4 CV vormi, video- ja helifailide tootja puhul aktsepteerime vabas vormis esitatud CV-d.

Küsimus: kas hanke esitamise tähtaega on võimalik pikendada nädala võrra (21.06 kell 17:00)?
Vastus: jah, pikendasime pakkumiste esitamise tähtaega nädala võrra. Uus pakkumiste esitamise tähtaeg on 21.06 kell 17:00.

Küsimus: kui pakkumises esitatakse õpidisaineritena kaks isikut, siis kas tingimus „Pakkuja, kelle õpidisaineritest meeskonnaliikmetel on 10 või enama varasemalt loodud sarnaste e-kursuste arv saab maksimumpunktid (50 punkti) ...“ tähendab, et e-kursuste arvu loetakse kahe isiku peale kokku või peavad neid tingimusi täitma mõlemad isikud individuaalselt?
Vastus: e-kursuste arvu loetakse sellisel juhul kahe isiku peale kokku.


 

Väikeost „Perelepitajate lapse kaasamise koolitus“

Sotsiaalkindlustusamet kuulutab välja hanke, et leida koolitajaid,  kes viiksid läbi perelepitajate lapse kaasamise koolituse mooduli Tallinnas vastavalt Sotsiaalkindlustusameti poolt välja töötatud koolitusmaterjalile.

Täpsem info pakkumuskutses ja tehnilises kirjelduses.

Pakkumused palume esitada hiljemalt 10.05.2023 kell 12.00 aadressil [email protected]


 

Väikeost „Traumateadlik ja kiindumuspõhine usalduslikel suhetel põhinev sekkumise koolitus kasuperedele ja asendus- ja perekodu perevanematele ning kasvatajatele“

Sotsiaalkindlustusamet kuulutab välja hanke, et leida koolitajaid,  kes viiksid alates 2023. aasta maist läbi hooldusperede, perevanemate ja kasvatajate koolituse „Traumateadlik ja kiindumuspõhine usalduslikel suhetel põhinev sekkumine“ auditoorse kontaktkoolitusena.

Täpsem info pakkumuskutses ja tehnilises kirjelduses.

Pakkumuse koosseisus tuleb esitada vormikohane pakkumus (lisa 3) ning hankelepingu täitmises vahetult osalevate meeskonnaliikmete CV-d ja kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid. 

Pakkumused palume esitada hiljemalt 18.04.2023 kell 12.00 aadressil [email protected], koopia [email protected].

Kontaktisik on Maarja Maalder, e-post: [email protected].


 

Väikeost "Traumakoolituse jätkutugi"

Sotsiaalkindlustusamet korraldab väikeostu jätkutoe teenuse osutamiseks laste hoolekande valdkonna (sh asendushoolduse ja lähedaste valdkondade) spetsialistidele ning lapsi kasvatavatele isikutele, kes läbivad 2022.–2023. aastal traumakoolituse. Jätkutugi aitab kinnistada koolitusel omandatud teadmisi ja oskusi, annab osalejatele kindlustunnet ning tagab, et osalejad võtavad uued omandatud sekkumisviisid üle igapäevases praktilises tegevuses laste kasvatamisel. Jätkutuge osutatakse igale koolituse läbinud rühmale või rühma isikutele ühe aasta jooksul pärast koolituse lõppemist.

Teenuse raames tagab pakkuja koolitusel osalenutele ühe aasta jooksul koolituse lõppemisest alljärgnevaid jätkutoe komponente.

1. Asutusesisestele rühmadele
1.1. Üks kord kuus kohtumine jätkutuge pakkuva spetsialistiga, kus arutatakse elulisi situatsioone koolitusel käsitletud teemadest ja metoodikast lähtuvalt.
1.2. Veebipõhine kommunikatsioonikanal osalejatele, kus on võimalik jätkutuge pakkuvalt spetsialistilt vajadusel nõu saada kohtumiste vahepealsel ajal.
1.3. Kriisiolukorras võimalus jätkutuge pakkuv spetsialist kohale kutsuda või kontakteeruda nõu saamiseks kokkulepitud moel.

2. Rühmadele, mis koosnevad eri organisatsioonide esindajatest või eraisikutest
2.1. Üks kord kuus kohtumine jätkutuge pakkuva spetsialistiga, kus arutatakse elulisi situatsioone koolitusel käsitletud teemadest ja metoodikast lähtuvalt.

Teenuse tingimusi on täpsemalt kirjeldatud hankedokumentides.

Pakkuja meeskonnas peab olema vähemalt kaks liiget, kes on läbinud TBRI® praktikute koolituse (Trust-Based Relational Intervention, Institute of Child Development at Texas Christian University), mis annab juurdepääsu koolitusmaterjalidele (või samaväärse koolituse), ja saanud vastava tunnistuse.

Pakkumuse koosseisus tuleb esitada järgmised dokumendid:

 • vormikohane pakkumus (lisa 2).
 • hankelepingu täitmises vahetult osalevate meeskonnaliikmete CV-d (lisa 3) ja kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid. 

Hankija hindab kõiki hanke tingimustele vastavaid pakkumusi ja tunnistab edukaks pakkumuse, mis saab kõige rohkem hindamispunkte. Hindamiskriteeriumid on kirjeldatud pakkumuskutses.

Pakkumused palume esitada hiljemalt 21.04.2023 kell 12.00 e-posti aadressil [email protected].


 

Ootame pakkumusi hankele "Trauma (sh psühholoogiline trauma sõja kontekstis) e-kursuse jätkutegevuste disain ja piloteerimine“

Tähtaja pikendamine

Pikendame pakkumiste esitamise tähtaega nädala võrra. Uus pakkumiste esitamise tähtaeg on 17.04 kell 15.00.

Materjaliga haakuv e-kursus

Pakkumuskutses on nõue, et juhendmaterjal haakuks SAMSHA traumateadlikkuse raamistikuga (eeldused ja printsiibid) ning ülejäänud e-õppematerjaliga. E-kursuse hetkeseisu saab näha siit.

Kuna kursus ei ole testimiseks valmis, on materjal mõeldud praegu ainult isiklikuks kasutamiseks, et saada pakkumise tegemiseks vajalikku taustainfot.

Lähteülesanne

Juhime tähelepanu, et pakkumise juurde lisatav lähteülesanne peab sisaldama vaid esmast visiooni/ideekavandit (2–3 lehekülge). Selles võib esitada juhendmaterjali struktuuri, sisukorra, disainitavate grupikohtumiste visiooni ning muu, mis selgitab pakkuja visiooni juhendi sisustamiseks. 

Pakkumus esitada e-posti aadressil [email protected]. 

Sotsiaalkindlustusamet otsib lepingupartnerit tööpsühholoogi leidmiseks

Sotsiaalkindlustusamet otsib lepingupartnerit tööpsühholoogi leidmiseks alates hankelepingu sõlmimisest kuni 31. detsembrini 2023.

Lepingupartner osutab SKA töötajate pöördumiste põhjal psühholoogilise nõustamise teenust. Tegemist on töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud tööpsühholoogi teenusega. Tööpsühholoogi teenuse eesmärk on ennetada tööga seotud haigestumisi ja tööõnnetusi. Säilitada ja edendada töötaja tervist ning töövõimet tagades töötaja heaolu.

Pakkumusi oodatakse kuni 30.03.2023 kell 17.00. Pärast nimetatud tähtaega esitatud pakkumusi arvesse ei võeta.

Pakkumused esitada e-posti aadressil [email protected].


 

Ootame pakkumusi hankele " Vägivallajuhtumite ennetus ja nõustamisteenuse tellimine erihoolekandeasutustele 2023"

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 11.04.2023 kell 16.00.

Pakkumus esitada meiliaadressile [email protected] 


 

Ootame pakkumusi väikeostule „“Tõenduspõhise ennetuse“ koolituse hankimine“ (kordushange)

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 31.05.2023.

Pakkumus esitada meiliaadressile [email protected] ja koopiareale lisada [email protected].


 

MARAC-i võrgustikutöö mudeli mõju Eestis

Sotsiaalkindlustusamet otsib uuringupartnerit, et hinnata MARAC-i võrgustikutöö mudeli mõju Eestis. MARAC (Multi-Agency Risk Assessment Conference) on võrgustikupõhine juhtumikorralduse mudel, mille eesmärgiks on tuvastada kõrge riskiga lähisuhtevägivalla ohvrid ning kindlustada nende kaitse mitmete asutuste spetsialistide koostöös ning seeläbi vähendada lähisuhtevägivalda ja selle raskeid tagajärgi. MARAC-i mudel jõudis Soome ja Suurbritannia eeskujul Eestisse 2016-aastal, kui seda hakati katsetama Põlvas. Sellest ajast saati on MARAC laienenud üle-eestiliseks ning selle toel on abi saanud üle 500 lähisuhtevägivalla käes kannatanu.

2023.aastal soovib Sotsiaalkindlustusamet tellida MARAC-i mõju-uuringu, mis peab vastama kolmele uurimisküsimusele:

 • Millist mõju on MARAC-i võrgustikutöö mudeli (sh MARAC-i vabatahtlike) rakendamine avaldanud kannatanule, spetsialistidele, kannatanuid abistavatele võrgustikele?
 • Mis suurendaks edaspidi MARAC-i võrgustikutöö efektiivsust kannatanute abistamisel?
 • Milline on tagasiside Sotsiaalkindlustusameti loodud lähisuhtevägivalla e-õppe kursusele? Millised on soovitused selle efektiivsuse tõstmiseks?

2023.aasta lõpus peaks neile küsimustele toetudes ilmuma uuringu raport ja ka tulemusi tutvustav veebiüritus.

Kui on huvi tulla Sotsiaalkindlustusameti MARAC-i tiimi uuringupartneriks, siis saab hanke ja selle tingimuste kohta rohkem lugeda siit: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5387840/general-info

Mobiilse sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse rakendamine

Ootame pakkumusi väikeostule „0–15-aastaste laste Avatud Dialoogil põhineva mobiilse sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse rakendamise stsenaariumid“.

Hangitav teenus on Avatud Dialoogil põhineva mobiilse sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse rakendamise stsenaariumite (sh rakendamise etapid) sisuline ettevalmistamine ja loomine, mis on tõenduspõhiselt põhjendatud ning võimaldavad samm-sammult liikuda Eestis rehabilitatsiooniteenuse ümberkorraldamise suunas laste sihtrühma(de)s.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 13.03.2023 kell 17.00.

Pakkumuse palume esitada e-posti aadressil  [email protected].


 

Sõjapõgenike infopunktide pesupesemise teenus

Seoses sõjapõgenikele transpordi organiseerimise pakilise vajadusega kutsume esitama pakkumusi sotsiaalkindlustusameti välja kuulutatud hankele „Sõjapõgenike infopunktide pesupesemise teenus“. 

Pakkumusi ootame kuni 27.02 kell 10.00 meiliaadressile [email protected].


 

Ootame pakkumisi väikeostule "Trauma
(sh psühholoogiline trauma sõja kontekstis)
e-kursuse õppijakeskse disaini ning video, heli ja infograafika materjalide loomine“

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 10.02. 2023 kell 14.00.

Pakkumus esitada meiliaadressile [email protected].


 

Ootame pakkumusi kordushankele "Täienduskoolituste korraldamine RFK rakendamiseks taastusravi- ja rehabilitatsioonispetsialistidele“

Ootame pakkumusi kordushankele „Täienduskoolituste korraldamine RFK rakendamiseks taastusravi- ja rehabilitatsioonispetsialistidele“.

Hanke eesmärgiks on leida koolituspartner, kes on valmis korraldama RFK koolitusi sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni ja taastusravi valdkonna spetsialistidele.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 08.02. 2023 kell 16.00.

Pakkumus esitada meiliaadressile [email protected] ja koopiasse panna [email protected]

Viimati uuendatud 22.09.2023